Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

12 maja 2014

50. Jubileuszowe Indywidualne Mistrzostwa Polski w Badmintonie — Białystok 2014

Już po raz trze­ci w ostat­nich la­tach pol­scy bad­min­to­ni­ści spo­tka­li się w Bia­łym­sto­ku, by roz­strzy­gnąć mię­dzy so­bą ty­tu­ły in­dy­wi­du­al­nych mi­strzów kra­ju. W ju­bi­le­uszo­wych 50. mi­strzo­stwach Pol­ski wy­star­to­wa­ło po­nad 100 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków. Me­cze fina­ło­we, któ­re od­by­ły się 11 maja przy­nio­sły wie­le emo­cji, ale przede wszyst­kim do­brej gry. Więk­szość me­da­li zdo­by­li za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia.

12 maja 2014

104 lata i 32,79 na 100 metrów!

Ma­ją­cy 104 lata Sta­ni­sław Ko­wal­ski ze Świd­ni­cy na Sta­dio­nie Olim­pij­skim we Wro­cła­wiu prze­biegł 100 m w 32,79 se­kun­dy. Re­kor­du świa­ta (29,83) na­le­żą­ce­go do Ja­poń­czy­ka w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej nie uda­ło mu się po­bić, ale uzy­skał naj­lep­szy czas w Eu­ro­pie. Swój re­kord pan Sta­ni­sław usta­no­wił na Wro­cław­skiej Olim­pia­dzie Mło­dzie­ży (10 maja), a za­wo­dy przy­cią­gnę­ły tłu­my — biegł w żół­tej ko­szul­ce z nu­me­rem „104”. Chcia­ło­by się krzyk­nąć „Sto lat Pa­nie Sta­ni­sła­wie”, ale w tym przy­pad­ku…

12 maja 2014

3. Międzynarodowy Turniej im. J. Hawrylewicza w Siedlcach

10 maja w Hali Spor­to­wej WLKS Sie­dl­ce­-No­we Iga­nie od­był III Mię­dzy­na­ro­do­wy Tur­niej im. J. Haw­ry­le­wi­cza w pod­no­sze­niu cię­ża­rów. Or­ga­ni­za­to­rzy tur­nie­ju — klub WLKS Sie­dl­ce­-I­ga­nie Nowe — co roku sta­ra­ją się za­pro­sić naj­lep­szych za­wod­ni­ków. W tym roku na sie­dlec­kim po­mo­ście wal­czy­ło 10 za­wod­ni­czek i 37 za­wod­ni­ków z Pol­ski, Ło­twy, Li­twy, Bia­ło­ru­si i Nie­miec. Wśród ko­biet naj­lep­szy re­zul­tat w punk­ta­cji Sinc­la­ira uzy­ska­ła za­wod­nicz­ka go­spo­da­rzy Wio­le­ta Ja­strzęb­ska (50,0 kg) — 160 kg w dwu­bo­ju (73 kg w rwa­niu + 87 kg w pod­rzu­cie). Wśród męż­czyzn naj­lep­szy oka­zał się Ło­tysz Ar­turs Ple­snieks (109,7 kg) — 387 kg (172 kg + 215 kg).

12 maja 2014

„13” szczęśliwa dla SKB Litpol-Malow Suwałki

Ty­tuł Dru­ży­no­we­go Mi­strza Pol­ski w bad­min­to­nie na rok 2014 (13. w hi­sto­rii klu­bu) dla SKB Lit­po­l-Ma­low wy­wal­czy­li: Ka­mi­la Au­gu­styn, Sa­shi­na Vi­gnus Wa­ran, Jo­an­na Szle­szyń­ska­-Ło­gosz, Ma­ria Ta­rasz­kie­wicz, Adam Cwa­li­na, Łu­kasz Mo­reń, Mi­chał Ło­gosz i Ma­ciej Po­ula­kow­ski, tre­ne­rem dru­ży­ny jest Je­rzy Do­łhan. Sre­bro zdo­by­ła dru­ży­na UKS Hu­bal Bia­ły­stok w skła­dzie: Mi­chał Ro­gal­ski, Ale­sia Zaj­ce­va, Ma­ciej Dą­brow­ski, Ewa Pio­trow­ska i Edy­ta Ta­ra­se­wicz, Ad­rian Dziół­ko, Ro­bert Ma­teu­siak. A brąz przy­padł mło­de­mu ze­spo­ło­wi MLKS So­lec Ku­jaw­ski, co uzna­no za nie­spo­dzian­kę. Tak więc ca­łe po­dium dla klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia.

9 maja 2014

Ogólnopolskie Rodzinne rozgrywki Sportowe LZS — Mielno 2014

W dniach 1-4 maja 2014 roku na te­re­nie Cen­tral­ne­go Ośrod­ka Szko­le­nia KZ LZS w Miel­nie od­był się Fi­nał Cen­tral­ny Ogól­no­pol­skich Ro­dzin­nych Roz­gry­wek Spor­to­wych LZS. W im­pre­zie uczest­ni­czy­ło 100 osób z 14 wo­je­wództw. Kla­sy­fi­ka­cję wy­gra­ło woj. łódz­kie przed lu­bu­skim i opol­skim. Naj­młod­szą uczest­nicz­ką za­wo­dów by­ła: Ga­brie­la Jaś­ko­wiec, woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie (wiek: 16 mie­się­cy). Ju­bi­la­tem na im­pre­zie był Igor Ryń­ski ob­cho­dzą­cy czter­na­ste uro­dzi­ny (rocz­nik: 03.05.2000). Sę­dzią głów­nym by­ła Ma­ry­la Gla­zik. W uro­czy­sto­ści otwar­cia i za­koń­cze­nia za­wo­dów uczest­ni­czy­li: Iwo­na Ku­siń­ska­-Ka­nia z Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, Hen­ryk Sta­kuć, dy­rek­tor Cen­tral­ne­go Ośrod­ka Szko­le­nia LZS w Miel­nie.

9 maja 2014

Na bieżni, szosie, boisku...

Ko­lar­stwo — 4 maja Pau­li­na Brzeź­na­-Bent­kow­ska (TKK Pa­ci­fic To­ruń) wy­gra­ła trzy­eta­po­wy (315 km) wy­ścig ko­lar­ski ko­biet Gra­cia­-Or­lo­va w Cze­chach. Po­lka by­ła naj­lep­sza pod­czas ostat­nie­go eta­pu wo­kół Or­lo­vej, li­czą­ce­go 100,4 km. Na 16. po­zy­cji, wy­ścig ukoń­czy­ła Anna Plich­ta (TKK Pa­ci­fic To­ruń), któ­ra star­tu­je jesz­cze w ka­te­go­rii U-23. Dwa miej­sca ni­żej upla­so­wa­ła się Mar­ty­na Kle­kot (LKS Atom Bo­xmet Dzier­żo­niów). Dru­ży­no­wo TKK Pa­ci­fic To­ruń za­jął trze­cie miej­sce.

9 maja 2014

Jan Trofimowicz laureat akcji „Patriotycznie Zakręceni” u Prezydenta RP

2 maja 2014 r., w Dniu Fla­gi, w Pa­ła­cu Pre­zy­denc­kim od­był się fi­nał ak­cji „Pa­trio­tycz­nie Za­krę­ce­ni”. Uczest­ni­czył w nim lau­re­at z wo­je­wódz­twa po­mor­skie­go Jan Tro­fi­mo­wicz — miesz­ka­niec Eł­ga­no­wa w gmi­nie Trąb­ki Wiel­kie, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy PZ LZS w Gdań­sku, dy­rek­tor Gmin­ne­go Domu Kul­tu­ry w Li­nii. Jesz­cze raz gra­tu­lu­je­my „na­sze­mu” lau­re­ato­wi i za­chę­ca­my, by do na­stęp­nej edy­cji tego swo­iste­go kon­kur­su zgło­sić wię­cej człon­ków na­sze­go Zrze­sze­nia — „pa­trio­tycz­nie za­krę­co­nych” prze­cież w nim nie bra­ku­je.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam