Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

21 lipca 2014

Jagoda Siwy jedzie na I Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych w taekwondo olimpijskim — Baku 2014

Za­wod­nicz­ka LUKS Kan­tor Czę­sto­cho­wa Ja­go­da Siwy je­dzie na Mi­strzo­stwa Świa­ta ju­nio­rów młod­szych w ta­ekwon­do, któ­re od­bę­dą się w Baku (A­zer­bej­dżan) pod ko­niec lip­ca br. Jej tre­ne­rem jest mistrz świa­ta Ro­bert Kan­to­ry­siń­ski. Przed trze­ma ty­go­dnia­mi na Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Mło­dzie­ży Dol­ny Śląsk 2014 za­wod­nicz­ka zdo­by­ła zło­ty me­dal w ka­te­go­rii 51 kg.

21 lipca 2014

43 medale w lekkiej atletyce na OOM wywalczyli zawodnicy z klubów Zrzeszenia

Od 13 do 15 lip­ca na Sta­dio­nie Olim­pij­skim we Wro­cła­wiu 738 ju­nio­rów i ju­nio­rek młod­szych ry­wa­li­zo­wa­ło o me­da­le 20. Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży. Za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki z na­szych klu­bów zdo­by­li łącz­nie 43 me­da­le w kon­ku­ren­cjach in­dy­wi­du­al­nych (22 męż­czyź­ni i 21 ko­bie­ty), w tym 17 zło­tych, 9 srebr­nych i 17 brą­zo­wych. Po­nad­to zło­to i sre­bro w szta­fe­cie męż­czyzn 4x100 m dla MULKS MOS Sie­radz i UKS Or­kan Śro­da Wlkp., dla Or­ka­na jesz­cze zło­to na 4x400 m i brąz dla LŁKS Pre­fbet Śnia­do­wo Łom­ża męż­czyzn.

21 lipca 2014

36 medali w podnoszeniu ciężarów na OOM Dolny Śląsk 2014

Od 11 do 13 lip­ca 54 za­wod­nicz­ki i 130 za­wod­ni­ków z 56 klu­bów (w tym 37 klu­bów z na­sze­go Zrze­sze­nia), wy­ło­nio­nych z dro­dze eli­mi­na­cji stre­fo­wych wal­czy­ło na po­mo­ście w Obor­ni­kach Ślą­skich o ty­tu­ły mi­strzów OOM. W su­mie za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 20 me­da­li (8 zło­tych, 6 srebr­nych i 6 brą­zo­wych), a za­wod­nicz­ki 16 (6 zło­tych. 4 srebr­ne i 6 brą­zo­wych). W kla­sy­fika­cji za­wod­ni­czek we­dług punk­ta­cji Sinc­la­ir’a naj­lep­sza by­ła Alek­san­dra Pe­płow­ska (CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów), a wśród za­wod­ni­ków Kac­per Ba­dzią­gow­ski (LKS So­kół Więc­bork).

21 lipca 2014

Dwa złote medale Nikoli Różyńskiej w kolarstwie szosowym na OOM 2014

Od 10 do 12 lip­ca w Wał­brzy­chu ro­ze­gra­no wy­ści­gi na czas i ze star­tu wspól­ne­go dziew­cząt i chłop­ców w ra­mach XX OOM Dol­ny Śląsk 2014. Zwy­cięz­cy zdo­by­wa­li ty­tuł mi­strza Pol­ski w ka­te­go­rii ju­nior młod­szy. Dwa zło­te me­da­le zdo­by­ła Ni­ko­la Ró­żyń­ska (ALKS Stal Oce­tix Iglo­tex Gru­dziądz). Zło­to w jeź­dzie na czas wy­wal­czył Ka­rol Zdun (KKS Go­styń). W su­mie za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 9 me­da­li — dziew­czę­ta kom­plet 6 me­da­li, chłop­cy po jed­nym me­da­lu każ­de­go ko­lo­ru.

21 lipca 2014

O Multisporcie na konferencji programowej w MSiT

Głów­ną ide­ą pro­gra­mu Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki Mul­ti­sport, któ­re­go re­ali­za­cję roz­po­czę­to pierw­sze­go mar­ca, jest upo­wszech­nie­nie ak­tyw­no­ści fizycz­nej wśród uczniów klas IV-VI szkół pod­sta­wo­wych, po­przez udział w re­gu­lar­nych i bez­płat­nych za­ję­ciach spor­to­wych. Oce­nie pro­jek­tu po­świę­co­na by­ła kon­fe­ren­cja pro­gra­mo­wa, któ­ra od­by­ła się 9 lip­ca. O swo­ich do­tych­cza­so­wych do­świad­cze­niach zwią­za­nych re­ali­za­cją Mul­ti­spor­tu po­dzie­lił się z jej uczest­ni­ka­mi Jó­zef Po­te­ru­cha, prze­wod­ni­czą­cy WZ LZS w Lu­bli­nie, któ­ry wy­stą­pił jako je­dy­ny z przed­sta­wi­cie­li Ope­ra­to­rów Wo­je­wódz­kich.

10 lipca 2014

KKPK Medyk Konin i UKS Dubler Opole Lubelskie wygrali 4. Ogólnopolski Turniej „Mała Piłkarska Kadra Czeka” — Siedlce 2014

Fi­nał Cen­tral­ny 4. Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Dziew­cząt i Chłop­ców „Ma­ła Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” od­był się w dniach 2-5 lip­ca 2014 r. na obiek­tach „OR­LIK 2012” w Sie­dl­cach. Or­ga­ni­za­to­ra­mi im­pre­zy by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i Wo­je­wódz­ki Lu­do­wy Klub Spor­to­wy Sie­dl­ce — Nowe Iga­nie, współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi: Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Sie­dl­cach, Urząd Mia­sta w Sie­dl­cach, Urząd Gmi­ny Sie­dl­ce, Ma­zo­wiec­kie Zrze­sze­nie LZS w War­sza­wie oraz 18 spon­so­rów pu­blicz­nych i pry­wat­nych. O zwy­cię­stwo w tur­nie­ju wal­czy­ło po trzy­na­ście ze­spo­łów. Wśród dziew­cząt wy­gra­ła dru­ży­na KKPK Me­dyk Ko­nin (woj. wiel­ko­pol­skie), wśród chłop­ców UKS Du­bler Opo­le Lu­bel­skie (woj. lu­bel­skie).

10 lipca 2014

12 sportowców z naszych klubów pojedzie na MŚJ w lekkiej atletyce

39 mło­dych pol­skich lek­ko­atle­tów bę­dzie wal­czyć w dniach od 22 do 27 lip­ca w ame­ry­kań­skim Eu­ge­ne o me­da­le 15. IAAF Mi­strzostw Świa­ta Ju­nio­rów. W tym gro­nie jest 12 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam