Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

22 grudnia 2014

Wacław Hurko i Ryszard Litwińczuk otrzymali medale PKOl — 95-lecie PKOl

Pod­czas uro­czy­sto­ści pod­su­mo­wa­nia udzia­łu Zrze­sze­nia LZS w sys­te­mie spor­tu mło­dzie­żo­we­go (13 grud­nia War­sza­wa) wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS Wa­cław Hur­ko oraz Ry­szard Li­twiń­czuk, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Za­chod­nio­po­mor­skie­go Zrze­sza­nia LZS uho­no­ro­wa­ni zo­sta­li me­da­la­mi „Za za­słu­gi dla pol­skie­go ru­chu olim­pij­skie­go”. Me­dal przy­zna­je się za szcze­gól­ne za­słu­gi w po­pu­la­ry­zo­wa­niu do­rob­ku pol­skie­go spor­tu, pro­pa­go­wa­niu idei olim­pij­skiej i jej war­to­ści oraz pro­mo­wa­niu jej w róż­nych śro­do­wi­skach. Me­da­le dzia­ła­czom Zrze­sze­nia wrę­czył prze­wod­ni­czą­cy Ka­pi­tu­ły PKOl ds. Od­zna­czeń doc. dr Ka­je­tan Hą­dze­lek. Otrzy­ma­li je na dwa dni przed uro­czy­sty­mi ob­cho­da­mi 95-le­cia Pol­skie­go Ko­mi­te­tu Olim­pij­skie­go.

22 grudnia 2014

Złota Odznaka Honorowa Krajowego Zrzeszenia LZS dla Adama Gocela

Pre­zy­dium Rady Głów­nej Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS pod­ję­ło w lip­cu de­cy­zję o przy­zna­niu Ada­mo­wi Go­ce­lo­wi Zło­tej Od­zna­ki Ho­no­ro­wej Zrze­sze­nia LZS. Uro­czy­stość wrę­cze­nia od­zna­ki od­by­ła się 12 grud­nia w War­sza­wie pod­czas Kon­fe­ren­cji Szko­le­nio­wej. Adam Go­cel to naj­wyż­sze wy­róż­nie­nia na­sze­go sto­wa­rzy­sze­nia otrzy­mał za stwo­rze­nie pro­gra­mu te­le­wi­zyj­ne­go „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka”, któ­re­go nie­od­łącz­nym ele­men­tem jest Ogól­no­pol­ski Tur­niej Chłop­ców pod tą sa­mą na­zwą, któ­ry w tym roku ob­cho­dził ju­bi­le­usz 30-le­cia. Co roku w tur­nie­ju gra kil­ka ty­się­cy dru­żyn, w fina­łach cen­tral­nych wy­stą­pi­ło 256 ze­spo­łów. W su­mie na wszyst­kich szcze­blach tur­nie­ju za­gra­ło przez ten czas po­nad mi­lion mło­dych pił­ka­rzy.

22 grudnia 2014

Konferencja Szkoleniowa Krajowego Zrzeszenia LZS

12 i 13 grud­nia w War­sza­wie, w sie­dzi­bie PKOl od­by­ła się Kon­fe­ren­cja Szko­le­nio­wa pod ha­słem „Ak­tyw­ność fizycz­na osób star­szych, wal­ka z nad­wa­gą — po­trze­by a rze­czy­wi­stość”. Na­szym part­ne­rem był ESPAR 50+, czy­li Eu­ro­pej­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Pro­mo­cji Ak­tyw­no­ści Ru­cho­wej 50+, któ­rej pre­ze­sem jest prof. Ewa Koz­droń z war­szaw­skiej AWF. W kon­fe­ren­cji udział wzię­ło po­nad 120 osób. Skła­da­ła się z czę­ści dy­dak­tycz­nej i warsz­ta­to­wej. W kon­fe­ren­cji udział wzię­li m.in.: mi­ni­ster pra­cy i po­li­ty­ki spo­łecz­nej Wła­dy­sław Ko­si­niak Ka­mysz, pre­zes PKOl An­drzej Kra­śnic­ki, Ma­rze­na Bre­za, dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Po­li­ty­ki Se­nio­ral­nej Mi­ni­ster­stwa Pra­cy i Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej, Woj­ciech Ku­dlik, za­stęp­ca dy­rek­to­ra De­par­ta­men­tu Sport dla Wszyst­kich w Mi­ni­ster­stwie Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz Ta­de­usz Ro­żej z tego de­par­ta­men­tu a tak­że człon­ko­wie Pre­zy­dium i Ple­num Rady Głów­nej KZ LZS, prze­wod­ni­czą­cy wo­je­wódz­kich zrze­szeń LZS, dzia­ła­cze i tre­ne­rzy. Pod tek­stem film o kon­fe­ren­cji.

22 grudnia 2014

Podsumowanie udziału Zrzeszenia LZS w systemie sportu młodzieżowego w 2014 roku

13 grud­nia w War­sza­wie Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS do­ko­na­ło pod­su­mo­wa­nia swo­je­go udzia­łu w sys­te­mie spor­tu mło­dzie­żo­we­go. Na­gro­dzi­li­śmy naj­lep­sze klu­by, pu­cha­ry otrzy­ma­ły tak­że wo­je­wódz­kie zrze­sze­nia LZS za współ­za­wod­nic­two w mi­strzo­stwach Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia. Uro­czy­stość od­by­ła się w sie­dzi­bie Pol­skie­go Ko­mi­te­tu Olim­pij­skie­go. W 2014 roku do­ro­bek KZ LZS wy­niósł 34253,99 pkt., co sta­no­wi 23,19% ca­łe­go do­rob­ku spor­tu mło­dzie­żo­we­go. Ozna­cza to, że za­wod­ni­cy z klu­bów LZS zdo­by­wa­ją co czwar­ty punkt. Punk­to­wa­ło 723 klu­bów w 57 spor­tach. W su­mie na­gro­dzo­no 57 klu­bów w 39 spor­tach.

Na­gro­dy wrę­cza­li m.in.: prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej KZ LZS, mi­ni­ster Wła­dy­sław Ko­si­niak Ka­mysz, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Wa­cław Hur­koJó­zef Po­te­ru­cha, czło­nek pre­zy­dium Ja­cek Ku­cy­ba­ła oraz doc. dr Ka­je­tan Hą­dze­lek, czło­nek Klu­bu Fair Play PKOl i Mię­dzy­na­ro­do­we­go Ko­mi­te­tu Fair Play im. Pier­re’a de Co­uber­tin i Ta­de­usz Ro­żej z De­par­ta­men­tu Spor­tu dla Wszyst­kich Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Im­pre­zę pro­wa­dzi­li Krzysz­tof Pia­sek, se­kre­tarz RG KZ LZS i Sta­ni­sław Ko­peć, czło­nek pre­zy­dium Za­chod­nio­po­mor­skie­go Z LZS i pre­zes Za­chod­nio­po­mor­skiej Rady Olim­pij­skiej.

15 grudnia 2014

Drużynowy Puchar Polski Kobiet w podnoszeniu ciężarów trafił do WLKS Siedlec Nowe Iganie

6 grud­nia w Do­bry­szy­cach, z udzia­łem 7 ze­spo­łów (w tym sze­ściu klu­bów Zrze­sze­nia LZS) ro­ze­gra­ny zo­stał Dru­ży­no­wy Pu­char Pol­ski Ko­biet. Pierw­szy­mi trium­fa­tor­ka­mi zo­sta­ły za­wod­nicz­ki WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie uzy­sku­jąc 1001,4 pkt. Zwy­cięż­czy­nie wy­stą­pi­ły w skła­dzie: Wio­le­ta Ja­strzęb­ska, Aga­ta Rok, Kin­ga MrózKa­ta­rzy­na Li­sew­ska. Dru­gie miej­sce wy­wal­czy­ły za­wod­nicz­ki CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów — 918,4 pkt. a trze­cie go­spo­darz tur­nie­ju — LKS Do­bry­szy­ce — 885,4 pkt.

15 grudnia 2014

Podsumowanie XV Dolnośląskich Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi i Miast

10 grud­nia 2014 roku w pięk­nej, no­wej hali spor­to­wej Re­gio­nal­ne­go Cen­trum Spor­to­we­go w Lu­bi­nie od­by­ło się uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie XV Dol­no­ślą­skich Igrzysk LZS Miesz­kań­ców Wsi i Miast. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czy­li sta­ro­sto­wie, bur­mi­strzo­wie, wój­to­wie z te­re­nu Dol­ne­go Ślą­ska, dzia­ła­cze i or­ga­ni­za­to­rzy spor­tu LZS. Urząd Mar­szał­kow­ski re­pre­zen­to­wał dy­rek­tor Wy­dzia­łu Spor­tu Mar­cin Przy­chod­ny. W trak­cie pod­su­mo­wa­nia wrę­czo­no pu­cha­ry dla pięt­na­stu naj­lep­szych gmin oraz po­wia­tów, a tak­że uho­no­ro­wa­no lu­dzi, dzię­ki któ­rym Igrzy­ska się od­by­wa­ją. Ry­wa­li­za­cję gmin wy­gra­ła Śro­da Ślą­ska a po­wia­tów Lu­bin.

15 grudnia 2014

Dwa rekordy świata 104-letniego Stanisława Kowalskiego ze Świdnicy

13 grud­nia na Dru­ży­no­wych Mi­strzo­stwach Pol­ski We­te­ra­nów w lek­ko­atle­ty­ce w To­ru­niu, pan Sta­ni­sław Ko­wal­ski, 104-let­ni świd­ni­cza­nin spi­sał się fan­ta­stycz­nie po­bi­ja­jąc dwa re­kor­dy świa­ta (na 60 m i w pchnię­ciu ku­lą) w ka­te­go­rii za­wod­ni­ków po­wy­żej 100 lat. Za­wod­nik re­pre­zen­to­wał bar­wy GLK­S-u Świd­ni­ca, po­dob­nie jak jego tre­ner Zyg­munt Wor­sa.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam