Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

27 czerwca 2014

4 medale zapaśników na Mistrzostwach Juniorów w Katowicach

W dniach od 17 do 22 czerw­ca br. w Ka­to­wi­cach od­by­ły się Mi­strzo­stwa Eu­ro­py Ju­nio­rów w za­pa­sach. O me­da­le wal­czy­ły ju­nior­ki w sty­lu wol­nym oraz ju­nio­rzy w sty­lu kla­sycz­nym i wol­nym. Po­la­cy zdo­by­li 4 brą­zo­we me­da­le. W sty­lu wol­nym wy­wal­czy­li je za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów — To­masz Ogo­now­ski 9kat. 55 kg) z Su­ple­su Kra­śnik i Ka­mil Ry­bic­ki (kat. 66 kg) z Ma­zow­sza Te­re­sin. W sty­lu kla­sycz­nym me­dal zdo­był Ma­te­usz Ber­na­tek (kat. 66 kg) AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski (nie uda­ło mu się po­wtó­rzyć ubie­gło­rocz­ne­go osią­gnię­cia — zło­te­go me­da­lu), wresz­cie brąz zdo­by­ła tak­że Pau­la Ko­złow (kat. 48 kg), obec­nie za­wod­nicz­ka Unii Ra­ci­bórz, w ubie­głym roku re­pre­zen­to­wa­ła bar­wy LKS Dąb Brzeź­ni­ca.

W mi­strzo­stwach star­to­wa­ło 348 za­pa­śni­ków i za­pa­śni­czek z 36 państw Eu­ro­py. Na­sza re­pre­zen­ta­cja star­to­wa­ła w peł­nym skła­dzie — 24 spor­tow­ców, w tym 14 z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia (6 ju­nio­rek i 8 ju­nio­rów).

27 czerwca 2014

Przyjaciele i wychowankowie pożegnali trenera śp. Janusza Paziewskiego

21 czerw­ca wie­czo­rem zmarł w wie­ku 59 lat Ja­nusz Pa­ziew­ski — dłu­go­let­ni tre­ner sek­cji lek­ko­atle­tycz­nych Po­je­zie­rza Su­wał­ki, MOS Ełk, Dy­stan­su Ełk i MLUKS Po­je­zie­rza Ełc­kie­go, dzia­łacz, któ­ry dbał o roz­wo­ju spor­tu w śro­do­wi­sku wiej­skim i na te­re­nie mia­sta Eł­ku. Peł­nił rów­nież funk­cje spo­łecz­ne w War­miń­sko­-Ma­zur­skim Związ­ku Lek­kiej Atle­ty­ki, Zrze­sze­niu LZS i SZS.

Pan Ja­nusz ca­ły czas był przy swo­ich za­wod­ni­kach, pro­wa­dził ich po szcze­blach ka­rie­ry i mimo cho­ro­by dbał o ich roz­wój spor­to­wy. Cho­ro­ba za­ata­ko­wa­ła go dwa lata temu. Wal­czył z nią z de­ter­mi­na­cją, bo ca­ły czas my­ślał o swo­ich pod­opiecz­nych. Był wiel­kim en­tu­zja­stą spor­tu. Za­le­ża­ło Mu by sport po­mógł w ży­ciu mło­dym lu­dziom. Wie­lu dzi­wi­ło się: jak w tak skrom­nych wa­run­kach moż­na co roku zdo­by­wać tyle me­da­li w im­pre­zach mi­strzow­skich róż­nej ran­gi? Moż­na. Bo w spo­rcie waż­niej­sza od pie­nię­dzy jest pa­sja, a lek­ko­atle­ty­ce Pan Ja­nusz od­dał się bez resz­ty.

Mó­wi się, że nie ma lu­dzi nie­za­stą­pio­nych. Być mo­że… Jed­nak wy­obraź­my so­bie osa­mot­nio­nych mło­dych lek­ko­atle­tów, któ­rym tre­ner Pa­ziew­ski stwo­rzył pięk­ne per­spek­ty­wy.

Pa­nie Ja­nu­szu! Dzię­ku­je­my za wspa­nia­łe chwi­le, za zwy­cię­stwa, me­da­le. Za nimi kry­je się wpraw­na rę­ka tre­ne­ra, wy­cho­waw­cy, wspa­nia­łe­go czło­wie­ka.

Po­grzeb śp. Ja­nu­sza Pa­ziew­skie­go od­był się 25 czerw­ca 2014 w Eł­ku. Po­cho­wa­no go na miej­sco­wym cmen­ta­rzu.

Cześć Jego pa­mię­ci!

27 czerwca 2014

XIV Otwarte Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS Juniorów i Młodzików w kajakarstwie — Wolsztyn 2014

21 czerw­ca br. na je­zio­rze w Wolsz­ty­nie na­praw­dę by­ło tłocz­no. W za­wo­dach star­to­wa­ło 330 za­wod­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych 18 klu­bów z 5 wo­je­wództw. Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wa­ło 146 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek z 11 klu­bów z 4 wo­je­wództw. Kla­sy­fika­cję dru­ży­no­wą mi­strzostw LZS wy­grał UMKS Zryw Wolsz­tyn przed UKS Bły­ska­wi­ca Ro­kiet­ni­ca i UKS Ka­jak Trzcian­ka, a wo­je­wódz­ką woj. wiel­ko­pol­skie, dru­gie miej­sce za­ję­ło woj. za­chod­nio­po­mor­skie, a trze­cie pod­la­skie.

27 czerwca 2014

Mistrzostwa Polski do lat 23 w podnoszeniu ciężarów — Gdańsk 2014

W dniach 21-22 czerw­ca w Gdań­sku od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski w pod­no­sze­niu cię­ża­rów do lat 23. Na po­mo­ście gdań­skie­go Atle­ty za­pre­zen­to­wa­ło się 30 za­wod­ni­czek i 64 za­wod­ni­ków z 37 klu­bów i 13 wo­je­wództw. Naj­lep­szą za­wod­nicz­ką tych mi­strzostw zo­sta­ła Pa­try­cja Pie­cho­wiak (Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl) z wy­ni­kiem 256,9 pkt we­dług Sinc­la­ir i Łu­kasz Kraw­czyk (Bu­dow­la­ni Opo­le) z wy­ni­kiem 393,3 pkt. Za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki zrze­sze­ni w na­szych klu­bach zdo­by­li łącz­nie 20 me­da­li — 7 zło­tych, 6 srebr­nych i 7 brą­zo­wych. Lep­szy bi­lans ma­ją pa­nie, któ­re wy­wal­czy­ły 12 me­da­li, pa­no­wie 8. W kla­sy­fika­cji klu­bo­wej pierw­sze miej­sce za­jął CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów, a w kla­sy­fika­cji wo­je­wódz­kiej — ma­zo­wiec­kie.

27 czerwca 2014

Lekkoatletyczne DME — przegraliśmy z Francuzami trzecie miejsce o 2 punkty

22 czerw­ca za­koń­czy­ły się w Brunsz­wi­ku Dru­ży­no­we Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w Lek­ko­atle­ty­ce, któ­re wy­gra­li go­spo­da­rze Niem­cy. Emo­cji dla nas by­ło co nie­mia­ra do sa­me­go koń­ca. By za­jąć trze­cie miej­sce, na­sza szta­fe­ta 4x400 m mu­sia­ła wy­grać z Fran­cu­za­mi. Nie­ste­ty za­ję­li­śmy 5 miej­sce, a Fran­cu­zi dru­gie. W za­wo­dach star­to­wa­ło 8 lek­ko­atle­tów z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia. Wszy­scy wy­pa­dli nie­źle, ale nie re­we­la­cyj­nie. Naj­le­piej Ka­ro­li­na Ko­łe­czek (UKS Trój­ka San­do­mierz) na 100 m ppł., któ­ra za­ję­ła 6 miej­sce, ale wy­rów­na­ła swój re­kord ży­cio­wy 13,13 usta­no­wio­ny nie­daw­no ma Me­mo­ria­le Ku­so­ciń­skie­go i Ka­ta­rzy­na Ko­wal­ska LKS Vec­tra Wło­cła­wek, któ­ra w bie­gu na 3000 m z prze­szko­da­mi by­ła trze­cia. A inni?

27 czerwca 2014

56. Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego LZS o „Złotą Wieżę” — Chotowa 2014

W dniach 8-13 czerw­ca 2014 roku w Cho­to­wej, gmi­na Czar­na, wo­je­wódz­two pod­kar­pac­kie od­był się po raz 56. Fi­nał Cen­tral­ny Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Sza­cho­we­go LZS o „Zło­tą Wie­żę”. Or­ga­ni­za­to­rem fina­łu, do­finan­so­wa­ne­go ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS w War­sza­wie i Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS w Rze­szo­wie, współ­or­ga­ni­za­to­rem Gmin­ne Cen­trum Kul­tu­ry i Pro­mo­cji w Czar­nej przy oso­bi­stym za­an­ga­żo­wa­niu Wój­ta Gmi­ny Czar­na Jó­ze­fa Chu­de­go. W za­wo­dach wy­star­to­wa­ło 25 dru­żyn, ogó­łem 110 uczest­ni­ków z 14 wo­je­wództw. Dru­ży­no­wym mi­strzem Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS zo­sta­ła dru­ży­na LKSz GCKiP Czar­na, dru­gie miej­sce za­jął GKSz Sol­ny Grzy­bo­wo a trze­cie MLKS Nad­nar­wian­ka Puł­tusk.

27 czerwca 2014

Igrzyska LZS Województwa Pomorskiego — Linia 2014

14 czerw­ca na sta­dio­nie gmin­nym w Li­nii od­by­ły się Wo­je­wódz­kie Igrzy­ska LZS o Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go. Za­wo­dy roz­po­czę­ła uro­czy­sta de­fila­da uczest­ni­ków i go­ści. Rytm idą­cym spor­tow­com wy­zna­cza­ły dźwię­ki mar­szo­wych utwo­rów w wy­ko­na­niu miej­sco­wej Gmin­nej Or­kie­stry Dę­tej, któ­ra dzia­ła przy Gmin­nym Domu Kul­tu­ry w Li­nii. Mło­dzi spor­tow­cy­-go­spo­da­rze nie­śli przed każ­dą z re­pre­zen­ta­cji herb i na­zwę mia­sta lub gmi­ny. W igrzy­skach wzię­ło udział kil­ka­set osób. Ry­wa­li­zo­wa­no w ta­kich kon­ku­ren­cjach jak bie­gi, pił­ka noż­na, pił­ka siat­ko­wa, sla­lom ro­we­ro­wy, trój­bój sa­mo­rzą­dow­ców, prze­cią­ga­nie liny, rzu­ty jaj­kiem dla go­spo­dyń, sla­lom ro­we­ro­wy dla ro­dzin, rzu­ty rin­go dla bur­mi­strzów i wój­tów, rzu­ty opo­ną dla męż­czyzn. Star­to­wa­ło 9 miast i gmin, wy­grał Puck przed Prusz­czem Gdań­skim i Sztu­mem.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam