Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

10 lipca 2014

Wieści z województw — więcej w Informacjach regionalnych

Wo­je­wódz­kie Ro­dzin­ne Roz­gryw­ki Spor­to­we Świę­to­krzy­skie­go Z LZS w Kiel­cach

Wo­je­wódz­kie Ro­dzin­ne Roz­gryw­ki Spor­to­we Świę­to­krzy­skie­go Zrze­sze­nia LZS, od­by­ły się na obiek­cie Klu­bu Spor­to­we­go „Stel­la” w Kiel­cach w dniach 27-28 czerw­ca 2014 r. z udzia­łem 108 uczest­ni­ków.

 

Grand Prix Star­gar­du z LUKS „Piąt­ka” Star­gard

W Star­gar­dzie Szcze­ciń­skim 28 czerw­ca br. od­był się dru­gi bieg w ra­mach „Grand Prix Star­gar­du — Czte­ry Pory Roku”. Na cykl skła­da­ją się 4 bie­gi w roku. Ten na­zwa­no „Bieg lata”. Moż­na by­ło bie­gać i cho­dzić z kij­ka­mi. W za­wo­dach uczest­ni­czył LUKS „Piąt­ka” Star­gard, czy­li ucznio­wie i na­uczy­cie­le z Ze­spo­łu Szkół nr 5 im. Ta­de­usza Tań­skie­go.

 

Wo­je­wódz­ki finał XXX Tur­nie­ju „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” w Kra­ko­wie

26 czerw­ca br w Kra­ko­wie — Swo­szo­wi­cach od­był się wo­je­wódz­ki tur­niej „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” chłop­ców. W Kra­ko­wie wy­stę­po­wa­li zwy­cię­scy tur­nie­jów w re­jo­nach ma­ło­pol­skim są­dec­kim, tar­now­skim, kra­kow­skim i ma­ło­pol­ski za­chod­niej. Na finał cen­tral­ny do Słu­bic po­je­dzie Gród Po­de­gro­dzie.

 

Pół­finał wo­je­wódz­ki XXX tur­nie­ju „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” w Skar­sze­wach

24 czerw­ca na sta­dio­nie miej­skim GO­SiR w Skar­sze­wach zo­stał ro­ze­gra­ny tur­niej pół­fina­ło­wy XXX Ju­bi­le­uszo­we­go Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Chłop­ców „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” im. Sta­ni­sła­wa Ty­mo­wi­cza. Do tur­nie­ju za­kwa­li­fiko­wa­ły się trzy dru­ży­ny, nie do­je­cha­ła jed­na z nich — LKS Żu­ła­wy. O awans do fina­łu wo­je­wódz­kie­go wal­czy­ło więc Gim­na­zjum im. Ka­zi­mie­rza Ja­giel­loń­czy­ka Trąb­ki Wiel­kie i KS Wiet­ci­sa Skar­sze­wy. Wy­gra­ły Trąb­ki Wiel­kie 5:2.

 

„Spraw­ni — ra­zem” Ostrze­szów 2014

17 czerw­ca br. na sta­dio­nie im. Ja­nu­sza Ku­so­ciń­skie­go w Ostrze­szo­wie od­by­ła się V Spar­ta­kia­da Osób Nie­peł­no­spraw­nych „Spraw­ni — Ra­zem”. Star­to­wa­ło 234 za­wod­ni­ków z 13 pla­có­wek opie­kuń­czych. Spar­ta­kia­dę zor­ga­ni­zo­wa­li wspól­nie: Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Ostrze­szo­wie, warsz­ta­ty te­ra­pii za­ję­cio­wej i domy po­mo­cy spo­łecz­nej po­wia­tu ostrze­szow­skie­go oraz Za­kład Ak­tyw­no­ści Za­wo­do­wej w Ksią­że­ni­cach, Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no­-Wy­cho­waw­czy w Ostrze­szo­wie i LKS Or­kan Ostrze­szów.

 

III Po­wia­to­we Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ne Igrzy­ska LZS w Pisz­cza­cu

15 czerw­ca 2014 roku od­by­ły się w Pisz­cza­cu III Po­wia­to­we Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ne Igrzy­ska LZS, w któ­rych udział wzię­li za­wod­ni­cy z 6 gmin po­wia­tu oraz z mia­sta Bia­ła Pod­la­ska. Po­mi­mo nie naj­lep­szej po­go­dy za­wod­ni­cy dziel­nie ry­wa­li­zo­wa­li w po­szcze­gól­nych kon­ku­ren­cjach spor­to­wych oraz zna­jo­mo­ści prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa w ru­chu dro­go­wym, a tak­że kon­ku­ren­cjach za­ba­wo­wych jak do­je­nie sztucz­nej kro­wy na czas, prze­cią­ga­nie liny ko­biet i męż­czyzn. Igrzy­ska wy­gra­li go­spo­da­rze.

 

65 lat LKS w Gór­kach Ślą­skich na spor­to­wo

Mło­dzi pił­ka­rze z trzech po­wia­tów — dru­żyn z Kuź­ni Ra­ci­bor­skiej, Ga­szo­wic, No­wej Wsi, Mar­ko­wic, Ry­duł­tów, Nę­dzy oraz Gó­rek Ślą­skich wal­czy­ło 21 czerw­ca br. o ty­tuł naj­lep­szej dru­ży­ny dru­giej edy­cji za­wo­dów „Gór­ki Cup”, zor­ga­ni­zo­wa­nych przez LKS Gór­ki Ślą­skie. Peł­na emo­cji im­pre­za to­wa­rzy­szy­ła ob­cho­dom ju­bi­le­uszu 65-le­cia ist­nie­nia klu­bu.

 

GLKS Świd­ni­ca or­ga­ni­zu­je „Spor­to­we week­en­dy na wsi”

GLKS Świd­ni­ca re­ali­zu­ją ko­lej­ną edy­cję „Spor­to­wych Week­en­dów na Wsi”. W tur­nie­jach bie­rze udział 20 so­łectw. W pro­gra­mie są krę­gle, siat­ków­ka, strze­lec­two, re­kre­acja, łucz­nic­two. Fi­nał od­bę­dzie się pod­czas do­ży­nek gmin­nych, któ­re w tym roku za­pla­no­wa­no na 31 sierp­nia 2014 r. na te­re­nie Fun­da­cji „Krzy­żo­wa” dla Po­ro­zu­mie­nia Eu­ro­pej­skie­go. Roz­gryw­ki finan­su­je Gmi­na Świd­ni­ca.

 

Otwar­cie bo­iska w Osta­sze­wie

31 maja 2014 r. od­by­ło się uro­czy­ste otwar­cie bo­iska pił­kar­skie­go w Osta­sze­wie. Istot­ną ro­lę przy jego bu­do­wie ode­gra­li dzia­ła­cze miej­sco­we­go LZS Mu­stang. Wie­lu z nich otrzy­ma­ło przy tej oka­zji od­zna­ki LZS. Otwar­ciu to­wa­rzy­szy­ła im­pre­za spor­to­wa.

10 lipca 2014

Letnie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Województwa Łódzkiego — Ręczno 2014

8 czerw­ca na obiek­tach spor­to­wych OSS LZS w Ręcz­nie od­by­ły się Let­nie Igrzy­ska Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ne LZS Wo­je­wódz­twa Łódz­kie­go. Za­wo­dy or­ga­ni­zo­wa­ło Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Ło­dzi przy współ­pra­cy Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go, Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Piotr­ko­wie Tryb., Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Kra­jo­we­go Zrze­sze­nie LZS, Ra­dę Po­wia­to­wą Zrze­sze­nia LZS w Piotr­ko­wie Tryb. oraz OSS LZS Ręcz­no. Uczest­ni­czy­ło w nich 21 gmin i po­wia­tów. Wy­gra­ła gmi­na Roz­prza, przed po­wia­tem kut­now­skim i gmi­ną Wola Krzysz­to­por­ska.

2 lipca 2014

Uwa­ga!!!

W menu „Re­gu­la­mi­ny im­prez” za­miesz­czo­no an­kie­tę zgło­sze­nio­wą na szko­le­nie se­nio­rów (55+) — ani­ma­to­rów spor­tu do upo­wszech­nia­nia w śro­do­wi­sku wiej­skim mo­de­lu ak­tyw­ne­go spę­dza­nia wol­ne­go cza­su pn.„LEP­SZA JE­SIE­Ń ŻY­CIA NA SPOR­TO­WO”. Szko­le­nie od­bę­dzie się w dniach 24-48 wrze­śnia w Łań­cu­cie, woj. pod­kar­pac­kie. Jest to dru­gie szko­le­nie, do­dat­ko­we. Pierw­sze od­by­ło się w maju w Miel­nie. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na! Ser­decz­nie za­pra­sza­my, za­pew­nia­my, że bę­dzie po­waż­nie, ale i ra­do­śnie, w sali wy­kła­do­wej ale i w ple­ne­rze, wy­ci­śnie­my z Was „siód­me poty”, ale damy też od­po­cząć. Gwa­ran­tu­je­my pro­fe­sjo­nal­nych tre­ne­rów, ogrom wie­dzy i prak­ty­ki. Cze­ka­my na la­wi­nę zgło­szeń, bo prze­cież każ­dy chciał­by mieć — lep­szą je­sień ży­cia. (Klik­nij, a przej­dziesz do an­kie­ty).

2 lipca 2014

30 lat Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” Chłopców!

W sierp­niu 1984 roku z ini­cja­ty­wy Ada­ma Go­ce­la z re­dak­cji Rol­nej TVP roz­po­czę­ła się emi­sja pro­gra­mu „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka”. Oprócz TVP, współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi pro­gra­mu a za­ra­zem ak­cji po­pu­la­ry­zu­ją­cej pił­kę noż­ną we wsiach i ma­łych mia­stecz­kach byli: Zrze­sze­nie LZS, Szkol­ny Zwią­zek Spor­to­wy, PZPN, Mi­ni­ster­stwo Oświa­ty i Wy­cho­wa­nia. W za­sa­dzie od IV Tur­nie­ju jego głów­nym or­ga­ni­za­to­rem zo­sta­ły Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we. Po­zo­sta­li part­ne­rzy szyb­ko wy­co­fa­li się. I tak jest do dziś. XXX Tur­niej „PKCz” od­bę­dzie się w dniach 8-13 sierp­nia 2014 w Słu­bi­cach — za­pra­sza­my wszyst­kich ki­bi­ców. Pa­tro­nat nad tur­nie­jem ob­jął Mi­ni­ster Edu­ka­cji Na­ro­do­wej i TVP Sport. A Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki przy­zna­ło tur­nie­jo­wi jak co roku do­fi­nan­so­wa­nie.

Z oka­zji Ju­bi­le­uszu chcie­li­by­śmy w mia­rę do­kład­nie przed­sta­wić hi­sto­rię tego naj­star­sze­go w Pol­sce tur­nie­ju pił­kar­skie­go dla chłop­ców do lat 15.

Trzy­dzie­ści lat to mnó­stwo cza­su, set­ki ty­się­cy uczest­ni­ków, ty­sią­ce dru­żyn, i czę­sto tyl­ko la­ko­nicz­ne in­for­ma­cje — data, miej­sce, wy­ni­ki. Ale prze­cież… nie tyl­ko kart­ka pa­pie­ru pa­mię­ta. Pa­mię­ta­cie tak­że Wy, uczest­ni­cy — pił­ka­rze, tre­ne­rzy, opie­ku­no­wie, dzia­ła­cze. Udział w tym tur­nie­ju, na każ­dym eta­pie roz­gry­wek był za­wsze ce­nio­ny, i mamy na­dzie­ję, że tak bę­dzie przy na­stęp­nych jego edy­cjach. Dla­te­go zwra­ca­my się do Was z proś­bą — przy­ślij­cie swo­je wspo­mnie­nia, zdję­cia. Naj­lep­sze na­gro­dzi­my. To wzbo­ga­ci na­szą hi­sto­rię. A w nie­da­le­kiej przy­szło­ści za­owo­cu­je — ta­ką mamy na­dzie­ję — wy­da­niem książ­ki o hi­sto­rii „PKCz”. W bocz­nym menu opi­sa­li­śmy pierw­szych 10 tur­nie­jo­wych lat, wkrót­ce na­stęp­ne. Za­pra­sza­my do lek­tu­ry, cze­ka­my na in­for­ma­cje i uwa­gi.

2 lipca 2014

68. Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce — 37 medali naszych zawodników!

30 czerw­ca za­koń­czy­ły się w To­ru­niu 68. Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów w Lek­kiej Atle­ty­ce. Na star­cie sta­nę­li pra­wie wszy­scy naj­wy­żej pla­so­wa­ni w ran­kin­gach lek­ko­atle­ci i lek­ko­atlet­ki w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej, w tym bar­dzo sze­ro­kie gro­no za­wod­ni­ków z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia. Łącz­nie nasi za­wod­ni­cy zdo­by­li 37 me­da­li — 13 zło­tych, i po 12 srebr­nych i brą­zo­wych (nie li­cząc szta­fet). Bra­wo! W kla­sy­fi­ka­cji klu­bo­wej KS Pod­la­sie Bia­ły­stok za­ję­ło dru­gie miej­sce (po 5 ko­lej­nych zwy­cię­stwach w MPJ) prze­gry­wa­jąc za­le­d­wie o… 0,5 punk­tu z Za­wi­szą Byd­goszcz. A te pół punk­tu stra­ci­li prze­gry­wa­jąc w szta­fe­cie 4x400 m dru­gie miej­sce z Lu­bu­szem Słu­bi­ce. W kla­sy­fi­ka­cji wo­je­wództw po dwóch la­tach suk­ce­sów Ma­zow­sza (547.2 pkt) po­now­nie naj­lep­sza Wiel­ko­pol­ska (586 pkt).

2 lipca 2014

Srebro Jarosława Samoraja na MŚ Juniorów w podnoszeniu ciężarów

29 czerw­ca za­koń­czy­ły się w Ka­za­niu (Ro­sja) Mi­strzo­stwa Świa­ta Ju­nio­rów w pod­no­sze­niu cię­ża­rów. Je­dy­ny me­dal — srebr­ny — dla na­sze­go kra­ju zdo­był Ja­ro­sław Sa­mo­raj z CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów w wa­dze 105 kg. W ubie­głym roku ten za­wod­nik zdo­był brą­zo­wy me­dal. W su­mie w MŚ star­to­wa­ło 8 na­szych za­wod­ni­ków. Tuż za po­dium upla­so­wał się ko­le­ga klu­bo­wy wi­ce­mi­strza, Pa­tryk Sło­wi­kow­ski w wa­dze 77 kg (po­bił swój re­kord ży­cio­wy w rwa­niu oraz wy­rów­nał w dwu­bo­ju), któ­ry oka­zał się naj­lep­szy z Eu­ro­pej­czy­ków. Pa­no­wie choć zdo­by­li tyl­ko je­den me­dal dru­ży­no­wo za­ję­li dru­gie miej­sce tuż za go­spo­da­rza­mi.

2 lipca 2014

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym — Sobótka 2014 — 17 medali naszych zawodników

W dniach 25-29 czerw­ca 2014 r., w So­bót­ce po raz dru­gi z rzę­du od­by­ły się Mi­strzostw Pol­ski w Ko­lar­stwie Szo­so­wym. Na szo­sie pod Za­wo­nią od­by­ła się jaz­da na czas, w wy­ścig ze star­tu wspól­ne­go prze­bie­gał wo­kół gó­ry Ślę­ży. Wy­star­to­wa­li za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki w ka­te­go­riach ju­nior, U-23 i eli­ta.

Za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li 17 me­da­li — 5 zło­tych, 6 srebr­nych i 6 brą­zo­wych. Me­da­le zdo­by­wa­li też wy­cho­wan­ko­wie na­szych klu­bów, jak dwie Ka­ta­rzy­ny — Paw­łow­ska i Nie­wia­do­ma czy Mi­chał Kwiat­kow­ski.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam