Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2013

Podsumowanie 2013 roku w Krajowym Zrzeszeniu LZS

14 grud­nia Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS do­ko­na­ło pod­su­mo­wa­nia roku spor­to­we­go. Wy­róż­nio­no naj­lep­sze klu­by i wo­je­wódz­twa we współ­za­wod­nic­twie mło­dzie­żo­wym oraz wo­je­wódz­twa w pro­wa­dzo­nym współ­za­wod­nic­twie Mi­strzostw Zrze­sza­nia LZS. W spo­tka­niu wzię­li udział tre­ne­rzy i przed­sta­wi­cie­le klu­bów, wła­dze Rady Głów­nej Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS na cze­le z prze­wod­ni­czą­cym mi­ni­strem Wła­dy­sła­wem Ko­si­nia­kiem — Ka­mysz. Wśród go­ści obec­ni byli m.in.: dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Spor­tu dla Wszyst­kich Woj­ciech Ku­dlikTa­de­usz Ro­żej oraz przed­sta­wi­cie­le związ­ków spor­to­wych: Je­rzy No­wak, wi­ce­pre­zes PZPC oraz Ka­zi­mierz Ko­cik, wi­ce­pre­zes, Hen­ryk Ju­rzak Ja­ro­sław Wa­la­szek z Pol­skie­go Związ­ku Łucz­ni­cze­go. Naj­lep­szym klu­bom i wo­je­wódz­twom wrę­czo­no wy­róż­nie­nia w for­mie pu­cha­rów.

 

Na po­sie­dze­niu Rady Głów­nej pod­su­mo­wa­no re­ali­za­cję za­dań zor­ga­ni­zo­wa­nych w 2013 r.

Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS w mi­ja­ją­cym roku zre­ali­zo­wa­ło 8 za­dań po­wie­rzo­nych mu przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz Mi­ni­ster­stwo Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi. Za­da­nia te re­ali­zo­wa­no wspól­nie z jed­nost­ka­mi wo­je­wódz­ki­mi i klu­ba­mi LZS.

Zor­ga­ni­zo­wa­no;

— 18 mi­strzostw Zrze­­sze­­nia LZS w 11 spor­tach, w któ­rych udział wzię­ło 3230 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków,

— 10 zgru­po­wań w 5 spor­tach dla 371 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek,

— szko­le­nie w 218 WLKS szko­lo­no dla ok. 10 000 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek w 38 spor­tach,

— szko­le­nie w 60 OSSM LZS dla 603 mło­dych spor­tow­ców,

— „Spor­to­we wa­ka­cje” dla 191 uczest­ni­ków (2 obo­zy cen­tral­ne w Miel­nie) oraz 16 im­prez spor­to­wych dla dzie­ci i mło­dzie­ży w ra­mach ak­cji „Lato z LZS” — bli­sko 6000 uczest­ni­ków.

— 183 im­prez eli­mi­na­cyj­nych, re­gio­nal­nych w ra­mach za­da­nia „Sport Dla Wszyst­kich” — 84 921 uczest­ni­ków,

— w ra­mach Ma­so­we Im­pre­zy Spor­to­we LZS zor­ga­ni­zo­wa­no 7 fina­łów cen­tral­nych, w tym Igrzy­ska LZS, tur­nie­je Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka Chłop­ców i Dziew­cząt (Du­ża i Ma­ła), tur­niej o Zło­tą Wie­żę, bie­gi prze­ła­jo­we oraz Ro­dzin­ne Roz­gryw­ki Spor­to­we dla 3025 uczest­ni­ków,

— w pro­gra­mie or­ga­ni­za­tor spor­tu dzie­ci i mło­dzie­ży w śro­do­wi­sku wiej­skim uczest­ni­czy­ło 214 osób z 16 wo­je­wództw,

— zor­ga­ni­zo­wa­no 11 im­prez tu­ry­stycz­nych (u­czest­ni­czy­ło 1670 osób)

— 77 im­prez dla pra­wie 33 tys. uczest­ni­ków w ra­mach kon­kur­su Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki „Or­lik dla Wszyst­kich” w 16 wo­je­wódz­twach,

— pro­wa­dzo­no dzia­łal­ność spor­to­wo­-tu­ry­stycz­ną w szko­łach rol­ni­czych dla po­nad 17 ty­się­cy uczest­ni­ków.

 

Współ­za­wod­nic­two w spo­rcie mło­dzie­żo­wym

Zrze­sze­nie LZS w 2013 roku zdo­by­ło — 33 643,90 pkt. Punk­ty zdo­by­wa­ło 716 klu­bów w 57 spor­tach (na 70 punk­tu­ją­cych w sys­te­mie), co sta­no­wi 22,67% punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia. Na spo­tka­niu wy­róż­nio­no 34 naj­lep­sze klu­by.

 
Najlepsze kluby Zrzeszenia LZS w 2013 roku

Kolarstwo

1. ALKS Stal Grudziądz
2. KK Ziemia Darłowska Darłowo
3. UKS Jedynka Kórnik

Lekka atletyka

1. KS Podlasie Białystok
2. ZLKL Zielona Góra
3. KS Agros Zamość

Łucznictwo

1. LKS Łucznik Żywiec
2. KS Obuwnik Prudnik
3. GLKS Unia Pielgrzymka

Narciarstwo klasyczne

1. KS Wisła Ustronianka w Wiśle
2. LKS Poroniec Poronin
3. LKS Witów Mszana Górna

Podnoszenie ciężarów

1. CLKS Mazovia Ciechanów
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. LKS Dobryszyce

Zapasy kobiet

1. MKS Cement Gryf Chełm
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. KS Sobieski Poznań

Zapasy styl wolny

1. LKS Mazowsze Teresin
2. AKS Białogard
3. LKS Ceramik Krotoszyn

Zapasy styl klasyczny

1. AKS Piotrków Trybunalski
2. GKS Cartusia Kartuzy
3. KS Sobieski Poznań

Tenis stołowy

1. GLKS Nadarzyn
2. LUKS Warmia Lidzbark Warmiński
3. LKS Odra Głoska

Badminton

UKS Hubal Białystok

Biathlon

BLKS Żywiec

Boks

KKB Rushh Kielce

Hokej na trawie M

LKS Gąsawa

Jeździectwo

SKJ Sopot

Kajak polo

UKS Tanew Księżpol

Kajakarstwo klasyczne

MKS Piast Człuchów

Kajakarstwo slalomowe

LKK Drzewica

Koszykówka K

MLKS Rzeszów

Łyżwy krótkie

Warmińsko-Mazurski KS Olsztyn

Łyżwiarstwo szybkie

LKS Poroniec Poronin

Piłka nożna K

KKPK Medyk Konin

Piłka nożna M

PLUKS Pomologia Prószków

Piłka ręczna K

MUKS Koźmin Wielkopolski

Piłka ręczna M

MKS Padwa Zamość

Piłka siatkowa K

MKS Świdnica

Sporty saneczkowe

UKS Nowiny Wielkie

Sporty wrotkarskie

TUKS Roztocze Tomaszów Lubelski

Strzelectwo sportowe

KS Społem Łódź

Sumo

KS Agros Zamość

Szachy

MUKS Stoczek 45 Białystok

Taekwondo ITF

KS Dragon Janów

Taekwondo olimpijskie

ULKS Borne Sulinowo

Unihokej

MLUKS Jedynka Trzebiatów

Żeglarstwo

WKŻ Wolsztyn

 

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w 2013 roku pierw­sze miej­sce za­ję­ło woj. wiel­ko­pol­skie — 4202,84 pkt., dru­gie woj. lu­bel­skie — 3712,54 pkt., a trze­cie woj. ma­zo­wiec­kie — 2720,47 pkt.

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w Mi­strzo­stwach KZ LZS w 2013 roku ko­lej­ność na trzech pierw­szych miej­scach by­ła iden­tycz­na: 1. Wiel­ko­pol­skie — 1455 pkt. i 12 star­tów, 2. Lu­bel­skie — 1029 pkt. i 9 star­tów. 3. Ma­zo­wiec­kie — 879 pkt. i 10 star­tów.

Wię­cej in­for­ma­cji w naj­now­szym nu­me­rze „Wia­do­mo­ści Spor­to­wych”. Po­ni­żej pre­zen­ta­cja po­ka­zu­ją­ca re­ali­za­cję za­dań oraz film ze spo­tka­nia w War­sza­wie. Peł­na do­ku­men­ta­cja udzia­łu LZS we współ­za­wod­nic­twie w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w bro­szu­rze (wy­star­czy klik­nąć na zie­lo­ne pole na stro­nie głów­nej).

 

Podsumowanie 2013 roku Krajowego Zrzeszenia LZS.pptx


Pozostałe aktualności

8 lipca 2013

Paweł Fajdek mistrzem Uniwersjady w Kazaniu

Pa­weł Faj­dek (A­gros Za­mo­ść/W­SEwS War­sza­wa) obro­nił w Ka­za­niu ty­tuł mi­strza Uni­wer­sja­dy w rzu­cie mło­tem zdo­by­ty dwa lata temu w Shen­zhen. Wy­rów­nał swój naj­lep­szy te­go­rocz­ny wy­nik — 79.99. Do­brze w kon­kur­sie za­pre­zen­to­wał się też dru­gi z Po­la­ków Woj­ciech No­wic­ki (Po­dla­sie Bia­ły­sto­k/Po­li­tech­ni­ka), któ­ry za­jął pią­te miej­sce z wy­ni­kiem 75.32.

8 lipca 2013

Dobre wyniki i dużo medali naszych zawodników na 67. MP Juniorów w LA

Za­wod­nicz­ki i za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li łącz­nie 37 me­da­li (18 zło­tych, 10 srebr­nych i 9 brą­zo­wych) na 67. Mi­strzo­stwach Pol­ski Ju­nio­rów w Lek­kiej Atle­ty­ce, któ­re od­by­ły się w dniach od 5 do 7 lip­ca w Kra­ko­wie. Naj­więk­sze bra­wa na­le­żą się po­dwój­nym mi­strzom — Ma­te­usz Bak z ZLKL Zie­lo­na Gó­ra wy­grał bie­gi na 1500 i 3000 m, Ma­ciej Bie­la­wiec KS Pod­la­sie Bia­ły­stok na 3000 przez prze­szko­dy i 5000 m, a So­fia En­na­oui LKS Lu­busz Słu­bi­ce bie­gi na 1500 i 3000 m. Wszy­scy wy­mie­nie­ni ja­dą na te­go­rocz­ne ME ju­nio­rów do Rie­ti­.

8 lipca 2013

Bernatek mistrzem Europy, Mądrowska wicemistrzynią w juniorskich zapasach

7 lip­ca w Sko­pje za­koń­czy­ły się mi­strzo­stwa Eu­ro­py ju­nio­rów w za­pa­sach ko­biet i męż­czyzn. Zło­ty me­dal w ka­te­go­rii 66 kg w sty­lu kla­sycz­nym zdo­był Ma­te­usz Ber­na­tek z AKS Piotr­ków Ty­bu­nal­ski, sre­bro wy­wal­czy­ła w ka­te­go­rii 59 kg Ka­ta­rzy­na Mą­drow­ska z Fe­nik­su Star­gard Szcze­ciń­ski­.

2 lipca 2013

300-setny medal w historii BCM Nowatex Ziemia Darłowska zdobyły dla swojego klubu Patrycja Jacyszyn i Karolina Komoś

Pa­try­cja Ja­cy­szyn i Ka­ro­li­na Ko­moś zwy­cię­ża­jąc w sprin­cie dru­ży­no­wym pod­czas MMP na to­rze w Prusz­ko­wie zdo­by­ły dla barw swe­go klu­bu 300 me­dal. Gra­tu­la­cje dla za­wod­ni­czek, pre­ze­sa klu­bu Eu­ge­niu­sza Ada­mo­wa, tre­ne­rów Mar­ci­na Ada­mo­waAr­tu­ra Sza­ry­cza.

2 lipca 2013

MMP na kolarskim torze — kluby Zrzeszenia LZS dominowały

Na Mło­dzie­żo­wych Mi­strzo­stwach Pol­ski w ko­lar­stwie to­ro­wym ko­biet i męż­czyzn (ju­nior, or­lik), któ­re od­by­ły się w Prusz­ko­wie (28 czer­wiec — 1 li­piec) więk­szość me­da­li zdo­by­li za­wod­ni­cy re­pre­zen­tu­ją­cy klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia. Ju­nio­rzy i ju­nior­ki zdo­by­li in­dy­wi­du­al­nie 17 me­da­li (7 zło­tych, 4 srebr­ne i 6 brą­zo­wych) a or­li­cy i or­licz­ki 13 me­da­li (4 zło­te, 5 srebr­nych i 4 brą­zo­we). UKS Je­dyn­ka Li­ma­ro Kór­nik, ALKS Stal Gru­dziądz, GKK Opty Ma­zow­sze Gro­dzisk Ma­zo­wiec­ki czy BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska to w ko­lar­stwie uzna­ne mar­ki.

2 lipca 2013

Na 9. Mistrzostwa Europy w LA U-23 do Tampere pojedzie 14 naszych lekkoatletów

Grze­gorz Zim­nie­wicz (100 m i szta­fe­ta 4x100), Da­mian Rosz­ko i Bar­tosz Ko­tłow­ski (1500 m), Szy­mon Kul­ka (5000 m), Piotr Mi­lew­ski (skok wzwyż), Do­mi­nik Wit­czak (pch­nię­cie ku­lą), Pa­weł Pa­siń­ski (rzut dys­kiem), Krzysz­tof Sza­lec­ki (rzut oszcze­pem), Ka­ro­li­na Ko­łe­czek (100 m ppł), Agniesz­ka Bo­row­ska (skok wzwyż i sied­mio­bój), Mi­cha­li­na Kwa­śniew­ska (skok wzwyż), Anna Wlo­ka (pch­nię­cie ku­lą), An­dże­li­ka Przy­byl­ska (rzut dys­kiem), Ka­ro­li­na Boł­dysz (rzut oszcze­pem) — to za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia, któ­rzy bę­dą re­pre­zen­to­wać Pol­skę na Mi­strzo­stwach Eu­ro­py w Lek­kiej Atle­ty­ce U-23 w Tam­pe­re (10–14 Li­pi­ce br.).

2 lipca 2013

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Łucznictwie — Zabierzów 2013

Mar­le­na Wej­ne­row­ska (LKS Łucz­nik Ży­wiec) i Mi­chał Grec (UKS Ta­lent Wro­cław) — ju­nio­rzy oraz Syl­wia Zy­zań­ska (LKS Łucz­nik Ży­wiec) i jej ko­le­ga klu­bo­wy Kac­per Bi­zoń — ju­nio­rzy młod­si zo­sta­li mi­strza­mi Zrze­sze­nia LZS na rok 2013. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał LKS Łucz­nik Ży­wiec.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam