Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

7 sierpnia 2014

XV Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS — Stężyca 2014

27 lip­ca 2014 roku w Stę­ży­cy pod Dę­bli­nem od­by­ły się XV Wo­je­wódz­kie Igrzy­ska Re­kre­acyj­no — Spor­to­we LZS. By­ło praw­dzi­we świę­to dla spor­tow­ców z ma­łych miast i wsi. Po­go­da do­pi­sa­ła i w Stę­ży­cy (po­wiat ryc­ki), na obiek­tach LZS Ma­zow­sze, po­ja­wi­ło się po­nad ty­siąc re­pre­zen­tan­tów z 51 gmin, z 18 po­wia­tów wo­je­wódz­twa lu­bel­skie­go. Wśród go­ści na sta­dio­nie Ma­zow­sza po­ja­wi­li się Krzysz­tof Het­man, po­seł do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go, któ­ry stał na cze­le ko­mi­te­tu ho­no­ro­we­go igrzysk i Ma­rian Sta­row­nik, wi­ce­wo­je­wo­da lu­bel­ski. Te­go­rocz­ne igrzy­ska od­by­ły się pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Mar­ka Sa­wic­kie­go, mi­ni­stra rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi oraz Sła­wo­mi­ra So­snow­skie­go, mar­szał­ka wo­je­wódz­twa lu­bel­skie­go.

7 sierpnia 2014

29. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski o Puchar PKOl w łucznictwie i 50 lat KS Obuwnik Prudnik

W dniach 2-3 sierp­nia na to­rach łucz­ni­czych KS Obuw­nik Prud­nik od­by­ły się 29. Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski o Pu­char PKOl. Jak zwy­kle za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li kil­ka­na­ście me­da­li. Dla go­spo­da­rzy tych mi­strzostw by­ło to nie­zwy­kłe wy­da­rze­nie. Dzień wcze­śniej, tj. 1 sierp­nia w prud­nic­kim „Bia­łym Domu” od­by­ła się uro­czy­sta Gala z oka­zji 50 lat ist­nie­nia KS Obuw­nik Prud­nik. Im­pre­zę uświet­nił mi­ni­re­ci­tal Pau­li­ny Lu­lek. By­ła też pre­mie­ra fil­mu i książ­ki po­wsta­łych z tej oka­zję au­tor­stwa Ry­szar­da Ka­szy.

7 sierpnia 2014

Zorganizuj wydarzenie sportowe i wyjedź do Rzymu!

Ak­tyw­ność fizycz­na jest dla każ­de­go — nie­za­leż­nie od wie­ku, płci, sta­tu­su spo­łecz­ne­go, czy stop­nia spraw­no­ści. Dla­te­go też or­ga­ni­za­to­rzy, Fun­da­cja V4Sport oraz Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, za­pra­sza­ją do udzia­łu w Ty­go­dniu Ru­chu (MO­VE WEEK 2014), któ­ry od­bę­dzie się w dniach od 29 wrze­śnia do 5 paź­dzier­ni­ka br. Ak­cja po­łą­czo­na jest z kon­kur­sem. Cze­ka­ją na Was pa­kie­ty ga­dże­tów, szko­le­nie, a za naj­le­piej zor­ga­ni­zo­wa­ne wy­da­rze­nie wy­jazd do Rzy­mu!

7 sierpnia 2014

Fundacja LOTTO „Milion Marzeń” i MSiT zapraszają do współpracy sportowych medalistów

Fun­da­cja LOT­TO Mi­lion Ma­rzeń i Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki za­pra­sza­ją spor­to­wych me­da­li­stów do udzia­łu w kon­kur­sie gran­to­wym — II edy­cji ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu „Ku­mu­la­cja Ak­tyw­no­ści”. Pro­gram bę­dzie re­ali­zo­wa­ny od wrze­śnia 2014 do maja 2015 r., a jego ce­lem jest ak­ty­wi­za­cja spor­to­wa gim­na­zja­li­stów. Na za­in­te­re­so­wa­nych cze­ka aż 70 gran­tów. Za­da­niem spor­tow­ców jest opra­co­wa­nie sce­na­riu­sza, a na­stęp­nie — w przy­pad­ku przy­zna­nia gran­tu — zor­ga­ni­zo­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie cy­klu 36 za­jęć dla gim­na­zja­li­stów ma­ło ak­tyw­nych spor­to­wo. Fun­da­cja za­pra­sza do współ­pra­cy spor­tow­ców, ma­ją­cych na swo­im kon­cie udo­ku­men­to­wa­ne suk­ce­sy spor­to­we (co naj­mniej brą­zo­wy me­dal w mi­strzo­stwach kra­ju w do­wol­nej dys­cy­pli­nie). Na­bór wnio­sków do pro­gra­mu trwać bę­dzie do 25 sierp­nia 2014 roku (da­ta wpły­wu do Fun­da­cji).

30 lipca 2014

MLKS „Znicz” Biała Piska świętował jubileusz 60-lecia istnienia

19 lip­ca na sta­dio­nie miej­skim w Bia­łej Pi­skiej miej­sco­wy MLKS Znicz świę­to­wał ju­bi­le­usz 60-le­cia ist­nie­nia. Przy­by­ło sze­reg zna­mie­ni­tych go­ści, a wie­lu dzia­ła­czy uho­no­ro­wa­no od­zna­ka­mi PZPN i LZS. Oprócz oficjal­nych uro­czy­sto­ści od­był się spa­ring MLKS Znicz — ŁKS Łom­ża (2:0) oraz mecz old­bo­jów Zni­cza kon­tra Sa­mo­rzą­dow­cy (2:0). Im­pre­zie to­wa­rzy­szył fe­styn in­te­gra­cyj­ny.

30 lipca 2014

Ruszyła druga edycja rozgrywek „Wakacje z piłką nożną 2014” — Małopolska

Ru­szy­ła dru­ga edy­cja roz­gry­wek „Wa­ka­cje z pił­ką noż­ną 2014”, pro­jek­tu re­ali­zo­wa­ne­go przez Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie LZS w Kra­ko­wie, któ­ry finan­su­je Ma­ło­pol­ski Urząd Mar­szał­kow­ski. Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest do mło­dych adep­tów pił­ki noż­nej w wie­ku od 10 do 13 lat, tj. rocz­nik 2001 i młod­si. Cykl tur­nie­jo­wy obej­mu­je 4 szcze­ble roz­gry­wek: gmi­na, po­wiat, sub­re­gion oraz wo­je­wódz­two. Otwar­cie roz­gry­wek od­by­ło się w Za­bie­rzo­wie 12 lip­ca. Uro­czy­sta in­au­gu­ra­cja tur­nie­ju po­łą­czo­na by­ła ze spo­tka­niem z ma­ło­pol­ski­mi pił­ka­rza­mi, człon­ka­mi dru­ży­ny, któ­ra w 1974 roku wy­wal­czy­ła trze­cie miej­sce na Mun­dia­lu. Pierw­sze­go kop­nię­cia pił­ki, otwie­ra­ją­ce­go te­go­rocz­ny tur­niej do­ko­nał mar­sza­łek Ma­rek Sowa. W za­bie­rzow­skiej edy­cji pro­jek­tu udział wzię­ły czte­ry dru­ży­ny: Kmi­ta Za­bie­rzów, Or­lik Za­bie­rzów, Wi­sła Rzą­ska oraz To­pór Alek­san­dro­wi­ce. Zwy­cię­ży­ła dru­ży­na Kmi­ty Za­bie­rzów i awan­so­wa­ła do dal­szej fazy roz­gry­wek.

30 lipca 2014

Na OOM Dolny Śląsk 2014 medale w kolarstwie torowym i kajakarstwie

Na Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Mło­dzie­ży w spor­tach let­nich za­wod­ni­cy re­pre­zen­tu­ją­cy na­sze klu­by zdo­by­li ko­lej­ne me­da­le. Tym ra­zem w ka­ja­kar­stwie kla­sycz­nym i ko­lar­stwie to­ro­wym. W ka­ja­kar­stwie zdo­by­li­śmy 1 zło­ty, 3 srebr­ne i 3 brą­zo­we me­da­le. W ko­lar­stwie to­ro­wym zaś 8 zło­tych, 9 srebr­nych i 5 brą­zo­wych me­da­li.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam