Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

22 stycznia 2014

W składzie na ZIO w Soczi 19 sportowców z klubów LZS

Pol­skę na XXII Zi­mo­wych Igrzy­skach Olim­pij­skich w So­czi (Ro­sja) re­pre­zen­to­wać bę­dzie 56 spor­tow­ców (23 ko­bie­ty i 33 męż­czyzn), któ­rych wspie­rać bę­dzie 56 osób współ­pra­cu­ją­cych (tre­ne­rzy, le­ka­rze, fizjo­te­ra­peu­ci, ser­wi­sme­ni). Nasi za­wod­ni­cy wy­stą­pią w 11 dys­cy­pli­nach spor­to­wych (bia­th­lon, bie­gi nar­ciar­skie, bob­sle­je, kom­bi­na­cja nor­we­ska, nar­ciar­stwo al­pej­skie, nar­ciar­stwo do­wol­ne, sa­necz­kar­stwo, short track, sko­ki nar­ciar­skie, snow­bo­ard i łyż­wiar­stwo szyb­kie). W pol­skiej eki­pie zna­la­zło się 19 spor­tow­ców re­pre­zen­tu­ją­cych klu­by Zrze­sze­nia LZS.

Ogło­sze­nie no­mi­na­cji olim­pij­skich od­by­ło się 21 stycz­nia w sie­dzi­bie PKOl.

15 stycznia 2014

Quiz o „PKCz” — atrakcyjne nagrody!

W przy­szłym roku tur­niej chłop­ców „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” ob­cho­dzić bę­dzie ju­bi­le­usz 30-le­cia swo­je­go ist­nie­nia. Pro­po­nu­je­my więc „hi­sto­rycz­ną wy­pra­wę w cza­sie”! Po­szu­kaj­cie od­po­wie­dzi na po­niż­sze py­ta­nia, wy­ślij­cie od­po­wie­dzi na kart­kach pocz­to­wych na ad­res:

Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, 01-220 War­sza­wa, ul. S. Krzy­ża­now­skie­go 46a lub na e-ma­ile: iwona.derlatka@lzs.pl; iwona.kania@lzs.pl

a mo­że wy­lo­su­je­cie atrak­cyj­ne na­gro­dy: pierw­sza — 200 zł, dru­ga i trze­cia — po 150 zł oraz 10 na­gród rze­czo­wych!

Py­ta­nia:

1. Z kim przed woj­ną po lwow­skich bo­iskach bie­gał za pił­ką pa­tron tur­nie­ju „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” Sta­ni­sław Ty­mo­wicz?

2. Wy­mień mi­ni­mum trzech tre­ne­rów pro­wa­dzą­cych fina­ły cen­tral­ne „PKCz”?

3. W któ­rym mie­ście od­by­ło się naj­wię­cej fina­łów cen­tral­nych „PKCz”?

4. Z tur­nie­ju „PKCz” wy­wo­dzi się kil­ku zna­nych pił­ka­rzy, ale też „in­ne­go ro­dza­ju spe­cja­li­sta od fut­bo­lów­ki”, któ­ry był od­kry­ciem tur­nie­ju? Po­daj jego imię i na­zwi­sko?

5. Od któ­re­go roku zre­zy­gno­wa­no z roz­gry­wek ma­kro­re­gio­nal­nych?

Na od­po­wie­dzi cze­ka­my do 31 stycz­nia 2014 roku.

10 stycznia 2014

W PKOl dyskutowano o tym jak finansować polski sport

9 stycz­nia w sie­dzi­bie PKOl od­by­ło się po­sie­dze­nie Ze­spo­łu ds. Fi­nan­so­wa­nia Spor­tu przy Okrą­głym Sto­le Pol­skie­go Spor­tu, któ­re­go ce­lem jest wy­sta­wie­nia re­ko­men­da­cji jak finan­so­wać do­god­ne wa­run­ki dla roz­wo­ju spor­tu pro­fe­sjo­nal­ne­go, ale rów­nież aka­de­mic­kie­go i po­wszech­ne­go. Udział w spo­tka­niu wzię­li dzia­ła­cze, spor­tow­cy, przed­sta­wi­cie­le biz­ne­su. Przy­po­mnij­my, że po raz Okrą­gły Stół Pol­skie­go Spor­tu de­ba­to­wał w mar­cu ubie­głe­go roku, a jego ini­cja­to­rem by­ła Rada Pa­tro­nów Pol­skie­go Ko­mi­te­tu Olim­pij­skie­go i jej prze­wod­ni­czą­cy, dr. Jan Kul­czyk. Pod­czas tego spo­tka­nia po­wo­ła­no ze­spo­ły eks­perc­kie: do spraw le­gi­sla­cji, stra­te­gii roz­wo­ju spor­tu i jego finan­so­wa­nia.

Pol­ska zaj­mu­je jed­no z ostat­nich miejsc w Eu­ro­pie pod wzglę­dem kwo­ty pu­blicz­nych pie­nię­dzy prze­zna­cza­nej na sport w prze­li­cze­niu na miesz­kań­ca — oko­ło 25 euro w po­rów­na­niu z kwo­ta­mi rzę­du 200 euro w przy­pad­ku wio­dą­cych kra­jów.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam