Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2013

Podsumowanie 2013 roku w Krajowym Zrzeszeniu LZS

14 grud­nia Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS do­ko­na­ło pod­su­mo­wa­nia roku spor­to­we­go. Wy­róż­nio­no naj­lep­sze klu­by i wo­je­wódz­twa we współ­za­wod­nic­twie mło­dzie­żo­wym oraz wo­je­wódz­twa w pro­wa­dzo­nym współ­za­wod­nic­twie Mi­strzostw Zrze­sza­nia LZS. W spo­tka­niu wzię­li udział tre­ne­rzy i przed­sta­wi­cie­le klu­bów, wła­dze Rady Głów­nej Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS na cze­le z prze­wod­ni­czą­cym mi­ni­strem Wła­dy­sła­wem Ko­si­nia­kiem — Ka­mysz. Wśród go­ści obec­ni byli m.in.: dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Spor­tu dla Wszyst­kich Woj­ciech Ku­dlikTa­de­usz Ro­żej oraz przed­sta­wi­cie­le związ­ków spor­to­wych: Je­rzy No­wak, wi­ce­pre­zes PZPC oraz Ka­zi­mierz Ko­cik, wi­ce­pre­zes, Hen­ryk Ju­rzak Ja­ro­sław Wa­la­szek z Pol­skie­go Związ­ku Łucz­ni­cze­go. Naj­lep­szym klu­bom i wo­je­wódz­twom wrę­czo­no wy­róż­nie­nia w for­mie pu­cha­rów.

 

Na po­sie­dze­niu Rady Głów­nej pod­su­mo­wa­no re­ali­za­cję za­dań zor­ga­ni­zo­wa­nych w 2013 r.

Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS w mi­ja­ją­cym roku zre­ali­zo­wa­ło 8 za­dań po­wie­rzo­nych mu przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki oraz Mi­ni­ster­stwo Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi. Za­da­nia te re­ali­zo­wa­no wspól­nie z jed­nost­ka­mi wo­je­wódz­ki­mi i klu­ba­mi LZS.

Zor­ga­ni­zo­wa­no;

— 18 mi­strzostw Zrze­­sze­­nia LZS w 11 spor­tach, w któ­rych udział wzię­ło 3230 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków,

— 10 zgru­po­wań w 5 spor­tach dla 371 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek,

— szko­le­nie w 218 WLKS szko­lo­no dla ok. 10 000 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek w 38 spor­tach,

— szko­le­nie w 60 OSSM LZS dla 603 mło­dych spor­tow­ców,

— „Spor­to­we wa­ka­cje” dla 191 uczest­ni­ków (2 obo­zy cen­tral­ne w Miel­nie) oraz 16 im­prez spor­to­wych dla dzie­ci i mło­dzie­ży w ra­mach ak­cji „Lato z LZS” — bli­sko 6000 uczest­ni­ków.

— 183 im­prez eli­mi­na­cyj­nych, re­gio­nal­nych w ra­mach za­da­nia „Sport Dla Wszyst­kich” — 84 921 uczest­ni­ków,

— w ra­mach Ma­so­we Im­pre­zy Spor­to­we LZS zor­ga­ni­zo­wa­no 7 fina­łów cen­tral­nych, w tym Igrzy­ska LZS, tur­nie­je Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka Chłop­ców i Dziew­cząt (Du­ża i Ma­ła), tur­niej o Zło­tą Wie­żę, bie­gi prze­ła­jo­we oraz Ro­dzin­ne Roz­gryw­ki Spor­to­we dla 3025 uczest­ni­ków,

— w pro­gra­mie or­ga­ni­za­tor spor­tu dzie­ci i mło­dzie­ży w śro­do­wi­sku wiej­skim uczest­ni­czy­ło 214 osób z 16 wo­je­wództw,

— zor­ga­ni­zo­wa­no 11 im­prez tu­ry­stycz­nych (u­czest­ni­czy­ło 1670 osób)

— 77 im­prez dla pra­wie 33 tys. uczest­ni­ków w ra­mach kon­kur­su Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki „Or­lik dla Wszyst­kich” w 16 wo­je­wódz­twach,

— pro­wa­dzo­no dzia­łal­ność spor­to­wo­-tu­ry­stycz­ną w szko­łach rol­ni­czych dla po­nad 17 ty­się­cy uczest­ni­ków.

 

Współ­za­wod­nic­two w spo­rcie mło­dzie­żo­wym

Zrze­sze­nie LZS w 2013 roku zdo­by­ło — 33 643,90 pkt. Punk­ty zdo­by­wa­ło 716 klu­bów w 57 spor­tach (na 70 punk­tu­ją­cych w sys­te­mie), co sta­no­wi 22,67% punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia. Na spo­tka­niu wy­róż­nio­no 34 naj­lep­sze klu­by.

 
Najlepsze kluby Zrzeszenia LZS w 2013 roku

Kolarstwo

1. ALKS Stal Grudziądz
2. KK Ziemia Darłowska Darłowo
3. UKS Jedynka Kórnik

Lekka atletyka

1. KS Podlasie Białystok
2. ZLKL Zielona Góra
3. KS Agros Zamość

Łucznictwo

1. LKS Łucznik Żywiec
2. KS Obuwnik Prudnik
3. GLKS Unia Pielgrzymka

Narciarstwo klasyczne

1. KS Wisła Ustronianka w Wiśle
2. LKS Poroniec Poronin
3. LKS Witów Mszana Górna

Podnoszenie ciężarów

1. CLKS Mazovia Ciechanów
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. LKS Dobryszyce

Zapasy kobiet

1. MKS Cement Gryf Chełm
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe
3. KS Sobieski Poznań

Zapasy styl wolny

1. LKS Mazowsze Teresin
2. AKS Białogard
3. LKS Ceramik Krotoszyn

Zapasy styl klasyczny

1. AKS Piotrków Trybunalski
2. GKS Cartusia Kartuzy
3. KS Sobieski Poznań

Tenis stołowy

1. GLKS Nadarzyn
2. LUKS Warmia Lidzbark Warmiński
3. LKS Odra Głoska

Badminton

UKS Hubal Białystok

Biathlon

BLKS Żywiec

Boks

KKB Rushh Kielce

Hokej na trawie M

LKS Gąsawa

Jeździectwo

SKJ Sopot

Kajak polo

UKS Tanew Księżpol

Kajakarstwo klasyczne

MKS Piast Człuchów

Kajakarstwo slalomowe

LKK Drzewica

Koszykówka K

MLKS Rzeszów

Łyżwy krótkie

Warmińsko-Mazurski KS Olsztyn

Łyżwiarstwo szybkie

LKS Poroniec Poronin

Piłka nożna K

KKPK Medyk Konin

Piłka nożna M

PLUKS Pomologia Prószków

Piłka ręczna K

MUKS Koźmin Wielkopolski

Piłka ręczna M

MKS Padwa Zamość

Piłka siatkowa K

MKS Świdnica

Sporty saneczkowe

UKS Nowiny Wielkie

Sporty wrotkarskie

TUKS Roztocze Tomaszów Lubelski

Strzelectwo sportowe

KS Społem Łódź

Sumo

KS Agros Zamość

Szachy

MUKS Stoczek 45 Białystok

Taekwondo ITF

KS Dragon Janów

Taekwondo olimpijskie

ULKS Borne Sulinowo

Unihokej

MLUKS Jedynka Trzebiatów

Żeglarstwo

WKŻ Wolsztyn

 

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w 2013 roku pierw­sze miej­sce za­ję­ło woj. wiel­ko­pol­skie — 4202,84 pkt., dru­gie woj. lu­bel­skie — 3712,54 pkt., a trze­cie woj. ma­zo­wiec­kie — 2720,47 pkt.

We współ­za­wod­nic­twie Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS w Mi­strzo­stwach KZ LZS w 2013 roku ko­lej­ność na trzech pierw­szych miej­scach by­ła iden­tycz­na: 1. Wiel­ko­pol­skie — 1455 pkt. i 12 star­tów, 2. Lu­bel­skie — 1029 pkt. i 9 star­tów. 3. Ma­zo­wiec­kie — 879 pkt. i 10 star­tów.

Wię­cej in­for­ma­cji w naj­now­szym nu­me­rze „Wia­do­mo­ści Spor­to­wych”. Po­ni­żej pre­zen­ta­cja po­ka­zu­ją­ca re­ali­za­cję za­dań oraz film ze spo­tka­nia w War­sza­wie. Peł­na do­ku­men­ta­cja udzia­łu LZS we współ­za­wod­nic­twie w spo­rcie mło­dzie­żo­wym w bro­szu­rze (wy­star­czy klik­nąć na zie­lo­ne pole na stro­nie głów­nej).

 

Podsumowanie 2013 roku Krajowego Zrzeszenia LZS.pptx


Pozostałe aktualności

16 grudnia 2013

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w grach zespołowych

Pod ko­niec li­sto­pa­da i na po­cząt­ku grud­nia od­by­ły się mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS w grach ze­spo­ło­wych — pił­ce ręcz­nej, siat­ko­wej i ko­szy­ków­ce. W pił­ce ręcz­nej ty­tu­ły mi­strzów Zrze­sze­nia zdo­by­ły dru­ży­ny LUKS Or­lik Re­szel, woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie wśród dziew­cząt i MUKS Koź­min Wiel­ko­pol­ski, woj. wiel­ko­pol­skie wśród chłop­ców, w pił­ce siat­ko­wej MKS Mieszko Połczyn Zdrój, woj. zachodniopomorskie (dziew­czę­ta) i KPS Pro­gres Wrze­śnia, woj. wiel­ko­pol­skie, w ko­szy­ków­ce — MUKS Chro­bry Ba­sket Głu­cho­ła­zy, woj. opol­skie (dziew­czę­ta) i LKS Spój­nia Star­gard Szcze­ciń­ski, woj. za­chod­nio­po­mor­skie (chłop­cy).

12 grudnia 2013

Podsumowanie sezonu kolarskiego 2013 w PZKol.

6 grud­nia w Ho­te­lu Vic­tor w Prusz­ko­wie od­by­ło się oficjal­ne pod­su­mo­wa­nie se­zo­nu ko­lar­skie­go 2013.

Uho­no­ro­wa­no zwy­cięz­ców kla­sy­fika­cji chal­len­ge za rok 2013, a tak­że me­da­li­stów mi­strzostw świa­ta i Eu­ro­py, oraz naj­lep­sze klu­by w Pol­sce. Au­to­no­micz­na Lu­do­wa Ko­lar­ska Sek­cja „Stal” Gru­dziądz otrzy­ma­ła sta­tu­et­ki za klu­bo­we mi­strzo­stwo kra­ju oraz za klu­bo­we mi­strzo­stwo na to­rze, a To­ruń­ski Klub Ko­lar­ski „Pa­ci­fic” za klu­bo­we mi­strzo­stwo kra­ju na szo­sie.

12 grudnia 2013

Mistrzostwa Polski w Omnium 2013

7-8 grud­nia w Prusz­ko­wie od­by­ły się mi­strzo­stwa Pol­ski w omnium. Męż­czyź­ni i ko­bie­ty w ka­te­go­rii open ści­ga­li się w omnium sprin­ter­skim, a ju­nio­rzy w omnium tra­dy­cyj­nym. Ry­wa­li­zo­wa­ły tak­że ju­nior­ki młod­sze w od­ręb­nych wy­ści­gach i dru­ży­ny. Jak zwy­kle spo­ro me­da­li zdo­by­li za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów.

9 grudnia 2013

Ewa Bugdoł liderką światowego rankingu w triathlonie

Na po­cząt­ku grud­nia Mię­dzy­na­ro­do­wa Unia Tria­th­lo­nu (ITU) opu­bli­ko­wa­ła naj­now­szy ran­king w tria­th­lo­nie na dłu­gim dy­stan­sie (3 km pły­wa­nie, 80 km jaz­da ro­we­rem, 20 km bieg). Li­der­ką jest Ewa Bug­doł z WLKS Kmi­cic Czę­sto­cho­wa. To je­den z naj­więk­szych suk­ce­sów w hi­sto­rii pol­skie­go tria­th­lo­nu. Po­lka ma 961,9 punk­tu i awan­so­wa­ła aż o czte­ry po­zy­cji w po­rów­na­niu z po­przed­nim ze­sta­wie­niem.

9 grudnia 2013

Sofia Ennaoui wicemistrzynią Europy juniorów w biegach przełajowych!

So­fia En­na­oui (Lu­busz Słu­bi­ce) zo­sta­ła wi­ce­mi­strzy­nią Eu­ro­py ju­nio­rów w bie­gach prze­ła­jo­wych. Za­wo­dy od­by­ły się 8 grud­nia w Bel­gra­dzie. Prze­gra­ła zło­to tyl­ko o 10 se­kund z fa­wo­ryt­ką mi­strzostw bry­tyj­ką o pol­skich ko­rze­niach Emi­lią Go­rec­ką. Bieg od­by­wał się na dy­stan­sie 4 km. Dla pod­opiecz­nej Woj­cie­cha Szy­ma­nia­ka to już dru­gi srebr­ny me­dal mi­strzostw Eu­ro­py w tym se­zo­nie — w lip­cu w Rie­ti zo­sta­ła wi­ce­mi­strzy­nią kon­ty­nen­tu w bie­gu na 1500 me­trów. 18-let­nia cór­ka Po­lki i Ma­ro­kań­czy­ka w tym roku na MŚ w Byd­gosz­czy by­ła 26.

5 grudnia 2013

XXII Międzynarodowy Turniej o Puchar Ziemi Kraśnickiej i obchody 35-lecia kraśnickich zapasów

W dniach 22-24 li­sto­pa­da 2013 r od­był się XXII Mię­dzy­na­ro­do­wy Tur­niej Za­pa­śni­czy o Pu­char Zie­mi Kra­śnic­kiej, któ­ry miał ran­gę Pu­cha­ru Pol­ski Ka­de­tów i Ju­nio­rów. Im­pre­za po­łą­czo­na by­ła z ob­cho­da­mi 35-le­cia kra­śnic­kich za­pa­sów. W za­wo­dach wzię­ło udział po­nad 300 za­wod­ni­ków z ca­łej Pol­ski oraz 9 ekip za­gra­nicz­nych (Sło­wa­cja, Niem­cy, Bia­ło­ruś, Ukra­ina, Ro­sja, Ło­twa, Li­twa, Es­to­nia, Ru­mu­nia). By­ła to naj­więk­sza im­pre­za spor­to­wa w wo­je­wódz­twie lu­bel­skim w tym roku. Za­wo­dy sta­ły na bar­dzo wy­so­kim po­zio­mie, nie bra­ko­wa­ło za­cię­tych i cie­ka­wych walk. Uko­ro­no­wa­niem był rzut su­ple­so­wy w wy­ko­na­niu To­ma­sza Ogo­now­skie­go w wal­ce fina­ło­wej, gdzie ry­wa­li­zo­wał z za­wod­ni­kiem z Bia­ło­ru­si. Pa­tro­nat nad tur­nie­jem spra­wo­wał mar­sza­łek wo­je­wódz­twa lu­bel­skie­go

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam