Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

18 czerwca 2014

8 atletów z naszych klubów w składzie reprezentacji na MŚ Juniorek i Juniorów w podnoszeniu ciężarów

21 czerw­ca roz­pocz­ną się w Ka­za­niu (Ro­sja) Mi­strzo­stwa Świa­ta Ju­nio­rów i Ju­nio­rek w pod­no­sze­niu cię­ża­rów. Na­sza eki­pa skła­da się z 4 za­wod­ni­czek i 8 za­wod­ni­ków. Na­sze klu­by re­pre­zen­tu­ją 3 ju­nior­ki: Iza­be­la Wró­blew­ska (CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów), Aga­ta Rok (WLKS Sie­dl­ce Iga­nie Nowe) oraz Ka­ta­rzy­na Or­dziń­ska (ULKS Gryf Byj­ny). Wśród ju­nio­rów jest 6 za­wod­ni­ków z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia: Da­niel Ba­jer (AKS My­śli­bórz), Pa­tryk Sło­wi­kow­ski (CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów), Ma­te­usz Pelc (U­OL­KA Ostrów Maz.), Ja­ro­sław Sa­mo­raj (CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów) i Kry­stian Au­gu­sty­niak (TS Nida Ni­dzi­ca).

18 czerwca 2014

8 lekkoatletów z naszych klubów w reprezentacji na 5. Drużynowe Mistrzostwa Europy

An­ge­li­ka Ci­choc­ka Ta­lex Bo­rzy­tu­chom) na 800 m, Ka­ro­li­na Ko­łe­czek UKS Trój­ka San­do­mierz na 100 m przez płot­ki i w szta­fe­cie 4x100 m, Ka­ta­rzy­na Ko­wal­ska LKS Vec­tra Wło­cła­wek na 3000 m z prze­szko­da­mi, Ka­mi­la Li­ćwin­ko KS Pod­la­sie Bia­ły­stok w sko­ku wzwyż, Łu­kasz Parsz­czyń­ski KS Pod­la­sie Bia­ły­stok na 5000 m, Pa­weł Faj­dek KS Agros Za­mość rzut mło­tem, w szta­fe­cie 4x400 Ma­te­usz Fór­mań­ski ZLKL Zie­lo­na Gó­ra i An­drzej Ja­ros KS Agros Za­mość wy­stą­pią 21-22 czerw­ca w nie­miec­kim Brunsz­wi­ku w Su­per­li­dze 5. Dru­ży­no­wych Mi­strzostw Eu­ro­py. Wy­star­tu­je w nich 12 naj­sil­niej­szych ekip lek­ko­atle­tycz­nych na­sze­go kon­ty­nen­tu.

18 czerwca 2014

Uwaga! Plebiscyt na napis na pomniku Kazimierza Górskiego

Ka­zi­mierz Gór­ski sły­nął z po­wie­dzeń, któ­re za­pi­sa­ły się w hi­sto­rii pol­skiej pił­ki noż­nej. Fun­da­cja Ka­zi­mie­rza Gór­skie­go zor­ga­ni­zo­wa­ła ple­bi­scyt, w któ­rym to ki­bi­ce wska­żą, któ­re ze słyn­nych po­wie­dzeń wy­bit­ne­go tre­ne­ra zo­sta­nie umiesz­czo­ne na jego po­mni­ku. Gło­so­wać bę­dzie moż­na za po­śred­nic­twem stro­ny in­ter­ne­to­wej cy­tat­na­po­mnik.pl. Ple­bi­scyt po­trwa do 31 lip­ca br. Od­sło­nię­cie mo­nu­men­tu pla­no­wa­ne jest na 10 paź­dzier­ni­ka br., przed Sta­dio­nem Na­ro­do­wym.

18 czerwca 2014

Letnie Igrzyska LZS Województwa Świętokrzyskiego — Łopuszno 2014

15 czerw­ca 2014 roku tra­dy­cyj­nie na obiek­tach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nie od­były się Let­nie Igrzy­ska Zrze­sze­nia Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we Wo­je­wódz­twa Świę­to­krzy­skie­go. Otwar­cia Igrzysk do­ko­nał prze­wod­ni­czą­cy Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS Je­rzy Kula. W za­wo­dach uczest­ni­czy­ło po­nad 530 osób. Punk­ta­cję LZS-ów wy­grał Le­chów, gmin­ną Skar­ży­sko Ka­mien­na, a po­wia­to­wą Kiel­ce.

18 czerwca 2014

Sofia Ennaoui odebrała kolejny rekord Lidii Chojeckiej

14 czerw­ca na mi­tin­gu w Sot­te­vil­le­-lès-Ro­uen So­fia En­na­oui (Lu­busz Słu­bi­ce) wy­ni­kiem 8:59.44 usta­no­wi­ła nowy re­kord Pol­ski ju­nio­rek w bie­gu na 3000 me­trów. Do­tych­cza­so­wy re­kord Pol­ski ju­nio­rek wy­no­sił 9:08.09 i zo­stał usta­no­wio­ny 8 wrze­śnia 1996 roku w bia­ło­ru­skim Grod­nie przez Li­dię Cho­jec­ką.

16 czerwca 2014

Wieści z województw — więcej w Informacjach regionalnych

Działacze GZ LZS Trąbki Wielkie pożegnali swojego kolegę śp. Henryka Orlikowskiego

W wie­ku 58 lat od­szedł od nas Hen­ryk Or­li­kow­ski, je­den z naj­lep­szych bram­ka­rzy w po­wie­cie gdań­skim. Za wkład w roz­wój kul­tu­ry fizycz­nej gmi­ny Trąb­ki Wiel­kie zo­stał od­zna­czo­ny me­da­lem 40-le­cia GZ LZS oraz Zło­tą Ho­no­ro­wą Od­zna­ką LZS, a za wkład oso­bi­sty w roz­wój pił­ki noż­nej w wo­je­wódz­twie gdań­skim i po­mor­skim Zło­tą Od­zna­ką — Za­słu­żo­ny dla Po­mor­skie­go Związ­ku Pił­ki Noż­nej w Gdań­sku.

 

Miting lekkoatletyczny w Łomży

11 czerw­ca w Łom­ży od­był się mi­tyng lek­ko­atle­tycz­ny za­li­cza­ny do Pu­cha­ru Pol­ski, w któ­rym licz­nie uczest­ni­czy­li lek­ko­atle­ci z el­ze­te­sow­skich klu­bów. To ko­lej­ny spraw­dzian przed im­pre­za­mi ran­gi mi­strzow­skiej. Cie­szy fakt, że wie­lu za­wod­ni­ków uzy­ska­ło naj­lep­sze w tym roku wy­ni­ki. Wi­dać, że for­ma idzie w gó­rę. Pod­czas mi­tin­gu star­to­wa­no na nie­ty­po­wych dy­stan­sach — 300 czy 1000 me­trów.

W su­mie w mi­tin­gu star­to­wa­ło po­nad 300 za­wod­ni­ków, w tym re­pre­zen­tan­ci Ukra­iny, Bia­ło­ru­si i Ke­nii.

 

Drużynowe Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego LZS w Warcabach

W Miej­skim Cen­trum Kul­tu­ry w No­wym Mie­ście Lu­baw­skim 8 czerw­ca od­by­ły się Dru­ży­no­we Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go LZS w War­ca­bach. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło dzie­więć dru­żyn. Wy­gra­li fa­wo­ry­ci — za­wod­ni­cy Je­zio­ran, któ­rzy wy­gra­li wszyst­kie spo­tka­nia. Srebr­ne me­da­le wy­wal­czy­li re­pre­zen­tan­ci Świą­tek, a brą­zo­we me­da­le przy­pa­dły war­ca­bi­stom Domu Kul­tu­ry Ru­cia­ne­-Ni­da.

 

Dolnośląski Turniej Samorządów

W dniach 6-8 czerw­ca br. w Ośrod­ku Szko­le­nio­wo — Spor­to­wym w No­wej By­strzy­cy od­był się Fi­nał Dol­no­ślą­ski Tur­nie­ju Sa­mo­rzą­dów or­ga­ni­zo­wa­ny w ra­mach XV Dol­no­ślą­skich Igrzysk LZS Miesz­kań­ców Wsi i Miast. W fina­le udział wzię­ło 10 re­pre­zen­ta­cji po­wia­tów li­czą­cych po 5 za­wod­ni­ków (rocz­nik 1995 i star­si). Punk­ta­cję ge­ne­ral­ną wy­gra­ła gmi­na Wleń, po­wiat Lwó­wek Ślą­ski, przed gmi­ną Dzier­żo­niów, po­wiat Dzier­żo­niów i gmi­ną Je­żów Su­dec­ki, po­wiat Je­le­nia Gó­ra.

 

Finał Wojewódzki „Mała Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt w Wydyminach

W Wy­dmi­nach 4 czerw­ca na czte­rech bo­iskach od­był się finał wo­je­wódz­ki tur­nie­ju „Ma­ła Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka”. Do ry­wa­li­za­cji przy­stą­pi­ło aż 12 dru­żyn dziew­cząt w pierw­szej fa­zie po­dzie­lo­nych na dwie gru­py (sys­tem każ­dy z każ­dym). Mi­strzo­wie grup za­gra­li o pierw­sze, a wi­ce­mi­strzo­wie o trze­cie miej­sce. Tur­niej wy­gra­ło Brzy­do­wo le­piej eg­ze­kwu­jąc rzu­ty kar­ne od Wy­dmin (2:1).

 

Turnieje „Piłkarska Kadra Czeka” w Bobolicach

W dniach 27 i 29 maja 2014 r. w Bo­bo­li­cach, od­by­ły się Mi­strzo­stwa Okrę­gu Ko­sza­liń­skie­go w ra­mach roz­gry­wek Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” w ka­te­go­rii chłop­ców. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów był UKS Olim­pia Bo­bo­li­ce — spon­so­rem Ener­ga, a współ­or­ga­ni­za­to­rem Za­chod­nio­po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Szcze­ci­nie i Gmi­na Bo­bo­li­ce. Na finał wo­je­wódz­ki w Pło­tach po­ja­dą dwie dru­ży­ny klu­bu Bło­nie Bar­wi­ce — na tur­niej „Du­żej” i „Ma­łej” PKCz.

 

Strzelali z karabinka i łuku, grali w boulle

31 maja w Księ­gi­ni­cach od­był się V Otwar­ty Dol­no­ślą­ski Tur­niej Strze­lec­ki w strze­la­niu z bro­ni pneu­ma­tycz­nej oraz Gmin­ny Tur­niej Łucz­ni­czy. W tur­nie­ju bra­li udział za­pro­sze­ni go­ście gmi­ny part­ner­skiej Sa­tho­nay­-Camp z Fran­cji. Aby uatrak­cyj­nić im­pre­zę, prze­pro­wa­dzo­no tak­że tur­niej gry w bo­ul­le, któ­ra jest tra­dy­cyj­ną grą to­wa­rzy­ską z ele­men­ta­mi zręcz­no­ścio­wy­mi, w za­przy­jaź­nio­nym kra­ju. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Gmi­na Lu­bin, Dol­no­ślą­skie Zrze­sze­nie LZS we Wro­cła­wiu, Lu­do­wy Klub Spor­to­wy „Iskra” Księ­gi­ni­ce, Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Lu­bi­nie, GOK Ra­szów­ka, So­łec­two i Rada So­łec­ka Księ­gi­ni­ce. Uro­czy­ste­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­ła Wójt Gmi­ny Lu­bin Ire­na Ro­gow­ska, któ­ra po­wi­ta­ła wszyst­kich ze­bra­nych na tur­nie­ju, a w szcze­gól­no­ści go­ści z Fran­cji z me­rem gmi­ny Sa­tho­nay­-Camp Pier­re Aba­die wraz z mał­żon­ką Gie­sèle.

 

Gimnazjum Nr 3 w Oławie reprezentantem Dolnośląskiego w finale PKCZ chłopców

25 maja na obiek­tach spor­to­wych gmi­ny Lu­bin, w miej­sco­wo­ściach Księ­gi­ni­ce i Sie­dl­ce ro­ze­gra­no dol­no­ślą­ski finał tur­nie­ju pił­ki noż­nej „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” chłop­ców. O finał cen­tral­ny, któ­ry od­bę­dzie się w sierp­niu gra­ło osiem dru­żyn. Naj­lep­sze oka­za­ło się Gim­na­zjum nr 3 Oła­wa.

 

XV Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Ostrowie Wielkopolskim

Z udzia­łem 33 dru­żyn z Pol­ski oraz eki­py z Nie­miec 21 maja od­by­ła się w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim XV Ogól­no­pol­ska Spar­ta­kia­da Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Im­pre­zie roz­gry­wa­nej na sta­dio­nie przy uli­cy Ku­so­ciń­skie­go w Ostro­wie oraz na „Or­li­ku” w Przy­go­dzi­cach przy­świe­ca­ło ha­sło „Sport drze­mie w każ­dym z nas”. Wy­nik naj­lep­szej dru­ży­ny z po­wia­tu za­li­cza­no do punk­ta­cji Współ­za­wod­nic­twa Spor­to­wo­-Tu­ry­stycz­ne­go Po­wia­tów Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go o Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go.

 

Wojciech Wójtowicz z Kleszczewa wygrał zawody wędkarskie juniorów o Puchar Prezesa GZ LZS w Trąbkach Wielkich

17 maja za­wo­da­mi węd­kar­ski­mi dla ju­nio­rów o Pu­char Pre­ze­sa Gmin­ne­go Zrze­sze­nia Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we za­in­au­gu­ro­wa­ny zo­stał VI Eu­ro­pej­ski Ty­dzień Spor­tu dla Wszyst­kich w Trąb­kach Wiel­kich. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów byli GZ LZS i GOK­SiR w Trąb­kach Wiel­kich przy wspar­ciu wój­ta, Bła­że­ja Kon­ko­la i Je­rze­go Gę­bu­ry, soł­ty­sa z so­łec­twa Kacz­ki. Za­wo­dy zo­sta­ły ro­ze­gra­ne na pry­wat­nym akwe­nie wod­nym J. Gę­bu­ra w Kacz­kach.

 

Spływ kajakowy Drawa 2014, Ogólnopolski Nadmorski Rajd Pieszy Niechorze 2014 oraz Wędrówki po Wolińskim Parku Narodowym

Jak co roku sek­cja tu­ry­stycz­na LUKS „PI­ĄT­KA” we współ­pra­cy z Za­chod­nio­po­mor­skim Zrze­sze­niem Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w maju i czerw­cu zor­ga­ni­zo­wa­ła wo­je­wódz­ki spływ ka­ja­ko­wy na Dra­wie, Ogól­no­pol­ski Nad­mor­ski Rajd Pie­szy Nie­cho­rze 2014, a tak­że Wę­drów­ki po Wo­liń­skim Par­ku Na­ro­do­wym.

 

38. Międzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski

11 maja od­był się 38. Mię­dzy­wo­je­wódz­ki Pie­szy Rajd Rey­mon­tow­ski za­li­cza­ny do I eta­pu współ­za­wod­nic­twa tu­ry­stycz­ne­go po­wia­tów o Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS. W im­pre­zie wzię­ło udział 180 osób. W tym roku rajd od­by­wał się pod ha­słem „90-le­cia Na­gro­dy No­bla Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta”. Start na­stą­pił na ryn­ku w Pyz­drach. Po­tem uczest­ni­cy raj­du po­ma­sze­ro­wa­li w stro­nę Ko­łacz­ko­wa, ale bocz­ny­mi dro­ga­mi i dróż­ka­mi. Na tra­sie mło­dzież ry­wa­li­zo­wa­ła w kon­ku­ren­cjach spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych i w kon­kur­sie na te­mat ży­cia i twór­czo­ści Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta.

12 czerwca 2014

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS kadetów, juniorów i młodzieżowców w zapasach w stylu wolnym — Włodawa 2014

Po­nad 100 za­wod­ni­ków z 20 klu­bów ry­wa­li­zo­wa­ło w dniach 6-8 czerw­ca we Wło­da­wie w Mi­strzo­stwach Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w za­pa­sach w sty­lu wol­nym. Na ma­cie wal­czy­li ka­de­ci, ju­nio­rzy i mło­dzie­żow­cy. W cza­sie trwa­nia za­wo­dów od­by­ła się zbiór­ka cha­ry­ta­tyw­na na rzecz wło­daw­skie­go ho­spi­cjum. W kla­sy­fi­ka­cji klu­bo­wej ka­de­tów pierw­sze miej­sce za­jął Ce­ra­mik Kro­to­szyn, dru­gi był AKS Bia­ło­gard, a trze­ci MLUKS Za­pa­sy­-W­ło­da­wa. Ry­wa­li­za­cję ju­nio­rów i mło­dzie­żow­ców wy­grał LMKS Kra­sny­staw, przed Iskrą Spi­czyn i Or­łem Na­my­słów. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, go­spo­da­rzem MLUKS Za­pa­sy Wło­da­wa, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi urząd Mar­szał­kow­ski w Lu­bli­nie, Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie, Lu­bel­ski Zwią­zek Za­pa­śni­czy w Cheł­mie, Po­wiat Wło­daw­ski, Mia­sto Wło­da­wa, Pu­blicz­ne Gim­na­zjum Nr 1 we Wło­da­wie. Im­pre­za uzy­ska­ła do­fi­nan­so­wa­nie Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Go­spo­da­rze mi­strzostw zdo­by­li pięć me­da­li — zło­ty krą­żek wy­wal­czył w ka­te­go­rii wa­go­wej 50 ki­lo­gra­mów ka­det Łu­kasz Ru­siń­ski.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam