Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

21 maja 2014

Iwona Lewandowska (Vectra Włocławek) mistrzynią Polski w biegu na 10 km

18 maja od­by­ły się 3. Mi­strzo­stwa Pol­ski Ko­biet w Bie­gu na 10 ki­lo­me­trów. Zło­ty me­dal zdo­by­ła Iwo­na Le­wan­dow­ska. Za­wod­nicz­ka Vec­try Wło­cła­wek 10 ki­lo­me­trów po­ko­na­ła w cza­sie 33:22. Dru­ga na me­cie by­ła jej ko­le­żan­ka klu­bo­wa Ka­ta­rzy­na Ko­wal­ska (33:47), spe­cja­li­zu­ją­ca się w bie­gu na 3000 m z prze­szko­da­mi.

21 maja 2014

25-lecie LKS „Budowlani” Nowy Tomyśl

16 maja klub LKS „Bu­dow­la­ni” Nowy To­myśl ob­cho­dził 25-le­cie swo­je­go ist­nie­nia. Ju­bi­le­uszo­wa uro­czy­stość zgro­ma­dzi­ła licz­ne gro­no by­łych i obec­nych za­wod­ni­ków, tre­ne­rów, dzia­ła­czy i ki­bi­ców. Wie­lu z nich na­gro­dzo­no Zło­ty­mi, Srebr­ny­mi i Brą­zo­wy­mi Od­zna­ka­mi LZS. Wrę­cza­li je prze­wod­ni­czą­cy Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS, po­seł Ta­de­usz To­ma­szew­ski i wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy, se­kre­tarz KZ LZS Krzysz­tof Pia­sek. List z gra­tu­la­cja­mi przy­słał An­drzej Bier­nat, mi­ni­ster spor­tu oraz pre­zes PZPC Szy­mon Ko­łec­ki. Osią­gnię­cia klu­bu przy­po­mniał pre­zes „Bu­dow­la­nych” Je­rzy No­wak. Spor­tow­cy z No­we­go To­my­śla zdo­by­li w cią­gu tych 25 lat 117 me­da­li mi­strzostw Pol­ski, Eu­ro­py i świa­ta.

21 maja 2014

Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie
— trzy medale naszych zawodników

W dniach 13-18 maja w No­wej Dę­bie (woj. pod­kar­pac­kie) od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nior w Bok­sie. Star­to­wa­ło 141 pię­ścia­rzy z 73 klu­bów (w tym 7 klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia). Do wal­ki o ty­tuł naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka w Pol­sce sta­nę­li bok­se­rzy uro­dze­ni w la­tach 1996-1997, wy­ło­nie­ni po­przez mi­strzo­stwa po­szcze­gól­nych Okrę­go­wych Związ­ków Bok­ser­skich. Mi­strzem Pol­ski w wa­dze +91 kg zo­stał Mi­łosz Wo­dec­ki z LKS Mysz­ków, sre­bro w wa­dze 60 kg zdo­był Piotr Pie­jek ze Spar­ty Zło­tów, a brąz w wa­dze 69 kg To­biasz Orzech z UOL­KA Ostrów Maz.

21 maja 2014

12 naszych młodych lekkoatletów jedzie do Baku

33 mło­dych za­wod­ni­ków, uro­dzo­ny w 1997 i 1998 roku, wy­star­tu­je na prze­ło­mie maja i czerw­ca w Baku w Eli­mi­na­cjach Eu­ro­py do Igrzysk Olim­pij­skich Mło­dzie­ży 2014, któ­re od­bę­dą się w sierp­niu w mie­ście Nan­kin (Chi­ny). W pol­skiej eki­pie jest 12 lek­ko­atle­tów z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia.

21 maja 2014

Rekord Polski juniorów młodszych Mateusza Strzeszewskiego (KS Podlasie Białystok) w rzucie oszczepem

Uro­dzo­ny w 1997 roku Ma­te­usz Strze­szew­ski (KS Pod­la­sie Bia­ły­stok) pod­czas mi­tyn­gu, któ­ry od­był się w Łom­ży 18 maja wy­ni­kiem 76.12 po­pra­wił re­kord Pol­ski ju­nio­rów młod­szych w rzu­cie oszcze­pem o wa­dze 700 gram. Do tej chwi­li re­kor­dem Pol­ski w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej mógł chwa­lić się Pa­tryk Mi­chal­ski (UKS Cy­prian­ka), któ­ry 25 lip­ca 2007 w Szcze­ci­nie uzy­skał wy­nik 75.78.

16 maja 2014

Zakończyliśmy pierwszy etap konkursu „Sportowa Gwiazda”

Zgod­nie z re­gu­la­mi­nem za­koń­czo­ny zo­stał pierw­szy etap kon­kur­su „Spor­to­wa Gwiaz­da” na naj­lep­sze pro­jek­ty upo­wszech­nia­ją­ce sport dla wszyst­kich w śro­do­wi­sku wiej­skim. Do kon­kur­su Za­rzą­dy Wo­je­wódz­kie zgło­si­ły 98 ini­cja­tyw — naj­wię­cej woj. lu­bel­skie 24 oraz woj. za­chod­nio­po­mor­skie i dol­no­ślą­skie — po 8. Jako pierw­szy za­pro­sze­nie na swo­ją im­pre­zę przy­słał nam Jan Cheł­pa, pre­zes STS LKS For­tu­na Obo­ra. Mię­dzy­po­ko­le­nio­wy Fe­styn Spor­to­wo­-Re­kre­acyj­ny „Sport łą­czy po­ko­le­nia” od­bę­dzie się w dniach 31 maja — 1 czerw­ca br w dwóch miej­sco­wo­ściach gmi­ny Lu­bin: Szkla­rach Gór­nych i Obo­rze. Dzię­ku­je­my.

Za­chę­ca­my do przy­sy­ła­nia krót­kich in­for­ma­cji o prze­pro­wa­dza­nych im­pre­zach, opu­bli­ku­je­my je na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej. Przy­po­mi­na­my, że w kon­kur­sie istot­ne zna­cze­nie ma do­bre udo­ku­men­to­wa­nie kon­kur­so­wej ini­cja­ty­wy. Za­dbaj­cie więc już te­raz o do­bre zdję­cia, fil­my i do­ku­men­ty. Bo­wiem z do­świad­cze­nia wie­my, że zor­ga­ni­zo­wa­nia im­pre­zy spor­to­wej na wy­so­kim po­zio­mie jest dla wie­lu na­szych dzia­ła­czy pro­ste, ale trze­ba jesz­cze umie­jęt­nie za­dbać o „sprze­da­nie” jej atrak­cyj­no­ści. Cza­su nie­któ­rzy ma­ją spo­ro, ale nie od­kła­daj­cie do­ku­men­ta­cji na ostat­nią chwi­lę, to ona de­cy­du­je o za­kwa­li­fi­ko­wa­niu się do fi­na­łu. A jest o co wal­czyć.

 

12 maja 2014

Ewelina Ciunek, Aleksandra Wólczyńska — złoto, Aleksandra Kotlewska — brąz na ME kadetek w zapasach

W dniach 6-10 maja w buł­gar­skim Sam­ko­wie od­by­ły się mi­strzo­stwa Eu­ro­py ka­de­tek i ka­de­tów w za­pa­sach w sty­lu wol­nym i kla­sycz­nym. Me­da­le zdo­by­ły tyl­ko pol­skie za­pa­śnicz­ki, w tym trzy za­wod­nicz­ki z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia — Ewe­li­na Ciu­nek Orzeł Na­my­słów i Alek­san­dra Wól­czyń­ska Su­ples Kra­śnik zło­te, Alek­san­dra Ko­tlew­ska Wi­king Wo­lin wy­wal­czy­ła brąz. Na trze­cim stop­niu po­dium sta­nę­ły rów­nież Do­mi­ni­ka Ju­po­wicz (43 kg) CSIR Dą­bro­wa Gór­ni­cza oraz Na­ta­lia Strzał­ka (70 kg) Sla­via Ruda Ślą­ska. Nasz kraj w Buł­ga­rii re­pre­zen­to­wa­ło 19 za­wod­ni­ków (oba sty­le) i 9 za­wod­ni­czek, w tym 14 za­pa­śni­ków i 7 za­pa­śni­czek z klu­bów Zrze­sze­nia LZS.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam