Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

10 lipca 2014

17 naszych zawodników w składzie reprezentacji na ME juniorów i U-23 w kolarstwie szosowych

Dziś, tj. 10 lip­ca w Ny­onie, po­ło­żo­nym w jed­nym z naj­pięk­niej­szych re­gio­nów Szwaj­ca­rii, roz­po­czy­na­ją się mi­strzo­stwa Eu­ro­py w ko­lar­stwie szo­so­wym dla ju­nio­rów i ju­nio­rek oraz za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek z ka­te­go­rii U23. Od­bę­dzie się jaz­da in­dy­wi­du­al­na na czas i wy­ścig ze star­tu wspól­ne­go. Pol­ska wy­sta­wi­ła swo­ją re­pre­zen­ta­cję we wszyst­kich 4 ka­te­go­riach.

10 lipca 2014

Maciej Fałdziński ze Stelli Kielce akademickim wicemistrzem świata w łucznictwie

Ma­ciej Fał­dziń­ski wy­wal­czył srebr­ny me­dal Aka­de­mic­kich Mi­strzostw Świa­ta w łucz­nic­twie, któ­re za­koń­czy­ły się 5 lip­ca w Le­gni­cy. Za­wod­nik klu­bu Stel­la Kiel­ce prze­grał w fina­le łu­ku kla­sycz­ne­go do­syć wy­raź­nie z Lu­isem Alva­re­zem (Mek­syk) w se­tach 6:2. Me­dal wi­ce­mi­strza Pol­ski se­nio­rów jest je­dy­nym krąż­kiem wy­wal­czo­nym przez na­szych re­pre­zen­tan­tów pod­czas tych mi­strzostw.

10 lipca 2014

Letnie Igrzyska LZS Województwa Podlaskiego — Łomża 2014

6 lip­ca 2014 r. na obiek­tach spor­to­wych ZS Per­spek­ty­wa, oraz na Or­li­ku przy ul. Ka­tyń­skiej od­by­ły się Wo­je­wódz­kie Igrzy­ska LZS. Or­ga­ni­za­to­rem by­ło Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Łom­ży. Po­nad 200 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek re­pre­zen­tu­ją­cych 8 po­wia­tów wo­je­wódz­twa pod­la­skie­go ry­wa­li­zo­wa­ło w 14 kon­ku­ren­cjach spor­to­wych ta­kich jak: pił­ka noż­na, pił­ka siat­ko­wa ko­biet i męż­czyzn, pił­ka pla­żo­wa ko­biet i męż­czyzn, ko­szy­ków­ka ko­biet i męż­czyzn, szta­fe­ta spraw­no­ścio­wa, pod­no­sze­nie cię­żar­ka, te­nis ziem­ny oraz w 4-bo­ju władz sa­mo­rzą­do­wych. Naj­lep­sza w za­wo­dach oka­za­ła się re­pre­zen­ta­cja Po­wia­tu Łom­żyń­skie­go.

10 lipca 2014

Piłkarze-weterani walczyli o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego

5 lip­ca br. na sta­dio­nie gmin­nym w Li­nii ro­ze­gra­no 15. Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go LZS we­te­ra­nów. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów po­dob­nie jak w la­tach po­przed­nich był dy­rek­tor GDK Jan Tro­fimo­wicz — peł­nią­cy jed­no­cze­śnie funk­cję wi­ce­prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Wo­je­wódz­kiej LZS

w Gdań­sku. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi zaś byli: Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS w Li­nii, Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku oraz Urząd Mar­szał­kow­ski w Gdań­sku. Ty­tuł mi­strzow­ski zdo­by­ła dru­ży­na ze Słup­ska.

10 lipca 2014

XXIV Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim o Puchar Przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS

W miej­sco­wo­ściach Mik­stat, Lu­dwi­ków, Dro­szew w dniach od 4 do 6 lip­ca od­był się XXIV Ogól­no­pol­skim Wy­ści­gu Ko­lar­skim o Pu­char Prze­wod­ni­czą­ce­go Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Na star­cie sta­nę­li ju­nio­rzy i ju­nior­ki młod­sze oraz mło­dzi­cy, mło­dzicz­ki i ża­cy, któ­rzy ry­wa­li­zo­wa­li w Pu­cha­rze Na­dziei Olim­pij­skiej. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS a part­ne­ra­mi Wiel­ko­pol­ski Zwią­zek Ko­lar­ski, Gmi­na i Mia­sto Nowe Skal­mie­rzy­ce, Gmi­na Przy­go­dzi­ce oraz Gmi­na i Mia­sto Mik­stat. A dy­rek­to­rem wy­ści­gu Lu­cjusz Wa­si­lew­ski. To by­ło praw­dzi­we ko­lar­skie świę­to naj­młod­szych ko­la­rzy, a wła­ści­wie ma­ra­ton. Na star­cie sta­nę­ło po­nad 180 za­wod­ni­ków. Wie­lu nie ukoń­czy­ło „ge­ne­ral­ki”.

10 lipca 2014

OOM 2014 Dolny Śląsk

29 czerw­ca w przed Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym przy Hali Stu­le­cia we Wro­cła­wiu od­by­ło się otwar­cie XX Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży w Spor­tach Let­nich. Uro­czy­stość od­by­ła się z peł­nym ce­re­mo­nia­łem olim­pij­skim, fla­gę na masz wcią­gał zna­ny siat­karz Ja­kub Ja­rosz. Na in­au­gu­ra­cji obec­ni byli m.in. mar­sza­łek woj. dol­no­ślą­skie­go, Ce­za­ry Przy­byl­ski oraz wi­ce­mi­ni­ster spor­tu — Bo­gu­sław An­drzej Uli­jasz. W olim­pia­dzie weź­mie udział 8600 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek, go­ścić ich bę­dzie 25 miast wo­je­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go i nie tyl­ko. Spor­to­we zma­ga­nia za­koń­czą się 22 sierp­nia. Roz­da­ne zo­sta­ną me­da­le w 38 spor­tach. W kil­ku zna­my już zwy­cięz­ców. Jako pierw­si do boju ru­szy­li już 22 maja w Drzon­ko­wie spe­cja­li­ści pię­cio­bo­ju no­wo­cze­sne­go, na­stęp­nie od­by­ły się za­wo­dy w sko­kach do wody, judo, gim­na­sty­ce ar­ty­stycz­nej, ko­szy­ków­ce, gim­na­sty­ce spor­to­wej, szer­mier­ce, bad­min­to­nie, te­ni­sie sto­ło­wym, akro­ba­ty­ce spor­to­wej, pły­wa­niu syn­chro­nicz­nym, siat­ków­ce i za­pa­sach. W tych ostat­nich świet­nie spi­sa­li się za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki z na­szych klu­bów, zdo­by­wa­jąc łącz­nie 69 me­da­li, w tym 18 zło­tych! Kil­ka me­da­li zdo­by­li też nasi bad­min­to­ni­ści.

10 lipca 2014

XIX Letnie Igrzyska LZS Samorządów Gmin Województwa Zachodniopomorskiego

14 czerw­ca zgod­nie z osiem­na­sto­let­nią tra­dy­cją ko­lej­ne XIX Let­nie Igrzy­ska LZS Sa­mo­rzą­dów Gmin Wo­je­wódz­twa Za­chod­nio­po­mor­skie­go ro­ze­gra­ne zo­sta­ły na kom­plek­sie obiek­tów spor­to­wych w Pło­tach. Go­spo­da­rze tak­że zgod­nie z tra­dy­cją nie tyl­ko udo­stęp­ni­li do­sko­na­le przy­go­to­wa­ne obiek­ty spor­to­we, ale też za­pew­ni­li do­sko­na­łą do ro­ze­gra­nia spar­ta­kia­dy po­go­dę. W koń­co­wej punk­ta­cji naj­lep­sza oka­za­ła się re­pre­zen­ta­cja gmi­ny Ło­bez, któ­ra wy­prze­dzi­ła Bia­ło­gard i Pło­ty.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam