Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

4 czerwca 2014

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Torowym — worek medali dla kolarzy z naszych klubów

24 roz­po­czę­ły się a 27 maja za­koń­czy­ły na to­rze BGŻ Are­na w Prusz­ko­wie Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski w Ko­lar­stwie To­ro­wym, w któ­rych star­to­wa­li ju­nio­rzy i mło­dzie­żow­cy. W Prusz­ko­wie po­ja­wi­ły się wszyst­kie li­czą­ce się w kra­ju za­wod­nicz­ki i za­wod­ni­cy — pra­wie 100 spor­tow­ców. Za­wo­dy od­by­ły się w nie­ty­po­wym ter­mi­nie, zwy­kle od­by­wa­ją się one na prze­ło­mie czerw­ca i lip­ca, ale po­sta­no­wio­no je przy­spie­szyć by za­wod­ni­kom i za­wod­nicz­kom, któ­rzy za­kwa­li­fi­ku­ją się na Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w Por­tu­ga­lii (22-27.07) dać wię­cej cza­su na przy­go­to­wa­nia. Więk­szość klu­bów, któ­re wy­sta­wi­ły swo­ich ko­la­rzy do wal­ki o ty­tu­ły mi­strzow­skie na­le­ży do na­sze­go Zrze­sze­nia. Naj­wię­cej me­da­li zdo­by­li za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki ALKS Stal Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz, UKS Je­dyn­ka Li­ma­ro Kór­nik, KK Tar­no­via Tar­no­wo Pod­gór­ne oraz BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska — ra­zem po­nad 70! Wśród ju­nio­rów świet­nie za­pre­zen­to­wa­li się mul­ti­me­da­li­ści z Kór­ni­ka — Ni­kol Pło­sajPa­tryk Raj­kow­ski.

3 czerwca 2014

Adam Małysz Sportowcem Wolnej Polski

2 czerw­ca na Sta­dio­nie Na­ro­do­wym w War­sza­wie od­by­ła się gala z udzia­łem pre­zy­den­ta RP Bro­ni­sła­wa Ko­mo­row­skie­go i pre­mie­ra Do­nal­da Tu­ska, pod­czas któ­rej ogło­szo­no wy­ni­ki Ple­bi­scy­tu na Spor­to­wy Suk­ces 25-le­cia. Spor­tow­cem Wol­nej Pol­ski zo­stał Adam Ma­łysz, Tre­ne­rem Wol­nej Pol­ski — Apo­lo­niusz Taj­ner, Dru­ży­ną Wol­nej Pol­ski — Re­pre­zen­ta­cja Pol­ski Siat­ka­rzy, Wy­da­rze­niem Wol­nej Pol­ski — UEFA EURO 2012, Spor­tow­cem Nie­peł­no­spraw­ny Wol­nej Pol­ski — Ry­szard To­ma­szew­ski, Ani­ma­tor Spor­tu Ma­so­we­go — Ju­lian Goz­dow­ski. Ple­bi­scyt z oka­zji ob­cho­dów 25-le­cie ob­rad Okrą­głe­go Sto­łu i pierw­szych czę­ścio­wo wol­nych wy­bo­rów par­la­men­tar­nych ogło­si­li: Te­le­wi­zja Pol­ska, Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz „Prze­gląd Spor­to­wy”.

3 czerwca 2014

58. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Orlików” Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej im. płk Skopenki

Ro­man Bu­zi­le z Ukra­iny wy­grał za­koń­czo­ny 1 czerw­ca na Ryn­ku Wiel­kim w Za­mo­ściu 58. Wy­ścig Ko­lar­ski „Or­li­ków” Przy­jaź­ni Pol­sko­-U­kra­iń­skiej im. płk Sko­pen­ki. Dru­ży­no­wo naj­lep­szą oka­za­ła się eki­pa Po­go­ni­-Mo­sto­sta­lu Pu­ła­wy. W tym roku z wia­do­mych po­wo­dów wy­ścig ro­ze­gra­no tyl­ko na te­re­nie Za­mojsz­czy­zny. Li­czył 5 eta­pów (507 km). Na tar­cie sta­nę­ło 62 za­wod­ni­ków (do lat 23) — z 13 klu­bów pol­skich i ukra­iń­skich. Naj­lep­szy z pol­skich ko­la­rzy był Grze­gorz Haba Po­goń Mo­sto­stal Pu­ła­wy, któ­ry w „ge­ne­ral­ce” za­jął 4 miej­sce. Bu­zi­le wy­grał tak­że kla­sy­fi­ka­cję dla ak­tyw­nych. W gór­skiej naj­lep­szy oka­zał się Łu­kasz Kla­siń­ski ze Sta­li Gru­dziądz, a w punk­to­wej Grze­gorz Haba. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS na wy­ści­gu re­pre­zen­to­wał wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej Wa­cław Hur­ko, któ­ry wraz z by­łym eu­ro­po­słem Ar­ka­diu­szem Brat­kow­skim, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cym RG KZ LZS i prze­wod­ni­czą­cym Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie Jó­ze­fem Po­te­ru­chą, zna­nym el­ze­te­sow­skim by­łym ko­la­rzem Mie­czy­sła­wem Brze­ziń­skim i przed­sta­wi­cie­la­mi miej­sco­wych władz na­gra­dzał za­wod­ni­ków. Or­ga­ni­za­to­ra­mi wy­ści­gu by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie. Part­ne­ra­mi: Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Lu­bel­skie­go, Urząd Wo­je­wódz­ki w Lu­bli­nie, Ukra­iń­ska Fe­de­ra­cja Ko­lar­ska, Spo­łecz­ne To­wa­rzy­stwo Pol­ska­-U­kra­ina, Pol­ski Zwią­zek Ko­lar­ski, Mia­sto Za­mość, po­wia­ty, mia­sta i gmi­ny gosz­czą­ce wy­ścig. Spon­so­ra­mi: Or­len­gaz, To­ta­li­za­tor Spor­to­wy O/Lu­blin, Peu­ge­ot A. Kmi­ta Lu­blin i Auto Han­del Ry­szard Dzie­wa. Za­wo­dy do­fi­nan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

3 czerwca 2014

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie szosowym kobiet — Darłowo-Jarosławiec 2014

Jak zwy­kle na prze­ło­mie maja i czerw­ca na te­re­nie gmi­ny Dar­ło­wo ro­ze­gra­ne zo­sta­ły Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w ko­lar­stwie szo­so­wym ko­biet. O me­da­le i ty­tu­ły wal­czy­ły ju­nior­ki młod­sze oraz ju­nior­ki i or­licz­ki (kat. open) w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas i w wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go.

Wśród ju­nio­rek młod­szych mi­strzy­nią LZS w jeź­dzie na czas zo­sta­ła Ni­ko­la Ró­żyń­ska z ALKS Stal Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz, a ze star­tu wspól­ne­go Klau­dia Se­re­mak z LUKS JF Duet — BCM No­wa­tex Go­le­niów. W ka­te­go­rii open (ju­nior­ki i or­licz­ki) w „cza­sów­ce” naj­lep­sza oka­za­ła się Anna Plich­ta (TKK Pa­ci­fic To­ruń), a w wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go jej ko­le­żan­ka klu­bo­wa Ka­ta­rzy­na Wil­kos.

Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i KK BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska. Im­pre­za do­fi­nan­so­wa­na zo­sta­ła przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Za­chod­nio­po­mor­skie­go.

Jak zwy­kle na prze­ło­mie maja i czerw­ca na te­re­nie gmi­ny Dar­ło­wo ro­ze­gra­ne zo­sta­ły Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w ko­lar­stwie szo­so­wym ko­biet. O me­da­le i ty­tu­ły wal­czy­ły ju­nior­ki młod­sze oraz ju­nior­ki i or­licz­ki (kat. open) w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas i w wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go.

3 czerwca 2014

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS kadetów i juniorów/młodzieżowców w zapasach styl klasyczny — Piotrków Trybunalski 2014

W Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim w dniach od 30 maja do 1 czerw­ca od­by­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS ka­de­tów, ju­nio­ró­w/m­ło­dzie­żow­ców w za­pa­sach w sty­lu kla­sycz­nym. Wśród ka­de­tów star­to­wa­ło 63 za­pa­śni­ków z 15 klu­bów, wśród ju­nio­ró­w/m­ło­dzie­żow­ców 61 za­wod­ni­ków z 16 klu­bów. Dla nie­któ­rych ju­nio­rów był to je­den z naj­waż­niej­szych spraw­dzia­nów przed roz­po­czy­na­ją­cy­mi się 17 czerw­ca Mi­strzo­stwa­mi Eu­ro­py w Ka­to­wi­cach. Kla­sy­fi­ka­cję klu­bo­wą łącz­ną wy­grał AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski, przed KS So­bie­ski Po­znań i MLKS Agros Ża­ry. Wo­je­wódz­ką zaś łódz­kie przed wiel­ko­pol­skim i war­miń­sko­-ma­zur­skim. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS oraz Łódz­kie Zrze­sze­nie LZS i AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski przy współ­pra­cy Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Ło­dzi i Urzę­du Mia­sta Piotr­ków Try­bu­nal­ski. Za­wo­dy do­fi­nan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wał na mi­strzo­stwach Ta­de­usz Pa­sen­nik.

3 czerwca 2014

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Szosowym Juniorów, IX Memoriał im. Józefa Tropaczyńskiego, XXXII Ogólnopolski Wyścig Kolarski Juniorów „Złote Koło” — Dobczyce 2014

Mi­strzem Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas zo­stał Da­wid Adam­czyk z WLKS Kra­kus BBC Cza­ja Swo­szo­wi­ce, pod­opiecz­ny tre­ne­ra Zbi­gnie­wa Klę­ka, w jeź­dzie ze star­tu wspól­ne­go Ka­mil Tu­rek z UKS Gim Two­ja­me­ri­da Imie­lin. On też zo­stał zwy­cięz­cą ca­łe­go 3-e­ta­po­we­go XXXII Ogól­no­pol­skie­go Wy­ści­gu Ko­lar­skie­go Ju­nio­rów „Zło­te Ko­ło”. Wy­ścig ro­ze­gra­no dniach od 30 maja do 1 czerw­ca. Star­to­wa­ła re­kor­do­wa licz­ba za­wod­ni­ków — 110 (w tym ko­la­rze z Bia­ło­ru­si). Or­ga­ni­za­to­ra­mi wy­ści­gu byli: Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie LZS przy współ­pra­cy: urzę­dów mia­sta i gmi­ny My­śle­ni­ce, Ra­cie­cho­wi­ce, Ła­pa­nów, Jo­dłow­nik oraz WLKS Kra­kus Swo­szo­wi­ce. Im­pre­zę do­fi­nan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wa­ła na wy­ści­gu, dy­rek­tor Biu­ra Rady Głów­nej He­le­na Ko­ziej. Wal­kę ko­la­rzy na eta­pach ob­ser­wo­wa­li wój­to­wie gmin Ła­pa­nów Jan Ku­lig, Ra­cie­cho­wic Ma­rek Gabz­dyl — oni też ufun­do­wa­li pu­char dla zwy­cięz­cy eta­po­we­go na te­re­nie swo­ich gmin. W uro­czy­sto­ści za­koń­cze­nia wy­ści­gu oraz wrę­cze­niu pu­cha­rów i na­gród wziął udział Ja­cek Kru­pa, czło­nek Za­rzą­du Woj. Ma­ło­pol­skie­go, licz­ne gro­no spon­so­rów, fun­da­to­rów na­gród na cze­le ze Sta­ni­sła­wem Cza­ją i Sta­ni­sła­wem Dym­kiem. Na­gro­dę ufun­do­wa­ną przez Ra­fa­ła Maj­kę na dru­gim eta­pie wrę­czył w jego imie­niu jego tata Piotr.

3 czerwca 2014

Turniej o Puchar Przewodniczącego KZ LZS w zapasach stylu wolnym młodziczek i młodzików i w stylu klasycznym młodzików — Przysucha 2014

W Przy­su­sze w dniach 30 maja — 1 czerw­ca od­był się Tur­niej o Pu­char Prze­wod­ni­czą­ce­go Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w za­pa­sach w sty­lu wol­nym mło­dzi­czek i mło­dzi­ków, i w sty­lu kla­sycz­nym mło­dzi­ków. Star­to­wa­ło 150 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek z 14 klu­bów re­pre­zen­tu­ją­cych 5 wo­je­wództw. Pra­wo star­tu mie­li za­pa­śni­cy z rocz­ni­ka 2000 i młod­si. Or­ga­ni­za­to­rem tur­nie­ju by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, Ma­zo­wiec­kie Zrze­sze­nie LZS przy współ­pra­cy Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Przy­su­sze i Urzę­du Gmi­ny w Bor­ko­wi­cach. Go­spo­da­rzem tur­nie­ju był MULKS „Pla­tan” Bor­ko­wi­ce. Im­pre­za do­fi­nan­so­wa­na zo­sta­ła przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Głów­ne­go or­ga­ni­za­to­ra — Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wał na za­wo­dach Ta­de­usz Pa­sen­nik.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam