Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

17 luty 2014

Kamil Stoch — wychowanek LKS Ząb i LKS Poroniec Poronin, i Zbigniew Bródka z UKS Błyskawica Domaniewice mistrzami olimpijskimi!

To by­ła wspa­nia­ła so­bo­ta! 14 lu­te­go Ka­mil Stoch — wy­cho­wa­nek LKS Ząb i LKS Po­ro­nin — zdo­był swój dru­gi zło­ty me­dal w sko­kach nar­ciar­skich na Zi­mo­wych Igrzy­skach Olim­pij­skich w So­czi. Od­dał dwa wspa­nia­łe sko­ki (139 i 132,5 m), ale za­le­d­wie o 1,3 pkt wy­prze­dził Ja­poń­czy­ka No­rie­go Ka­sai, we­te­ra­na sko­ków (41 lat). Kil­ka go­dzin wcze­śniej zło­ty me­dal na to­rze łyż­wiar­skim w bie­gu na 1500 m zdo­był Zbi­gniew Bród­ka z UKS Bły­ska­wi­ca Do­ma­nie­wi­ce, stra­żak z Ło­wi­cza, po­ko­nu­jąc dru­gie­go na me­cie Ho­len­dra Ko­ena Ver­we­ija o… 0,003 se­kun­dy! To jak ob­li­czy­li fa­chow­cy 4,5 cen­ty­me­tra toru.

17 luty 2014

Paweł Fajdek najlepszym sportowcem Zrzeszenia LZS w 2013 roku!

14 lu­te­go 2014 roku Ka­pi­tu­ła w skła­dzie: Zbi­gniew Wi­niar­ski — prze­wod­ni­czą­cy, Iwo­na Der­lat­ka — se­kre­tarz, Ma­rek Ci­sek, Wa­cław Hur­ko, Krzysz­tof Pia­sek, Zdzi­sław Waw­rzew­ski i Ja­cek Ku­cy­ba­ła, po za­po­zna­niu się z na­de­sła­ny­mi no­mi­na­cja­mi, do­ko­na­ła wy­bo­ru 10 naj­lep­szych spor­tow­ców LZS w 2013 roku, 5 na­dziei olim­pij­skich i 10 naj­lep­szych tre­ne­rów. Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim lau­re­atom wy­ni­ków i pro­si­my o wię­cej.

 

10 naj­lep­szych spor­tow­ców Zrze­sze­nia LZS w 2013 roku

 

1. Pa­weł Faj­dek — la, KS Agros Za­mość — mistrz świa­ta z Mo­skwy

2. Dru­ży­na łyż­wia­rek szyb­kich — Lu­iza Złot­kow­ska, Ka­ta­rzy­na Ba­chle­da — Cu­ruś — LKS Po­ro­niec Po­ro­nin — sre­bro na MŚ

3. Ka­mil Ska­skie­wicz — za­pa­sy styl wol­ny, AKS Bia­ło­gard — wi­ce­mistrz Eu­ro­py se­nio­rów, VII na MŚ

4. Dru­ży­na łyż­wia­rzy szyb­kich — Jan Szy­mań­ski, Kon­rad Niedź­wiedz­ki (LKS Po­ro­niec Po­ro­nin), Zbi­gniew Bród­ka (UKS Bły­ska­wi­ca Do­ma­nie­wi­ce) — brąz na MŚ

5. Ja­ro­sław Sa­mo­raj — pod­no­sze­nie cię­ża­rów, CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów — brąz i sre­bro na ME i MŚ do lat 20

6. Anna Le­śniew­ska — pod­no­sze­nie cię­ża­rów, CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów — brąz na ME se­nio­rów

7. Piotr Ży­ła — sko­ki nar­ciar­skie, KS Wi­sła Ustro­nian­ka — brąz w dru­ży­nie na MŚ, jako pią­ty w hi­sto­rii Po­lak wy­grał kon­kurs PŚ

8-9. Łu­cja Pie­trzak — ko­lar­stwo, UKS Koź­mi­nian­ka Koź­min — mi­strzy­ni Eu­ro­py na to­rze w omnium

Ad­rian Zie­liń­ski — pod­no­sze­nie cię­ża­rów, MGLKS Tar­pan Mro­cza — IV na MŚ

10. Ewa Pa­jor — pił­ka noż­na, KKPK Me­dyk Ko­nin — mi­strzy­ni Eu­ro­py U-17, naj­lep­sza za­wod­nicz­ka Eu­ro­py do lat 17

 

5 na­dziei olim­pij­skich

 

Ma­te­usz Ber­na­tek (1994) — za­pa­sy, AKS Piotr­ków Tryb. — mistrz Eu­ro­py ju­nio­rów

So­fia En­na­oui (1995) — lek­ko­atle­ty­ka, LKS Lu­busz Słu­bi­ce — sre­bro na MEJ na 1500 m

Adam Ko­zub — ka­ja­kar­stwo gór­skie, UKS Sro­mow­ce Wy­żne — srebr­ny me­dal MŚ ju­nio­rów w C-2, VI na MŚ w je­dyn­kach

Syl­wia Oleś­kie­wicz (1999) — LKS Ome­ga Klesz­czów i LKS Do­bry­szy­ce — zło­to na ME mło­dzi­ków, mi­strzy­ni OOM

Pa­tryk Raj­kow­ski (1996) — ko­lar­stwo, UKS Je­dyn­ka Kór­nik — brą­zo­wy me­dal w sprin­cie na to­rze w ME ju­nio­rów, 6 miej­sce na MŚ ju­nio­rów w sprin­cie

 

10 naj­lep­szych tre­ne­rów

 

Cze­sław Cy­bul­ski — KS Agros Za­mość, tre­ner Paw­ła Fajd­ka

Hen­ryk Gra­bo­wiec­ki — tre­ner za­pa­sów AKS Piotr­ków Tryb., m.in. Ma­te­usza Ber­nat­ka

Ce­za­ry Ja­streb — tre­ner za­pa­sów AKS Bia­ło­gard, m.in.Ka­mi­la Ska­skie­wi­cza. Dru­ży­no­we mi­strzo­stwo Pol­ski mło­dzie­żow­ców i wi­ce­mi­strzo­stwo se­nio­rów

Ro­man Jasz­czak — tre­ner pił­ki noż­nej KKPK Me­dyk Ko­nin, wi­ce­mi­strzo­stwo Pol­ski, pu­char Pol­ski se­nio­rek, tre­ner mi­strzyń Eu­ro­py (3 za­wod­nicz­ki) U-17

Da­riusz Ku­char­ski — za­pa­sy, MKS Ce­ment Gryf Chełm, sek­cja ko­biet od 9 lat na­le­ży do naj­lep­szych w kra­ju, jego 8 za­wod­ni­czek star­to­wa­ło na ME i MŚ

Se­ba­stian Ołu­bek — pod­no­sze­nie cię­ża­rów — LKS Do­bry­szy­ce i LKS Ome­ga Klesz­czów, jego za­wod­ni­cy to Syl­wia Oleś­kie­wicz (zło­ty me­dal MEJ) i Ka­mil Oleś­kie­wicz (brą­zo­wy me­dal w pod­rzu­cie MEJ)

 

Ar­ka­diusz Po­ni­kow­ski — łucz­nic­two Stel­la Kiel­ce, do nie­daw­na za­wod­nik, tre­ner Ma­cie­ja Fał­dziń­skie­go i Ra­fa­ła Do­bro­wol­skie­go, Ma­te­usza Buc­kie­go. Jego za­wod­ni­cy zdo­by­li 21 me­da­li MP we wszyst­kich ka­te­go­riach wie­ko­wych

Ma­rek Sach­ma­ciń­ski — naj­lep­szy tre­ner klu­bo­wy se­zo­nu 2013 w pod­no­sze­niu cię­ża­rów, CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów

Woj­ciech Szy­ma­niak — lek­ko­atle­ty­ka, LKS Lu­busz Słu­bi­ce, tre­ner So­fii Ena­no­ui oraz ka­dry na­ro­do­wej ju­nio­rek w bie­gach śred­nich

Ro­bert Ta­ciak — ko­lar­stwo, UKS Je­dyn­ka Kór­nik, wy­cho­waw­ca Ka­ta­rzy­ny Paw­łow­skiej, Ni­ko­li Pło­saj, 6 jego wy­cho­wan­ków re­pre­zen­to­wa­ło nasz kraj na mi­strzo­stwach Eu­ro­py i świa­ta.

10 luty 2014

Kamil Stoch — wychowanek LKS Ząb i LKS Poroniec Poronin — mistrzem olimpijskim!

9 lu­te­go Ka­mil Stoch (o­bec­nie WKS Za­ko­pa­ne) zdo­był zło­ty me­dal olim­pij­ski w sko­kach na nor­mal­nej skocz­ni. Od­dał dwa wspa­nia­łe sko­ki — 105,5 me­tra (re­kord skocz­ni) i 103,5 m i wy­prze­dził dru­gie­go skocz­ka Sło­weń­ca Pe­te­ra Pre­vca aż o 12,7 pkt. Dru­gi z Po­la­ków Ma­ciej Kot był 7, a trze­ci Jan Zio­bro 13. To pierw­szy me­dal na ZOI w So­czi, dru­gi w sko­kach nar­ciar­skich (po me­da­lu Woj­cie­cha For­tu­ny 1972) i trze­ci zdo­by­ty przez Po­la­ków na zi­mo­wych igrzy­skach olim­pij­skich. W Van­co­uver (2010) zło­to zdo­by­ła Ju­sty­na Ko­wal­czyk w bie­gach nar­ciar­skich. I 15 me­dal zdo­by­ty przez Po­la­ków na zi­mo­wej olim­pia­dzie. W la­tach 1995-1999 Ka­mil re­pre­zen­to­wał klub LKS Ząb, a w la­tach 1999-2010 LKS Po­ro­niec Po­ro­nin. Jego pierw­szym tre­ne­rem był Mie­czy­sław Mar­du­ła.

8 luty 2014

Kamila Lićwinko jako pierwsza w historii Polka skoczyła wzwyż 2 metry!

Ka­mi­la Li­ćwin­ko (le­piej zna­na pod pa­nień­skim na­zwi­skiem Ste­pa­niuk) za­wod­nicz­ka KS Pod­la­sie Bia­ły­stok zwy­cię­ży­ła 8 lu­te­go w 38. edy­cji mi­tyn­gu Hoch­sprung mit Mu­sik w Arn­stadt usta­na­wia­jąc wy­ni­kiem 2.00 re­kord Pol­ski w sko­ku wzwyż ko­biet! Do­ko­na­ła tego jako pierw­sza Po­lka w hi­sto­rii. Wy­nik ten pla­su­je ją na dru­gim miej­scu w te­go­rocz­nych ta­be­lach świa­to­wych.

8 luty 2014

Sofia Ennaoui ustanowiła rekord Europy juniorów w biegu na 3000 metrów

Wy­da­rze­niem mi­tyn­gu w Sztok­hol­mie (6 luty) był bieg ko­biet na 3000 me­trów. Do­brze po­pro­wa­dzo­na przez dwie pa­ce­ma­ker­ki, w tym Po­lkę An­nę Rost­kow­ską, Etiop­ka Gen­ze­be Di­ba­ba cza­sem 8:16.60 po­pra­wi­ła, o po­nad 7 se­kund ha­lo­wy re­kord świa­ta. 9. miej­sce w tym bie­gi za­ję­ła

mło­da bie­gacz­ka Lu­bu­sza Słu­bi­ce, pod­opiecz­na Woj­cie­cha Szy­ma­nia­ka So­fia En­na­oui — jej wy­nik 9:06.27 jest no­wym ha­lo­wym re­kor­dem Eu­ro­py ju­nio­rek oraz no­wym ha­lo­wym re­kor­dem Pol­ski do lat 20.

3 luty 2014

Udane starty naszych lekkoatletów w hali

Se­zon ha­lo­wy w lek­kiej atle­ty­ce w peł­ni. Co ty­dzień od­by­wa­ją się za­wo­dy w kra­ju i za gra­ni­cą. Se­nio­rzy wal­czą przede wszyst­kim o mi­ni­ma na Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Świa­ta, któ­re w mar­cu (7-9) od­bę­dą się w So­po­cie. Nie próż­nu­ją też młod­sze rocz­ni­ki. Pa­dło już kil­ka do­brych wy­ni­ków. A uzy­ska­li je So­fia En­na­oui, Pa­weł Świ­tek, Grze­gorz Zim­nie­wicz, Anna Wlo­ka, Szy­mon Kul­ka, An­ge­li­ka Ci­choc­ka, Ka­mi­la Ste­pa­niu­k-Li­ćwin­ko i… Pa­weł Faj­dek w rzu­cie cię­żar­kiem.

3 luty 2014

Jakub Wolny i polska drużyna mistrzami świata juniorów w skokach narciarskich

Ja­kub Wol­ny z LKS Klim­czok By­stra zo­stał mi­strzem świa­ta ju­nio­rów w sko­kach nar­ciar­skich na śred­niej skocz­ni. Mi­strzo­stwa od­by­wa­ją się w Val de Fiem­me, a za­wo­dy od­by­ły się na skocz­ni w Pre­daz­zo. Zło­ty me­dal wy­wal­czy­ła też na­sza dru­ży­na, w skła­dzie któ­rej by­ło 3 za­wod­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia — Ja­kub Wol­ny, Alek­san­der Znisz­czoł (KS Wi­sła Ustro­nian­ka), Krzysz­tof Bie­gun (LKS So­kół Szczyrk) i jako czwar­ty Kle­mens Mu­rań­ka (TS Wi­sła Za­ko­pa­ne). Dwa zło­te me­da­le — tego jesz­cze na ju­nior­skim czem­pio­na­cie w wy­ko­na­niu Po­la­ków nie by­ło. Naj­więk­szym suk­ce­sem by­ły do tej pory mi­strzo­stwa w Stry­nie. W 2004 roku Ma­te­usz Rut­kow­ski wy­wal­czył zło­to a dru­ży­na sre­bro (w tej dru­ży­nie ska­kał tak­że Ka­mil Stoch).

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam