Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

9 maja 2014

I Memoriał im. Hieronima Mazurkiewicza — Zaniemyśl 2014

W maju mija pierw­sza rocz­ni­ca śmier­ci Hie­ro­ni­ma Ma­zur­kie­wi­cza dłu­go­let­nie­go dzia­ła­cza LZS, wi­ce­prze­wod­ni­czą­ce­go Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS i tre­ne­ra ko­or­dy­na­to­ra LKS Or­kan Wiel­ko­pol­ska. Był zna­ny w śro­do­wi­sku spor­to­wym nie tyl­ko w Wiel­ko­pol­sce ale i ca­łym kra­ju.

Mię­dzy­na­ro­do­we Za­wo­dy w Cho­dach Spor­to­wych w Za­nie­my­ślu 5 kwiet­nia 2014 by­ły prze­pro­wa­dzo­no po raz dwu­na­sty. Przez 10 lat to Hi­rek, jako dzia­łacz i miesz­ka­niec Za­nie­my­śla był „mo­to­rem” tej im­pre­zy. Dzia­ła­cze Zrze­sze­nia LZS wspól­nie z wiel­ko­pol­skim śro­do­wi­skiem lek­ko­atle­tycz­nym po­sta­no­wi­li za­wo­dy ro­ze­grać jako I Me­mo­riał im. Hie­ro­ni­ma Ma­zur­kie­wi­cza.

9 maja 2014

Narodowy Dzień Sportu — 14 czerwca 2014

Pierw­sza edy­cja Na­ro­do­we­go Dnia Spor­tu od­by­ła się w ubie­głym roku 26 paź­dzier­ni­ka i ob­ję­ła swo­im za­się­giem kil­ka­set miej­sco­wo­ści w ca­łym kra­ju, w tym roku bę­dzie to 14 czerw­ca. Or­ga­ni­za­to­rem ini­cja­ty­wy jest Kry­sty­na Rad­kow­ska z Fun­da­cji Zwalcz Nu­dę. Na­ro­do­wy Dzień Spor­tu współ­fi­nan­so­wa­ny jest przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, a ho­no­ro­wy pa­tro­nat nad ak­cją ob­jął Pol­ski Ko­mi­tet Olim­pij­ski.

9 maja 2014

Wieści z województw — więcej w Informacjach regionalnych

Gmin­ne Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej w czwór­bo­ju lek­ko­atle­tycz­nym — Trąb­ki Wiel­kie

6 maja 2014 na sta­dio­nie w Trąb­kach Wiel­kich od­by­ły się Gmin­ne Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej w lek­kiej atle­ty­ce — czwór­bój. W za­wo­dach udział wzię­ły wszyst­kie re­pre­zen­ta­cje szkół pod­sta­wo­wych w gmi­ny Trąb­ki Wiel­kie. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ła Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ma­rii Kow­nac­kiej w Kło­da­wie. Pu­char Pre­ze­sa GZ LZS Ro­ma­na Ziel­ke w Trąb­kach Wiel­kich zdo­by­ła Szko­ła Pod­sta­wo­wa z So­bo­widz, któ­rą do boju pro­wa­dzi­ła na­uczy­ciel­ka Ewa Buga.

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Lu­bel­skie­go LZS w lek­kiej atle­ty­ce

4 maja br w Hru­bie­szo­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Otwar­te Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Lu­bel­skie­go LZS w lek­kiej atle­ty­ce, I Mi­ting LO­ZLA oraz I rzut Wo­je­wódz­kiej Li­gii Mło­dzi­ków. Uzy­ska­no wie­le do­brych wy­ni­ków, choć po­go­da nie sprzy­ja­ła za­wod­ni­kom — wiał sil­ny wiatr i by­ło dość zim­no. Naj­lep­szy wy­nik za­wo­dów osią­gnął w bie­gu na 100 m — 10.63 — mistrz Pol­ski ju­nio­rów, Do­mi­nik Ko­peć z Agro­su Za­mość.

 

Fi­nał 55. Tur­nie­ju War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go Zrze­sze­nia LZS o Pu­char TVP Olsz­tyn w te­ni­sie sto­ło­wym

Fi­nał 55. Tur­nie­ju War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go Zrze­sze­nia LZS o Pu­char TVP Olsz­tyn w te­ni­sie sto­ło­wym od­był się 27 kwiet­nia w Olec­ku i zgro­ma­dził naj­lep­szych ping­pon­gi­stów, któ­rzy wcze­śniej prze­brnę­li przez sito eli­mi­na­cji (w każ­dej ka­te­go­rii wie­ko­wej star­to­wa­ło 8 za­wod­ni­ków). Im­pre­za ma wiel­kie tra­dy­cje, a zdo­by­ły ty­tuł du­ży pre­stiż. Zwy­cięz­cy z sa­tys­fak­cją więc od­bie­ra­li na­gro­dy. Szcze­gól­nie za­do­wo­le­ni byli ostró­dzia­nie — trium­fa­to­rzy kla­sy­fi­ka­cji ze­spo­ło­wej. Wy­prze­dzi­li Ka­li­no­wo i Dział­do­wo.

 

Mi­strzo­stwa War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go Zrze­sze­nia LZS w siat­ków­ce ko­biet i męż­czyzn

Mi­strzo­stwa ro­ze­gra­no 27 kwiet­nia. Tur­niej ko­biet od­był się w Ostró­dzie, a męż­czyzn w Wil­kiel­cu, w obu star­to­wa­ły po czte­ry dru­ży­ny. Ty­tuł mi­strzow­ski zdo­by­ły siat­kar­ki Tut­to Olec­ka i siat­ka­rze LZS Kar — Team Gał­do­wo. Naj­lep­szą za­wod­nicz­ką fi­na­łu uzna­no Alek­san­drę Czy­jak (MLKS Foto Ola Ostró­da), a naj­lep­szym za­wod­ni­kiem oka­zał się Da­niel Go­dlew­ski (LZS Kar Team Gał­do­wo).

 

VII In­dy­wi­du­al­ne Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go LZS w Sza­chach

26 kwiet­nia br. w Trąb­kach Wiel­kich od­by­ły się VII In­dy­wi­du­al­ne Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go LZS w Sza­chach, część mi­strzostw by­ła tak­że VII Me­mo­ria­łem Sza­cho­wym im. Mie­czy­sła­wa Go­czew­skie­go. W tur­nie­ju udział wzię­ło 46 sza­chi­stów w tym 10 ko­biet, re­pre­zen­tu­jąc po­wia­ty: gdań­ski, kar­tu­ski, wej­he­row­ski, sta­ro­gardz­ki, puc­ki, sztum­ski, ko­ścier­ski i mal­bor­ski.

 

Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS w Po­zna­niu ope­ra­to­rem wo­je­wódz­kim pro­gra­mu „Umiem Pły­wać”.

Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w Po­zna­niu zo­sta­ło ope­ra­to­rem wo­je­wódz­kim w ogło­szo­nym przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie pro­gra­mie po­wszech­nej na­uki pły­wa­nia „Umiem Pły­wać”. Z otrzy­ma­nej do­ta­cji re­ali­zo­wa­ne bę­dą za­ję­cia po­za­lek­cyj­ne dla uczniów klas III szkół pod­sta­wo­wych. Pro­gram za­kła­da prze­pro­wa­dze­nie 20 lek­cji, w okre­sie od kwiet­nia do czerw­ca lub od wrze­śnia do li­sto­pa­da. Weź­mie w nim udział 4 868 dzie­ci z te­re­nu 46 wiel­ko­pol­skich gmin.

 

Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski LZS oraz Ran­king Po­wia­tów Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go w bie­gach prze­ła­jo­wych — Dziem­bów­ko 2014

8 kwiet­nia 2014 r. w Dziem­bów­ku (g­mi­na Ka­czo­ry woj. wiel­ko­pol­skie) od­by­ły się dwie po­łą­czo­ne ze so­bą im­pre­zy w bie­gach prze­ła­jo­wych: Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski LZS oraz bie­gi do Ran­kin­gu Po­wia­tów Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go. Pa­tro­nat nad nimi ob­jął Ma­rek Woź­niak, Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go. Od­by­ło się 16 bie­gów na dy­stan­sach od 1000 do 2000 m ko­biet i męż­czyzn od czwar­tej kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej przez gim­na­zjum, szko­ły śred­nie aż do ka­te­go­rii se­nio­ra. Łącz­nie uczest­ni­czy­ło oko­ło 1500 osób w tym za­wod­ni­cy, tre­ne­rzy, ob­słu­ga sę­dziow­ska i tech­nicz­na oraz za­pro­sze­ni go­ście. W mi­strzo­stwach LZS wśród po­wia­tów trium­fo­wa­ła Pi­ła, wśród szkół ZS 1 Ostrze­szów. W Ran­kin­gu Po­wia­tów — też Pi­ła i Gim­na­zjum w Żer­ko­wie

 

Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie ope­ra­to­rem wo­je­wódz­kim pro­gra­mu Mul­ti­sport

Prze­targ na pro­wa­dze­nie pro­gra­mu w woj. lu­bel­skim wy­gra­ło Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w Lu­bli­nie. 1,6 tys. uczniów szkół pod­sta­wo­wych uczest­ni­czyć bę­dzie w Lu­bel­skiem w za­ję­ciach spor­to­wych w ra­mach pro­gra­mu Mul­ti­sport. Na ich sfi­nan­so­wa­nie do koń­ca tego roku ka­len­da­rzo­we­go prze­zna­czo­no bli­sko 700 tys. zł. Dzia­ła już stro­na in­ter­ne­to­wa po­świę­co­na pro­gra­mo­wi.

 

Pod­su­mo­wa­nie roku 2013 Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS

Zgod­nie z co­rocz­nym zwy­cza­jem Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we do­ko­na­ło pod­su­mo­wa­nia osią­gnięć spor­to­wych za rok 2013 gro­ma­dząc 31 mar­ca w Sali Kon­fe­ren­cyj­nej Wo­je­wódz­kie­go Związ­ku Kó­łek i Or­ga­ni­za­cji Rol­ni­czych w Kra­ko­wie gro­no me­da­li­stów naj­waż­niej­szych im­prez mi­nio­ne­go roku. Pod­su­mo­wa­nia do­ko­nał urzę­du­ją­cy wice pre­zes Ja­cek Ku­cy­ba­ła. Spo­tka­nie swo­ją obec­no­ścią za­szczy­ci­li me­da­li­ści olim­pij­scy z So­czi (2014) — łyż­wia­rze szyb­cy Ali­cja Ba­chle­da­-Cu­ruś i Kon­rad Niedź­wiedz­ki.

 

Star­gard pod Wa­ter­loo

Sek­cja Tu­ry­stycz­na LUKS „Piąt­ka’’ ZS nr 5 na 10 le­cie przy­stą­pie­nia Pol­ski do Unii Eu­ro­pej­skiej zor­ga­ni­zo­wa­ła ko­lej­na wy­pra­wę po kra­jach Eu­ro­py. Za­pro­sze­nie „Piąt­ki” przy­ję­ła mło­dzież kla­sy pierw­szej o pro­fi­lu ma­te­ma­tycz­no­-ge­ogra­ficz­nym pod opie­ką Pani Da­nu­ty Ma­ło­zięć oraz za­przy­jaź­nie­ni od lat z klu­bem do­ro­śli tu­ry­ści nie tyl­ko ze Star­gar­du. Tra­sa wy­pra­wa wio­dła przez Niem­cy i kra­je Be­ne­luk­su.

W Niem­czech w pro­gra­mie zna­la­zła się Ko­lo­nia i szcze­gól­nie ocze­ki­wa­ny przez mło­dzież park roz­ryw­ki Phan­ta­sia­land, gdzie mia­ła miej­sca kil­ku­go­dzin­na wspa­nia­ła za­ba­wa. Bel­gia to Wa­ter­loo, miej­sca słyn­nej bi­twy Na­po­le­ona i Bruk­se­la, gdzie zwie­dzo­no sta­re mia­sto, Park Mi­nia­tur — Mini Eu­ro­pa, Grand Pla­ce, Man­ne­ken Pis i Ato­mium.

Ho­lan­dia to z ko­lei Kin­der­dijk z uni­kal­nym po­lde­rem za­byt­ko­wych wia­tra­ków i Delft, jed­no z naj­star­szych miast tego kra­ju, sły­ną­ce z wy­ro­ku pięk­nej por­ce­la­ny oraz Am­ster­dam. Na tra­sie spa­ce­ru po sto­li­cy Ho­lan­dii zna­la­zło się mu­zeum Van Go­gha, wi­zy­ta na kwia­to­wym tar­gu, Plac Dam, Pa­łac Kró­lew­ski, gieł­da Beurs van Ber­la­ge i rejs stat­kiem po ka­na­łach mia­sta.

Pięk­na wio­sen­na aura i wspa­nia­ła at­mos­fe­ra pa­nu­ją­ca na wy­ciecz­ce to za­słu­ga sym­pa­tycz­nej in­te­gra­cji uczest­ni­ków, z któ­rych wszy­scy wró­ci­li z nie­za­po­mnia­ny­mi wra­że­nia­mi. Opie­ku­nem gru­py by­ła jak za­wsze Jo­an­na Su­le­ja.

5 maja 2014

3 medale biało-czerwonych na ME w podnoszenie ciężarów do lat 17 — Ciechanów 2014

3 maja w Cie­cha­no­wie za­koń­czy­ły się trwa­ją­ce od 30 kwiet­nia Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w pod­no­sze­niu cię­ża­rów ju­nio­rek i ju­nio­rów do lat 17. W 80% re­pre­zen­ta­cja Pol­ski na te mi­strzo­stwa skła­da­ła się z za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia. Srebr­ne me­da­le zdo­by­li Piotr Ku­dła­szyk z LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl w kat. 56 kg oraz Eli­za Wci­słak z MLKPC So­ko­łów Pod­la­ski w kat. +69 kg, w tej sa­mej ka­te­go­rii brąz zdo­by­ła Kin­ga Kacz­mar­czyk (MAKS Ty­tan Oła­wa). W mi­strzo­stwach wzię­ło udział 88 ju­nio­rek z 21 kra­jów i 139 ju­nio­rów z 27 kra­jów. Współ­or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw był klub na­sze­go Zrze­sze­nia CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów.

5 maja 2014

Katarzyna Rutkowska i Szymon Kulka mistrzami Polski na 10 km

W Mło­dzie­żo­wych Mi­strzo­stwach Pol­ski na dy­stan­sie 10 000 m, któ­re 28 kwiet­nia ro­ze­gra­no na Sta­dio­nie Miej­skim w Bia­ło­gar­dzie, zło­te me­da­le zdo­by­li Ka­ta­rzy­na Rut­kow­ska (KS Pod­la­sie Bia­ły­stok) 36:24.16 i ubie­gło­rocz­ny zwy­cięz­ca Szy­mon Kul­ka (ULKS Li­pin­ki) 29:46.74.

5 maja 2014

Mistrzostwa Polski w zapasach — 44 medale dla zawodniczek i zawodników z naszych klubów

W Sol­cu Ku­jaw­skim od­by­ły się (26-27 kwiet­nia) mi­strzo­stwa Pol­ski w za­pa­sach w sty­lu kla­sycz­nym i wol­nym ko­biet i męż­czyzn. Dla kla­sy­ków by­ły to 84 mi­strzo­stwa kra­ju, dla wol­nia­ków 67., a dla ko­biet 22. Za­wod­ni­cy z klu­bów Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li w sty­lu wol­nym 6 zło­tych, 3 srebr­ne i 6 brą­zo­wych me­da­li. A AKS Bia­ło­gard za­jął w punk­ta­cji klu­bo­wej pierw­sze miej­sce (star­to­wa­ło 91 za­wod­ni­ków z 30 klu­bów), w sty­lu wol­nym nasi za­pa­śni­cy zdo­by­li 3 zło­te, 3 srebr­ne i 8 brą­zo­wych me­da­li. Na dru­gim miej­scu wśród klu­bów upla­so­wał się AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski (star­to­wa­ło 97 za­wod­ni­ków z 21 klu­bów). Za­pa­śnicz­ki z klu­bów LZS wy­wal­czy­ły 3 zło­te, 6 srebr­nych i 6 brą­zo­wych me­da­li. W tur­nie­ju do­mi­no­wa­ły za­wod­nicz­ki Ce­men­tu Gry­fu Chełm, pla­su­jąc się, tak jak rok temu, na pierw­szym miej­scu w kla­sy­fika­cji klu­bów (star­to­wa­ło 56 za­wod­ni­czek z 24 klu­bów).

5 maja 2014

Mistrzostwa Europy seniorów i juniorów w taekwon-do ITF — medale dla naszych

W dniach 24-27 kwiet­nia w Ric­cio­ne we Wło­szech od­by­ły się XXIX Se­nio­rów i XX Ju­nio­rów Mi­strzo­stwa Eu­ro­py Ta­ekwo­n-Do ITF. Re­pre­zen­tan­ci na­sze­go kra­ju zdo­by­li 51 me­da­li — 28 wy­wal­czy­li se­nio­rzy, a 23 ju­nio­rzy. Ma­zu­rek Dą­brow­skie­go był gra­ny 22 razy. W łącz­nej kla­sy­fika­cji do­ro­bek ten dał Pol­sce pierw­sze miej­sce po raz 22. w hi­sto­rii. Ry­wa­li­zo­wa­ło 560 za­wod­ni­ków z 29 państw. Wśród me­da­li­stów jest kil­ku przed­sta­wi­cie­li klu­bów Zrze­sze­nia LZS.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam