Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

13 grudnia 2016

Podsumowanie działalności Krajowego Zrzeszenia LZS za rok 2016 — Uniejów

W tym roku Kra­jowe Zrze­sze­nie Lu­dowe Ze­społy Spor­towe pod­su­mo­wało swoją dzia­łal­ność w 2016 roku na Ziemi Łódz­kiej, w Unie­jo­wie. Uro­czys­tość od­była się w dniach 9-10 grudnia w salach unie­jow­skiego zamku, który li­czy sobie ponad 600 lat. W uro­czys­tości udział wzięli człon­kowie zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego — mar­sza­łek Witold Stę­pień, wice­marsza­łek Dar­iusz Klim­czakJo­lanta Zięba-­Gzik oraz bur­mistrz Unie­jowa Józef Kacz­ma­rek. Rolę gos­po­darza peł­nił Marek Mazur, prze­wod­ni­czący Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego oraz zas­tępca prze­wod­ni­czą­cego Rady Głównej KZ LZS, a mode­ra­to­rem był Krzy­sztof Piasek, sekre­tarz RG KZ LZS. Salę wypeł­nili po brzegi członkowie plenum i Prezydium RG KZ LZS, przewodniczący wojewódzkich zrzeszeń oraz laureaci różnych konkursów i przedstawiciele klubów, którzy okazali się najlepsi we współ­za­wo­dni­ctwie sportowym.

 

Na program uroczystości składało się: podsumowanie obchodów 70-lecia LZS, wręczenie nagród w konkursie KZ LZS i MSiT „Promowanie aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”, wręczenie wyróżnienia „Najlepsza rodzina LZS” dla rodzin, które uczestniczyły w „Programie Rodzinnej Promocji Aktywności Fizycznej Dla Zdrowia, Sportu i LZS”, ogłoszenie i wręczenie nagród „10 najlepszym sportowcom LZS w 2016 roku”, wręczenie pucharów dla najlepszych klubów LZS uczestniczących w systemie sportu młodzieżowego prowadzonym przez MSiT. Wręczono także puchary za współzawodnictwo sportowe wojewódzkim zrzeszeniom — za wyniki w mistrzostwach LZS i oddzielne za współzawodnictwo w systemie sportu młodzieżowego.

Ponadto specjalne podziękowania wręczono Ewie PajorRafałowi Zbigniewowi Kaczmarczykowi — ambasadorom turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”. Uhonorowano także medalami 70-lecie LZS kilkanaście osób, w tym marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia.

Na zakończenie wystąpił zespół ludowy „Mali Piotrkowianie” z Przedszkola Niepublicznego im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim gorąco przyjęty przez wszystkich zebranych.

W oddzielnych informacjach przedstawiamy poszczególnych laureatów.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam