Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

29 stycznia 2014

KTS-K GOSRiT Luzino zaprasza na turniej piłkarski im. Marszałka Macieja Płażyńskiego

KTS-K GO­SRiT Lu­zi­no wraz z tre­ne­ra­mi rocz­ni­ka 2005 Pio­trem Ja­siel­skim i Ra­fa­łem Kacz­mar­czy­kiem za­wod­ni­kiem ta­kich klu­bów jak: Le­chia Gdańsk, Gór­nik Za­brze, Sto­mil Olsz­tyn, Groc­lin Gro­dzisk Wiel­ko­pol­ski, Wi­dzew Łódź za­pra­sza­ją na Tur­niej im. Mar­szał­ka Ma­cie­ja Pła­żyń­skie­go „Na­dzie­je Pol­skiej Pił­ki” dla rocz­ni­ka 2005. Tur­niej od­bę­dzie się w dniach 8-9 mar­ca 2014 na Hali Wi­do­wi­sko­wo — Spor­to­wej GO­SRiT im. Mar­szał­ka Ma­cie­ja Pła­żyń­skie­go w Lu­zi­nie przy ul. Mic­kie­wi­cza 22. Or­ga­ni­za­to­rzy za­pra­sza­ją do udzia­łu w tur­nie­ju dru­ży­ny z ca­łej Pol­ski. Kon­takt: Ra­fał Kacz­mar­czyk 888 789 867 lub Piotr Ja­siel­ski 794 700 154.

28 stycznia 2014

Reprezentacja Polski na ZIO w Soczi powiększona o 3 sportowców

PKOl po­in­for­mo­wał, że na roz­po­czy­na­ją­ce się 7 lu­te­go w So­czi Zi­mo­we Igrzy­ska Olim­pij­skie po­je­dzie jesz­cze trój­ka za­wod­ni­ków. Są to snow­bor­dzist­ka Jo­an­na Za­jąc i dwóch bie­ga­czy — Jan An­to­lec z LKS Po­ro­niec Po­ro­nin i Pa­weł Klisz LKS Klim­czok By­stra. Tak więc na­sza re­pre­zen­ta­cja li­czyć bę­dzie 59 spor­tow­ców (plus re­zer­wo­wy bob­slej­sta) — naj­wię­cej w hi­sto­rii. A LZS na olim­pia­dzie bę­dzie mia­ło 21 przed­sta­wi­cie­li.

27 stycznia 2014

Halowe MP juniorów i juniorów młodszych w lekkiej atletyce — 36 medali dla naszych

26 stycz­nia w Spa­le za­koń­czy­ły się Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski ju­nio­rów i ju­nio­rów młod­szych w lek­kiej atle­ty­ce — re­pre­zen­tan­ci na­szych klu­bów w oby­dwu ka­te­go­riach wie­ko­wych zdo­by­li 36 me­da­li (14 zło­tych, 12 srebr­nych i 10 brą­zo­wych), nie­co le­piej w tej ry­wa­li­za­cji wy­pa­dli ju­nio­rzy młod­si. A wśród nich na wy­róż­nie­nie za­słu­gu­je przede wszyst­kim We­ro­ni­ka Grze­lak (LKS Gór­nik Wał­brzych), któ­ra wy­ni­kiem 3783 pkt usta­no­wi­ła re­kord ju­nio­rek młod­szych w pię­cio­bo­ju oraz Ma­te­usz Bor­kow­ski (LKB Rud­nik), któ­ry usta­no­wił na 2000 m re­kord kra­ju. Wśród ju­nio­rek re­kord Pol­ski na 1500 m usta­no­wi­ła So­fii En­na­oui (LKS Lu­busz Słu­bi­ce), jej czas 4:18.60 jest o po­nad czte­ry se­kun­dy lep­szy od po­przed­nie­go re­kor­du.

27 stycznia 2014

Priorytety MSiT na lata 2014-2015

24 stycz­nia od­by­ła się w Mi­ni­ster­stwie Spor­tu i Tu­ry­sty­ki kon­fe­ren­cja pra­so­wa mi­ni­stra An­drze­ja Bier­na­ta, któ­ry wska­zał klu­czo­we ob­sza­ry, któ­ry­mi bę­dzie zaj­mo­wał się re­sort w dwóch ko­lej­nych la­tach. Są to: sport dla wszyst­kich, sport wy­czy­no­wy, in­fra­struk­tu­ra spor­to­wa, wal­ka z za­gro­że­nia­mi dla spor­tu, or­ga­ni­za­cja wiel­kich wy­da­rzeń spor­to­wych oraz tu­ry­sty­ka.

23 stycznia 2014

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów młodszych w LA — Spała 2014

Dziś w Spa­le roz­po­czę­ły się Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów i Ju­nio­rów młod­szych w Lek­kiej Atle­ty­ce. Li­czy­my na me­da­le spor­tow­ców re­pre­zen­tu­ją­cych na­sze klu­by. Przed tymi za­wo­da­mi za­wod­ni­cy z klu­bów LZS uzy­ska­li kil­ka war­to­ścio­wych wy­ni­ków. M.in. re­kord Pol­ski w bie­gu na 1000 m ju­nio­rów młod­szych 18 stycz­nia usta­no­wił nie­speł­na 17-let­ni Ma­te­usz Bor­kow­ski z LKB Rud­nik — osią­ga­jąc czas 2:28.42. Po­przed­ni re­kord na­le­żał od 21 lat do Woj­cie­cha Kał­dow­skie­go (2:29.02, Spa­ła, 24 stycz­nia 1993 r.).

23 stycznia 2014

Halowy rekord Polski Kamili Stepaniuk-Lićwinko

Za­wod­nicz­ka Pod­la­sia Bia­ły­stok roz­po­czę­ła se­zon ha­lo­wy od moc­ne­go ude­rze­nia. W swo­im pierw­szym star­cie w 2014 roku, na 12. In­ter­na­tio­na­les Sprin­ge­r-Me­eting Cot­t­bus usta­no­wi­ła ha­lo­wy re­kord Pol­ski w sko­ku wzwyż osią­ga­jąc 196 cm. Po­pra­wi­ła tym sa­mym pra­wie 30-let­ni re­kord Da­nu­ty Buł­kow­skiej (ma­rzec 1984 Go­te­borg — 195 cm). Przy­po­mnij­my, że w czerw­cu 2013 w Opo­lu Ka­mi­la po­bi­ła re­kord Pol­ski na otwar­tym sta­dio­nie. Wte­dy sko­czy­ła 199 cm i roz­pra­wi­ła się z po­nad 29-let­nim re­kor­dem też Da­nu­ty Buł­kow­skiej.

22 stycznia 2014

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w kolarstwie przełajowym — Żagań 2014

Jak co roku jako pierw­si o me­da­le mi­strzów LZS wal­czy­li ko­la­rze prze­ła­jo­wi. Mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia od­by­ły się 18 stycz­nia w Ża­ga­niu. Na­stęp­ne­go dnia ro­ze­gra­no finał Pu­cha­ru Pol­ski. Sta­wi­ła się ca­ła kra­jo­wa czo­łów­ka ko­la­rzy. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i Ża­gań­skie To­wa­rzy­stwo Cy­kli­stów Hu­ra­gan, współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi zaś Urząd Mia­sta Ża­gań, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Ża­ga­niu, Spół­ka „Pa­łac Ksią­żę­cy” w Ża­ga­niu i Cen­trum Kul­tu­ry UM w Ża­ga­niu. Za­wo­dy do­finan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wał wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Wa­cław Hur­ko.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam