Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

29 listopada 2014

Ruszył 80. Plebiscyt Przeglądu Sportowego
„Na 10 Najlepszych Sportowców Polski 2014”

Ple­bi­scyt Prze­glą­du Spor­to­we­go i TVP to naj­waż­niej­szy ple­bi­scyt spor­to­wy w na­szym kra­ju. Nasi spor­tow­cy od­no­szą co­raz wię­cej suk­ce­sów więc wy­bór bę­dzie nie­zwy­kle trud­ny. Już samo zna­le­zie­nie się w gro­nie no­mi­no­wa­nych do ty­tu­łu jest wiel­kim wy­róż­nie­niem. Kto wy­gra 80. ju­bi­le­uszo­wą edy­cję Ple­bi­scy­tu? Czy po raz pią­ty z rzę­du bę­dzie to Ju­sty­na Ko­wal­czyk? Na li­ście 25 no­mi­no­wa­nych jest 6 spor­tow­ców w klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia i 5 jego wy­cho­wan­ków. Gło­suj­my więc na swo­ich. Po­ni­żej li­sta „na­szych”.

29 listopada 2014

„Zieloni” zdobyli 5 medali na ME do lat 20 i 23
w podnoszeniu ciężarów

Na Cy­prze za­koń­czy­ły się 29 li­sto­pa­da Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w Pod­no­sze­niu Cię­ża­rów ko­biet i męż­czyzn do lat 20 i 23. Nasi re­pre­zen­tan­ci wra­ca­ją z do­rob­kiem 5 me­da­li — wszyst­kie zdo­by­li za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów. Zło­to wy­wal­czy­ła Wio­le­ta Ja­strzęb­ska (48 kg) z WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie, sre­bro Ka­ta­rzy­na Or­dziń­ska (+75 kg) LUKS Gryf Buj­ny, brąz — Mag­da­le­na Pa­sko (75 kg) MLKS Le­chia Sę­dzi­szów Młp.), Da­niel Ba­jer (69 kg) MGLKS Tar­pan Mro­cza i Ja­ro­sław Sa­mo­raj (105 kg) CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów.

21 listopada 2014

15-lecie Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Świdnicy

By­ły pod­su­mo­wa­nia, gra­tu­la­cje i od­zna­cze­nia. Po­wia­to­we Zrze­sze­nie Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych w Świd­ni­cy świę­to­wa­ło pięt­na­sto­le­cie swo­jej dzia­łal­no­ści. Uro­czy­stość z udzia­łem mnó­stwa zna­ko­mi­tych go­ści w od­by­ła się 7 li­sto­pa­da. Wzię­li w niej udział m.in.: par­la­men­ta­rzy­ści: se­na­to­ro­wie — Wie­sław Ki­lian i Sta­ni­sław Jur­ce­wicz, po­sło­wie — Agniesz­ka Ko­łacz — Lesz­czyń­ska, Te­re­sa Świ­ło, Ro­bert Ja­gła, rad­ni Sej­mi­ku Dol­no­ślą­skie­go (człon­ko­wie Ko­mi­sji Spor­tu) — Do­ro­ta Gro­madz­ka, Elż­bie­ta Ga­szyń­ska, sta­ro­sta świd­nic­ki — Zyg­munt Wor­sa, wi­ce­sta­ro­sta — Ali­cja Sy­now­ska, bur­mi­strzo­wie i wój­to­wie z po­wia­tu świd­nic­kie­go. By­ła to do­sko­na­ła oka­zja do zło­że­nia po­dzię­ko­wań oso­bom zwią­za­nym z dzia­łal­no­ścią Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych na te­re­nie po­wia­tu świd­nic­kie­go. 24 oso­by otrzy­ma­ły zło­tą du­żą od­zna­kę ho­no­ro­wą Dol­no­ślą­skie­go Zrze­sze­nia LZS, 22 oso­by srebr­ne i ty­leż samo brą­zo­we.

21 listopada 2014

Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS podsumowało sportowy rok 2014

Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce dzia­łal­ność spor­to­wą Świę­to­krzy­skie­go Zrze­sze­nia LZS w 2014 roku od­by­ło się 7 li­sto­pa­da br. w Sali Lu­strza­nej Wo­je­wódz­kie­go Domu Kul­tu­ry w Kiel­cach. By­ły na­gro­dy, wy­róż­nie­nia i wie­lu zna­mie­ni­tych go­ści, w tym m.in. Adam Ja­ru­bas, mar­sza­łek wo­je­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go i Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RG KZ LZS. Spo­tka­nie pro­wa­dził Je­rzy Kula, prze­wod­ni­czą­cy RW ŚZ LZS. Na­gro­dzo­no 42 za­wod­ni­ków, któ­rzy zdo­by­li me­da­le mi­strzostw Pol­ski, Eu­ro­py i świa­ta. Wy­róż­nio­no 23 tre­ne­rów i szko­le­niow­ców oraz 19 naj­lep­szych klu­bów spor­to­wych.

21 listopada 2014

Finał Centralny XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS – Zakopane 2014

W dniach 7-9 li­sto­pa­da w Za­ko­pa­nem od­był się Fi­nał Cen­tral­ny XXXI Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Wie­dzy Tu­ry­stycz­no­-Kra­jo­znaw­czej LZS. Or­ga­ni­za­to­ra­mi im­pre­zy by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we przy współ­udzia­le Mi­ni­ster­stwa Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi oraz Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Kra­ko­wie. Ce­lem im­pre­zy by­ło po­głę­bie­nie umie­jęt­no­ści upra­wia­nia tu­ry­sty­ki kwa­li­fiko­wa­nej, za­po­zna­nie z wa­lo­ra­mi kra­jo­znaw­czy­mi i hi­sto­rycz­ny­mi Ło­twy, Es­to­nii, Pol­ski i re­gio­nu Kar­pat oraz upo­wszech­nia­nie wie­dzy o Unii Eu­ro­pej­skiej. W im­pre­zie bra­ło udział bli­sko 200 osób. W ści­słym fina­le ry­wa­li­zo­wa­ło 9 naj­lep­szych za­wod­ni­ków — wy­gra­ła Ka­ta­rzy­na Le­wiak, re­pre­zen­tu­ją­ca po­wiat Łódź Wschód. Kla­sy­fika­cję po­wia­tów wy­gra­ły Sza­mo­tu­ły, a wo­je­wódz­ką — woj. wiel­ko­pol­skie.

21 listopada 2014

LKS „Olimpia” Strzyżewko obchodził jubileusz 45-lecia

11 li­sto­pa­da br. w sali wiej­skiej w Strzy­żew­ku od­by­ła się uro­czy­sta gala uświet­nia­ją­ca ob­cho­dy 45 — le­cia Lu­do­we­go Klu­bu Spor­to­we­go „Olim­pia” Strzy­żew­ko. Ze­bra­nych po­wi­tał Sła­wo­mir Gru­cha­ła — pre­zes klu­bu, a jego bo­ga­tą hi­sto­rię i dzia­łal­ność przed­sta­wio­no w pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej. Uho­no­ro­wa­no wie­lu dzia­ła­czy klu­bu, m.in. srebr­ną od­zna­kę „Za za­słu­gi dla spor­tu” przy­zna­wa­ną przez Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki otrzy­mał Sła­wo­mir Gru­cha­ła a od­zna­kę „Za za­słu­gi w roz­wo­ju Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go” wrę­czo­no Wie­sła­wo­wi Ko­ściel­ne­mu i Zyg­mun­to­wi Wol­nie­wi­czo­wi.

21 listopada 2014

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów do lat 20 i 23 — powtórka z Tallina mile widziana

23 li­sto­pa­da za­czy­na­ją się w Li­ma­sol na Cy­prze Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w pod­no­sze­niu cię­ża­rów do lat 20 i 23. Po­je­dzie na nie po 7 ju­nio­rek i re­pre­zen­tan­tek U-23 i po 8 ju­nio­rów i mło­dzie­żow­ców (U­-23).

Przed ro­kiem, w sto­li­cy Es­to­nii — Tal­li­nie — na­sze bez­po­śred­nie za­ple­cze kadr se­nior­skich wy­wal­czy­ło aż 9 me­da­li (1 zło­ty, 3 srebr­ne i 5 brą­zo­wych). Taki do­ro­bek bę­dzie cięż­ko po­wtó­rzyć, ale…… jak mó­wią fa­chow­cy na po­mo­ście w Li­mas­sol wła­śnie tyle mamy me­da­lo­wych szans na po­dium! W skła­dzie re­pre­zen­ta­cji jest 5 ju­nio­rek i 5 ju­nio­rów z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nie, w dru­giej ka­te­go­rii wie­ko­wej 5 ko­biet i 2 męż­czyzn to za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów. Tak więc, wię­cej niż po­ło­wa ca­łej re­pre­zen­ta­cji to za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam