Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

3 kwietnia 2014

Mistrzostwa Wielkopolski LZS w podnoszeniu ciężarów do lat 15 i 17

23 mar­ca w Trzcian­ce od­by­ły się Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski LZS w pod­no­sze­niu cię­ża­rów do lat 15 i 17. Star­to­wa­ło 7 za­wod­ni­czek i 19 za­wod­ni­ków z na­stę­pu­ją­cych klu­bów: LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl, Za­mek Go­łańcz, Pro­mień Opa­le­ni­ca i UKS Ka­jak Trzcian­ka.

3 kwietnia 2014

IV Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików w łucznictwie — Zgierz 2014

W dniach 22-23 mar­ca w Zgie­rzu od­by­ły się IV Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków w łucz­nic­twie (do lat 15), któ­re­go or­ga­ni­za­to­rem był KS „Bo­ru­ta” Zgierz. W za­wo­dach tych wy­star­to­wa­ło pra­wie 200 mło­dych spor­tow­ców z 34 klu­bów łucz­ni­czych z ca­łej Pol­ski. Star­to­wa­no w ka­te­go­rii mło­dzik i mło­dzik młod­szy. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 4 zło­te, 6 srebr­nych i 5 brą­zo­wych me­da­li. Mi­strzy­nią Pol­ski mło­dzi­czek zo­sta­ła Glo­ria Jusz­czuk z LKS Łucz­nik Ży­wiec.

3 kwietnia 2014

Mistrzostw Polski Seniorek w boksie

Boks rzad­ko go­ści na na­szych ła­mach, bo też nie jest on zbyt po­pu­lar­ny w klu­bach na­sze­go Zrze­sze­nia. Tym bar­dziej mi­ło nam po­in­for­mo­wać, że za­wod­nicz­ki z na­szych klu­bów wy­wal­czy­ły na 14. Mi­strzo­stwach Pol­ski Se­nio­rek, któ­re od­by­ły się w dniach 20-23 mar­ca w Gru­dzią­dzu 5 me­da­li. W fina­le wagi 81 kg spo­tka­ły się Mar­ty­na Gil z LKS Skal­nik Wi­śniów­ka i Anna Mak­sim z ŁKS Or­lę­ta Łu­ków. Wy­gra­ła ta pierw­sza zdo­by­wa­jąc ty­tuł mi­strzy­ni Pol­ski. Brą­zo­we me­da­le zdo­by­ły Alek­san­dra Pacz­ka 54 kg BKS Or­kan Go­rzów Wlkp., Agniesz­ka Osial 75 kg z ŁKS Or­lę­ta Łu­ków i Mar­le­na Gaw­roń­ska 81+kg KS Stel­la Gnie­zno. Star­to­wa­ło 77 za­wod­ni­czek z 44 klu­bów.

24 marca 2014

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS w szachach

W nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści Da­nó­wek, gm. Gra­je­wo 16 mar­ca od­by­ły się już po raz pia­ty In­dy­wi­du­al­ne Mi­strzo­stwa LZS Wo­je­wódz­twa Pod­la­skie­go w Sza­chach pod pa­tro­na­tem po­sła Ed­mun­da Bo­raw­skie­go. W za­wo­dach wzię­ło udział ok. 110 uczest­ni­ków, w tym 85 za­wod­ni­ków z po­wia­tu łom­żyń­skie­go, mo­niec­kie­go, su­wal­skie­go i gra­jew­skie­go. Mi­strzo­stwa zo­sta­ły ro­ze­gra­ne zgod­nie z re­gu­la­mi­nem — 9 rund sys­te­mem szwaj­car­skim w 8 ka­te­go­riach po­dzie­lo­nych na 2 gru­py A i B. W gru­pie B za­gra­li sza­chi­ści ma­ją­cy do 13 lat, na­to­miast gru­pę A two­rzy­li ju­nio­rzy po­wy­żej 14 lat plus se­nio­rzy. Gru­pę ge­ne­ral­ną A wy­grał Prze­my­sław Fi­le­wicz (Moń­ki) uczeń LO, a gru­pę B Ra­do­sław Fi­le­wicz z SP 2 Moń­ki.

20 marca 2014

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych — Żerków 2014

15 mar­ca 2014 roku od­by­ły się w Żer­ko­wie (woj. wiel­ko­pol­skie) Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bie­gach Prze­ła­jo­wych. W za­wo­dach udział wzię­ło 272 bie­ga­czy z 45 klu­bów z 10 wo­je­wództw. Za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki star­to­wa­li w 4 ka­te­go­riach wie­ko­wych na dy­stan­sie od 1500 m do 4000 m. W kla­sy­fika­cji wo­je­wództw zwy­cię­ży­ło woj. wiel­ko­pol­skie, w wśród klu­bów KS Pod­la­sie Bia­ły­stok.

Me­da­le i dy­plo­my uczest­ni­kom mi­strzostw wrę­cza­li m.in.: wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej KZ LZS Wa­cław Hur­ko, se­kre­tarz RG KS LZS i wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS Krzysz­tof Pia­sek oraz bur­mistrz Żer­ko­wa Ja­cek Ję­drasz­czyk.

20 marca 2014

Paweł Fajdek rozpoczął starty od zwycięstwa

Pa­weł Faj­dek (KS Agros Za­mość) uda­nie roz­po­czął star­ty w se­zo­nie 2014 zwy­cię­ża­jąc w Le­irii z wy­ni­kiem 78.75 w 14. Zi­mo­wym Pu­cha­rze Eu­ro­py w Rzu­tach (15-16 mar­ca). Za­wo­dy obej­mo­wa­ły rzut mło­tem, oszcze­pem i pchnię­cie ku­lą ko­biet i męż­czyzn. Pol­skę re­pre­zen­to­wa­ło 12 spor­tow­ców, w tym czwór­ka z klu­bów LZS — oprócz Paw­ła Fajd­ka byli to: jego ko­le­ga klu­bo­wy Nor­bert Rau­hut (rzut mło­tem), Ka­ro­li­na Boł­dysz i Kac­per Olesz­czuk w rzu­cie oszcze­pem, obo­je z KS Po­lo­nia Pa­słęk.

20 marca 2014

XXIV Halowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie juniorów młodszych — Dąbrowa Tarnowska 2014

W dniach 15-16 mar­ca br. od­by­ły się w Tar­no­wie Dą­brow­skiej XXIV Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski w Łucz­nic­twie ju­nio­rów młod­szych. Star­to­wa­ło 32 za­wod­ni­ków i 32 za­wod­nicz­ki re­pre­zen­tu­ją­cych 24 klu­bów, w tym 12 klu­bów zrze­szo­nych w LZS. Na 20 me­da­li moż­li­wych do zdo­by­cia nasi za­wod­ni­cy wy­wal­czy­li ich 15.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam