Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2013

Podsumowanie 2013 roku w Krajowym Zrzeszeniu LZS

14 grud­nia Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS do­ko­na­ło pod­su­mo­wa­nia roku spor­to­we­go. Wy­róż­nio­no naj­lep­sze klu­by i wo­je­wódz­twa we współ­za­wod­nic­twie mło­dzie­żo­wym oraz wo­je­wódz­twa w pro­wa­dzo­nym współ­za­wod­nic­twie Mi­strzostw Zrze­sza­nia LZS. W spo­tka­niu wzię­li udział tre­ne­rzy i przed­sta­wi­cie­le klu­bów, wła­dze Rady Głów­nej Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS na cze­le z prze­wod­ni­czą­cym mi­ni­strem Wła­dy­sła­wem Ko­si­nia­kiem — Ka­mysz. Wśród go­ści obec­ni byli m.in.: dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Spor­tu dla Wszyst­kich Woj­ciech Ku­dlikTa­de­usz Ro­żej oraz przed­sta­wi­cie­le związ­ków spor­to­wych: Je­rzy No­wak, wi­ce­pre­zes PZPC oraz Ka­zi­mierz Ko­cik, wi­ce­pre­zes, Hen­ryk Ju­rzak Ja­ro­sław Wa­la­szek z Pol­skie­go Związ­ku Łucz­ni­cze­go. Naj­lep­szym klu­bom i wo­je­wódz­twom wrę­czo­no wy­róż­nie­nia w for­mie pu­cha­rów.

 

Na po­sie­dze­niu Rady Głów­nej pod­su­mo­wa­no re­ali­za­cję za­dań zor­ga­ni­zo­wa­nych w 2013 r.

Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS w mi­ja­ją­cym roku zre­ali­zo­wa­ło 8 za­dań po­wie­rzo­nych mu przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz Mi­ni­ster­stwo Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi. Za­da­nia te re­ali­zo­wa­no wspól­nie z jed­nost­ka­mi wo­je­wódz­ki­mi i klu­ba­mi LZS.

Zor­ga­ni­zo­wa­no;

— 18 mi­strzostw Zrze­­sze­­nia LZS w 11 spor­tach, w któ­rych udział wzię­ło 3230 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków,

— 10 zgru­po­wań w 5 spor­tach dla 371 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek,

— szko­le­nie w 218 WLKS szko­lo­no dla ok. 10 000 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek w 38 spor­tach,

— szko­le­nie w 60 OSSM LZS dla 603 mło­dych spor­tow­ców,

— „Spor­to­we wa­ka­cje” dla 191 uczest­ni­ków (2 obo­zy cen­tral­ne w Miel­nie) oraz 16 im­prez spor­to­wych dla dzie­ci i mło­dzie­ży w ra­mach ak­cji „Lato z LZS” — bli­sko 6000 uczest­ni­ków.

— 183 im­prez eli­mi­na­cyj­nych, re­gio­nal­nych w ra­mach za­da­nia „Sport Dla Wszyst­kich” — 84 921 uczest­ni­ków,

— w ra­mach Ma­so­we Im­pre­zy Spor­to­we LZS zor­ga­ni­zo­wa­no 7 fina­łów cen­tral­nych, w tym Igrzy­ska LZS, tur­nie­je Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka Chłop­ców i Dziew­cząt (Du­ża i Ma­ła), tur­niej o Zło­tą Wie­żę, bie­gi prze­ła­jo­we oraz Ro­dzin­ne Roz­gryw­ki Spor­to­we dla 3025 uczest­ni­ków,

— w pro­gra­mie or­ga­ni­za­tor spor­tu dzie­ci i mło­dzie­ży w śro­do­wi­sku wiej­skim uczest­ni­czy­ło 214 osób z 16 wo­je­wództw,

— zor­ga­ni­zo­wa­no 11 im­prez tu­ry­stycz­nych (u­czest­ni­czy­ło 1670 osób)

— 77 im­prez dla pra­wie 33 tys. uczest­ni­ków w ra­mach kon­kur­su Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki „Or­lik dla Wszyst­kich” w 16 wo­je­wódz­twach,

— pro­wa­dzo­no dzia­łal­ność spor­to­wo­-tu­ry­stycz­ną w szko­łach rol­ni­czych dla po­nad 17 ty­się­cy uczest­ni­ków.

 

Współ­za­wod­nic­two w spo­rcie mło­dzie­żo­wym

Zrze­sze­nie LZS w 2013 roku zdo­by­ło — 33 643,90 pkt. Punk­ty zdo­by­wa­ło 716 klu­bów w 57 spor­tach (na 70 punk­tu­ją­cych w sys­te­mie), co sta­no­wi 22,67% punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia. Na spo­tka­niu wy­róż­nio­no 34 naj­lep­sze klu­by.

 
Najlepsze kluby Zrzeszenia LZS w 2013 roku

Kolarstwo

1. ALKS Stal Grudziądz
2. KK Ziemia Darłowska Darłowo
3. UKS Jedynka Kórnik

Lekka atletyka

1. KS Podlasie Białystok
2. ZLKL Zielona Góra
3. KS Agros Zamość

Łucznictwo

1. LKS Łucznik Żywiec
2. KS Obuwnik Prudnik
3. GLKS Unia Pielgrzymka

Narciarstwo klasyczne

1. KS Wisła Ustronianka w Wiśle
2. LKS Poroniec Poronin
3. LKS Witów Mszana Górna

Podnoszenie ciężarów

1. CLKS Mazovia Ciechanów
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. LKS Dobryszyce

Zapasy kobiet

1. MKS Cement Gryf Chełm
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. KS Sobieski Poznań

Zapasy styl wolny

1. LKS Mazowsze Teresin
2. AKS Białogard
3. LKS Ceramik Krotoszyn

Zapasy styl klasyczny

1. AKS Piotrków Trybunalski
2. GKS Cartusia Kartuzy
3. KS Sobieski Poznań

Tenis stołowy

1. GLKS Nadarzyn
2. LUKS Warmia Lidzbark Warmiński
3. LKS Odra Głoska

Badminton

UKS Hubal Białystok

Biathlon

BLKS Żywiec

Boks

KKB Rushh Kielce

Hokej na trawie M

LKS Gąsawa

Jeździectwo

SKJ Sopot

Kajak polo

UKS Tanew Księżpol

Kajakarstwo klasyczne

MKS Piast Człuchów

Kajakarstwo slalomowe

LKK Drzewica

Koszykówka K

MLKS Rzeszów

Łyżwy krótkie

Warmińsko-Mazurski KS Olsztyn

Łyżwiarstwo szybkie

LKS Poroniec Poronin

Piłka nożna K

KKPK Medyk Konin

Piłka nożna M

PLUKS Pomologia Prószków

Piłka ręczna K

MUKS Koźmin Wielkopolski

Piłka ręczna M

MKS Padwa Zamość

Piłka siatkowa K

MKS Świdnica

Sporty saneczkowe

UKS Nowiny Wielkie

Sporty wrotkarskie

TUKS Roztocze Tomaszów Lubelski

Strzelectwo sportowe

KS Społem Łódź

Sumo

KS Agros Zamość

Szachy

MUKS Stoczek 45 Białystok

Taekwondo ITF

KS Dragon Janów

Taekwondo olimpijskie

ULKS Borne Sulinowo

Unihokej

MLUKS Jedynka Trzebiatów

Żeglarstwo

WKŻ Wolsztyn

 

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w 2013 roku pierw­sze miej­sce za­ję­ło woj. wiel­ko­pol­skie — 4202,84 pkt., dru­gie woj. lu­bel­skie — 3712,54 pkt., a trze­cie woj. ma­zo­wiec­kie — 2720,47 pkt.

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w Mi­strzo­stwach KZ LZS w 2013 roku ko­lej­ność na trzech pierw­szych miej­scach by­ła iden­tycz­na: 1. Wiel­ko­pol­skie — 1455 pkt. i 12 star­tów, 2. Lu­bel­skie — 1029 pkt. i 9 star­tów. 3. Ma­zo­wiec­kie — 879 pkt. i 10 star­tów.

Wię­cej in­for­ma­cji w naj­now­szym nu­me­rze „Wia­do­mo­ści Spor­to­wych”. Po­ni­żej pre­zen­ta­cja po­ka­zu­ją­ca re­ali­za­cję za­dań oraz film ze spo­tka­nia w War­sza­wie. Peł­na do­ku­men­ta­cja udzia­łu LZS we współ­za­wod­nic­twie w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w bro­szu­rze (wy­star­czy klik­nąć na zie­lo­ne pole na stro­nie głów­nej).

 

Podsumowanie 2013 roku Krajowego Zrzeszenia LZS.pptx


Pozostałe aktualności

8 sierpnia 2013

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w łucznictwie — sukces naszych klubów

W dniach 03-04.08 w Żyw­cu od­by­ły się 27. Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski w Łucz­nic­twie o Pu­char PKOl. Star­to­wa­ło 110 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków z 24 klu­bów — w tym 13 z na­sze­go Zrze­sze­nia. Ty­tu­ły mi­strzów Pol­ski in­dy­wi­du­al­nie zdo­by­li Ad­rian­na Żu­rań­ska z GLKS „U­nia” Piel­grzym­ka i Ma­ciej Fał­dziń­ski ze Stel­li Kiel­ce. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał LKS „Łucz­nik” Ży­wiec przed KS Obuw­nik Prud­nik i GLKS „U­nia” Piel­grzym­ka.

7 sierpnia 2013

Finały Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” już za dwa dni!

W dniach od 9 do 14 sierp­nia ro­ze­gra­ne zo­sta­ną fi­na­ły tur­nie­ju „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka”. Chłop­cy ro­ze­gra­ją 29 fi­nał, a dziew­czę­ta 13. W Słu­bi­cach, do tur­nie­ju przy­stą­pi 15 dru­żyn chłop­ców, a w Opo­lu 13 dru­żyn dziew­cząt. Ty­tu­łu naj­lep­szej dru­ży­ny bro­nią pił­kar­ki KKPK Me­dyk Ko­nin. Wśród chłop­ców nie ma dru­ży­ny SP „O­lo” Wła­dy­sła­wów (woj. wiel­ko­pol­skie), któ­ra w ubie­głym roku wy­gra­ła.

1 sierpnia 2013

Zapraszamy do konkursu Move Week
— Tydzień Ruchu 7-13 października 2013

Masz po­mysł na za­ję­cia za­chę­ca­ją­ce do ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej? Two­ją moc­ną stro­ną jest kre­atyw­ność? A mo­że po pro­stu lu­bisz sport i chcesz swo­ją ra­dość z jego upra­wia­nia prze­ka­zać in­nym? Je­śli tak, weź udział w kon­kur­sie „Ty­dzień ru­chu — ra­zem roz­ru­sza­my Pol­skę”, któ­re­go or­ga­ni­za­to­rem jest Think Tank for Sport, za któ­rym sto­ją czte­ry in­sty­tu­cje: Pro­jekt Spo­łecz­ny 2012 Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Fun­da­cja v4sport, Fun­da­cja Roz­wo­ju Kul­tu­ry Fi­zycz­nej i Spół­ka PL.2012+.

1 sierpnia 2013

„Muuvit — Ruszaj się z klasą”
— najlepszy na wakacje i nie tylko...

„Mu­uvit — Ru­szaj się z kla­są” jest jed­nym z naj­bar­dziej in­no­wa­cyj­nych pro­jek­tów re­ali­zo­wa­nych w Pol­sce. Jego głów­nym ce­lem jest za­chę­ce­nie dzie­ci do ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej i zdro­we­go sty­lu ży­cia. Wy­my­śli­li go 12 lat temu Fi­no­wie. U nas pro­gram wdra­ża­ny jest przez Fun­da­cję v4sport i współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Part­ne­ra­mi pro­jek­tu są: Pro­gram Spraw­ny Dol­no­ślą­za­czek, Fun­da­cja Roz­wo­ju Kul­tu­ry Fi­zycz­nej oraz Pro­jekt Spo­łecz­ny 2012. A pro­wa­dzą­cym pro­jekt mo­że być ani­ma­tor spor­tu, na­uczy­ciel, wy­cho­waw­ca na ko­lo­nii, tre­ner czy bi­blio­te­kar­ka — każ­dy kto chce uroz­ma­icić wa­ka­cyj­ne za­ję­cia dla dzie­ci.

31 lipca 2013

Ośmioro lekkoatletów z klubów naszego Zrzeszenia pojedzie na MŚ do Moskwy

55 za­wod­ni­ków bę­dzie re­pre­zen­to­wać Pol­skę pod­czas roz­po­czy­na­ją­cych się 10 sierp­nia w Mo­skwie 14. Mi­strzostw Świa­ta w Lek­ko­atle­ty­ce. Wśród nich jest sied­mio­ro lek­ko­atle­tów z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia. Są to: Ka­ta­rzy­na Ko­wal­ska, Ka­mi­la Ste­pa­niuk, Ka­ta­rzy­na Kwo­ka, Dominika Nowakowska oraz Ka­mil Kryń­ski, Grze­gorz Zim­nie­wicz, Szy­mon Kie­ca­na i Pa­weł Faj­dek.

30 lipca 2013

Bartłomiej Greń i Anna Huk mistrzami Polski juniorów w łucznictwie

W dniach 26-28 lip­ca w Byd­gosz­czy od­by­ły się 62. Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów w Łucz­nic­twie. Na star­cie sta­nę­ło po­nad 120 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków. Na 20 me­da­li moż­li­wych do zdo­by­cia na mi­strzo­stwach za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li ich 17. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał UKS Ta­lent Wro­cław przed LKS Łucz­nik Ży­wiec.

30 lipca 2013

Uwaga! Wizyta studyjna w Leeds (Wielka Brytania)

SAL­TO Cul­tu­ral Di­ver­si­ty we współ­pra­cy z bry­tyj­ską Na­ro­do­wą Agen­cją Pro­gra­mu „M­ło­dzież w dzia­ła­niu” za­pra­sza­ją do udzia­łu w wi­zy­cie stu­dyj­nej „Spor­ting Di­ver­si­ty”. Miej­sce wi­zy­ty Le­eds, ter­min — 30 wrze­śnia — 3 paź­dzier­ni­ka 2013. Dla Pol­ski prze­zna­czo­no 1-2 miej­sca. Jak się o nie ubie­gać?

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam