Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

20 marca 2014

XIX Ogólnopolski Podhalański Rajd Narciarski LZS — Biały Dunajec 2014

W dniach od 6 do 9 mar­ca w Bia­łym Du­naj­cu od­by­ła się XIX edy­cja Ogól­no­pol­skie­go Pod­ha­lań­skie­go Raj­du Nar­ciar­skie­go LZS. Wzię­ło w nim udział po­nad 250 uczest­ni­ków z 8 wo­je­wództw. Ze­spo­ły skła­da­ją­ce się z uczniów szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjal­nych i dru­żyn open ry­wa­li­zo­wa­ły w 4 kon­ku­ren­cjach (wie­dza o Pod­ha­lu, tor prze­szkód, bieg spraw­no­ścio­wy i kon­kurs „Za­gro­da”). W kla­sy­fika­cji wo­je­wództw naj­lep­sze by­ło łódz­kie, kla­sy­fika­cję po­wia­tów wy­grał Po­wiat Ta­trzań­ski. Dru­ży­ny re­pre­zen­tu­ją­ce Lu­do­wy Klub Spor­to­wy „Bia­li” Bia­ły Du­na­jec oka­za­ły się naj­lep­sze w kla­sy­fika­cji szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjal­nych. W ka­te­go­rii open naj­lep­sza by­ła dru­ży­na Nida Chro­berz (pow. Piń­czów).

20 marca 2014

Wieści z województw. Więcej w menu „Informacje regionalne”

Mistrzostwa Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS
w tenisie Stołowym

16 mar­ca w hali spor­to­wej ZSP w Koź­mi­nie Wiel­ko­pol­skim od­by­ły się Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w te­ni­sie sto­ło­wym. Uczest­ni­ka­mi mi­strzostw by­ły re­pre­zen­ta­cje po­wia­tów — za­wod­ni­cy­/za­wod­nicz­ki Klu­bów Spor­to­wych i Uczniow­skich Klu­bów Spor­to­wych bę­dą­cych człon­ka­mi Zrze­sze­nia LZS lub nie­zrze­sze­ni. Star­to­wa­ło 135 za­wod­ni­ków, re­pre­zen­tu­ją­cych 16 po­wia­tów. Pierw­sze miej­sce za­ję­li za­wod­ni­cy z po­wia­tu po­znań­skie­go.

13 marca 2014

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w łucznictwie — Milówka 2014

W dniach 8-9 mar­ca spo­tka­li się w Mi­lów­ce ju­nio­rzy i mło­dzie­żow­cy by wal­czyć o ty­tu­ły mi­strzów kra­ju w łucz­nic­twie. Dla ju­nio­rów by­ły to XXIX, a dla mło­dzie­żow­ców VII ha­lo­we mi­strzo­stwa. Naj­więk­szą nie­spo­dzian­kę spra­wi­ła Zu­zan­na Ćwi­kliń­ska, łucz­nicz­ka UKS Hu­bal Bia­ły­stok, pod­opiecz­na tre­ne­rów Bo­gu­sła­wa Ro­ga­lew­skie­go i Jac­ka Sień­czu­ka, któ­ra zdo­by­ła zło­ty me­dal wśród mło­dzie­żow­ców po­ko­nu­jąc w fina­le Ad­rian­nę Żu­rań­ską z Unii Piel­grzym­ka, brą­zo­wą me­da­list­kę w dru­ży­nie Ha­lo­wych MŚ se­nio­rek. Pra­wie wszyst­kie me­da­le tych mi­strzostw zdo­by­li za­wod­ni­cy re­pre­zen­tu­ją­cy klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia.

13 marca 2014

Dzień Kobiet na macie — Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Juniorek w Zapasach — Kraśnik 2014

W dniach 7-8 mar­ca w Kra­śni­ku od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ka­de­tek uro­dzo­nych w la­tach 1997-99 oraz ju­nio­rek z rocz­ni­ków 1996-94 w za­pa­sach w sty­lu wol­nym. Był to rów­no­cze­śnie I Me­mo­riał Zyg­mun­ta Ku­sia­ka, zmar­łe­go w ubie­głym roku wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa ULKS Su­ples Kra­śnik. W za­wo­dach wzię­ło udział 58 ju­nio­rek z 26 klu­bów oraz 124 ka­det­ki z 41 klu­bów. W gro­nie star­tu­ją­cych zna­la­zły się trzy eki­py z Bia­ło­ru­si, dwie z Ukra­iny, a tak­że re­pre­zen­tant­ki Es­to­nii, Li­twy, Ło­twy, Czech i Sło­wa­cji. Za­wod­nicz­ki re­pre­zen­tu­ją­ce klu­by Zrze­sze­nia LZS zdo­by­ły łącz­nie w obu ka­te­go­riach wie­ko­wych 6 zło­tych, 8 srebr­nych i 20 brą­zo­wych me­da­li.

10 marca 2014

Kamila Lićwinko — złoto, Angelika Cichocka — srebro na HMŚ w Sopocie!

Świet­nie spi­sa­ły się na Ha­lo­wych Mi­strzo­stwach Świa­ta w So­po­cie re­pre­zen­tant­ki na­szych klu­bów. Ka­mi­la Li­ćwin­ko (bar­dziej zna­na przez ki­bi­ców jako Ste­pa­niuk) z Pod­la­sia Bia­ły­stok zdo­by­ła zło­ty me­dal w sko­ku wzwyż, a An­ge­li­ka Ci­choc­ka z ULKS Ta­le­xu Bo­rzy­tu­chom sre­bro w bie­gu na 800 me­trów. Me­dal Ka­mi­li Li­ćwin­ko jest pierw­szym zło­tym me­da­lem zdo­by­tym w ha­lo­wych mi­strzo­stwach świa­ta dla na­sze­go kra­ju przez ko­bie­tę i trze­cim w hi­sto­rii. Wcze­śniej na pierw­szym miej­scu po­dium sta­wa­li Se­ba­stian Chma­ra w sied­mio­bo­ju w 1999 roku i mę­ska szta­fe­ta 4x400 me­trów w 2001 roku.

10 marca 2014

LKS Budowlani Nowy Tomyśl kontra MGLKS Tarpan Mrocza w IV Memoriale im. Mariana Głuszka

Dwie go­dzi­ny trwa­ło cię­ża­ro­we­go świę­ta w No­wym To­my­ślu, czy­li IV Me­mo­riał im. Ma­ria­na Głusz­ka, w któ­rym zmie­rzy­ły się klu­by LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl i MGLKS Tar­pan Mro­cza. Dzię­ki sze­ro­kiej pro­mo­cji si­łow­nia w No­wym To­my­ślu by­ła wy­peł­nio­na po brze­gi. Spo­tka­nie za­koń­czy­ło się wy­ni­kiem 1587,3 pkt do 1466,7 dla go­spo­da­rzy. In­dy­wi­du­al­nie naj­lep­szym za­wod­ni­kiem zo­stał no­wo­to­my­śla­nin Piotr Ku­dła­szyk, zdo­by­wa­jąc 309,2 pkt., a naj­lep­szą za­wod­nicz­ką rów­nież przed­sta­wi­ciel­ka „Bu­dow­la­nych” — Pa­try­cja Pie­cho­wiak z 242,4 pkt. na kon­cie.

4 marca 2014

Brązowy medal juniorki Sylwii Zyzańskiej i seniorskiej drużyny kobiet na Halowych MŚ w Łucznictwie

2 mar­ca za­koń­czy­ły się w Ni­mes (Fran­cja) Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Świa­ta w Łucz­nic­twie ju­nio­rów i se­nio­rów. Naj­le­piej spi­sa­ły się pa­nie. Wśród ju­nio­rek brą­zo­wy me­dal zdo­by­ła Syl­wia Zy­zań­ska (LKS) Łucz­nik Ży­wiec. Rów­nież brą­zo­wy me­dal zdo­by­ła dru­ży­na se­nio­rek w skła­dzie: Ad­ria­na Żu­rań­ska (U­nia Piel­grzym­ka), Na­ta­lia Le­śniak (LKS Łucz­nik Ży­wiec) i Ka­ri­na Li­piar­ska (Grot Za­bie­rzów) — wszyst­kie łucz­nicz­ki re­pre­zen­tu­ją klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam