Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Obchody 70-lecia LZS w Wielkopolsce oraz podsumowanie Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego

14 grudnia 2016r. w Sali Se­syj­nej Urzędu Mar­szał­ko­wskiego Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego od­były się ob­chody 70­-lecia dzia­łal­ności LZS w Wiel­ko­pol­sce oraz pod­su­mo­wa­nie Współ­za­wod­nic­twa Spor­to­wo­-Tu­rys­tycz­nego Po­wia­tów Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego o Pu­char Mar­szałka Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego. Z okazji jubi­le­u­szu Ma­rek Ma­zur, wice­prze­wod­ni­czący Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS wraz z Tade­u­szem Toma­szew­skim, prze­wo­dni­czą­cym Rady Wiel­ko­pol­skiego Zrze­sze­nia LZS wrę­czyli me­dale 70-­lecia oso­bom, których insty­tu­cje i urzędy wspie­rają dzia­łal­ność LZS, wiel­ko­pol­skim olim­pij­czy­kom wywo­dzą­cym się z klubów LZS, człon­kom hono­ro­wym, człon­kom Ra­dy i Ko­mi­sji Rewi­zyj­nej Wiel­ko­pol­skiego Zrze­sze­nia LZS oraz ponad 50 dzia­ła­czom. Trzy osoby otrzymały Honorowe Odznaki LZS, 7 osób i LZS „Ogniwo” Łąko­ciny otrzy­mały odznaki hono­rowe „Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego”.

W roku 2016 we wspomnianym wyżej współzawodnictwie brało udział ok. 28 000 uczestników reprezentujących 29 powiatów oraz 50 szkół ponadgimnazjalnych. Najlepszych 12 powiatów oraz 6 szkół otrzymało puchary, dyplomy oraz sprzęt sportowo-turystyczny. Wielkopolskie Zrzeszenie LZS ufundowało także stypendia sportowe dla 15 najlepszych sportowców z klubów.

 

Odznaki honorowe „Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego” otrzymali: Bernard Broński, Maciej Jankowski, Zdzisław Kujawa, Anna Stanowska, Edmund Tetlak, Zenon Walczak, Antoni Winny oraz LZS „Ogniwo” Łąkociny, a wręczyli je przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk i przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Maciej Wituski. Honorowe Odznaki LZS otrzymali: Krystian Piasecki, Albin Bednarczyk i Kazimierz Grzegorowski.

Medale 70-lecia otrzymali m.in.: Krystyna Łybacka — Poseł do Parlamentu Europejskiego, Posłowie Jakub Rutnicki i Wojciech Ziemniak, Zbigniew Hoffmann — Wojewoda Wielkopolski, Marek Woźniak — Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak — Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Zofia Szalczyk — Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Maciej Wituski — Przewodniczący Kultury Fizycznej i Turystyki, Tomasz Wiktor — Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki, Andrzej Kraśnicki — Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 16 olimpijczyków (m.in.: Marian Dudziak, Barbara Bakulin, Jan Pusty, Ireneusz Golda, Rafał Wieruszewski, Katarzyna Pawłowska, Patrycja Piechowiak, Robert Baran) i 10 starostów.

We współzawodnictwie sportowo-turystycznym trzy pierwsze miejsca zajęły następujące powiaty: Konin, Szamotuły i Środa Wlkp. Wśród szkół ponadgimnazjalnych najlepsi to: 1. ZSP Nietążkowo, 2. ZS nr 1 Ostrzeszów, 3. ZS nr 2 Szamotuły.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam