Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2013

Podsumowanie 2013 roku w Krajowym Zrzeszeniu LZS

14 grud­nia Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS do­ko­na­ło pod­su­mo­wa­nia roku spor­to­we­go. Wy­róż­nio­no naj­lep­sze klu­by i wo­je­wódz­twa we współ­za­wod­nic­twie mło­dzie­żo­wym oraz wo­je­wódz­twa w pro­wa­dzo­nym współ­za­wod­nic­twie Mi­strzostw Zrze­sza­nia LZS. W spo­tka­niu wzię­li udział tre­ne­rzy i przed­sta­wi­cie­le klu­bów, wła­dze Rady Głów­nej Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS na cze­le z prze­wod­ni­czą­cym mi­ni­strem Wła­dy­sła­wem Ko­si­nia­kiem — Ka­mysz. Wśród go­ści obec­ni byli m.in.: dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Spor­tu dla Wszyst­kich Woj­ciech Ku­dlikTa­de­usz Ro­żej oraz przed­sta­wi­cie­le związ­ków spor­to­wych: Je­rzy No­wak, wi­ce­pre­zes PZPC oraz Ka­zi­mierz Ko­cik, wi­ce­pre­zes, Hen­ryk Ju­rzak Ja­ro­sław Wa­la­szek z Pol­skie­go Związ­ku Łucz­ni­cze­go. Naj­lep­szym klu­bom i wo­je­wódz­twom wrę­czo­no wy­róż­nie­nia w for­mie pu­cha­rów.

 

Na po­sie­dze­niu Rady Głów­nej pod­su­mo­wa­no re­ali­za­cję za­dań zor­ga­ni­zo­wa­nych w 2013 r.

Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS w mi­ja­ją­cym roku zre­ali­zo­wa­ło 8 za­dań po­wie­rzo­nych mu przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz Mi­ni­ster­stwo Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi. Za­da­nia te re­ali­zo­wa­no wspól­nie z jed­nost­ka­mi wo­je­wódz­ki­mi i klu­ba­mi LZS.

Zor­ga­ni­zo­wa­no;

— 18 mi­strzostw Zrze­­sze­­nia LZS w 11 spor­tach, w któ­rych udział wzię­ło 3230 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków,

— 10 zgru­po­wań w 5 spor­tach dla 371 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek,

— szko­le­nie w 218 WLKS szko­lo­no dla ok. 10 000 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek w 38 spor­tach,

— szko­le­nie w 60 OSSM LZS dla 603 mło­dych spor­tow­ców,

— „Spor­to­we wa­ka­cje” dla 191 uczest­ni­ków (2 obo­zy cen­tral­ne w Miel­nie) oraz 16 im­prez spor­to­wych dla dzie­ci i mło­dzie­ży w ra­mach ak­cji „Lato z LZS” — bli­sko 6000 uczest­ni­ków.

— 183 im­prez eli­mi­na­cyj­nych, re­gio­nal­nych w ra­mach za­da­nia „Sport Dla Wszyst­kich” — 84 921 uczest­ni­ków,

— w ra­mach Ma­so­we Im­pre­zy Spor­to­we LZS zor­ga­ni­zo­wa­no 7 fina­łów cen­tral­nych, w tym Igrzy­ska LZS, tur­nie­je Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka Chłop­ców i Dziew­cząt (Du­ża i Ma­ła), tur­niej o Zło­tą Wie­żę, bie­gi prze­ła­jo­we oraz Ro­dzin­ne Roz­gryw­ki Spor­to­we dla 3025 uczest­ni­ków,

— w pro­gra­mie or­ga­ni­za­tor spor­tu dzie­ci i mło­dzie­ży w śro­do­wi­sku wiej­skim uczest­ni­czy­ło 214 osób z 16 wo­je­wództw,

— zor­ga­ni­zo­wa­no 11 im­prez tu­ry­stycz­nych (u­czest­ni­czy­ło 1670 osób)

— 77 im­prez dla pra­wie 33 tys. uczest­ni­ków w ra­mach kon­kur­su Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki „Or­lik dla Wszyst­kich” w 16 wo­je­wódz­twach,

— pro­wa­dzo­no dzia­łal­ność spor­to­wo­-tu­ry­stycz­ną w szko­łach rol­ni­czych dla po­nad 17 ty­się­cy uczest­ni­ków.

 

Współ­za­wod­nic­two w spo­rcie mło­dzie­żo­wym

Zrze­sze­nie LZS w 2013 roku zdo­by­ło — 33 643,90 pkt. Punk­ty zdo­by­wa­ło 716 klu­bów w 57 spor­tach (na 70 punk­tu­ją­cych w sys­te­mie), co sta­no­wi 22,67% punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia. Na spo­tka­niu wy­róż­nio­no 34 naj­lep­sze klu­by.

 
Najlepsze kluby Zrzeszenia LZS w 2013 roku

Kolarstwo

1. ALKS Stal Grudziądz
2. KK Ziemia Darłowska Darłowo
3. UKS Jedynka Kórnik

Lekka atletyka

1. KS Podlasie Białystok
2. ZLKL Zielona Góra
3. KS Agros Zamość

Łucznictwo

1. LKS Łucznik Żywiec
2. KS Obuwnik Prudnik
3. GLKS Unia Pielgrzymka

Narciarstwo klasyczne

1. KS Wisła Ustronianka w Wiśle
2. LKS Poroniec Poronin
3. LKS Witów Mszana Górna

Podnoszenie ciężarów

1. CLKS Mazovia Ciechanów
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. LKS Dobryszyce

Zapasy kobiet

1. MKS Cement Gryf Chełm
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. KS Sobieski Poznań

Zapasy styl wolny

1. LKS Mazowsze Teresin
2. AKS Białogard
3. LKS Ceramik Krotoszyn

Zapasy styl klasyczny

1. AKS Piotrków Trybunalski
2. GKS Cartusia Kartuzy
3. KS Sobieski Poznań

Tenis stołowy

1. GLKS Nadarzyn
2. LUKS Warmia Lidzbark Warmiński
3. LKS Odra Głoska

Badminton

UKS Hubal Białystok

Biathlon

BLKS Żywiec

Boks

KKB Rushh Kielce

Hokej na trawie M

LKS Gąsawa

Jeździectwo

SKJ Sopot

Kajak polo

UKS Tanew Księżpol

Kajakarstwo klasyczne

MKS Piast Człuchów

Kajakarstwo slalomowe

LKK Drzewica

Koszykówka K

MLKS Rzeszów

Łyżwy krótkie

Warmińsko-Mazurski KS Olsztyn

Łyżwiarstwo szybkie

LKS Poroniec Poronin

Piłka nożna K

KKPK Medyk Konin

Piłka nożna M

PLUKS Pomologia Prószków

Piłka ręczna K

MUKS Koźmin Wielkopolski

Piłka ręczna M

MKS Padwa Zamość

Piłka siatkowa K

MKS Świdnica

Sporty saneczkowe

UKS Nowiny Wielkie

Sporty wrotkarskie

TUKS Roztocze Tomaszów Lubelski

Strzelectwo sportowe

KS Społem Łódź

Sumo

KS Agros Zamość

Szachy

MUKS Stoczek 45 Białystok

Taekwondo ITF

KS Dragon Janów

Taekwondo olimpijskie

ULKS Borne Sulinowo

Unihokej

MLUKS Jedynka Trzebiatów

Żeglarstwo

WKŻ Wolsztyn

 

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w 2013 roku pierw­sze miej­sce za­ję­ło woj. wiel­ko­pol­skie — 4202,84 pkt., dru­gie woj. lu­bel­skie — 3712,54 pkt., a trze­cie woj. ma­zo­wiec­kie — 2720,47 pkt.

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w Mi­strzo­stwach KZ LZS w 2013 roku ko­lej­ność na trzech pierw­szych miej­scach by­ła iden­tycz­na: 1. Wiel­ko­pol­skie — 1455 pkt. i 12 star­tów, 2. Lu­bel­skie — 1029 pkt. i 9 star­tów. 3. Ma­zo­wiec­kie — 879 pkt. i 10 star­tów.

Wię­cej in­for­ma­cji w naj­now­szym nu­me­rze „Wia­do­mo­ści Spor­to­wych”. Po­ni­żej pre­zen­ta­cja po­ka­zu­ją­ca re­ali­za­cję za­dań oraz film ze spo­tka­nia w War­sza­wie. Peł­na do­ku­men­ta­cja udzia­łu LZS we współ­za­wod­nic­twie w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w bro­szu­rze (wy­star­czy klik­nąć na zie­lo­ne pole na stro­nie głów­nej).

 

Podsumowanie 2013 roku Krajowego Zrzeszenia LZS.pptx


Pozostałe aktualności

25 listopada 2013

Finał Centralny XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno — Krajoznawczej LZS

Fi­nał Cen­tral­ny XXX Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Wie­dzy Tu­ry­stycz­no — Kra­jo­znaw­czej LZS od­był się w dniach 8-10 li­sto­pa­da w Za­ko­pa­nem. Uczest­ni­czy­ło w nim po­nad 250 osób, spo­śród któ­rych w roz­gryw­ce kon­kur­so­wej oraz poza kon­kur­sem bra­ło udział w im­pre­zie bli­sko 200 osób. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we przy współ­udzia­le Mi­ni­ster­stwa Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi oraz Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Kra­ko­wie. In­dy­wi­du­al­nie naj­lep­sza by­ła Ka­ta­rzy­na Le­wiak z woj. łódz­kie­go. Punk­ta­cję po­wia­tów wy­gra­ła Łódź Wschód, a wo­je­wództw — za­chod­nio­po­mor­skie.

25 listopada 2013

Paulina Mikiewicz druga, Andrzej Rogiewicz trzeci w MMP w biegach przełajowych

23 li­sto­pa­da lu­biń­skie gór­ki „Wie­lo­ryb” opa­no­wa­li bie­ga­cze i bie­gacz­ki ry­wa­li­zu­ją­cy w Mło­dzie­żo­wych Mi­strzo­stwach Pol­ski w bie­gach prze­ła­jo­wych. Wśród ko­biet dru­gie miej­sce za­ję­ła Pau­li­na Mi­kie­wicz z Pod­la­sia Bia­ły­stok, a w bie­gu męż­czyzn trze­ci był An­drzej Ro­gie­wicz z Zan­ty­ru Sztum. Pa­nie ry­wa­li­zo­wa­ły na 4 a pa­no­wie na 6 ki­lo­me­trów. W bie­gach star­to­wa­li tak­że ju­nio­rzy i ju­nior­ki — naj­lep­szy wy­nik uzy­ska­ła So­fia En­na­oui (Lu­busz Słu­bi­ce).

20 listopada 2013

II Gala Łucznicza w Żywcu i jubileusz 30-lecia istnienia LKS Łucznik Żywiec

15 li­sto­pa­da w Żyw­cu od­by­ła się II Gala Pol­skie­go Związ­ku Łucz­ni­cze­go, któ­re­go bez­po­śred­nim or­ga­ni­za­to­rem był LKS Łucz­nik Ży­wiec, któ­ry w tym roku ob­cho­dzi 30-le­cie swo­je­go ist­nie­nia. Na­gro­dzo­no naj­lep­szych za­wod­ni­ków i za­wod­nicz­ki, tre­ne­rów i klu­by. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS na Gali re­pre­zen­to­wał Ta­de­usz Pa­sen­nik.

20 listopada 2013

Spotkanie laureatów Konkursu Ministra Sportu i Turystyki „Orlik dla Wszystkich”

16 li­sto­pa­da w Sali Cen­trum Olim­pij­skie­go PKOl w War­sza­wie od­by­ła się uro­czy­stość pod­su­mo­wa­nia i wrę­cze­nia na­gród lau­re­atom Kon­kur­su Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki pn. „Or­lik dla Wszyst­kich”. Do War­sza­wy przy­je­cha­li przed­sta­wi­cie­le 32 na­gro­dzo­nych ini­cja­tyw spor­to­wych i re­kre­acyj­nych.

20 listopada 2013

Andrzej Biernat nowym ministrem sportu i turystyki

53-let­ni An­drzej Bier­nat, po­seł na Sejm trzech ostat­nich ka­den­cji bę­dzie no­wym mi­ni­strem spor­tu i tu­ry­sty­ki. Nowy mi­ni­ster spor­tu i tu­ry­sty­ki po­cho­dzi z miej­sco­wo­ści Urzę­dów ko­ło Kra­śni­ka. Ukoń­czył Wyż­szą Szko­łę Pe­da­go­gi­ki w Czę­sto­cho­wie oraz stu­dia po­dy­plo­mo­we w Aka­de­mii Wy­cho­wa­nia Fi­zycz­ne­go na kie­run­ku za­rzą­dza­nie spor­tem. Pra­co­wał przez 8 lat jako na­uczy­ciel wf, był współ­wła­ści­cie­lem biu­ra po­dró­ży, kie­ro­wał rów­nież fir­mą wy­daw­ni­czą. W 1996 roku zo­stał dy­rek­to­rem Cen­trum Spor­tu i Re­kre­acji w Kon­stan­ty­no­wie Łódz­kim. By­ł rów­nież pre­ze­sem KKS Włók­niarz (m.in. pod­no­sze­nie cię­ża­rów, pił­ka ręcz­na i noż­na). Nie­speł­na mie­siąc temu po raz ko­lej­ny zo­stał sze­fem Plat­for­my w Łódz­kiem. Jest żo­na­ty, ma dwie do­ro­słe cór­ki: Mi­le­nę i Blan­kę.

2 listopada 2013

Przedstawiciele LZS z wizytą studyjną w Brukseli

Eu­ro­de­pu­to­wa­ni z PSL: An­drzej Grzyb, Ar­ka­diusz Brat­kow­ski, Ja­ro­sław Ka­li­now­ski i Cze­sław Sie­kier­ski za­pro­si­li przed­sta­wi­cie­li Zrze­sze­nia Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we do Bruk­se­li. Wy­jazd stu­dyj­ny od­był się w dniach od 12 do 15 paź­dzier­ni­ka. Po­je­cha­li przed­sta­wi­cie­le wszyst­kich wo­je­wództw, po­nad 50 osób. Atrak­cji by­ło spo­ro.

2 listopada 2013

Inauguracja „Roku Szkoły w Ruchu”

Ak­tyw­ność fi­zycz­na, w tym re­gu­lar­ne upra­wia­nie spor­tu, w po­łą­cze­niu ze zdro­wym ży­wie­niem, jest wa­run­kiem za­cho­wa­nia i wzmac­nia­nia zdro­wia na wszyst­kich eta­pach ży­cia czło­wie­ka — po­wie­dział Ta­de­usz Sła­wec­ki, se­kre­tarz sta­nu w Mi­ni­ster­stwie Edu­ka­cji Na­ro­do­wej otwie­ra­jąc spo­tka­nie in­au­gu­ru­ją­ce Rok Szko­ły w Ru­chu. Pod­czas spo­tka­nia, któ­re od­by­ło się 30 paź­dzier­ni­ka w War­sza­wie za­pro­szo­no do przy­stę­po­wa­nia do ko­ali­cji na rzecz roz­wo­ju i upo­wszech­nia­nia ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej uczniów.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam