Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

12 czerwca 2014

II Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej za nami

Po­nad 2200 dru­ży­na za­gra­ło na bo­iskach w ca­łej Pol­sce 8 czerw­ca pod­czas II Dnia Przy­ja­ciół Pił­ki Noż­nej. Me­cze od­by­ły się w po­nad 750 miej­sco­wo­ściach. Gra­li w nich pro­fe­sjo­nal­ni za­wod­ni­cy i tre­ne­rzy, ki­bi­ce, jed­nym sło­wem en­tu­zja­ści pił­ki noż­nej nie­za­leż­nie od wie­ku i płci. Sym­pa­ty­cy fut­bo­lu gra­li nie tyl­ko dla za­ba­wy i spor­to­wej sa­tys­fak­cji, ale tak­że dla zdro­wia ko­biet. Bo­wiem w tym roku to spor­to­we wy­da­rze­nie po­łą­czo­no ze spo­łecz­ną ak­cją „Ra­zem wy­gra­my z ra­kiem pier­si” re­ali­zo­wa­ną ra­zem z Fe­de­ra­cją Sto­wa­rzy­szeń Ama­zo­nek. Nie­wąt­pli­wa w tym za­słu­ga Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­ły naj­wię­cej me­czów. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wo­je­wódz­kim ko­or­dy­na­to­rom i or­ga­ni­za­to­rom z na­szych klu­bów.

12 czerwca 2014

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce — Biała Podlaska 2014

Od 6 do 8 czerw­ca na sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym bial­skiej AWF od­by­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Udział w nich wzię­ło po­nad 1300 za­wod­ni­ków z 91 ku­bów re­pre­zen­tu­ją­cych 15 wo­je­wództw. Poza kon­ku­ren­cją wy­star­to­wa­li też stu­den­ci AZS AWF Bia­ła Pod­la­ska. O ty­tu­ły mi­strzow­skie wal­czy­li ju­nio­rzy młod­si i ju­nio­rzy oraz za­wod­ni­cy U-23, w ka­te­go­rii open prze­pro­wa­dzo­no wśród 3000 m ko­biet i szta­fe­ty 4x400 m ko­biet i męż­czyzn. Im­pre­za by­ła nie­zwy­kle uda­na, pa­dło kil­ka­dzie­siąt re­kor­dów ży­cio­wych i wy­ni­ków naj­lep­szych w se­zo­nie. Na wy­róż­nie­nie za­słu­gu­ją przede wszyst­kim: Da­mian No­wic­ki, ju­nior z KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, któ­ry uzy­skał 2.16 w sko­ku wzwyż, co jest mi­ni­mum na MŚ w Eu­ge­ne (USA), Kor­ne­lia Wró­bel LUKS Hań­cza Su­wał­ki, kró­lo­wa ju­nior­skie­go sprin­tu (re­kor­dy ży­cio­we na 100 i 200 m) oraz Da­ria Za­baw­ska w rzu­cie dys­kiem (51.23). Kla­sy­fi­ka­cję klu­bo­wą wy­gra­ło KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, przed KS Agros Za­mość i UKS Or­kan Śro­da Wlkp., wo­je­wódz­ką: wiel­ko­pol­skie przed pod­la­skim i lu­bel­skim. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, go­spo­da­rzem MKS Żak Bia­ła Pod­la­ska przy współ­pra­cy Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Lu­bel­skie­go, Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS w Lu­bli­nie, Gmi­ny Miej­skiej Bia­ła Pod­la­ska i LO­ZLA w Lu­bli­nie. Lek­ko­atle­tom ki­bi­co­wa­li i na­gra­dza­li me­da­la­mi m.in: dzie­kan AWF Bia­ła Pod­la­ska prof. Kry­sty­na Gór­niak, pre­zy­dent mia­sta Bia­ła Pod­la­ska An­drzej Czap­ski, pre­zes Ża­ka Waldemar Wiśniowski i wiceprezes tego klubu Zbigniew Bujak. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wa­li: wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RG Wa­cław Hur­koTa­de­usz Pa­sen­nik.

11 czerwca 2014

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w kolarstwie szosowym młodzików i juniorów młodszych — Turawa 2014

Mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS w ko­lar­stwie szo­so­wym mło­dzi­ków i ju­nio­rów młod­szych od­by­ły się w dniach 7-8 czerw­ca br. w Tu­ra­wie. Pierw­sze­go dnia, w Niw­kach od­by­ła się jaz­da na czas, dru­gie­go wy­ścig ze star­tu wspól­ne­go, któ­ry prze­bie­gał wo­kół Du­że­go Je­zio­ra Tu­raw­skie­go (tra­sa Szcze­drzyk — Tu­ra­wa — Szcze­drzyk). Jed­no­cze­śnie od­był się Ogól­no­pol­ski Wy­ścig Ko­lar­ski — Me­mo­riał Jo­achi­ma Ha­lup­czo­ka (wal­czo­no o punk­ty do kla­sy­fi­ka­cji Pu­cha­ru Pol­ski i kwa­li­fi­ka­cje do Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży). Ko­la­rze ry­wa­li­zo­wa­li w na­stę­pu­ją­cych ka­te­go­riach: or­lik, ju­nior, ju­nior młod­szy­/ju­nior­ka młod­sza i mło­dzik. W su­mie ści­ga­ło się po­nad 400 za­wod­ni­ków. Mi­strzem Zrze­sze­nia LZS w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas i ze star­tu wspól­ne­go mło­dzi­ków zo­stał Ce­za­ry Bzdak ULKS Pa­jęcz­no, wśród ju­nio­rów młod­szych ty­tuł mi­strzow­ski w jeź­dzie na czas wy­wal­czył Da­wid Łącz­kie­wicz UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek, a ze star­tu wspól­ne­go Piotr Mi­chal­ski ALKS Stal Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz. Or­ga­ni­za­to­ra­mi mi­strzostw byli: Kra­jo­we Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we, Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Opo­lu, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Opo­lu, Urząd Gmi­ny Chrzą­sto­wi­ce, Urząd Gmi­ny i Mia­sta w Ozim­ku, Urząd Gmi­ny Tu­ra­wa, Lu­do­wy Klub Spor­to­wy Zie­mia Opol­ska w Opo­lu. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS na mi­strzo­stwach re­pre­zen­to­wa­ła dy­rek­tor Biu­ra RG He­le­na Ko­ziej.

10 czerwca 2014

Sofia Ennaoui sensacją 60. Memoriału Janusza Kusocińskiego

Kil­ka bar­dzo do­brych wy­ni­ków uzy­ska­no 7 czerw­ca na sta­dio­nie Wie­sła­wa Ma­nia­ka pod­czas 60. Me­mo­ria­łu Ja­nu­sza Ku­so­ciń­skie­go. Ale naj­więk­sze wra­że­nie na wi­dzach wy­warł fi­nisz nie­speł­na 19-let­niej So­fii En­na­oui (Lu­busz Słu­bi­ce), któ­ra wy­gra­ła bieg na 1500 m cza­sem 4:07.34, o po­nad czte­ry se­kun­dy lep­szym od do­tych­cza­so­we­go re­kor­du Pol­ski ju­nio­rek Li­dii Cho­jec­kiej. Bieg pro­wa­dzi­ła Ka­ro­li­na Pół­ro­la. Z ostat­nie­go wi­ra­żu naj­szyb­ciej wy­bie­gły Da­nu­ta Urba­nik Vic­to­ria Sta­lo­wa Wola (4:07.95 RŻ) i Ka­ta­rzy­na Bro­nia­tow­ska AZS AWF Kra­ków (4:08.79 RŻ). W po­ło­wie pro­stej sku­tecz­nie za­ata­ko­wa­ła An­ge­li­ka Ci­choc­ka Ta­lex Bo­rzy­tu­chom (4:07.55), wy­da­wa­ło się, że ko­lej­ność pierw­szej trój­ki na me­cie jest prze­są­dzo­na. Wte­dy zna­ko­mi­tym fi­ni­szem z czwar­tej po­zy­cji po­pi­sa­ła się So­fia En­na­oui wy­prze­dza­jąc ha­lo­wą wi­ce­mi­strzy­nię świa­ta o po­nad metr.

En­na­oui w te­go­rocz­nych ta­be­lach świa­to­wych pla­su­je się tyl­ko za Etiop­ką Gu­daf Tse­gay (4:02.83). Jak po­wie­dzia­ła, w krót­kim wy­wia­dzie po bie­gu ma na­dzie­ję wal­czyć w lip­cu w Eu­ge­ne na­wet o zło­ty me­dal mi­strzostw świa­ta ju­nio­rów. Je­śli osią­gnie wskaź­nik PZLA (dwu­krot­nie 4:07.00), chcia­ła­by wy­star­to­wać rów­nież w se­nior­skich ME w Zu­ry­chu, by „zdo­by­wać do­świad­cze­nie”.

10 czerwca 2014

Agnieszka Borkowska LKS Zantyr Sztum obroniła tytuł mistrzyni Polski w 7-boju

W dniach 7-8 czerw­ca w Zgo­rzel­cu od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski w Wie­lo­bo­ju. Star­to­wa­li se­nio­rzy i ju­nio­rzy. Ty­tuł mi­strzy­ni kra­ju w 7-bo­ju obro­ni­ła Agniesz­ka Bor­kow­ska LKS Zan­tyr Sztum (po­do­piecz­na tre­ne­ra Ada­ma Szpa­ler­skie­go) uzy­sku­jąc 5471 pkt. Naj­le­piej za­pre­zen­to­wa­ła się w sko­kach, wzwyż sko­czy­ła 184 cm a w dal — 6.11. Srebr­ny me­dal wśród ju­nio­rów zdo­był Pa­weł Ba­sa­ły­go (MKS Osa Zgo­rze­lec) 6548 pkt, a brąz — Krzysz­tof Bart­czak (ZLKL Zie­lo­na Gó­ra) 6503 pkt. Li­de­rem te­go­rocz­nych ta­bel ju­nio­rów po­zo­stał Ra­fał Abra­mow­ski (WLKS Iga­nie Nowe) 7044 pkt, któ­ry po wy­gra­niu bie­gu na 100 m do­znał kon­tu­zji nogi pod­czas sko­ku w dal i nie ukoń­czył za­wo­dów.

10 czerwca 2014

6 kwalifikacje w lekkiej atletyce na Igrzyska Olimpijskie Młodzieży w Nankinie naszych zawodników

W dniach od 30 do 1 czerw­ca w Baku 33 na­szych lek­ko­atle­tów wal­czy­ło kwa­li­fi­ka­cje na sierp­nio­we Igrzy­ska Olim­pij­skie Mło­dzie­ży w Nan­ki­nie (Chi­ny). W tej gru­pie by­ło 12 za­wod­ni­ków z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nie. W su­mie pol­scy za­wod­ni­cy uzy­ska­li 12 kwa­li­fi­ka­cji, w 6 lek­ko­atle­tów z klu­bów LZS. Są to Olga Nie­dzia­łekBar­tosz Wój­cik z WLKS Sie­dl­ce Iga­nie Nowe, Syl­wia In­de­ka z LKS Psz­czy­na, Mag­da­le­na Zy­cer z Po­mo­rza Star­gard Szcze­ciń­ski, Ma­te­usz Bor­kow­ski z LKB Rud­nik i Ma­te­usz Strze­szew­ski z Pod­la­sia Bia­ły­stok.

10 czerwca 2014

Mistrzostwa Polski Juniorów w podnoszeniu ciężarów kobiet i mężczyzn do lat 20
— Zamość 2014

8 czerw­ca w Za­mo­ściu za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów w pod­no­sze­niu cię­ża­rów ko­biet i męż­czyzn do lat 20. Go­spo­da­rzem mi­strzostw był KS Agros Za­mość. Star­to­wa­li re­pre­zen­tan­ci 49 klu­bów z 14 wo­je­wództw. W su­mie pra­wie 180 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków. Wśród ju­nio­rek atlet­ki z na­szych klu­bów zdo­by­ły 6 zło­tych, 5 srebr­nych i 5 brą­zo­wych me­da­li. Wśród ju­nio­rów by­ło po 5 zło­tych, srebr­nych i brą­zo­wych me­da­li — łącz­nie 31 me­da­li! Mi­strzo­stwa by­ły dla ka­dro­wi­czów ge­ne­ral­nym spraw­dzia­nem for­my przed mi­strzo­stwa­mi świa­ta w Ka­za­niu (21-29 czerw­ca). Ma­rek Sach­ma­ciń­ski tre­ner ka­dry ko­biet i Piotr Wy­soc­ki ju­nio­rów bacz­nie ob­ser­wo­wa­li wy­brań­ców na za­wo­dy w sto­li­cy Ta­tar­sta­nu. We­dług punk­ta­cji Sinc­la­ira naj­lep­szą za­wod­nicz­ką Mi­strzostw Pol­ski do lat 20 zo­sta­ła Iza­be­la Wró­blew­ska a wśród męż­czyzn Ja­ro­sław Sa­mo­raj — obo­je CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów. W kla­sy­fi­ka­cji klu­bo­wej ko­biet zwy­cię­żył KS Agros Za­mość przed LKS Do­bry­szy­ce i UKS Ta­lent Wro­cław. Na­to­miast wśród męż­czyzn zwy­cię­żył CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów przed CWS Za­wi­sza Byd­goszcz i UOL­KA Ostrów Maz.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam