Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2013

Podsumowanie 2013 roku w Krajowym Zrzeszeniu LZS

14 grud­nia Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS do­ko­na­ło pod­su­mo­wa­nia roku spor­to­we­go. Wy­róż­nio­no naj­lep­sze klu­by i wo­je­wódz­twa we współ­za­wod­nic­twie mło­dzie­żo­wym oraz wo­je­wódz­twa w pro­wa­dzo­nym współ­za­wod­nic­twie Mi­strzostw Zrze­sza­nia LZS. W spo­tka­niu wzię­li udział tre­ne­rzy i przed­sta­wi­cie­le klu­bów, wła­dze Rady Głów­nej Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS na cze­le z prze­wod­ni­czą­cym mi­ni­strem Wła­dy­sła­wem Ko­si­nia­kiem — Ka­mysz. Wśród go­ści obec­ni byli m.in.: dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Spor­tu dla Wszyst­kich Woj­ciech Ku­dlikTa­de­usz Ro­żej oraz przed­sta­wi­cie­le związ­ków spor­to­wych: Je­rzy No­wak, wi­ce­pre­zes PZPC oraz Ka­zi­mierz Ko­cik, wi­ce­pre­zes, Hen­ryk Ju­rzak Ja­ro­sław Wa­la­szek z Pol­skie­go Związ­ku Łucz­ni­cze­go. Naj­lep­szym klu­bom i wo­je­wódz­twom wrę­czo­no wy­róż­nie­nia w for­mie pu­cha­rów.

 

Na po­sie­dze­niu Rady Głów­nej pod­su­mo­wa­no re­ali­za­cję za­dań zor­ga­ni­zo­wa­nych w 2013 r.

Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS w mi­ja­ją­cym roku zre­ali­zo­wa­ło 8 za­dań po­wie­rzo­nych mu przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz Mi­ni­ster­stwo Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi. Za­da­nia te re­ali­zo­wa­no wspól­nie z jed­nost­ka­mi wo­je­wódz­ki­mi i klu­ba­mi LZS.

Zor­ga­ni­zo­wa­no;

— 18 mi­strzostw Zrze­­sze­­nia LZS w 11 spor­tach, w któ­rych udział wzię­ło 3230 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków,

— 10 zgru­po­wań w 5 spor­tach dla 371 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek,

— szko­le­nie w 218 WLKS szko­lo­no dla ok. 10 000 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek w 38 spor­tach,

— szko­le­nie w 60 OSSM LZS dla 603 mło­dych spor­tow­ców,

— „Spor­to­we wa­ka­cje” dla 191 uczest­ni­ków (2 obo­zy cen­tral­ne w Miel­nie) oraz 16 im­prez spor­to­wych dla dzie­ci i mło­dzie­ży w ra­mach ak­cji „Lato z LZS” — bli­sko 6000 uczest­ni­ków.

— 183 im­prez eli­mi­na­cyj­nych, re­gio­nal­nych w ra­mach za­da­nia „Sport Dla Wszyst­kich” — 84 921 uczest­ni­ków,

— w ra­mach Ma­so­we Im­pre­zy Spor­to­we LZS zor­ga­ni­zo­wa­no 7 fina­łów cen­tral­nych, w tym Igrzy­ska LZS, tur­nie­je Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka Chłop­ców i Dziew­cząt (Du­ża i Ma­ła), tur­niej o Zło­tą Wie­żę, bie­gi prze­ła­jo­we oraz Ro­dzin­ne Roz­gryw­ki Spor­to­we dla 3025 uczest­ni­ków,

— w pro­gra­mie or­ga­ni­za­tor spor­tu dzie­ci i mło­dzie­ży w śro­do­wi­sku wiej­skim uczest­ni­czy­ło 214 osób z 16 wo­je­wództw,

— zor­ga­ni­zo­wa­no 11 im­prez tu­ry­stycz­nych (u­czest­ni­czy­ło 1670 osób)

— 77 im­prez dla pra­wie 33 tys. uczest­ni­ków w ra­mach kon­kur­su Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki „Or­lik dla Wszyst­kich” w 16 wo­je­wódz­twach,

— pro­wa­dzo­no dzia­łal­ność spor­to­wo­-tu­ry­stycz­ną w szko­łach rol­ni­czych dla po­nad 17 ty­się­cy uczest­ni­ków.

 

Współ­za­wod­nic­two w spo­rcie mło­dzie­żo­wym

Zrze­sze­nie LZS w 2013 roku zdo­by­ło — 33 643,90 pkt. Punk­ty zdo­by­wa­ło 716 klu­bów w 57 spor­tach (na 70 punk­tu­ją­cych w sys­te­mie), co sta­no­wi 22,67% punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia. Na spo­tka­niu wy­róż­nio­no 34 naj­lep­sze klu­by.

 
Najlepsze kluby Zrzeszenia LZS w 2013 roku

Kolarstwo

1. ALKS Stal Grudziądz
2. KK Ziemia Darłowska Darłowo
3. UKS Jedynka Kórnik

Lekka atletyka

1. KS Podlasie Białystok
2. ZLKL Zielona Góra
3. KS Agros Zamość

Łucznictwo

1. LKS Łucznik Żywiec
2. KS Obuwnik Prudnik
3. GLKS Unia Pielgrzymka

Narciarstwo klasyczne

1. KS Wisła Ustronianka w Wiśle
2. LKS Poroniec Poronin
3. LKS Witów Mszana Górna

Podnoszenie ciężarów

1. CLKS Mazovia Ciechanów
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. LKS Dobryszyce

Zapasy kobiet

1. MKS Cement Gryf Chełm
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. KS Sobieski Poznań

Zapasy styl wolny

1. LKS Mazowsze Teresin
2. AKS Białogard
3. LKS Ceramik Krotoszyn

Zapasy styl klasyczny

1. AKS Piotrków Trybunalski
2. GKS Cartusia Kartuzy
3. KS Sobieski Poznań

Tenis stołowy

1. GLKS Nadarzyn
2. LUKS Warmia Lidzbark Warmiński
3. LKS Odra Głoska

Badminton

UKS Hubal Białystok

Biathlon

BLKS Żywiec

Boks

KKB Rushh Kielce

Hokej na trawie M

LKS Gąsawa

Jeździectwo

SKJ Sopot

Kajak polo

UKS Tanew Księżpol

Kajakarstwo klasyczne

MKS Piast Człuchów

Kajakarstwo slalomowe

LKK Drzewica

Koszykówka K

MLKS Rzeszów

Łyżwy krótkie

Warmińsko-Mazurski KS Olsztyn

Łyżwiarstwo szybkie

LKS Poroniec Poronin

Piłka nożna K

KKPK Medyk Konin

Piłka nożna M

PLUKS Pomologia Prószków

Piłka ręczna K

MUKS Koźmin Wielkopolski

Piłka ręczna M

MKS Padwa Zamość

Piłka siatkowa K

MKS Świdnica

Sporty saneczkowe

UKS Nowiny Wielkie

Sporty wrotkarskie

TUKS Roztocze Tomaszów Lubelski

Strzelectwo sportowe

KS Społem Łódź

Sumo

KS Agros Zamość

Szachy

MUKS Stoczek 45 Białystok

Taekwondo ITF

KS Dragon Janów

Taekwondo olimpijskie

ULKS Borne Sulinowo

Unihokej

MLUKS Jedynka Trzebiatów

Żeglarstwo

WKŻ Wolsztyn

 

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w 2013 roku pierw­sze miej­sce za­ję­ło woj. wiel­ko­pol­skie — 4202,84 pkt., dru­gie woj. lu­bel­skie — 3712,54 pkt., a trze­cie woj. ma­zo­wiec­kie — 2720,47 pkt.

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w Mi­strzo­stwach KZ LZS w 2013 roku ko­lej­ność na trzech pierw­szych miej­scach by­ła iden­tycz­na: 1. Wiel­ko­pol­skie — 1455 pkt. i 12 star­tów, 2. Lu­bel­skie — 1029 pkt. i 9 star­tów. 3. Ma­zo­wiec­kie — 879 pkt. i 10 star­tów.

Wię­cej in­for­ma­cji w naj­now­szym nu­me­rze „Wia­do­mo­ści Spor­to­wych”. Po­ni­żej pre­zen­ta­cja po­ka­zu­ją­ca re­ali­za­cję za­dań oraz film ze spo­tka­nia w War­sza­wie. Peł­na do­ku­men­ta­cja udzia­łu LZS we współ­za­wod­nic­twie w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w bro­szu­rze (wy­star­czy klik­nąć na zie­lo­ne pole na stro­nie głów­nej).

 

Podsumowanie 2013 roku Krajowego Zrzeszenia LZS.pptx


Pozostałe aktualności

15 lipca 2013

UKS „Ziółka” Klęka – dziewczęta, MG LKS „Gryf” Kamień Pomorski – chłopcy najlepsi w turnieju piłki nożnej „Mała Piłkarska Kadra Czeka”

Przez trzy dni (10–13 lip­ca)na obiek­tach MO­Si­R-u w Opo­lu 14 dru­żyn pił­kar­skich dziew­cząt i 14 chłop­ców wal­czy­ło o wy­gra­ną w fina­le Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju „Ma­ła Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka”.

W­śród dziew­cząt wy­gra­ła dru­ży­na UKS „Ziół­ka” Klę­ka, a wśród chłop­ców MG LKS „Gryf” Ka­mień Po­mor­ski.

14 lipca 2013

Kolarstwo torowe – Łucja Pietrzak mistrzynią Europy w omnium, Krzysztof Maksel z brązem na 1000 metrów

14 lip­ca w Por­tu­ga­lii za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Eu­ro­py U-23 i ju­nio­rów w ko­lar­stwie to­ro­wym. Łu­cja Pie­trzak z UKS Koż­mi­nian­ka Koź­mi­nek wra­ca z nich jako mi­strzy­ni Eu­ro­py ju­nio­rek w omnium, a Krzysz­tof Mak­sel z ALKS Stal Gru­dziądz z brą­zo­wym me­da­lem w wy­ści­gu na 1000 me­trów U-23. Brą­zo­wy me­dal zdo­by­ła też dru­ży­na ju­nio­rów w sprin­cie. W jej skła­dzie był za­wod­nik UKS Je­dyn­ka Li­ma­ro Kór­nik Pa­tryk Ra­jow­ski­.

14 lipca 2013

Od 10 do 14 lipca królowała lekkoatletyka

W tych dniach od­by­ły się Mi­strzo­stwa Świa­ta Ka­de­tów w Do­niec­ku, Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w Tam­pe­re i Uni­wer­sja­da w Ka­za­niu. Lek­ko­atle­ci z na­szych klu­bów przy­wieź­li z tych trzech im­prez dwa zło­te, dwa srebr­ne me­da­le i je­den brą­zo­wy me­dal. Zdo­by­li je: zło­te Pa­weł Faj­de­k w rzu­cie mło­tem, Ka­mi­la Ste­pa­niu­k w sko­ku wzwyż, srebr­ne — Do­mi­nik Wit­cza­k w pchnię­ciu ku­lą i Ka­ro­li­na Ko­łe­czek na 100 m ppł oraz Ka­mil Kryń­ski — szta­fe­ta 4x100.

14 lipca 2013

Trwa Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
Łódzkie 2013

12 lip­ca na te­re­nie łódz­kiej Ma­nu­fak­tu­ry od­by­ło się uro­czy­ste otwar­cie let­niej Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży, któ­rej or­ga­ni­za­to­rem jest w tym roku wo­je­wódz­two łódz­kie. Za­wo­dy roz­po­czę­ły się 13 czerw­ca, a za­koń­czą 30 sierp­nia. Łącz­nie uczest­ni­czy w nich 8.866 osób, w tym 6.279 za­wod­ni­ków, 1583 tre­ne­rów i opie­ku­nów oraz 915 sę­dziów.

9 lipca 2013

Rusza Finał Ogólnopolskiego Turnieju
„Mała Piłkarska Kadra Czeka”

Tra­dy­cyj­nie w Opo­lu, 10 lip­ca spo­tka­ją się dru­ży­ny chłop­ców i dziew­cząt do lat 13 w tur­nie­ju pił­ki noż­nej. W eli­mi­na­cjach star­to­wa­ło pra­wie 1000 dru­żyn. To już trzeci finał „Małej Kadry”. W pierwszym turnieju startowało 16 drużyn (po 8 dziewcząt i chłopców), w drugim 22 drużyny (odpowiednio 10 i 12). W tegorocznym fina­le za­gra 14 dru­żyn dziew­cząt i 14 dru­żyn chłop­ców.

9 lipca 2013

Czas Centralnych Zgrupowań LZS

O­kres wa­ka­cji Zrze­sze­nie wy­ko­rzy­stu­je na or­ga­ni­za­cję Cen­tral­nych Zgru­po­wań, któ­re są waż­nym ele­men­tem na­sze­go sys­te­mu szko­le­nia. Uczest­ni­ka­mi zgru­po­wań są naj­zdol­niej­si, wy­róż­nia­ją­cy się za­wod­ni­cy wy­ła­nia­ni pod­czas mi­strzostw LZS czy in­nych za­wo­dów przez tre­ne­ró­w-ko­or­dy­na­to­rów współ­pra­cu­ją­cych z KZ LZS. W lip­cu ta­kich zgru­po­wań bę­dzie czte­ry. A or­ga­ni­zo­wa­ne są w ośrod­kach po­sia­da­ją­cych od­po­wied­nią ba­zę spor­to­wą­.

9 lipca 2013

„Sportowe Wakacje z LZS” pod znakiem słońca i morza

Jak co roku na­sze Zrze­sze­nie or­ga­ni­zu­je dla naj­młod­szych na­szych człon­ków „Spor­to­we Wa­ka­cje” do­finan­so­wy­wa­ne przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki ze środ­ków Fun­du­szu Roz­wo­ju Kul­tu­ry Fi­zycz­nej. Weź­mie w nich udział 191 osób. Na obo­zach spo­tka­ją się pod okiem klu­bo­wych tre­ne­rów za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki upra­wia­ją­cy: lek­ko­atle­ty­kę, za­pa­sy, pił­kę noż­ną, ko­lar­stwo, ko­szy­ków­kę, pił­kę ręcz­ną i łucz­nic­two. Pierw­szy tur­nus za­czął się 30 czerw­ca i po­trwa do 12 lip­ca, dru­gi roz­pocz­nie się 12 lip­ca a za­koń­czy 24 lip­ca. Obo­zy zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w Cen­tral­nym Ośrod­ku Szko­le­nia KZ LZS w Miel­nie.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam