Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

30 lipca 2014

W Eugene tylko jeden medal

27 lip­ca w Eu­ge­ne (USA) za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Świa­ta Ju­nio­rów w lek­kie atle­ty­ce. Nasi re­pre­zen­tan­ci zdo­by­li je­den me­dal (zło­ty), 8 miejsc w fina­ło­wej ó­sem­ce i 34 punk­ty. W kla­sy­fika­cji punk­to­wej za­ję­li­śmy 14 miej­sce. Zło­to w pchnię­ciu ku­lą zdo­był Kon­rad Bu­ko­wiec­ki (Gwar­dia Szczyt­no). Z za­wod­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych na­sze Zrze­sze­nie naj­le­piej spi­sa­ły się ju­nior­ki — Klau­dia Kar­dasz (Po­dla­sie Bia­ły­stok) w pchnię­ciu ku­lą, So­fia En­na­oui (Lu­busz Słu­bi­ce) w bie­gu na 1500 m, Ma­ria An­drej­czyk (Hań­cza Su­wał­ki) w rzu­cie oszcze­pem — wszyst­kie za­ję­ły 5. miej­sca.

30 lipca 2014

9 medali naszych zawodników na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w kolarstwie torowym

W por­tu­gal­skiej Ana­dii 27 lip­ca za­koń­czy­ły się Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w ko­lar­stwie to­ro­wym ko­biet i męż­czyzn. Star­to­wa­li w nich mło­dzie­żow­cy (U­-23) i ju­nio­rzy. W su­mie nasi za­wod­ni­cy zdo­by­li 9 me­da­li — je­den zło­ty, 3 srebr­ne i 5 brą­zo­wych. Dwa me­da­le in­dy­wi­du­al­nie zdo­był za­wod­nik UKS Li­ma­ro Kór­nik ju­nior Pa­tryk Raj­kow­ski (tre­ner Ro­bert Ta­ciak) — zło­to w ke­iri­nie i brąz w sprin­cie, do tego do­ło­żył sre­bro w dru­ży­nie m­ło­dzie­żow­ców na do­cho­dze­nie i sre­bro w dru­ży­nie ju­nio­rów w spr­ni­cie.

30 lipca 2014

Juniorka Adrianna Jędrzejczyk mistrzynią Europy w boksie

Na za­koń­czo­nych w Asy­żu 27 lip­ca V Mło­dzie­żo­wych Mi­strzo­stwach Eu­ro­py ko­biet w bok­sie re­pre­zen­tant­ki na­sze­go kra­ju zdo­by­ły aż 11 me­da­li (3 zło­te, 4 srebr­ne i 4 brą­zo­we me­da­le). W mi­strzo­stwach star­to­wa­ły ju­nior­ki (daw­niej ka­det­ki) i gru­pa mło­dzie­żo­wa (17-18 lat). Zło­ty me­dal wśród ju­nio­rek w kat. 63 kg zdo­by­ła Ad­rian­na Ję­drzej­czyk z KS Skal­nik Wi­śniów­ka. W dro­dze po me­dal pod­opiecz­na tre­ne­ra Ja­nu­sza Do­ma­ga­ły po­ko­na­ła Ro­sjan­kę Ta­ty­anę Do­vgay­ę, Wę­gier­ką Ber­nar­dett Gall, a w fina­le Ru­mun­kę Io­ne­lę Ungu­re­anu.

30 lipca 2014

Srebro Natalii Leśniak w ME seniorów w łucznictwie

Na­ta­lia Le­śniak (Łucz­nik Ży­wiec) zdo­by­ła w ar­meń­skim Ecz­mia­dzy­nie srebr­ny me­dal łucz­ni­czych mi­strzostw Eu­ro­py. Wcze­śniej jak in­for­mo­wa­li­śmy brą­zo­wy dru­ży­no­wo wy­wal­czy­ły: Le­śniak, Ju­sty­na Mo­spi­ne­k-Kluz (UKS Piąt­ka Zgierz) i Ka­ri­na Li­piar­ska­-Pał­ka (UKS Grot Za­bie­rzów). W fina­le Le­śniak prze­gra­ła z Ro­sjan­ką Ta­tia­ną Sie­gi­ną. To naj­więk­szy suk­ces w ka­rie­rze tej 23-let­niej za­wod­nicz­ki LKS Łucz­nik Ży­wiec. To tak­że naj­więk­szy suk­ces pol­skiej łucz­nicz­ki na tej im­pre­zie od 2004 roku. Wte­dy to mi­strzy­nią Eu­ro­py zo­sta­ła Iwo­na Dzię­cio­ł-Mar­cin­kie­wicz.

24 lipca 2014

OOM łucznictwo — Nowa Ruda

W dniach 17-20 lip­ca br. od­by­ły się za­wo­dy w łucz­nic­twie w ra­mach XX Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży w Spor­tach Let­nich Dol­ny Śląsk 2014. Go­spo­da­rzem by­ła Nowa Ruda. Star­to­wa­li re­pre­zen­tan­ci 39 klu­bów (w tym po­ło­wa to klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia) z 15 wo­je­wództw. W su­mie re­pre­zen­tan­ci na­szych klu­bów zdo­by­li 4 zło­te, dwa srebr­ne i 6 brą­zo­wych me­da­li.

24 lipca 2014

Polki medalistkami Mistrzostw Europy w łucznictwie — Echmiadzin 2014

W ar­meń­skim Ech­mia­dzin trwa­ją Mi­strzo­stwa Eu­ro­py se­nio­rów w łucz­nic­twie (21-26 lip­ca). Brą­zo­wy me­dal zdo­by­ła dru­ży­na ko­biet w skła­dzie Ka­ri­na Li­piar­ska­-Pał­ka (Grot Za­bie­rzów), Na­ta­lia Le­śniak (LKS Łucz­nik Ży­wiec) i Ju­sty­na Mo­spi­ne­k-Kluz (Piąt­ka Zgierz). W fina­le ko­biet Na­ta­lia Le­śniak, na­sza olim­pij­ka z Lon­dy­nu wal­czyć bę­dzie z Ro­sjan­ką Ta­tia­ną Se­gi­ną. Fi­nał od­bę­dzie się 26 lip­ca.

24 lipca 2014

Rafał Majka „królem gór” Tour de France!

23 lip­ca wy­cho­wa­nek Zbi­gniew Klę­ka wy­grał 17. gór­ski etap wy­ści­gu Tour de Fran­ce, na ko­lej­nym eta­pie zaj­mu­jąc trze­cie miej­sce zo­stał „kró­lem gór” Tour de Fran­ce. Na 17. eta­pie Ra­fał Maj­ka po­wtó­rzył wy­czyn Ze­no­na Ja­sku­ły z 1993 roku i jak jego po­przed­nik wje­chał pierw­szy na me­tę w Sa­in­t-La­ry Pla d’Adet.! Wy­gry­wa­jąc dwa eta­py w Tour de Fran­ce stał się pierw­szym Po­la­kiem w hi­sto­rii, któ­ry tego do­ko­nał.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam