Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

4 marca 2014

Krzysztof Maksel tuż za podium na MŚ w Kolarstwie Torowym

Krzysz­tof Mak­sel z ALKS Stal Oce­ti­x-I­glo­tex Gru­dziądz upla­so­wał się na czwar­tej po­zy­cji w ry­wa­li­za­cji na 1 km ze star­tu za­trzy­ma­ne­go w mi­strzo­stwach świa­ta ko­la­rzy to­ro­wych w ko­lum­bij­skim Cali (za­koń­czy­ły się 2 mar­ca). Do brą­zo­we­go me­da­lu za­bra­kło mu 0,015 s. Mak­sel, któ­ry w tym se­zo­nie zdo­był Pu­char Świa­ta w tej kon­ku­ren­cji, osią­gnął czas 1.00,533 s. Zwy­cię­żył Fran­cuz Fran­co­is Per­vis wy­ni­kiem 59,385 s, przed Niem­cem Jo­achi­mem Eiler­sem — 59,984 oraz No­wo­ze­land­czy­kiem Si­mo­nem van Vel­tho­ove­nem — 1.00,518.

27 luty 2014

Katarzyna Pawłowska wicemistrzynią świata w wyścigu scratch!

Ka­ta­rzy­na Paw­łow­ska, wy­cho­wan­ka UKS Je­dyn­ka Li­ma­ro Kór­nik i tre­ne­ra Ro­ber­ta Ta­cia­ka, obec­nie w za­wo­do­wej gru­pie Bo­els — Do­lmans Cyc­ling Team zdo­by­ła srebr­ny me­dal mi­strzostw świa­ta w ko­lar­stwie to­ro­wym w ko­lum­bij­skim mie­ście Cali w wy­ści­gu scratch. W 2012 roku po­cho­dzą­ca z wiel­ko­pol­skich Przy­go­dzic za­wod­nicz­ka zdo­by­ła w Mel­bo­ur­ne zło­ty me­dal MŚ w tej sa­mej kon­ku­ren­cji, co by­ło hi­sto­rycz­nym wy­da­rze­niem. Ni­gdy wcze­śniej żad­na Po­lka nie sta­nę­ła na po­dium w ko­lar­stwie za­rów­no to­ro­wym jak i szo­so­wym. Przed ro­kiem w bia­ło­ru­skim Miń­sku Paw­łow­ska obro­ni­ła ty­tuł w tej nie­olim­pij­skiej kon­ku­ren­cji. Tym ra­zem prze­gra­ła jed­nak z Bel­gij­ką Kel­ly Druyts.

25 luty 2014

Wieści z województw. Więcej w „Informacjach regionalnych”

1. Miej­sko­-G­min­ny Lu­do­wy Klub Spor­to­wy w Ze­lo­wie za­pra­sza na XXIV Otwar­te Mi­strzo­stwa Ze­lo­wa w Sza­chach

30 mar­ca 2014 w Ze­lo­wie od­bę­dą się XXIV Otwar­te Mi­strzo­stwa Ze­lo­wa w Sza­chach im. Sta­ni­sła­wa Ko­mi­dzier­skie­go o Pu­char Prze­wod­ni­czą­ce­go RW SLD w Ło­dzi Da­riu­sza Joń­skie­go or­ga­ni­zo­wa­ne m.in. przez Miej­sko­-G­min­ny Lu­do­wy Klub Spor­to­wy w Ze­lo­wie. Za­wo­dy ro­ze­gra­ne zo­sta­ną w Ze­low­skim Domu Kul­tu­ry. Ho­no­ro­wy pa­tro­nat nad im­pre­zą spra­wu­ją Ur­szu­la Świer­czyń­ska, bur­mistrz Ze­lo­wa i Szcze­pan Chrzęst, sta­ro­sta po­wia­tu beł­cha­tow­skie­go. Zgło­sze­nia do 20 mar­ca br.

 

2. Za­pro­sze­nie na V Otwar­te In­dy­wi­du­al­ne i Dru­ży­no­we Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go LZS w ka­szub­ską „Baś­kę”

Gmin­ny Dom Kul­tu­ry w Li­nii, Urząd Mar­szał­kow­ski w Gdań­sku, Urząd Gmi­ny w Li­nii, Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS oraz Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS w Li­nii za­pra­sza­ją na V Otwar­te In­dy­wi­du­al­ne i Dru­ży­no­we Mii­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go LZS w ka­szub­ską „Baś­kę”. Mi­strzo­stwa od­bę­dą się 30 mar­ca 2014 o godz. 14.00 w Sali Gmin­ne­go Domu Kul­tu­ry w Li­nii. Za­pi­sy od 12.30. Wpi­so­we 15 zł od za­wod­ni­ka.

 

3. GTS Spar­ta Wi­ślin­ka zdo­by­ła Pu­char Pre­ze­sa GZ LZS Trąb­ki Wiel­kie

W tym roku przy­pa­da 60. rocz­ni­ca po­wsta­nia LZS-LKS Orzeł Trąb­ki Wiel­kie. Z tej oka­zji 23 lu­te­go w hali Gim­na­zjum im. Ka­zi­mie­rza Ja­giel­loń­czy­ka w Trąb­kach Wiel­kich od­był się Ha­lo­wy Tur­niej Pił­ki Noż­nej Ju­nio­rów rocz­nik 2003. W tur­nie­ju udział wzię­ło 10 dru­żyn z wo­je­wódz­twa po­mor­skie­go, w tym z po­wia­tu gdań­skie­go GTS Spar­ta Wi­ślin­ka, Osi­czan­ka Osi­ce i go­spo­da­rze LKS Orzeł Trąb­ki Wiel­kie. W fi­na­le spo­tka­ły się dru­ży­ny Ja­gu­ara Gdańsk i GTS Spar­ty Wi­ślin­ka. Pew­ne zwy­cię­stwo od­nio­sła dru­ży­na Spar­ty 3:0.

 

4. Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS po raz czter­na­sty wy­bra­ło naj­lep­sze­go spor­tow­ca i tre­ne­ra

Spor­tow­cy, tre­ne­rzy oraz dzia­ła­cze i sa­mo­rzą­dow­cy zwią­za­ni z LZS-a­mi wo­je­wódz­twa po­mor­skie­go spo­tka­li się 15 lu­te­go w Sztu­mie, by pod­su­mo­wać do­ro­bek spor­to­wy 2013 roku oraz cykl zi­mo­wych bie­gów prze­ła­jo­wych, któ­re od wie­lu lat or­ga­ni­zu­je sztum­ski Lek­ko­atle­tycz­ny Klub Spor­to­wy „Zan­tyr”.

W ma­so­wych bie­gach w kil­ku ka­te­go­riach wzię­ło udział po­nad 1000 za­wod­ni­ków! Naj­lep­szym spor­tow­cem Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS zo­stał za­pa­śnik GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy Edward Bar­se­gjan, mistrz Pol­ski, pią­ty za­wod­nik MŚ. Trzy rów­no­rzęd­ne dru­gie miej­sca za­ję­ły lek­ko­atlet­ki: pię­cio­krot­na zło­ta me­da­list­ka Mi­strzostw Pol­ski Agniesz­ka Bo­row­ska z LKS Zan­tyr Sztum, An­dże­li­ka Ci­choc­ka — mi­strzy­ni Pol­ski na 800 m z ULKS Ta­lex Bo­ry­sław­Bo­rzy­tu­chom oraz Do­mi­ni­ka No­wa­kow­ska — fi­na­list­ka Mi­strzostw Świa­ta na 5000 m w Mo­skwie z LKB Bra­ci Petk Lę­bork.

 

5. Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w za­pa­sach w sty­lu wol­nym ko­biet i męż­czyzn w ka­te­go­rii ju­nior, mło­dzik i dzie­ci

12 lu­te­go w hali spor­to­wej Pu­blicz­ne­go Gim­na­zjum w Szczu­czy­nie od­by­ły się Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w za­pa­sach sty­lu wol­ne­go w ka­te­go­rii ju­nio­rów, mło­dzi­ków i dzie­ci dziew­cząt i chłop­ców. Udział wzię­ło bli­sko 130 mło­dych adep­tów tego spor­tu z 9 klu­bów Pod­la­sia. Ry­wa­li­zo­wa­li o pu­cha­ry bur­mi­strza Szczu­czy­na. Or­ga­ni­za­to­ra­mi mi­strzostw byli: Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Pod­la­skie­go, Pod­la­skie Zrze­sze­nie LZS, Urząd Miej­ski w Szczu­czy­nie, MLUKS Gwiaz­da przy Urzę­dzie Miej­skim w Szczu­czy­nie oraz Bank Spół­dziel­czy w Szczu­czy­nie.

 

6. 10-le­cie Po­wia­to­wej Ama­tor­skiej Ligi Pił­kar­skiej Rady Po­wia­to­wej Zrze­sze­nia LZS w Miel­cu

8 lu­te­go w re­stau­ra­cji „My­śliw­ska” w Miel­cu od­by­ło się uro­czy­ste spo­tka­nie z oka­zji ju­bi­le­uszu 10-le­cia Po­wia­to­wej Ama­tor­skiej Ligi Pił­kar­skiej Rady Po­wia­to­wej Zrze­sze­nia LZS w Miel­cu 2003/04 — 2012/13. Wśród za­pro­szo­nych go­ści byli m.in.: Jó­zef Krzy­wo­nos, pre­zes Pod­kar­pac­kie­go Zrze­sze­nia LZS, An­drzej Chra­bąszcz sta­ro­sta po­wia­tu mie­lec­kie­go, Sta­ni­sław Ry­sak, wójt gmi­ny Wa­do­wi­ce Gór­ne, Ka­zi­mierz Ga­cek, wójt gmi­ny Miel­ce, Jó­zef Za­skal­ski, pre­zes TG So­kół Mie­lec oraz wła­dze i człon­ko­wie Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Miel­cu, pre­ze­si klu­bów uczest­ni­czą­cych w tych roz­gryw­kach i dzia­ła­cze tych klu­bów, sę­dzio­wie z ne­sto­rem Kon­stan­tym Haw­ro­nem, przed­sta­wi­cie­le me­diów lo­kal­nych. Go­spo­da­rzem był Jan Przy­go­da, pre­zes PZ LZS w Miel­cu, któ­ry otwo­rzył spo­tka­nie.

 

7. Otwar­te Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS w pod­no­sze­niu cię­ża­rów

W dniach 7-8 lu­te­go w Te­re­spo­lu od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS w  pod­no­sze­niu cię­ża­rów. W tur­nie­ju star­to­wa­ło 99 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków 32 ko­bie­ty i 67 męż­czyzn. Ry­wa­li­zo­wa­no w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: I ka­te­go­ria — spor­tow­cy uro­dze­ni w la­tach 1998-2001 i II ka­te­go­ria — uro­dze­ni w roku 1997 i star­si. Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów byli: Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie, LOZPC Lu­blin, Urząd Mia­sta Te­re­spol, MOK Te­re­spol, MULKS Te­re­spol.

 

8. Jana Tro­fi­mo­wicz jr., dzia­łacz LZS lau­re­atem ple­bi­scy­tu „Za­krę­ce­ni Pa­trio­tycz­nie Po­mo­rza”

Pod ko­niec ubie­głe­go roku sieć miej­skich ser­wi­sów in­for­ma­cyj­nych na­sze­mia­sto.pl ogło­si­ła ple­bi­scyt pt. Za­krę­ce­ni Pa­trio­tycz­nie”, któ­ry ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem ob­jął Pre­zy­dent Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski.

Wy­ni­ki ogło­szo­no na po­cząt­ku lu­te­go. Na Po­mo­rzu zwy­cięz­cą ple­bi­scy­tu zo­stał dzia­łacz LZS Jan Tro­fi­mo­wicz jr.

 

9. Gala pod­su­mo­wu­ją­ca Wo­je­wódz­kie Igrzy­ska LZS Mło­dzie­ży Szkół Wiej­skich za rok 2013 — woj. opol­skie

30 stycz­nia na Wy­dzia­le Fi­zjo­te­ra­pii Po­li­tech­ni­ki Opol­skiej od­by­ła się gala pod­su­mo­wu­ją­ca Wo­je­wódz­kie Igrzy­ska LZS Mło­dzie­ży Szkół Wiej­skich za rok 2013. W uro­czy­sto­ści udział wzię­li przed­sta­wi­cie­le naj­lep­szych szkół pod­sta­wo­wych (dy­rek­cja, na­uczy­cie­le wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go, ucznio­wie) szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjal­nych z ca­łe­go wo­je­wódz­twa. Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wa­li: prze­wod­ni­czą­cy Ge­rard Ha­la­ma, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy i jed­no­cze­śnie pre­zes Opol­skie­go Związ­ku Pił­ki Noż­nej Ma­rek Pro­cy­szyn, a tak­że se­kre­tarz WZ LZS w Opo­lu Jan Sie­ka­niec. Wśród szkół pod­sta­wo­wych w kla­sy­fi­ka­cji ge­ne­ral­nej zwy­cię­ży­ła Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Łub­nian (382 punk­tów), a wśród szkół gim­na­zjal­nych PG Kor­fan­tów 638 pkt.

24 luty 2014

XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi zakończone. Polska zdobyła 6 medali. Jak zaprezentowali się nasi zawodnicy?

23 lu­te­go, w nie­dziel­ny wie­czór od­by­ła się ce­re­mo­nia za­koń­cze­nia XXII Zi­mo­wych Igrzysk Olim­pij­skich So­czi 2014. Re­pre­zen­ta­cja Pol­ski zdo­by­ła 6 me­da­li — 4 zło­te i po jed­nym srebr­nym i brą­zo­wym me­da­lu. Tyle samo co czte­ry lata temu w Van­co­uver. W So­czi jed­nak zdo­by­li­śmy dwa razy wię­cej krąż­ków z naj­cen­niej­sze­go krusz­cu niż we wszyst­kich po­przed­nich 21 zi­mo­wych olim­pia­dach ra­zem wzię­tych, po­cząw­szy od 1924 roku. Z pięt­na­stu igrzysk wra­ca­li­śmy bez me­da­li. Ko­lej­ne zi­mo­we igrzy­ska od­bę­dą się w 2018 roku w po­łu­dnio­wo­ko­re­ań­skim Py­eong­chang. Jak star­to­wa­li za­wod­ni­cy z klu­bów LZS?

24 luty 2014

W Soczi — srebro dla naszych panczenistek i brąz dla panczenistów

23 lu­te­go za­koń­czy­ły się Zi­mo­we Igrzy­ska Olim­pij­skie w So­czi. Dzień wcze­śniej zdo­bycz me­da­lo­wa na­szej re­pre­zen­ta­cji po­więk­szy­ła się o dwa me­da­le — sre­bro zdo­by­ły w wy­ści­gu dru­ży­no­wym na­sze pa­nie, a brąz pa­no­wie. Dru­ży­na męż­czyzn skła­da­ła się wy­łącz­nie z za­wod­ni­ków na­szych klu­bów — Jan Szy­mań­ski, Kon­rad Niedź­wiedz­ki LKS Po­ro­niec Po­ro­nin i Zbi­gniew Bród­ka UKS Bły­ska­wi­ca Do­ma­nie­wi­ce. W dru­ży­nie ko­biet by­ły dwie re­pre­zen­tant­ki na­sze­go klu­bu — Ka­ta­rzy­na Ba­chle­da­-Cu­ruś i Lu­iza Złot­kow­ska — LKS Po­ro­niec Po­ro­nin. Skład uzu­peł­nia­ły Na­ta­lia Czer­won­ka z MKS Cu­prum Lu­bin, któ­ra bie­gła w pół­fina­le i Ka­ta­rzy­na Woź­niak WTŁ Ste­gny War­sza­wa — po­bie­gła w fina­le.

24 luty 2014

Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce — 11 medali naszych zawodników i 4 nominacje na HMŚ

W dniach 22-23 lu­te­go w so­poc­kiej Ergo Are­nie od­by­ły się 58. Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski w Lek­kiej Atle­ty­ce. Star­to­wa­ło 309 za­wod­ni­ków z 80 klu­bów. Spor­tow­cy re­pre­zen­tu­ją­cy klu­by Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li 10 me­da­li i wy­wal­czy­li 4 no­mi­na­cje na 15. Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Świa­ta, któ­re od­bę­dą się w tej sa­mej hali w dniach 7-9 mar­ca. Naj­lep­sze wy­ni­ki uzy­ska­li: Łu­kasz Parsz­czyń­ski, któ­ry na 3000 m po­pra­wił ha­lo­wy re­kord kra­ju oraz Ka­mi­la Ste­pe­niu­k-Li­ćwin­ko, któ­ra po­now­nie uzy­ska­ła w sko­ku wzwyż 2 me­try — obo­je re­pre­zen­tu­ją KS Pod­la­sie Bia­ły­stok.

24 luty 2014

XXXII Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Łucznictwie — jak zwykle nasi zawodnicy zgarnęli większość medali

XXXII Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Se­nio­rów w Łucz­nic­twie od­by­ły się 15-16 lu­te­go w Za­mo­ściu. Go­spo­da­rzem i współ­or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów był nasz klub KS Agros Za­mość. Star­to­wa­ła ca­ła czo­łów­ka kra­jo­wa, ogó­łem 160 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek. Mi­strzem Pol­ski wśród męż­czyzn zo­stał Ka­rol Do­bro­wol­ski Stel­la Kiel­ce, w mik­stach ty­tuł zdo­by­ła dwój­ka z GLKS Unia Piel­grzym­ka — Ad­rian­na Żu­rań­ska, Grze­gorz Ja­ślar. Ale to nie ko­niec na­szych zdo­by­czy me­da­lo­wych.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam