Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2013

Podsumowanie 2013 roku w Krajowym Zrzeszeniu LZS

14 grud­nia Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS do­ko­na­ło pod­su­mo­wa­nia roku spor­to­we­go. Wy­róż­nio­no naj­lep­sze klu­by i wo­je­wódz­twa we współ­za­wod­nic­twie mło­dzie­żo­wym oraz wo­je­wódz­twa w pro­wa­dzo­nym współ­za­wod­nic­twie Mi­strzostw Zrze­sza­nia LZS. W spo­tka­niu wzię­li udział tre­ne­rzy i przed­sta­wi­cie­le klu­bów, wła­dze Rady Głów­nej Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS na cze­le z prze­wod­ni­czą­cym mi­ni­strem Wła­dy­sła­wem Ko­si­nia­kiem — Ka­mysz. Wśród go­ści obec­ni byli m.in.: dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Spor­tu dla Wszyst­kich Woj­ciech Ku­dlikTa­de­usz Ro­żej oraz przed­sta­wi­cie­le związ­ków spor­to­wych: Je­rzy No­wak, wi­ce­pre­zes PZPC oraz Ka­zi­mierz Ko­cik, wi­ce­pre­zes, Hen­ryk Ju­rzak Ja­ro­sław Wa­la­szek z Pol­skie­go Związ­ku Łucz­ni­cze­go. Naj­lep­szym klu­bom i wo­je­wódz­twom wrę­czo­no wy­róż­nie­nia w for­mie pu­cha­rów.

 

Na po­sie­dze­niu Rady Głów­nej pod­su­mo­wa­no re­ali­za­cję za­dań zor­ga­ni­zo­wa­nych w 2013 r.

Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS w mi­ja­ją­cym roku zre­ali­zo­wa­ło 8 za­dań po­wie­rzo­nych mu przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz Mi­ni­ster­stwo Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi. Za­da­nia te re­ali­zo­wa­no wspól­nie z jed­nost­ka­mi wo­je­wódz­ki­mi i klu­ba­mi LZS.

Zor­ga­ni­zo­wa­no;

— 18 mi­strzostw Zrze­­sze­­nia LZS w 11 spor­tach, w któ­rych udział wzię­ło 3230 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków,

— 10 zgru­po­wań w 5 spor­tach dla 371 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek,

— szko­le­nie w 218 WLKS szko­lo­no dla ok. 10 000 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek w 38 spor­tach,

— szko­le­nie w 60 OSSM LZS dla 603 mło­dych spor­tow­ców,

— „Spor­to­we wa­ka­cje” dla 191 uczest­ni­ków (2 obo­zy cen­tral­ne w Miel­nie) oraz 16 im­prez spor­to­wych dla dzie­ci i mło­dzie­ży w ra­mach ak­cji „Lato z LZS” — bli­sko 6000 uczest­ni­ków.

— 183 im­prez eli­mi­na­cyj­nych, re­gio­nal­nych w ra­mach za­da­nia „Sport Dla Wszyst­kich” — 84 921 uczest­ni­ków,

— w ra­mach Ma­so­we Im­pre­zy Spor­to­we LZS zor­ga­ni­zo­wa­no 7 fina­łów cen­tral­nych, w tym Igrzy­ska LZS, tur­nie­je Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka Chłop­ców i Dziew­cząt (Du­ża i Ma­ła), tur­niej o Zło­tą Wie­żę, bie­gi prze­ła­jo­we oraz Ro­dzin­ne Roz­gryw­ki Spor­to­we dla 3025 uczest­ni­ków,

— w pro­gra­mie or­ga­ni­za­tor spor­tu dzie­ci i mło­dzie­ży w śro­do­wi­sku wiej­skim uczest­ni­czy­ło 214 osób z 16 wo­je­wództw,

— zor­ga­ni­zo­wa­no 11 im­prez tu­ry­stycz­nych (u­czest­ni­czy­ło 1670 osób)

— 77 im­prez dla pra­wie 33 tys. uczest­ni­ków w ra­mach kon­kur­su Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki „Or­lik dla Wszyst­kich” w 16 wo­je­wódz­twach,

— pro­wa­dzo­no dzia­łal­ność spor­to­wo­-tu­ry­stycz­ną w szko­łach rol­ni­czych dla po­nad 17 ty­się­cy uczest­ni­ków.

 

Współ­za­wod­nic­two w spo­rcie mło­dzie­żo­wym

Zrze­sze­nie LZS w 2013 roku zdo­by­ło — 33 643,90 pkt. Punk­ty zdo­by­wa­ło 716 klu­bów w 57 spor­tach (na 70 punk­tu­ją­cych w sys­te­mie), co sta­no­wi 22,67% punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia. Na spo­tka­niu wy­róż­nio­no 34 naj­lep­sze klu­by.

 
Najlepsze kluby Zrzeszenia LZS w 2013 roku

Kolarstwo

1. ALKS Stal Grudziądz
2. KK Ziemia Darłowska Darłowo
3. UKS Jedynka Kórnik

Lekka atletyka

1. KS Podlasie Białystok
2. ZLKL Zielona Góra
3. KS Agros Zamość

Łucznictwo

1. LKS Łucznik Żywiec
2. KS Obuwnik Prudnik
3. GLKS Unia Pielgrzymka

Narciarstwo klasyczne

1. KS Wisła Ustronianka w Wiśle
2. LKS Poroniec Poronin
3. LKS Witów Mszana Górna

Podnoszenie ciężarów

1. CLKS Mazovia Ciechanów
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. LKS Dobryszyce

Zapasy kobiet

1. MKS Cement Gryf Chełm
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. KS Sobieski Poznań

Zapasy styl wolny

1. LKS Mazowsze Teresin
2. AKS Białogard
3. LKS Ceramik Krotoszyn

Zapasy styl klasyczny

1. AKS Piotrków Trybunalski
2. GKS Cartusia Kartuzy
3. KS Sobieski Poznań

Tenis stołowy

1. GLKS Nadarzyn
2. LUKS Warmia Lidzbark Warmiński
3. LKS Odra Głoska

Badminton

UKS Hubal Białystok

Biathlon

BLKS Żywiec

Boks

KKB Rushh Kielce

Hokej na trawie M

LKS Gąsawa

Jeździectwo

SKJ Sopot

Kajak polo

UKS Tanew Księżpol

Kajakarstwo klasyczne

MKS Piast Człuchów

Kajakarstwo slalomowe

LKK Drzewica

Koszykówka K

MLKS Rzeszów

Łyżwy krótkie

Warmińsko-Mazurski KS Olsztyn

Łyżwiarstwo szybkie

LKS Poroniec Poronin

Piłka nożna K

KKPK Medyk Konin

Piłka nożna M

PLUKS Pomologia Prószków

Piłka ręczna K

MUKS Koźmin Wielkopolski

Piłka ręczna M

MKS Padwa Zamość

Piłka siatkowa K

MKS Świdnica

Sporty saneczkowe

UKS Nowiny Wielkie

Sporty wrotkarskie

TUKS Roztocze Tomaszów Lubelski

Strzelectwo sportowe

KS Społem Łódź

Sumo

KS Agros Zamość

Szachy

MUKS Stoczek 45 Białystok

Taekwondo ITF

KS Dragon Janów

Taekwondo olimpijskie

ULKS Borne Sulinowo

Unihokej

MLUKS Jedynka Trzebiatów

Żeglarstwo

WKŻ Wolsztyn

 

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w 2013 roku pierw­sze miej­sce za­ję­ło woj. wiel­ko­pol­skie — 4202,84 pkt., dru­gie woj. lu­bel­skie — 3712,54 pkt., a trze­cie woj. ma­zo­wiec­kie — 2720,47 pkt.

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w Mi­strzo­stwach KZ LZS w 2013 roku ko­lej­ność na trzech pierw­szych miej­scach by­ła iden­tycz­na: 1. Wiel­ko­pol­skie — 1455 pkt. i 12 star­tów, 2. Lu­bel­skie — 1029 pkt. i 9 star­tów. 3. Ma­zo­wiec­kie — 879 pkt. i 10 star­tów.

Wię­cej in­for­ma­cji w naj­now­szym nu­me­rze „Wia­do­mo­ści Spor­to­wych”. Po­ni­żej pre­zen­ta­cja po­ka­zu­ją­ca re­ali­za­cję za­dań oraz film ze spo­tka­nia w War­sza­wie. Peł­na do­ku­men­ta­cja udzia­łu LZS we współ­za­wod­nic­twie w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w bro­szu­rze (wy­star­czy klik­nąć na zie­lo­ne pole na stro­nie głów­nej).

 

Podsumowanie 2013 roku Krajowego Zrzeszenia LZS.pptx


Pozostałe aktualności

29 lipca 2013

42 medale zdobyli nasi zawodnicy w lekkiej atletyce na OOM 2013

17 zło­tych, 10 srebr­nych i 15 brą­zo­wych me­da­li w lek­kiej atle­ty­ce zdo­by­li za­wod­ni­cy klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia na Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Mło­dzie­ży — Łódz­kie 2013. Są to tak­że Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów Młod­szych. Za­wo­dy od­by­ły się w dniach od 26 do 28 lip­ca na sta­dio­nie AZS w Ło­dzi. Sta­ro­wa­ło po­nad 570 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków z 224 klu­bów.

29 lipca 2013

Dyskwalifikacja drużyny UKS „Ziółka” Klęka

Z przy­kro­ścią in­for­mu­je­my, że dru­ży­na UKS „Ziół­ka” Klę­ka, któ­ra wy­gra­ła 3. Ogól­no­pol­ski Tur­niej Dziew­cząt „Ma­ła Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” zo­sta­ła zdys­kwa­li­fiko­wa­na z po­wo­du gry w dru­ży­nie pod­czas tur­nie­ju nie­upraw­nio­nej za­wod­nicz­ki. Peł­ny ko­mu­ni­kat do­ty­czą­cy tej spra­wy oraz no­wą kla­sy­fika­cję dru­ży­no­wą tur­nie­ju znaj­dzie­cie w za­jaw­ce „Ko­mu­ni­ka­ty i wy­ni­ki”.

22 lipca 2013

9 złotych, 8 srebrnych i 7 brązowych medali zdobyli na 89. Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce
reprezentanci naszych klubów

W To­ru­niu 21 lip­ca za­koń­czy­ły się 89 Mi­strzo­stwa Pol­ski w Lek­kiej Atle­ty­ce. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów za­pre­zen­to­wa­li się w nich bar­dzo do­brze — zdo­by­li 9 zło­tych, 8 srebr­nych i 7 brą­zo­wych me­da­li. By­ło kil­ka nie­spo­dzia­nek, min.: ty­tu­łów mi­strzow­skich nie zdo­by­li Pa­weł Faj­dek i Ka­mi­la Ste­pa­niuk. Pa­dło kil­ka do­brych wy­ni­ków, a wie­lu mło­dych lek­ko­atle­tów po­bi­ło re­kor­dy ży­cio­we.

22 lipca 2013

Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkiej Atletyce
– Rieti 2013
Srebro Sofii Ennaoui

W nie­dzie­lę, 21 lip­ca za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Eu­ro­py Ju­nio­rów w Lek­kiej Atle­ty­ce w Rie­ti. Pol­ska re­pre­zen­ta­cja przy­wio­zła z nich osiem me­da­li: trzy zło­te, czte­ry srebr­ne i je­den brą­zo­wy, co da­ło jej czwar­te miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji me­da­lo­wej. Po­la­cy zdo­by­li 84 punk­ty za 16 lo­kat w ó­sem­ce — szó­sta lo­ka­ta w kla­sy­fi­ka­cji punk­to­wej). W re­pre­zen­ta­cji star­to­wa­ło kil­ku­na­stu spor­tow­ców z na­szych klu­bów. Naj­le­piej z nich spi­sa­li się: So­fia En­na­oui (LKS Lu­busz Słu­bi­ce) — sre­bro w bie­gu na 1500 m i To­masz Mu­dlaff (LKS Zie­mi Puc­kiej Puck) — zło­to w szta­fe­cie 4x100 m.

22 lipca 2013

Katarzyna Pawłowska dobrze radzi sobie w zawodowym peletonie

Jak in­for­mo­wa­li­śmy, Ka­ta­rzy­na Paw­łow­ska (do nie­daw­na UKS Je­dyn­ka Li­ma­ro Kór­nik) ak­tu­al­na mi­strzy­ni świa­ta w ko­lar­stwie to­ro­wym, w lu­tym pod­pi­sa­ła za­wo­do­wy kon­trakt i ści­ga się na szo­sach w Za­chod­niej Eu­ro­pie. I to jak! 21 lip­ca wy­gra­ła uję­tą w ka­len­da­rzu UCI eta­pów­kę Tour Fémi­nin en Li­mo­usin. Jest za­wod­nicz­ką ka­na­dyj­skiej gru­py za­wo­do­wej GSD Ge­stion — Kal­li­sto.

22 lipca 2013

Mistrzostwa Europy w Kolarstwie Szosowym kobiet i mężczyzn, juniorów i orlików
Najlepsza Katarzyna Niewiadoma – 5. ze startu wspólnego

W dniach 18–21 lip­ca w Cze­chach od­by­ły się ME w Ko­lar­stwie Szo­so­wym ju­nio­rów i U-23 za­rów­no ko­biet jak i męż­czyzn. Naj­le­piej spi­sa­ła się Ka­ta­rzy­na Nie­wia­do­ma (TKK Pa­ci­fic To­ruń), któ­ra za­ję­ła 5. miej­sce w wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go or­li­czek. Ju­nior Mi­chał Pa­lu­ta (LKS POM Strzel­ce Kra­jeń­skie) był 7., a ju­nior­ka Bo­gu­mi­ła Dziu­ba (BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska) 9. w jeź­dzie na czas.

19 lipca 2013

Złoty medal Mateusza Borkowskiego oraz brązowy Szymon Sajnok na XII Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy w Utrechcie

Ma­te­usz Bor­kow­ski z LKB Rud­nik zdo­był zło­ty me­dal w bie­gu na 3000 me­trów, a Szy­mon Saj­nok z GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy brą­zo­wy w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas na XII Let­nim Fe­sti­wa­lu Mło­dzie­ży Eu­ro­py (EY­OF), któ­ry od­był się w dniach od 14 do 19 lip­ca w Utrech­cie (Ho­lan­dia). Im­pre­za od­by­wa się co dwa lata. Bio­rą w niej udział spor­tow­cy w wie­ku od 13 do 17 lat. Mło­dzi za­wod­ni­cy star­tu­ją w 9 dys­cy­pli­nach: lek­ko­atle­ty­ka, ko­lar­stwo szo­so­we, gim­na­sty­ka, judo, te­nis, ko­szy­ków­ka, siat­ków­ka, pły­wa­nie i że­glar­stwo.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam