Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

14 października 2014

19. Finał Centralny Ogólnopolskich Biegów Przełajowych Krajowego Zrzeszenia LZS
— Wolbórz 2014

Po­nad 900 za­wod­ni­ków z 8 wo­je­wództw i 38 gmin wy­star­to­wa­ło w 19. Fi­na­le Cen­tral­nym Ogól­no­pol­skich Bie­gów Prze­ła­jo­wych Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, któ­ry od­był się 4 paź­dzier­ni­ka już tra­dy­cyj­nie w Wol­bo­rzu. Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS przy współ­pra­cy Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nie LZS w Ło­dzi, Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim, Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Ło­dzi i Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Piotr­ko­wie Tryb. Or­ga­ni­za­to­rów wspie­ra­ła kil­ku­dzie­się­ciu oso­bo­wa gru­pa wo­lon­ta­riu­szy. Im­pre­za zo­sta­ła do­fi­nan­so­wa­na przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wał wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej, Wa­cław Hur­ko. Uro­czy­ste­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­nał zaś Ma­rek Ma­zur, prze­wod­ni­czą­cy Sej­mi­ku Wo­je­wódz­twa Łódz­ki­­e­go i Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS w Ło­dzi. Kla­sy­fi­ka­cję wo­je­wództw wy­gra­ło woj. łódz­kie, po­wia­tów — Piotr­ków Tryb., gmin — Rawa Maz., a klu­bo­wą — MLUKS Rawa, dru­gie miej­sce za­jął MLUKS Tar­nów, a trze­cie LUKS Bo­gu­szy­ce.

13 października 2014

Piotr Żyła ze złotym medalem mistrzostw Polski

Piotr Ży­ła (KS Wi­sła w Wi­śle) wy­grał let­nie mi­strzo­stwa Pol­ski, ro­ze­gra­ne 11 paź­dzier­ni­ka na skocz­ni HS-106 w Szczyr­ku Ska­li­tem. To pierw­sze zło­to tego za­wod­ni­ka w kra­jo­wym czem­pio­na­cie. Dru­gi był Ka­mil Stoch (WKS Za­ko­pa­ne), a trze­ci Bar­tło­miej Kłu­sek (LKS Klim­czok By­stra). Star­to­wa­ło 54 za­wod­ni­ków. Na­le­ży tak­że od­no­to­wać, ro­ze­gra­no tak­że pierw­sze w hi­sto­rii let­nie mi­strzo­stwa Pol­ski ko­biet. Brą­zo­wy me­dal zdo­by­ła czter­na­sto­let­nia Kin­ga Raj­da, za­wod­nicz­ka SSR LZS So­kół Szczyrk uzy­ska­ła 59,5 me­tra oraz 60,5 me­tra. Star­to­wa­ło 13 za­wod­ni­czek.

13 października 2014

13 medali (4+2+7) dla zawodników z naszych klubów w MP seniorów w taekwondo olimpijskim

W Bo­le­sław­cu za­koń­czy­ły się 12 paź­dzier­ni­ka XXXIII mi­strzo­stwa Pol­ski se­nio­rów w ta­ekwon­do olim­pij­skim. W wal­ce o ty­tuł naj­lep­szych w kra­ju uczest­ni­czy­ło 97 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek z 32 klu­bów z ca­łe­go kra­ju. Pod­czas dwu­dnio­wej ry­wa­li­za­cji oby­ło się bez nie­spo­dzia­nek i w więk­szo­ści zwy­cięz­ca­mi zo­sta­li re­pre­zen­tan­ci Pol­ski na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Wśród ko­biet zło­te me­da­le zdo­by­ły za­wod­nicz­ki Star­tu Olsz­tyn Mag­da­le­na Ob­ręb­ska (49 kg) i Alek­san­dra Ko­wal­czuk (+73 kg), wśród męż­czyzn Mi­chał Bo­chen­kie­wicz z ULKS Pu­ła­wy (54 kg) i Ka­rol Wiel­gosz ze Star­tu Olsz­tyn (80 kg).

13 października 2014

Mistrzostwa Polski Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów — 9 medali dla naszych zawodniczek

W dniach 10-12 paź­dzier­ni­ka w Ma­ko­wie Ma­zo­wiec­kim od­by­wa­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski Ko­biet w Pod­no­sze­niu Cię­ża­rów. Na star­cie sta­nę­ło po­nad 50 za­wod­ni­czek z 21 klu­bów. Za­wod­nicz­ki z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­ły 4 zło­te, 3 srebr­ne i 2 brą­zo­we me­da­le. Zło­te me­da­le zdo­by­ły: Wio­let­ta Ja­strzęb­ska w kat. 48 kg i Ka­ta­rzy­na Li­sew­ska w kat. 75 kg (o­bie WLKS Sie­dl­ce Iga­nie Nowe) oraz Pa­try­cja Pie­cho­wiak (Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl) w kat. 69 kg i Agniesz­ka Za­cha­rek (AKS Bia­ło­gard) w kat. 53 kg. Wśród klu­bów — pry­mat po­twier­dzi­ły za­wod­nicz­ki WLKS Sie­dl­ce Iga­nie Nowe — 118 pkt, któ­re wy­prze­dzi­ły CLKS Ma­zo­vię Cie­cha­nów — 116 pkt. Im­pre­za by­ła waż­nym spraw­dzia­nem dla na­szych re­pre­zen­tan­tek przed li­sto­pa­do­wy­mi MŚ w Ał­ma­cie.

13 października 2014

O „Piłkarskiej Kadrze Czeka” w TVP Regionalna

12 paź­dzier­ni­ka (nie­dzie­la) o 21.45 TVP Re­gio­nal­na nada­ła 15 mi­nu­to­wy ma­te­riał wspo­mnie­nio­wy o na­szym tur­nie­ju „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” z oka­zji 30-le­cia jego ist­nie­nia. Od­no­to­wu­je­my ten fakt, gdyż rzad­ko w te­le­wi­zji mó­wi się o na­szej dzia­łal­no­ści. Bo­ha­te­rem był twór­ca pro­gra­mu „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” Adam Go­cel. O ak­cji wy­po­wia­da­li się też m.in.: Mi­chał List­kie­wicz, Ru­dolf Ka­pe­ra i dyrektor na­sze­go biu­ra He­le­na Ko­ziej. TVP Re­gio­na­la, w oso­bie sze­fa pu­bli­cy­sty­ki Krzysz­to­fa Ner­cia, obie­ca­ła, że otrzy­ma­my od nich płyt­kę z ca­łym na­gra­nym pro­gra­mem. Jak tyl­ko to się sta­nie, za­mie­ści­my ją na na­szej stro­nie.

9 października 2014

„Medyczki” z Konina wygrały pierwszy mecz
ze Szkotkami w Lidze Mistrzyń

Pił­kar­ki „Me­dy­ka” Ko­nin po­ko­na­ły Glas­gow City 2:0 (0:0) w pierw­szym me­czu 1/16 fina­łu Ligi Mi­strzyń. Gole dla de­biu­tu­ją­cych w roz­gryw­kach obec­nych mi­strzyń Pol­ski strze­li­ły Ewa Pa­jorAlek­san­dra Si­ko­ra. Po­lki ma­ją więc bar­dzo do­brą za­licz­kę przed re­wan­żem, któ­ry od­bę­dzie się 15 paź­dzier­ni­ka w Szko­cji.

9 października 2014

X Halowe Mistrzostwa Europy Weteranów
w Lekkiej Atletyce — marzec 2015 Toruń

W dniach 23-25 mar­ca 2015 w To­ru­niu od­bę­dą się X Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Eu­ro­py We­te­ra­nów w Lek­kiej Atle­ty­ce, któ­re­go or­ga­ni­za­to­rem jest Pol­ski Zwią­zek We­te­ra­nów Lek­kiej Atle­ty­ki. Pre­zes Za­rzą­du PZW­LA Wa­cław Kran­kow­ski zwra­ca się do wszyst­kich pol­skich lek­ko­atle­tó­w-we­te­ra­nów o udział w tej im­pre­zie. Za­re­je­stro­wać moż­na się już na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.pzw­la.eu. Pa­tro­nem im­pre­zy jest An­drzej Bier­nat, mi­ni­ster spor­tu i tu­ry­sty­ki. A za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki z ca­łej Eu­ro­py star­to­wać bę­dą na bież­ni, na któ­rej w mar­cu 2014 roku od­by­ły się świa­to­wy ha­lo­wy czem­pio­nat w So­po­cie, to na niej usta­no­wio­no mnó­stwo re­kor­dów ży­cio­wych, re­kor­dów kra­ju a na­wet re­kord świa­ta. We­te­ra­ni na start!

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam