Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2013

Podsumowanie 2013 roku w Krajowym Zrzeszeniu LZS

14 grud­nia Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS do­ko­na­ło pod­su­mo­wa­nia roku spor­to­we­go. Wy­róż­nio­no naj­lep­sze klu­by i wo­je­wódz­twa we współ­za­wod­nic­twie mło­dzie­żo­wym oraz wo­je­wódz­twa w pro­wa­dzo­nym współ­za­wod­nic­twie Mi­strzostw Zrze­sza­nia LZS. W spo­tka­niu wzię­li udział tre­ne­rzy i przed­sta­wi­cie­le klu­bów, wła­dze Rady Głów­nej Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS na cze­le z prze­wod­ni­czą­cym mi­ni­strem Wła­dy­sła­wem Ko­si­nia­kiem — Ka­mysz. Wśród go­ści obec­ni byli m.in.: dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Spor­tu dla Wszyst­kich Woj­ciech Ku­dlikTa­de­usz Ro­żej oraz przed­sta­wi­cie­le związ­ków spor­to­wych: Je­rzy No­wak, wi­ce­pre­zes PZPC oraz Ka­zi­mierz Ko­cik, wi­ce­pre­zes, Hen­ryk Ju­rzak Ja­ro­sław Wa­la­szek z Pol­skie­go Związ­ku Łucz­ni­cze­go. Naj­lep­szym klu­bom i wo­je­wódz­twom wrę­czo­no wy­róż­nie­nia w for­mie pu­cha­rów.

 

Na po­sie­dze­niu Rady Głów­nej pod­su­mo­wa­no re­ali­za­cję za­dań zor­ga­ni­zo­wa­nych w 2013 r.

Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS w mi­ja­ją­cym roku zre­ali­zo­wa­ło 8 za­dań po­wie­rzo­nych mu przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz Mi­ni­ster­stwo Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi. Za­da­nia te re­ali­zo­wa­no wspól­nie z jed­nost­ka­mi wo­je­wódz­ki­mi i klu­ba­mi LZS.

Zor­ga­ni­zo­wa­no;

— 18 mi­strzostw Zrze­­sze­­nia LZS w 11 spor­tach, w któ­rych udział wzię­ło 3230 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków,

— 10 zgru­po­wań w 5 spor­tach dla 371 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek,

— szko­le­nie w 218 WLKS szko­lo­no dla ok. 10 000 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek w 38 spor­tach,

— szko­le­nie w 60 OSSM LZS dla 603 mło­dych spor­tow­ców,

— „Spor­to­we wa­ka­cje” dla 191 uczest­ni­ków (2 obo­zy cen­tral­ne w Miel­nie) oraz 16 im­prez spor­to­wych dla dzie­ci i mło­dzie­ży w ra­mach ak­cji „Lato z LZS” — bli­sko 6000 uczest­ni­ków.

— 183 im­prez eli­mi­na­cyj­nych, re­gio­nal­nych w ra­mach za­da­nia „Sport Dla Wszyst­kich” — 84 921 uczest­ni­ków,

— w ra­mach Ma­so­we Im­pre­zy Spor­to­we LZS zor­ga­ni­zo­wa­no 7 fina­łów cen­tral­nych, w tym Igrzy­ska LZS, tur­nie­je Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka Chłop­ców i Dziew­cząt (Du­ża i Ma­ła), tur­niej o Zło­tą Wie­żę, bie­gi prze­ła­jo­we oraz Ro­dzin­ne Roz­gryw­ki Spor­to­we dla 3025 uczest­ni­ków,

— w pro­gra­mie or­ga­ni­za­tor spor­tu dzie­ci i mło­dzie­ży w śro­do­wi­sku wiej­skim uczest­ni­czy­ło 214 osób z 16 wo­je­wództw,

— zor­ga­ni­zo­wa­no 11 im­prez tu­ry­stycz­nych (u­czest­ni­czy­ło 1670 osób)

— 77 im­prez dla pra­wie 33 tys. uczest­ni­ków w ra­mach kon­kur­su Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki „Or­lik dla Wszyst­kich” w 16 wo­je­wódz­twach,

— pro­wa­dzo­no dzia­łal­ność spor­to­wo­-tu­ry­stycz­ną w szko­łach rol­ni­czych dla po­nad 17 ty­się­cy uczest­ni­ków.

 

Współ­za­wod­nic­two w spo­rcie mło­dzie­żo­wym

Zrze­sze­nie LZS w 2013 roku zdo­by­ło — 33 643,90 pkt. Punk­ty zdo­by­wa­ło 716 klu­bów w 57 spor­tach (na 70 punk­tu­ją­cych w sys­te­mie), co sta­no­wi 22,67% punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia. Na spo­tka­niu wy­róż­nio­no 34 naj­lep­sze klu­by.

 
Najlepsze kluby Zrzeszenia LZS w 2013 roku

Kolarstwo

1. ALKS Stal Grudziądz
2. KK Ziemia Darłowska Darłowo
3. UKS Jedynka Kórnik

Lekka atletyka

1. KS Podlasie Białystok
2. ZLKL Zielona Góra
3. KS Agros Zamość

Łucznictwo

1. LKS Łucznik Żywiec
2. KS Obuwnik Prudnik
3. GLKS Unia Pielgrzymka

Narciarstwo klasyczne

1. KS Wisła Ustronianka w Wiśle
2. LKS Poroniec Poronin
3. LKS Witów Mszana Górna

Podnoszenie ciężarów

1. CLKS Mazovia Ciechanów
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. LKS Dobryszyce

Zapasy kobiet

1. MKS Cement Gryf Chełm
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. KS Sobieski Poznań

Zapasy styl wolny

1. LKS Mazowsze Teresin
2. AKS Białogard
3. LKS Ceramik Krotoszyn

Zapasy styl klasyczny

1. AKS Piotrków Trybunalski
2. GKS Cartusia Kartuzy
3. KS Sobieski Poznań

Tenis stołowy

1. GLKS Nadarzyn
2. LUKS Warmia Lidzbark Warmiński
3. LKS Odra Głoska

Badminton

UKS Hubal Białystok

Biathlon

BLKS Żywiec

Boks

KKB Rushh Kielce

Hokej na trawie M

LKS Gąsawa

Jeździectwo

SKJ Sopot

Kajak polo

UKS Tanew Księżpol

Kajakarstwo klasyczne

MKS Piast Człuchów

Kajakarstwo slalomowe

LKK Drzewica

Koszykówka K

MLKS Rzeszów

Łyżwy krótkie

Warmińsko-Mazurski KS Olsztyn

Łyżwiarstwo szybkie

LKS Poroniec Poronin

Piłka nożna K

KKPK Medyk Konin

Piłka nożna M

PLUKS Pomologia Prószków

Piłka ręczna K

MUKS Koźmin Wielkopolski

Piłka ręczna M

MKS Padwa Zamość

Piłka siatkowa K

MKS Świdnica

Sporty saneczkowe

UKS Nowiny Wielkie

Sporty wrotkarskie

TUKS Roztocze Tomaszów Lubelski

Strzelectwo sportowe

KS Społem Łódź

Sumo

KS Agros Zamość

Szachy

MUKS Stoczek 45 Białystok

Taekwondo ITF

KS Dragon Janów

Taekwondo olimpijskie

ULKS Borne Sulinowo

Unihokej

MLUKS Jedynka Trzebiatów

Żeglarstwo

WKŻ Wolsztyn

 

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w 2013 roku pierw­sze miej­sce za­ję­ło woj. wiel­ko­pol­skie — 4202,84 pkt., dru­gie woj. lu­bel­skie — 3712,54 pkt., a trze­cie woj. ma­zo­wiec­kie — 2720,47 pkt.

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w Mi­strzo­stwach KZ LZS w 2013 roku ko­lej­ność na trzech pierw­szych miej­scach by­ła iden­tycz­na: 1. Wiel­ko­pol­skie — 1455 pkt. i 12 star­tów, 2. Lu­bel­skie — 1029 pkt. i 9 star­tów. 3. Ma­zo­wiec­kie — 879 pkt. i 10 star­tów.

Wię­cej in­for­ma­cji w naj­now­szym nu­me­rze „Wia­do­mo­ści Spor­to­wych”. Po­ni­żej pre­zen­ta­cja po­ka­zu­ją­ca re­ali­za­cję za­dań oraz film ze spo­tka­nia w War­sza­wie. Peł­na do­ku­men­ta­cja udzia­łu LZS we współ­za­wod­nic­twie w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w bro­szu­rze (wy­star­czy klik­nąć na zie­lo­ne pole na stro­nie głów­nej).

 

Podsumowanie 2013 roku Krajowego Zrzeszenia LZS.pptx


Pozostałe aktualności

7 października 2013

Pierwsze Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów do lat 15

W dniach 4-6 paź­dzier­ni­ka w Ma­ła­sze­wi­czach od­by­ły się pierw­sze Mi­strzo­stwa Pol­ski w pod­no­sze­niu cię­ża­rów mło­dzi­czek i mło­dzi­ków do lat 15. Zdo­byw­cy zło­tych me­da­li za­pi­sa­li się jako re­kor­dzi­ści kra­ju. Wy­star­to­wa­ło pra­wie 200 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków, zde­cy­do­wa­ną więk­szość sta­no­wi­li spor­tow­cy z na­szych klu­bów. Wśród dziew­cząt do zdo­by­cia by­ło w su­mie 21 me­da­li (7 ka­te­go­rii wa­go­wych) — na­sze za­wod­nicz­ki zdo­by­ły ich 21 (w tym 6 zło­tych), zaś wśród chłop­ców 24 me­da­le (8 ka­te­go­rii) — nasi za­wod­ni­cy zdo­by­li ich 13 (w tym 4 zło­te).

30 września 2013

5 medali naszych zawodników na ME w podnoszeniu ciężarów do lat 20 i 23

W Tal­li­nie 29 wrze­śnia za­koń­czy­ły się ME do lat 20 i 23. Po­la­cy zdo­by­li 10 me­da­li! Naj­wię­cej w hi­sto­rii wy­stę­pów bia­ło­-czer­wo­nych w ME w tych ka­te­go­riach wie­ko­wych! 5 z nich wy­wal­czy­li za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów. Sre­bro wśród za­wod­ni­ków U-20 zdo­był Ja­ro­sław Sa­mo­raj 105 kg (CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów), brąz jego ko­le­ga klu­bo­wy Krzysz­tof Klic­ki +105 kg w ka­te­go­rii U-23, brą­zo­we me­da­le zdo­by­ły Mar­ta Droź­dziel +75 kg (Znicz Bił­go­raj) do lat 20 oraz Wio­let­ta Ja­strzęb­ska 48 kg (WLKS Sie­dl­ce Iga­nie Nowe) i Pa­try­cja Pie­cho­wiak 69 kg (LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl) w ka­te­go­rii wie­ko­wej do lat 23.

30 września 2013

XIII Otwarte Mistrzostwa Zrzeszenia LZS juniorów i młodzików w kajakarstwie — Wolsztyn 2013

21 wrze­śnia w Wolsz­ty­nie od­by­ły się XIII Otwar­te Mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS ju­nio­rów i mło­dzi­ków w ka­ja­kar­stwie. Im­pre­zą to­wa­rzy­szą­cą by­ły Re­ga­ty Dzie­ci o Pu­char Bur­mi­strza Wolsz­ty­na. W za­wo­dach star­to­wa­ło 226 za­wod­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych 17 klu­bów z 4 wo­je­wództw. O me­da­le mi­strzow­skie wal­czy­li za­wod­ni­cy z 11 na­szych klu­bów. Kla­sy­fika­cję dru­ży­no­wą wy­grał MKS Zryw Wolsz­tyn przed LKK Hu­ber­tus Bia­ły Bór i UKS Bły­ska­wi­ca Ro­kiet­ni­ca.

30 września 2013

Finał Centralny Ogólnopolskich Rodzinnych Rozgrywek Sportowych LZS „Na Kresach” Horyniec Zdrój 2013

W dniach 26-29 wrze­śnia 2013 roku w Ho­ryń­cu Zdro­ju na te­re­nie ośrod­ka szko­le­nio­wo — wy­po­czyn­ko­we­go „Du­kat” od­był się Fi­nał Cen­tral­ny Ogól­no­pol­skich Ro­dzin­nych Roz­gry­wek Spor­to­wych LZS. Ogó­łem w im­pre­zie uczest­ni­czy­ło 90 osób z 11 wo­je­wództw i KZ LZS. Za­wo­dy do­finan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Pro­gram był nie­zwy­kle bo­ga­ty.

30 września 2013

Złoty medal Aleksandry Kowalczuk na ME juniorów w taekwondo olimpijskim

W Por­tu­ga­lii za­koń­czy­ły się 28 wrze­śnia Mi­strzo­stwa Eu­ro­py ju­nio­rów w ta­ekwon­do olim­pij­skim. Po­la­cy zdo­by­li 7 me­da­li — je­den zło­ty, je­den srebr­ny i 5 brą­zo­wych. Naj­więk­szy suk­ces od­nio­sła Alek­san­dra Ko­wal­czuk z SKS Start Ol­szyn (klub jest człon­kiem na­sze­go zrze­sze­nia), któ­ra w wa­dze +68 kg zdo­by­ła zło­ty me­dal. To pierw­szy zło­ty me­dal Mi­strzostw Eu­ro­py Ju­nio­rów w hi­sto­rii tej dys­cy­pli­ny spor­tu w Pol­sce. Jej tre­ne­rem jest Mar­cin Cho­rze­lew­ski.

30 września 2013

Mistrzostwa Polski młodzików w lekkiej atletyce — 39 medali naszych młodych sportowców

Pod­czas gdy więk­szość lek­ko­atle­tów wy­po­czy­wa już po wy­czer­pu­ją­cym se­zo­nie i przy­go­to­wu­je się już do na­stęp­ne­go o me­da­le mi­strzostw Pol­ski w Ra­do­miu wal­czy­li mło­dzi­cy (do lat 15). Za­wo­dy za­koń­czy­ły się 29 wrze­śnia. Za­wod­nicz­ki i za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li w nich 10 zło­tych, 16 srebr­nych i 13 brą­zo­wych me­da­li.

30 września 2013

Nieudane dla naszych łuczników Mistrzostwa Świata w Belek (Turcja)

Za­pew­ne nasi łucz­ni­cy o tych mi­strzo­stwach świa­ta chcą jak naj­szyb­ciej za­po­mnieć. Naj­lep­sze osią­gnię­cie to 9 miej­sce na­szych pań dru­ży­no­wo, któ­re wy­stą­pi­ły w skła­dzie: Na­ta­lia Le­śniak, Wio­le­ta My­szor (o­bie Łucz­nik Ży­wiec) i Ka­ri­na Li­piar­ska (Grot Za­bie­rzów). By­ły to ostat­nie mi­strzo­stwa świa­ta roz­gry­wa­ne w for­mu­le run­dy kwa­li­fika­cyj­nej FITA. Na­stęp­ne za dwa lata w Da­nii zo­sta­ną ro­ze­gra­ne w for­mu­le 2x70 me­trów, a więc iden­tycz­nie jak w igrzy­skach olim­pij­skich. Mi­strzo­stwa od­by­ły się w miej­sco­wo­ści Be­lek w Tur­cji w dniach od 29 wrze­śnia do 6 paź­dzier­ni­ka.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam