Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

15 grudnia 2014

Dobre miejsca naszych zawodników na ME w biegach przełajowych

Na Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w bie­gach prze­ła­jo­wych, któ­re od­by­ły się 14 grud­nia w Sam­ko­wie (Buł­ga­ria) star­to­wa­ło 15 re­pre­zen­tan­tów Pol­ski, w tym 4 bie­gacz­ki i 4 bie­ga­czy z na­szych klu­bów. Naj­le­piej spi­sa­ła się w bie­gu se­nior­skim mi­strzy­ni Po­la­ki Iwo­na Le­wan­dow­ska (LKS Vec­tra Wło­cła­wek) pod­opiecz­na tre­ne­ra Mar­ka Ja­ku­bow­skie­go, któ­ra za­ję­ła 8. miej­sce, 14. by­ła jej ko­le­żan­ka klu­bo­wa Ka­ta­rzy­na Ko­wal­ska. Na­sza ju­nior­ka We­ro­ni­ka Py­zik (Znicz Bił­go­raj) za­ję­ła 10. miej­sce. Le­wan­dow­ska i Py­zik zo­sta­ły wy­bra­ne przez Eu­ro­pe­an Ath­le­tics do re­pre­zen­ta­cji Sta­re­go Kon­ty­nen­tu na mecz w bie­gach prze­ła­jo­wych Wiel­ka Bry­ta­nia — USA — Eu­ro­pa, któ­ry od­bę­dzie się 10 stycz­nia w Edyn­bur­gu.

11 grudnia 2014

Konferencja Szkoleniowa
Krajowego Zrzeszenia LZS

W dniach 12-13 grud­nia w War­sza­wie (Cen­trum Olim­pij­skie PKOl) od­bę­dzie się Kon­fe­ren­cja Szko­le­nio­we Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS „Ak­tyw­ność osób star­szych, wal­ka z nad­wa­gą — po­trze­by a rze­czy­wi­stość”. Na­szym part­ne­rem przy jej or­ga­ni­za­cji jest Eu­ro­pej­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Pro­mo­cji Ak­tyw­no­ści Ru­cho­wej 50+. W dru­gim dniu od­bę­dzie się tak­że „Pod­su­mo­wa­nie współ­za­wod­nic­twa w spo­rcie mło­dzie­żo­wym klu­bów Zrze­sze­nia LZS za 2014 r.”. Pod­czas kon­fe­ren­cji bę­dzie­my szu­kać od­po­wie­dzi na na­stę­pu­ją­ce py­ta­nia: Jak prze­ko­nać oso­by star­sze do ma­sze­ro­wa­nia, bie­ga­nia, jaz­dy na ro­we­rze, gim­na­sty­ki czy pły­wa­nia? Ja­ką ro­lę mo­że w za­chę­ca­niu do upra­wia­nia re­kre­acji peł­nić or­ga­ni­za­cja spor­to­wa? Jak za­chę­cić oso­by star­sze do wo­lon­ta­ria­tu spor­to­we­go? Jej uczest­ni­cy jako pierw­si do­sta­ną wy­da­ną przez KZ LZS pu­bli­ka­cję „Ak­tyw­ność dla Zdro­wia — Pro­sty lek”, skła­da­ją­cą się z po­rad­ni­ka i ze­sta­wu ćwi­czeń dla se­nio­rów. Mo­gą z niej ko­rzy­stać in­struk­to­rzy, ani­ma­to­rzy spor­tu ale rów­nież każ­dy kto chce „do­da­wać ży­cie do lat, nie tyl­ko lata do ży­cia”. Pod tek­stem film z re­ali­za­cji pro­jek­ty „Ak­tyw­ny Se­nior LZS”.

4 grudnia 2014

9 medali naszych zawodników na Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych seniorów i młodzieżowców

29 li­sto­pa­da w Kra­ko­wie od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski w bie­gach prze­ła­jo­wych se­nio­rów i mło­dzie­żow­ców. Se­nior­ki star­to­wa­ły na 4 i 8 km, se­nio­rzy na 4 i 10 km, mło­dzie­żow­cy od­po­wied­nio na 6 i 8 km. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 9 me­da­li — 3 zło­te, 3 srebr­ne i trzy brą­zo­we me­da­le. Zło­te me­da­le zdo­by­li Iwo­na Le­wan­dow­ska (LKS Vec­tra Wło­cła­wek), Krzysz­tof Go­siew­ski (LKS Ostro­mec­ko) i Pau­li­na Kop­ciew­ska (KS Pod­la­sie Bia­ły­stok). Ro­ze­gra­no tak­że bie­gi ju­nio­rów jako eli­mi­na­cje do ME w Sam­ko­wie (14 grud­nia). Po­je­dzie tam 4 na­szych bie­ga­czy i 4 bie­gacz­ki (na 15 re­pre­zen­tan­tów).

4 grudnia 2014

Portal „Polsat Sport” pisze o klubach LZS z Czarnego Boru

Na jed­nym z naj­więk­szych por­ta­li spor­to­wych pol­sat­sport.pl uka­zał się 2 grud­nia ar­ty­kuł pt.„Mi­strzo­wie z Czar­ne­go Boru”. Po­le­ca­my go, gdyż rzad­ko w pra­sie ko­mer­cyj­nej i na du­żych por­ta­lach pi­sze się o suk­ce­sach ma­łych klu­bów w ma­łych miej­sco­wo­ściach skąd czę­sto po­cho­dzi wie­lu zna­ko­mi­tych za­wod­ni­ków. W Czar­nym Bo­rze, ma­łej gmi­nie (li­czy 6 wsi i 4800 miesz­kań­ców) na Dol­nym Ślą­sku dzia­ła­ją dwa klu­bu na­sze­go Zrze­sze­nie ULZKS He­ros Czar­ny Bór (za­pa­sy)UKN Me­la­fir Czar­ny Bór (bia­th­lon).

4 grudnia 2014

Jarosław Samoraj mistrzem świata juniorów z Kazania! Był 2., ale dostanie złoto!

Na oficjal­nej stro­nie IWF 1 grud­nia br. uka­za­ła się in­for­ma­cja, że Ja­ro­sław Sa­mo­raj (CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów) w wy­ni­ku dys­kwa­li­fika­cji in­ne­go sztan­gi­stów zo­stał mi­strzem świa­ta ju­nio­rów w pod­no­sze­niu cię­ża­rów w kat. 105 kg. Za­wo­dy w ro­syj­skim Ka­za­niu by­ły roz­gry­wa­ne w dniach 20-28 czerw­ca 2014.

29 listopada 2014

I Memoriał W. Prociaka i P. Żymańczyka
w zapasach w stylu wolnym w Namysłowie

W dniach 14-15 li­sto­pa­da 2014 r. w sali I LO w Na­my­sło­wie od­był się I Mię­dzy­na­ro­do­wy Me­mo­riał im. Wit­ka Pro­cia­ka oraz Pa­try­ka Ży­mań­czy­ka w za­pa­sach sty­lu wol­nym. Za­wo­dy mia­ły na celu upa­mięt­nie­nie i uho­no­ro­wa­nie tra­gicz­nie zmar­łych w wy­ni­ku wy­pad­ku sa­mo­cho­do­we­go 9 grud­nia 2013 r. w dro­dze na po­kaz za­pa­śni­czy dla mło­dzie­ży szkol­nej za­wod­ni­ków Or­ła Na­my­słów. Na star­cie za­wo­dów sta­nę­ło 110 za­wod­ni­ków z 19 klu­bów z trzech kra­jów (U­kra­ina, Niem­cy, Pol­ska).

29 listopada 2014

Rio 2016 — pokazano maskotki olimpijskie

Or­ga­ni­za­to­rzy igrzysk olim­pij­skich i pa­ra­olim­pij­skich w Rio de Ja­ne­iro, któ­re od­bę­dą się już za nie­speł­na dwa lata, za­pre­zen­to­wa­li świa­tu ma­skot­ki obu im­prez. Ich wy­gląd in­spi­ro­wa­ny jest przede wszyst­kim flo­rą i fau­ną Bra­zy­lii, jej róż­no­rod­no­ścią. Imio­na obu ma­sko­tek zo­sta­ną wy­bra­ne za po­śred­nic­twem spe­cjal­ne­go gło­so­wa­nia. Opcje są trzy: Oba i Eba, Tiba Tu­que i Esqu­in­dim lub Vi­ni­cius i Tom. Gło­so­wać moż­na do 14 grud­nia pod tym ad­re­sem: http://www.rio­2016.co­m/ma­scot­s/#!vote

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam