Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2013

Podsumowanie 2013 roku w Krajowym Zrzeszeniu LZS

14 grud­nia Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS do­ko­na­ło pod­su­mo­wa­nia roku spor­to­we­go. Wy­róż­nio­no naj­lep­sze klu­by i wo­je­wódz­twa we współ­za­wod­nic­twie mło­dzie­żo­wym oraz wo­je­wódz­twa w pro­wa­dzo­nym współ­za­wod­nic­twie Mi­strzostw Zrze­sza­nia LZS. W spo­tka­niu wzię­li udział tre­ne­rzy i przed­sta­wi­cie­le klu­bów, wła­dze Rady Głów­nej Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS na cze­le z prze­wod­ni­czą­cym mi­ni­strem Wła­dy­sła­wem Ko­si­nia­kiem — Ka­mysz. Wśród go­ści obec­ni byli m.in.: dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Spor­tu dla Wszyst­kich Woj­ciech Ku­dlikTa­de­usz Ro­żej oraz przed­sta­wi­cie­le związ­ków spor­to­wych: Je­rzy No­wak, wi­ce­pre­zes PZPC oraz Ka­zi­mierz Ko­cik, wi­ce­pre­zes, Hen­ryk Ju­rzak Ja­ro­sław Wa­la­szek z Pol­skie­go Związ­ku Łucz­ni­cze­go. Naj­lep­szym klu­bom i wo­je­wódz­twom wrę­czo­no wy­róż­nie­nia w for­mie pu­cha­rów.

 

Na po­sie­dze­niu Rady Głów­nej pod­su­mo­wa­no re­ali­za­cję za­dań zor­ga­ni­zo­wa­nych w 2013 r.

Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS w mi­ja­ją­cym roku zre­ali­zo­wa­ło 8 za­dań po­wie­rzo­nych mu przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz Mi­ni­ster­stwo Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi. Za­da­nia te re­ali­zo­wa­no wspól­nie z jed­nost­ka­mi wo­je­wódz­ki­mi i klu­ba­mi LZS.

Zor­ga­ni­zo­wa­no;

— 18 mi­strzostw Zrze­­sze­­nia LZS w 11 spor­tach, w któ­rych udział wzię­ło 3230 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków,

— 10 zgru­po­wań w 5 spor­tach dla 371 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek,

— szko­le­nie w 218 WLKS szko­lo­no dla ok. 10 000 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek w 38 spor­tach,

— szko­le­nie w 60 OSSM LZS dla 603 mło­dych spor­tow­ców,

— „Spor­to­we wa­ka­cje” dla 191 uczest­ni­ków (2 obo­zy cen­tral­ne w Miel­nie) oraz 16 im­prez spor­to­wych dla dzie­ci i mło­dzie­ży w ra­mach ak­cji „Lato z LZS” — bli­sko 6000 uczest­ni­ków.

— 183 im­prez eli­mi­na­cyj­nych, re­gio­nal­nych w ra­mach za­da­nia „Sport Dla Wszyst­kich” — 84 921 uczest­ni­ków,

— w ra­mach Ma­so­we Im­pre­zy Spor­to­we LZS zor­ga­ni­zo­wa­no 7 fina­łów cen­tral­nych, w tym Igrzy­ska LZS, tur­nie­je Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka Chłop­ców i Dziew­cząt (Du­ża i Ma­ła), tur­niej o Zło­tą Wie­żę, bie­gi prze­ła­jo­we oraz Ro­dzin­ne Roz­gryw­ki Spor­to­we dla 3025 uczest­ni­ków,

— w pro­gra­mie or­ga­ni­za­tor spor­tu dzie­ci i mło­dzie­ży w śro­do­wi­sku wiej­skim uczest­ni­czy­ło 214 osób z 16 wo­je­wództw,

— zor­ga­ni­zo­wa­no 11 im­prez tu­ry­stycz­nych (u­czest­ni­czy­ło 1670 osób)

— 77 im­prez dla pra­wie 33 tys. uczest­ni­ków w ra­mach kon­kur­su Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki „Or­lik dla Wszyst­kich” w 16 wo­je­wódz­twach,

— pro­wa­dzo­no dzia­łal­ność spor­to­wo­-tu­ry­stycz­ną w szko­łach rol­ni­czych dla po­nad 17 ty­się­cy uczest­ni­ków.

 

Współ­za­wod­nic­two w spo­rcie mło­dzie­żo­wym

Zrze­sze­nie LZS w 2013 roku zdo­by­ło — 33 643,90 pkt. Punk­ty zdo­by­wa­ło 716 klu­bów w 57 spor­tach (na 70 punk­tu­ją­cych w sys­te­mie), co sta­no­wi 22,67% punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia. Na spo­tka­niu wy­róż­nio­no 34 naj­lep­sze klu­by.

 
Najlepsze kluby Zrzeszenia LZS w 2013 roku

Kolarstwo

1. ALKS Stal Grudziądz
2. KK Ziemia Darłowska Darłowo
3. UKS Jedynka Kórnik

Lekka atletyka

1. KS Podlasie Białystok
2. ZLKL Zielona Góra
3. KS Agros Zamość

Łucznictwo

1. LKS Łucznik Żywiec
2. KS Obuwnik Prudnik
3. GLKS Unia Pielgrzymka

Narciarstwo klasyczne

1. KS Wisła Ustronianka w Wiśle
2. LKS Poroniec Poronin
3. LKS Witów Mszana Górna

Podnoszenie ciężarów

1. CLKS Mazovia Ciechanów
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. LKS Dobryszyce

Zapasy kobiet

1. MKS Cement Gryf Chełm
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. KS Sobieski Poznań

Zapasy styl wolny

1. LKS Mazowsze Teresin
2. AKS Białogard
3. LKS Ceramik Krotoszyn

Zapasy styl klasyczny

1. AKS Piotrków Trybunalski
2. GKS Cartusia Kartuzy
3. KS Sobieski Poznań

Tenis stołowy

1. GLKS Nadarzyn
2. LUKS Warmia Lidzbark Warmiński
3. LKS Odra Głoska

Badminton

UKS Hubal Białystok

Biathlon

BLKS Żywiec

Boks

KKB Rushh Kielce

Hokej na trawie M

LKS Gąsawa

Jeździectwo

SKJ Sopot

Kajak polo

UKS Tanew Księżpol

Kajakarstwo klasyczne

MKS Piast Człuchów

Kajakarstwo slalomowe

LKK Drzewica

Koszykówka K

MLKS Rzeszów

Łyżwy krótkie

Warmińsko-Mazurski KS Olsztyn

Łyżwiarstwo szybkie

LKS Poroniec Poronin

Piłka nożna K

KKPK Medyk Konin

Piłka nożna M

PLUKS Pomologia Prószków

Piłka ręczna K

MUKS Koźmin Wielkopolski

Piłka ręczna M

MKS Padwa Zamość

Piłka siatkowa K

MKS Świdnica

Sporty saneczkowe

UKS Nowiny Wielkie

Sporty wrotkarskie

TUKS Roztocze Tomaszów Lubelski

Strzelectwo sportowe

KS Społem Łódź

Sumo

KS Agros Zamość

Szachy

MUKS Stoczek 45 Białystok

Taekwondo ITF

KS Dragon Janów

Taekwondo olimpijskie

ULKS Borne Sulinowo

Unihokej

MLUKS Jedynka Trzebiatów

Żeglarstwo

WKŻ Wolsztyn

 

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w 2013 roku pierw­sze miej­sce za­ję­ło woj. wiel­ko­pol­skie — 4202,84 pkt., dru­gie woj. lu­bel­skie — 3712,54 pkt., a trze­cie woj. ma­zo­wiec­kie — 2720,47 pkt.

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w Mi­strzo­stwach KZ LZS w 2013 roku ko­lej­ność na trzech pierw­szych miej­scach by­ła iden­tycz­na: 1. Wiel­ko­pol­skie — 1455 pkt. i 12 star­tów, 2. Lu­bel­skie — 1029 pkt. i 9 star­tów. 3. Ma­zo­wiec­kie — 879 pkt. i 10 star­tów.

Wię­cej in­for­ma­cji w naj­now­szym nu­me­rze „Wia­do­mo­ści Spor­to­wych”. Po­ni­żej pre­zen­ta­cja po­ka­zu­ją­ca re­ali­za­cję za­dań oraz film ze spo­tka­nia w War­sza­wie. Peł­na do­ku­men­ta­cja udzia­łu LZS we współ­za­wod­nic­twie w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w bro­szu­rze (wy­star­czy klik­nąć na zie­lo­ne pole na stro­nie głów­nej).

 

Podsumowanie 2013 roku Krajowego Zrzeszenia LZS.pptx


Pozostałe aktualności

2 września 2013

Szóstka na MŚ we Wrocławiu w podnoszeniu ciężarów

W dniach 20-27 paź­dzier­ni­ka w Hali Stu­le­cia we Wro­cła­wiu od­bę­dą się Mi­strzo­stwa Świa­ta w Pod­no­sze­niu Cię­ża­rów. Pol­ski Zwią­zek Pod­no­sze­nia Cię­ża­rów ogło­sił już skład na­szej re­pre­zen­ta­cji na te za­wo­dy.

30 sierpnia 2013

Katarzyna Niewiadoma stażystką w holenderskiej ekipie Rabobank-Liv Giant

Jak po­in­for­mo­wał ser­wis ro­we­ry.org. Ka­ta­rzy­na Nie­wia­do­ma, do­tych­czas ści­ga­ją­ca się w bar­wach Pa­ci­fi­cu To­ruń zo­sta­ła sta­żyst­ką ho­len­der­skiej ko­bie­cej eki­py Ra­bo­ban­k-Liv Giant. Ści­ga­nie za­czy­na już 3 wrze­śnia w Ho­lan­dii. Dru­ży­na Ra­bo­ban­ku to je­den z naj­lep­szych ze­spo­łów świa­ta — w jej sze­re­gach jeż­dżą ta­kie za­wod­nicz­ki jak Ma­rian­ne Vos, Lu­cin­da Brand czy Pau­li­ne Fer­rand Pre­vot.

26 sierpnia 2013

Aleksandra Wólczyńska wicemistrzynią świata kadetek w zapasach

W serb­skim Zren­ja­ni­nie 25 sierp­nia za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Świa­ta ka­de­tów w za­pa­sach. Pol­ska ka­dra wró­ci­ła z nich z jed­nym me­da­lem. Sre­bro w ry­wa­li­za­cji dziew­cząt w ka­te­go­rii do 56 kg wy­wal­czy­ła Alek­san­dra Wól­czyń­ska z Su­ple­su Kra­śnik. W fi­na­le prze­gra­ła z Ro­sjan­ką Ma­rią Ko­cza­ro­wą. W czerw­cu Wól­czyń­ska w czar­no­gór­skim Ba­rze zo­sta­ła wi­ce­mi­strzy­nią Eu­ro­py ka­de­tek. Wów­czas w ćwierć­fi­na­le zwy­cię­ży­ła Ro­sjan­kę.

16 sierpnia 2013

Finały PKCz wygrały dziewczęta z KKPK Medyk Konin i chłopcy z KS „Polonia” Środa Wielkopolska

14 sierp­nia w Słu­bi­cach i w Opo­lu za­koń­czy­ły się fi­na­ły Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka”. W Opo­lu, gdzie gra­ły dziew­czę­ta, 13. fi­nał wy­gra­ły pił­kar­ki KKPK Me­dyk Ko­nin, i obro­ni­ły ty­tuł naj­lep­szej dru­ży­ny zdo­by­ty w ubie­głym roku (by­ło to szó­ste zwy­cię­stwo tego klu­bu w hi­sto­rii dziew­czę­ce­go tur­nie­ju). W Opo­lu, 29. tur­niej wy­gra­li za­wod­ni­cy KS „Po­lo­nia” Śro­da Wiel­ko­pol­ska, któ­rzy w fi­na­łach star­to­wa­li po raz pierw­szy.

13 sierpnia 2013

Paweł Fajdek mistrzem świata!

Pa­weł Faj­dek z Agro­su Za­mość, pod­opiecz­ny tre­ne­ra Cze­sła­wa Cy­bul­skie­go, zo­stał mi­strzem świa­ta w rzu­cie mło­tem! Wy­grał ry­wa­li­za­cję w Mo­skwie, wy­ni­kiem 81.97, któ­ry jest jego no­wym re­kor­dem ży­cio­wy, lep­szym od po­przed­nie­go o 58 cm i naj­lep­szym w tym roku wy­ni­kiem na świe­cie. Wy­nik ten uzy­skał w pierw­szej ko­lej­ce, czym kom­plet­nie za­sko­czył ry­wa­li. Ten 24-let­ni atle­ta zo­stał tak­że naj­młod­szym zło­tym me­da­li­stą w rzu­cie mło­tem w hi­sto­rii mi­strzostw świa­ta!

12 sierpnia 2013

Torowe MŚ juniorów w Glasgow

W Glas­gow za­koń­czy­ły się 11 sierp­nia Mi­strzo­stwa Świa­ta Ju­nio­rów w ko­lar­stwie to­ro­wym. Naj­le­piej wy­pa­dły Łu­cja Pie­trzak (Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek), któ­ra za­ję­ła pią­te miej­sce w scrat­chu i 10 w omnium oraz Ni­kol Pło­saj (Je­dyn­ka Li­ma­ro Kór­nik) — 9. w wy­ści­gu na do­cho­dze­nie. Szó­ste miej­sca za­ję­ła na­sza dru­ży­na ju­nio­rów w sprin­cie oraz dziew­cząt w wy­ści­gu na do­cho­dze­nie.

10 sierpnia 2013

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży — kolarstwo torowe

W Ło­dzi za­koń­czy­ła się Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w ko­lar­stwie to­ro­wym. W kla­sy­fika­cji klu­bo­wej naj­le­piej wy­pa­dła dru­ży­na ALKS Stal Gru­dziądz. A pra­wie wszyst­kie kon­ku­ren­cje wy­gra­li ko­la­rze z na­szych klu­bów.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam