Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

8 kwietnia 2014

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów kobiet i mężczyzn do lat 15 i 17.
Świetne zawody, grad rekordów.

W hali WLKS Sie­dl­ce 6 kwiet­nia za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS w pod­no­sze­niu cię­ża­rów ko­biet i męż­czyzn do lat 15 i 17. W trzy­dnio­wych za­wo­dach udział wzię­ło aż 265 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków! Re­pre­zen­to­wa­li 41 klu­bów z 13 wo­je­wództw. Pa­dło wie­le re­kor­dów kra­ju i ży­cio­wych. Naj­lep­szy­mi za­wod­nicz­ka­mi i za­wod­ni­ka­mi mi­strzostw w kla­sy­fi­ka­cji Sinc­la­ira zo­sta­li — wśród mło­dzi­czek do 15 lat Ma­ria Wrzo­sek (MLKPC So­ko­łów Pod­la­ski), wśród ju­nio­rek do 17 lat — Alek­san­dra Pe­płow­ska (CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów), wśród mło­dzi­ków do 15 lat — Piotr Ku­dła­szyk (LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl), a wśród ju­nio­rów do 17 lat — Kac­per Ba­dzią­gow­ski (So­kół Więc­bork). Kla­sy­fi­ka­cję klu­bo­wą wy­grał LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl, a wo­je­wódz­ką — ma­zo­wiec­kie. Im­pre­za by­ła zna­ko­mi­cie zor­ga­ni­zo­wa­na i prze­pro­wa­dzo­na, do­pi­sa­li też ki­bi­ce. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS (głów­ne­go or­ga­ni­za­to­ra mi­strzostw) re­pre­zen­to­wał wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej Wa­cław Hur­ko.

8 kwietnia 2014

Srebro dla Marzeny Karpińskiej. Dobre otwarcie Mistrzostw Europy w Tel Awiwie

Do­brze roz­po­czę­ły się dla nas Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w pod­no­sze­niu cię­ża­rów, roz­gry­wa­ne od 5 kwiet­nia w izra­el­skim Te­l-A­wi­wie. Ma­rze­na Kar­piń­ska (LKS Znicz Bił­go­raj) w naj­lżej­szej ko­bie­cej ka­te­go­rii — do 48 kg za­ję­ła dru­gie miej­sce w dwu­bo­ju. Na po­mo­ście w Te­-A­wi­wie zo­ba­czy­my jesz­cze 6 ko­biet i 8 męż­czyzn, w tym Pa­try­cję Pie­cho­wiak (LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl), Ewę Miz­dal (U­nia Hru­bie­szów), Mag­da­le­nę Pa­sko (MLKS Le­chia Sę­dzi­szów Młp.) oraz bra­ci Zie­liń­skich — Ad­ria­na i To­ma­sza (M-GLKS Tar­pan Mro­cza) i Krzysz­to­fa Klic­kie­go (CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów) — za­wod­ni­ków z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia.

8 kwietnia 2014

Brązowy medal Krystiana Brzozowskiego na ME w zapasach styl wolny

W dniach 1-6 kwiet­nia w fiń­skiej miej­sco­wo­ści Van­taa od­by­ły się Mi­strzo­stwa Eu­ro­py ko­biet i męż­czyzn w za­pa­sach w sty­lu wol­nym i kla­sycz­nym. Pol­scy za­pa­śni­cy zdo­by­li 3 brą­zo­we me­da­le — je­den z nich wy­wal­czył Kry­stian Brzo­zow­ski (74 kg), za­wod­nik re­pre­zen­tu­ją­cy klub na­sze­go Zrze­sze­nia Orzeł Na­my­słów. Po­zo­sta­łe zdo­by­li Da­mian Ja­ni­kow­ski (styl kla­sycz­ny 85 kg — WKS Śląsk Wro­cław) i Anna Zwi­ry­dow­ska (55 kg — ZTA Zgierz). W Fin­lan­dii sta­ro­wa­ło w su­mie 17 re­pre­zen­tan­tów Pol­ski, w tym dzie­wię­cio­ro z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia.

3 kwietnia 2014

Indywidualny Puchar Polski Kobiet w podnoszeniu ciężarów

W ka­len­da­rzu za­wo­dów Pol­skie­go Związ­ku Pod­no­sze­nia Cię­ża­rów po­ja­wia­ła się nowa po­zy­cja. Po raz pierw­szy w hi­sto­rii ro­ze­gra­no In­dy­wi­du­al­ny Pu­char Pol­ski Ko­biet. Tur­niej od­był się 30 mar­ca w pod­war­szaw­skim Jó­ze­fo­wie. Do ry­wa­li­za­cji za­pro­szo­nych zo­sta­ło 12 czo­ło­wych za­wod­ni­czek kra­ju, w tym 9 re­pre­zen­tu­ją­cych klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia. Wal­czo­no w for­mu­le Open, wg punk­ta­cji Sinc­la­ira (sto­su­nek wagi cia­ła do pod­nie­sio­ne­go cię­ża­ru).Naj­lep­sza oka­za­ła się Ma­rze­na Kar­piń­ska (Znicz Bił­go­raj). Dru­gie miej­sce za­ję­ła Ewa Miz­dal (U­nia Hru­bie­szów), a z trze­cie­go miej­sca cie­szy­ła się Anna Le­śniew­ska (CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów).

3 kwietnia 2014

Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegach Przełajowych

Naj­więk­szą gwiaz­dą ro­ze­gra­nych 29 mar­ca na polu gol­fo­wym Am­ber Bal­tic w Koł­cze­wie k/Mię­dzyz­dro­jów mi­strzostw by­ła So­fia En­na­oui. Mło­da za­wod­nicz­ka Lu­bu­sza Słu­bi­ce, dwu­krot­na wi­ce­mi­strzy­ni Eu­ro­py ju­nio­rek z 2013 roku, pew­nie zwy­cię­ży­ła w bie­gu ju­nio­rek po­ko­nu­jąc dy­stans 4 ki­lo­me­trów w cza­sie 13:53. Mi­strzem Pol­ski ju­nio­rów zo­stał Bar­tosz Wró­bel z Bo­le­sła­vii Bo­le­sła­wiec na dy­stan­sie ok. 6 km. Zło­ty me­dal zdo­był ju­nior młod­szy Ma­te­usz Bor­kow­ski LKB Rud­nik w bie­gu na 5 km. Jego ko­le­żan­ka klu­bo­wa Agniesz­ka Fi­li­pow­ska by­ła naj­lep­sza wśród ju­nio­rek młod­szych w bie­gu na 3 ki­lo­me­try. Bieg na 2 km ju­nio­rek młod­szych wy­gra­ła Eli­za Le­nar­to­wic WMLKS Po­mo­rze Star­gard. Za­wod­ni­cy re­pre­zen­tu­ją­cy klu­by Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li jesz­cze 3 srebr­ne i 3 brą­zo­we me­da­le.

3 kwietnia 2014

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w zapasach kadetek, juniorek i kat. młodzieżowej kobiet

W Sie­dl­cach w dniach od 21 do 23 mar­ca od­by­ły się Mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS w za­pa­sach ka­de­tek, ju­nio­rek i kat. mło­dzie­żo­wej ko­biet. Star­to­wa­ło po­nad 100 za­wod­ni­czek (72 ka­det­ki i 32 ju­nior­ki­/kat. mło­dzie­żo­wa) z 23 klu­bów. Sto­czo­no 146 walk. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, go­spo­da­rzem, bez­po­śred­nim or­ga­ni­za­to­rem WLKS Iga­nie Nowe. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi zaś Ma­zo­wiec­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Sie­dl­cach, Urząd Gmi­ny Sie­dl­ce. Im­pre­za otrzy­ma­ła do­finan­so­wa­nie MSiT. Ra­dę Głów­ną KZ LZS re­pre­zen­to­wał na za­wo­dach jej wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Wa­cław Hur­ko.

3 kwietnia 2014

XII Turniej Domów Dziecka w Halowej Piłce Nożnej

23 mar­ca od­był się XII Tur­niej Do­mów Dziec­ka w Ha­lo­wej Pił­ce Noż­nej zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Po­móż Dzie­ciom” oraz Ra­dzy­miń­ski Ośro­dek Kul­tu­ry i Spor­tu. Pa­tro­nat nad tur­nie­jem ob­ję­li: Piotr Uściń­ski — sta­ro­sta po­wia­tu wo­ło­miń­skie­go i Bog­dan Pą­gow­ski — sta­ro­sta po­wia­tu wy­szkow­skie­go. Jak co roku je­den z pu­cha­rów ufun­do­wa­ło na­sze Zrze­sze­nie, a re­pre­zen­to­wał je na tur­nie­ju Wa­cław Hur­ko, wice prze­wod­ni­czą­cy RG KZLZS. Star­to­wa­ło 10 dru­żyn, z Do­mów Dziec­ka: Rów­ne, Ki­sie­la­ny, Ju­lin, Wola Ga­łę­zow­ska, Go­łot­czy­zna, Płońsk, Ostro­łę­ka, Ra­dom, Pu­ła­wy, Dę­bin­ki.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam