Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

29 maja 2014

Dodaj swój mecz do II Dnia Przyjaciół Piłki Nożnej

Przy­po­mi­na­my, że 8 czerw­ca od­bę­dzie się II Dzień Przy­ja­ciół Pił­ki Noż­nej or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fun­da­cję „Pił­ka Jest Pięk­na”, któ­re­mu to­wa­rzy­szy ak­cja spo­łecz­na „Ra­zem wy­gra­my z ra­kiem pier­si”. Re­je­stra­cji moż­na do­ko­nać na stro­nie na stro­nie www.piłkajestpiekna.pl (w menu wy­brać na­le­ży logo ak­cji i zna­leźć w ko­lej­nym menu ha­sło „do­daj wiel­ki mecz”) oraz www.dppn.pl lub zgło­sić swo­ją im­pre­zę do Rady Wo­je­wódz­kiej a ta do­ko­na re­je­stra­cji. Pa­mię­taj­cie by wpi­sać, że jest to mecz or­ga­ni­zo­wa­ny przez LZS.

29 maja 2014

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Tenisie Stołowym — Ostróda 2014

W dniach 23-25 maja od­by­ły się w Ostró­dzie Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Ry­wa­li­zo­wa­no w czte­rech ka­te­go­riach wie­ko­wych: mło­dzik, ka­det, ju­nior i mło­dzie­żo­wiec. Star­to­wa­ło 198 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków. Mi­strza­mi LZS zo­sta­li: Do­mi­ni­ka Gi­lew­ska (UKS TS Ósem­ka Bia­ły­stok) i Sa­mu­el Kul­czyc­ki (GKS Go­rzo­via Go­rzów Wlkp.) w ka­te­go­rii mło­dzi­ków, Maja Mań­kie­wicz Ka­mil Urba­no­wicz (o­bo­je LUKS War­mia Lidz­bark War­miń­ski) w ka­te­go­rii ka­de­tów, Alek­san­dra Dą­brow­ska (KS Ga­la­xy Bia­ły­stok) i Szy­mon Szew­czyk (LUKS War­mia Lidz­bark War­miń­ski) w ka­te­go­rii ju­nio­rów, a tak­że Pau­li­na No­wac­ka (KS Stel­la Gnie­zno) i An­to­ni Wit­kow­ski (GLKS Nada­rzyn) w ka­te­go­rii mło­dzie­żow­ców. Ra­dę Głów­ną KZ LZS re­pre­zen­to­wał na tur­nie­ju wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Wa­cław Hur­ko, któ­ry do­ko­nał otwar­cia mi­strzostw.

29 maja 2014

„Lepsza jesień życia na sportowo” — szkolenie w Mielnie

W dniach 14-18 maja w Cen­tral­nym Ośrod­ku Szko­le­nio­wym LZS w Miel­nie od­by­ło się szko­le­nie se­nio­ró­w-a­ni­ma­to­rów, któ­re­go ce­lem by­ło upo­wszech­nia­nie mo­de­lu ak­tyw­ne­go spę­dza­nia cza­su wol­ne­go. W szko­le­niu wzię­ło udział 39 osób z 8 wo­je­wództw, któ­rzy wcze­śniej przy­sła­li an­kie­ty zgło­sze­nio­we. Szko­le­nie do­finan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. W pro­gra­mie by­ły wy­kła­dy oraz za­ję­cia prak­tycz­ne a tak­że cie­ka­wa dys­ku­sja, pod­czas któ­rej sta­ra­no się od­po­wie­dzieć na pod­sta­wo­we py­ta­nie — dla­cze­go oso­by w wie­ku 55+ w ma­łej czę­ści są ak­tyw­ne fizycz­nie.

29 maja 2014

Dwa medale łuczników na ME juniorów w Ljubljanie

Ra­fał Wój­cik z ULKS Włosz­czo­wi­ce zdo­był dwa me­da­le na łucz­ni­czych Mi­strzo­stwach Eu­ro­py Ju­nio­rów w Lju­bl­ja­nie — brą­zo­wy in­dy­wi­du­al­nie i srebr­ny w dru­ży­nie wraz z Ka­sprem Hel­bi­nem (KS Obuw­nik Prud­nik) i Kac­prem Szuł­kow­skim (GLKS Unia Piel­grzym­ka). Mi­strzo­stwach, któ­re od­by­ły się w dniach 14-18 maja, roz­gry­wa­no w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych ju­nio­rów młod­szych i ju­nio­rów. Na­sza re­pre­zen­ta­cja li­czy­ła w su­mie 12 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków. 11 z nich to za­wod­ni­cy z ku­bów na­sze­go Zrze­sze­nia. W za­wo­dach star­to­wa­ło 326 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków z 36 eu­ro­pej­skich państw. Pol­ska za­ję­ła 12 miej­sce w ran­kin­gu me­da­lo­wym.

29 maja 2014

Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w Tenisie Stołowym — Radom 2014

W dniach 14-18 maja w Hali Spor­to­wej Ze­spo­łu Szkół Bu­dow­la­nych w Ra­do­miu to­czy­ła się ry­wa­li­za­cja o ty­tu­ły mi­strzow­skie mło­dzi­ków i mło­dzi­czek w te­ni­sie sto­ło­wym. Anna Wę­grzyn (UKS MLKS Śnież­nik Stro­nie Ślą­skie) i Sa­mu­el Kul­czyc­ki (GKS Go­rzo­via Go­rzów Wiel­ko­pol­ski) w tur­nie­jach gry po­je­dyn­czej, a tak­że Anna Wę­grzyn i Ka­ta­rzy­na Wę­grzyn oraz Sa­mu­el Kul­czyc­ki i Jan Zan­dec­ki w tur­nie­jach gry po­dwój­nej zo­sta­li mi­strza­mi Pol­ski. Ze­spół UKS MLKS Śnież­nik Stro­nie Ślą­skie w ka­te­go­rii dziew­cząt obro­nił ty­tuł dru­ży­no­wych mi­strzyń kra­ju. W mi­strzo­stwach star­to­wa­ło 87 za­wod­ni­czek i 106 za­wod­ni­ków. Na 18 moż­li­wych do zdo­by­cia me­da­li za­wod­nicz­ki i za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li ich 14!

29 maja 2014

Marta Krawczyńska (LLKS Smętowo Graniczne) mistrzynią Polski seniorów w biegu na 10 km

W Po­sto­mi­nie 24 maja od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski se­nio­rów w bie­gu na 10 km oraz V Mi­ting Bie­go­wo­-Rzu­to­wy. Na star­cie mi­strzostw Pol­ski sta­nę­ło 7 za­wod­ni­czek i 11 za­wod­ni­ków. Ty­tu­ły mi­strzow­skie zdo­by­li Yared She­gu­mo (AZ­S-AWF War­sza­wa) i Mar­ta Kraw­czyń­ska (L­LKS Smę­to­wo Gra­nicz­ne). Trze­cie miej­sce wśród ko­biet wy­wal­czy­ła Ju­sty­na Ko­ryt­kow­ska (LŁKS Pre­fbet Śnia­do­wo Łom­ża), czwar­ty wśród męż­czyzn był An­drzej Ro­gie­wicz LKS Zan­tyr Sztum.

21 maja 2014

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów kobiet i mężczyzn do lat 20 i 23

W dniach 16-18 maja w Sie­dl­cach od­by­ły się mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS do lat 20 i 23. W za­wo­dach star­to­wa­ło pra­wie 120 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków. Re­pre­zen­to­wa­li oni 29 klu­bów z 9 wo­je­wództw. Go­spo­da­rzem mi­strzostw był klub WLKS Sie­dl­ce­-I­ga­nie Nowe. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wał wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej Wa­cław Hur­ko, obec­ni też byli przed­sta­wi­cie­le Pol­skie­go Związ­ku Pod­no­sze­nia Cię­ża­rów — Bo­gu­sław Ma­li­szew­ski, kie­row­nik wy­szko­le­nia i Ra­fał Grą­żaw­ski, czło­nek Pre­zy­dium Za­rzą­du. Łącz­ną kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał WLKS Sie­dl­ce Iga­nie Nowe, przed Ma­zo­vią Cie­cha­nów i Agro­sem Za­mość. W kla­sy­fika­cji wo­je­wództw na pierw­szym miej­scu ma­zo­wiec­kie, przed lu­bel­skim i łódz­kim.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam