Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2013

Podsumowanie 2013 roku w Krajowym Zrzeszeniu LZS

14 grud­nia Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS do­ko­na­ło pod­su­mo­wa­nia roku spor­to­we­go. Wy­róż­nio­no naj­lep­sze klu­by i wo­je­wódz­twa we współ­za­wod­nic­twie mło­dzie­żo­wym oraz wo­je­wódz­twa w pro­wa­dzo­nym współ­za­wod­nic­twie Mi­strzostw Zrze­sza­nia LZS. W spo­tka­niu wzię­li udział tre­ne­rzy i przed­sta­wi­cie­le klu­bów, wła­dze Rady Głów­nej Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS na cze­le z prze­wod­ni­czą­cym mi­ni­strem Wła­dy­sła­wem Ko­si­nia­kiem — Ka­mysz. Wśród go­ści obec­ni byli m.in.: dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Spor­tu dla Wszyst­kich Woj­ciech Ku­dlikTa­de­usz Ro­żej oraz przed­sta­wi­cie­le związ­ków spor­to­wych: Je­rzy No­wak, wi­ce­pre­zes PZPC oraz Ka­zi­mierz Ko­cik, wi­ce­pre­zes, Hen­ryk Ju­rzak Ja­ro­sław Wa­la­szek z Pol­skie­go Związ­ku Łucz­ni­cze­go. Naj­lep­szym klu­bom i wo­je­wódz­twom wrę­czo­no wy­róż­nie­nia w for­mie pu­cha­rów.

 

Na po­sie­dze­niu Rady Głów­nej pod­su­mo­wa­no re­ali­za­cję za­dań zor­ga­ni­zo­wa­nych w 2013 r.

Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS w mi­ja­ją­cym roku zre­ali­zo­wa­ło 8 za­dań po­wie­rzo­nych mu przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz Mi­ni­ster­stwo Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi. Za­da­nia te re­ali­zo­wa­no wspól­nie z jed­nost­ka­mi wo­je­wódz­ki­mi i klu­ba­mi LZS.

Zor­ga­ni­zo­wa­no;

— 18 mi­strzostw Zrze­­sze­­nia LZS w 11 spor­tach, w któ­rych udział wzię­ło 3230 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków,

— 10 zgru­po­wań w 5 spor­tach dla 371 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek,

— szko­le­nie w 218 WLKS szko­lo­no dla ok. 10 000 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek w 38 spor­tach,

— szko­le­nie w 60 OSSM LZS dla 603 mło­dych spor­tow­ców,

— „Spor­to­we wa­ka­cje” dla 191 uczest­ni­ków (2 obo­zy cen­tral­ne w Miel­nie) oraz 16 im­prez spor­to­wych dla dzie­ci i mło­dzie­ży w ra­mach ak­cji „Lato z LZS” — bli­sko 6000 uczest­ni­ków.

— 183 im­prez eli­mi­na­cyj­nych, re­gio­nal­nych w ra­mach za­da­nia „Sport Dla Wszyst­kich” — 84 921 uczest­ni­ków,

— w ra­mach Ma­so­we Im­pre­zy Spor­to­we LZS zor­ga­ni­zo­wa­no 7 fina­łów cen­tral­nych, w tym Igrzy­ska LZS, tur­nie­je Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka Chłop­ców i Dziew­cząt (Du­ża i Ma­ła), tur­niej o Zło­tą Wie­żę, bie­gi prze­ła­jo­we oraz Ro­dzin­ne Roz­gryw­ki Spor­to­we dla 3025 uczest­ni­ków,

— w pro­gra­mie or­ga­ni­za­tor spor­tu dzie­ci i mło­dzie­ży w śro­do­wi­sku wiej­skim uczest­ni­czy­ło 214 osób z 16 wo­je­wództw,

— zor­ga­ni­zo­wa­no 11 im­prez tu­ry­stycz­nych (u­czest­ni­czy­ło 1670 osób)

— 77 im­prez dla pra­wie 33 tys. uczest­ni­ków w ra­mach kon­kur­su Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki „Or­lik dla Wszyst­kich” w 16 wo­je­wódz­twach,

— pro­wa­dzo­no dzia­łal­ność spor­to­wo­-tu­ry­stycz­ną w szko­łach rol­ni­czych dla po­nad 17 ty­się­cy uczest­ni­ków.

 

Współ­za­wod­nic­two w spo­rcie mło­dzie­żo­wym

Zrze­sze­nie LZS w 2013 roku zdo­by­ło — 33 643,90 pkt. Punk­ty zdo­by­wa­ło 716 klu­bów w 57 spor­tach (na 70 punk­tu­ją­cych w sys­te­mie), co sta­no­wi 22,67% punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia. Na spo­tka­niu wy­róż­nio­no 34 naj­lep­sze klu­by.

 
Najlepsze kluby Zrzeszenia LZS w 2013 roku

Kolarstwo

1. ALKS Stal Grudziądz
2. KK Ziemia Darłowska Darłowo
3. UKS Jedynka Kórnik

Lekka atletyka

1. KS Podlasie Białystok
2. ZLKL Zielona Góra
3. KS Agros Zamość

Łucznictwo

1. LKS Łucznik Żywiec
2. KS Obuwnik Prudnik
3. GLKS Unia Pielgrzymka

Narciarstwo klasyczne

1. KS Wisła Ustronianka w Wiśle
2. LKS Poroniec Poronin
3. LKS Witów Mszana Górna

Podnoszenie ciężarów

1. CLKS Mazovia Ciechanów
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. LKS Dobryszyce

Zapasy kobiet

1. MKS Cement Gryf Chełm
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. KS Sobieski Poznań

Zapasy styl wolny

1. LKS Mazowsze Teresin
2. AKS Białogard
3. LKS Ceramik Krotoszyn

Zapasy styl klasyczny

1. AKS Piotrków Trybunalski
2. GKS Cartusia Kartuzy
3. KS Sobieski Poznań

Tenis stołowy

1. GLKS Nadarzyn
2. LUKS Warmia Lidzbark Warmiński
3. LKS Odra Głoska

Badminton

UKS Hubal Białystok

Biathlon

BLKS Żywiec

Boks

KKB Rushh Kielce

Hokej na trawie M

LKS Gąsawa

Jeździectwo

SKJ Sopot

Kajak polo

UKS Tanew Księżpol

Kajakarstwo klasyczne

MKS Piast Człuchów

Kajakarstwo slalomowe

LKK Drzewica

Koszykówka K

MLKS Rzeszów

Łyżwy krótkie

Warmińsko-Mazurski KS Olsztyn

Łyżwiarstwo szybkie

LKS Poroniec Poronin

Piłka nożna K

KKPK Medyk Konin

Piłka nożna M

PLUKS Pomologia Prószków

Piłka ręczna K

MUKS Koźmin Wielkopolski

Piłka ręczna M

MKS Padwa Zamość

Piłka siatkowa K

MKS Świdnica

Sporty saneczkowe

UKS Nowiny Wielkie

Sporty wrotkarskie

TUKS Roztocze Tomaszów Lubelski

Strzelectwo sportowe

KS Społem Łódź

Sumo

KS Agros Zamość

Szachy

MUKS Stoczek 45 Białystok

Taekwondo ITF

KS Dragon Janów

Taekwondo olimpijskie

ULKS Borne Sulinowo

Unihokej

MLUKS Jedynka Trzebiatów

Żeglarstwo

WKŻ Wolsztyn

 

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w 2013 roku pierw­sze miej­sce za­ję­ło woj. wiel­ko­pol­skie — 4202,84 pkt., dru­gie woj. lu­bel­skie — 3712,54 pkt., a trze­cie woj. ma­zo­wiec­kie — 2720,47 pkt.

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w Mi­strzo­stwach KZ LZS w 2013 roku ko­lej­ność na trzech pierw­szych miej­scach by­ła iden­tycz­na: 1. Wiel­ko­pol­skie — 1455 pkt. i 12 star­tów, 2. Lu­bel­skie — 1029 pkt. i 9 star­tów. 3. Ma­zo­wiec­kie — 879 pkt. i 10 star­tów.

Wię­cej in­for­ma­cji w naj­now­szym nu­me­rze „Wia­do­mo­ści Spor­to­wych”. Po­ni­żej pre­zen­ta­cja po­ka­zu­ją­ca re­ali­za­cję za­dań oraz film ze spo­tka­nia w War­sza­wie. Peł­na do­ku­men­ta­cja udzia­łu LZS we współ­za­wod­nic­twie w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w bro­szu­rze (wy­star­czy klik­nąć na zie­lo­ne pole na stro­nie głów­nej).

 

Podsumowanie 2013 roku Krajowego Zrzeszenia LZS.pptx


Pozostałe aktualności

29 września 2013

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów do lat 20, Memoriał im. Ireneusza Palińskiego

29 wrze­śnia za­koń­czy­ły się w My­śli­bo­rzu Mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS w pod­no­sze­niu cię­ża­rów do lat 20 po­łą­czo­ne z Me­mo­ria­łem im. Ire­ne­usza Pa­liń­skie­go. Wy­star­to­wa­ło w nim 19 za­wod­ni­czek i 40 za­wod­ni­ków z 18 klu­bów. Naj­lep­sze wy­ni­ki wśród pań uzy­ska­ły Mo­ni­ka Dze­nis (Ta­lent Wro­cław) w kat. 63 kg (151 kg w dwu­bo­ju) i Agniesz­ka Fus (Znicz Bił­go­raj, waga 49,1 kg) — 148 kg w dwu­bo­ju star­tu­ją­ca w me­mo­ria­le. Wśród pa­nów naj­lep­si byli dwaj za­wod­ni­cy UOL­KA Ostrów Maz. Do­mi­nik Mi­ko­łaj­czyk w kat. 77 kg (272 kg w dwu­bo­ju) i Ma­te­usz Pelc w kat. 85 kg (285 kg w dwu­bo­ju) oraz To­masz Re­mi­szew­ski (AKS My­śli­bórz) waga 97,6 kg (275 kg w dwu­bo­ju) star­tu­ją­cy w me­mo­ria­le.

29 września 2013

Ewa Bugdoł wygrała triathlon w Chinach

Ewa Bug­doł (WLKS Kmi­cic Czę­sto­cho­wa) wy­gra­ła za­wo­dy tria­th­lo­no­we­go Pu­cha­ru Świa­ta na dłu­gim dy­stan­sie (3 km pły­wa­nie, 80 km jaz­da ro­we­rem, bieg na 20 km) w chiń­skim We­ihai nad Mo­rzem Żół­tym. Rok temu za­ję­ła tam trze­cie miej­sce ze stra­tą 25.40 do trium­fa­tor­ki, Szwaj­car­ki Ca­ro­li­ne Stef­fen (4:31.34). Te­raz uzy­ska­ła czas lep­szy aż o 21 mi­nut (4:36.23).

26 września 2013

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w grach zespołowych

Na prze­ło­mie li­sto­pa­da i grud­nia (ter­min do usta­le­nia) od­bę­dą się mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS w grach ze­spo­ło­wych — siat­ków­ce, ko­szy­ków­ce i pił­ce ręcz­nej ko­biet i męż­czyzn. Koń­czą się wła­śnie eli­mi­na­cje wo­je­wódz­kie. Do 8 li­sto­pa­da od­bę­dą się tur­nie­je ma­kro­re­gio­nal­ne. Do 10 paź­dzier­ni­ka na­le­ży przy­sy­łać do Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS zgło­sze­nia udzia­łu w tur­nie­jach ma­kro­re­gio­nal­nych. Po­dział na ma­kro­re­gio­ny, w za­leż­no­ści od ilo­ści zgło­szo­nych dru­żyn, KZ LZS ogło­si w od­dziel­nym ko­mu­ni­ka­cie or­ga­ni­za­cyj­nym.

26 września 2013

Pogrzeb śp. Stanisława Szozdy

In­for­mu­je­my, 28 wrze­śnia (so­bo­ta) we wro­cław­skiej Ka­te­drze św. Jana Chrzci­cie­la na Ostro­wie Tum­skim o godz. 10.00 roz­pocz­nie się msza, a o godz. 12.45 na Cmen­ta­rzu Oso­bo­wic­kim po­grzeb śp. Sta­ni­sła­wa Szoz­dy, któ­ry spo­cznie w Alei Za­słu­żo­nych, obok Ja­nu­sza Kierz­kow­skie­go.

26 września 2013

Plebiscyt na 10 najlepszych sportowców, trenerów LZS i 5 nadziei olimpijskich 2013

Po raz czwar­ty wy­bie­rać bę­dzie­my 10 naj­lep­szych spor­tow­ców i tre­ne­rów LZS oraz 5 na­dziei olim­pij­skich. Wy­bo­ru do­ko­na spe­cjal­ne do tego po­wo­ła­na Ka­pi­tu­ła, w skład któ­rej wcho­dzą: Ro­man Ja­gie­liń­ski — ho­no­ro­wy prze­wod­ni­czą­cy KZ LZS; człon­ko­wie Pre­zy­dium RG KZ LZS: Wła­dy­sław Ko­si­nia­k-Ka­mysz — prze­wod­ni­czą­cy, Jó­zef Po­te­ru­chaWa­cław Hur­ko — z-ca prze­wod­ni­czą­ce­go, Krzysz­tof Pia­sek — se­kre­tarz, Zdzi­sław Waw­rzew­ski — skarb­nik i Ja­cek Ku­cy­ba­ła — czło­nek oraz Ma­rek Ci­sek — prze­wod­ni­czą­cy GKR KZ LZS, Zbi­gniew Wi­niar­ski — przed­sta­wi­ciel Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, De­par­ta­men­tu Spor­tu Wy­czy­no­we­go, Iwo­na Der­lat­ka — przed­sta­wi­ciel re­dak­cji „Wia­do­mo­ści Spor­to­we”. Do 8 li­sto­pa­da cze­ka­my na zgło­sze­nia do ple­bi­scy­tu.

23 września 2013

Stanisław Szozda nie żyje

W wie­ku 63 lat zmarł Sta­ni­sław Szoz­da, je­den z naj­lep­szych pol­skich ko­la­rzy w hi­sto­rii, wy­cho­wa­nek i za­wod­nik klu­bów LZS. Był dwu­krot­ny mistrz świa­ta (1973, 1975) i dwu­krot­ny brą­zo­wy me­da­li­sta MŚ (1971, 1977), a tak­że dwu­krot­ny srebr­ny me­da­li­sta olim­pij­ski (1972, 1976) w wy­ści­gu dru­ży­no­wym na 100 km. Był tak­że wi­ce­mi­strzem świa­ta w wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go z Bar­ce­lo­ny (1973, za Ry­szar­dem Szur­kow­skim). Zwy­cię­żał w Wy­ści­gu Po­ko­ju (1974) i Tour de Po­lo­gne (1971).

16 września 2013

21 medali zdobyli zawodnicy z naszych klubów na MP w podnoszeniu ciężarów kobiet i mężczyzn

15 wrze­śnia, w Cie­cha­no­wie za­koń­czy­ły się MP Pol­ski se­nio­rów ko­biet i męż­czyzn w pod­no­sze­niu cię­ża­rów. By­ły dla na­szych ka­dro­wi­czów ge­ne­ral­nym spraw­dzia­nem przed mi­strzo­stwa­mi świa­ta w hali Stu­le­cia we Wro­cła­wiu (paź­dzier­nik). Za­wod­nicz­ki re­pre­zen­tu­ją­ce na­sze klu­by zdo­by­ły 4 zło­te, je­den srebr­ny i 7 brą­zo­wych me­da­li, a za­wod­ni­cy 2 zło­te, 4 srebr­ne i 4 brą­zo­we me­da­le.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam