Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

8 sierpnia 2016

Rafał Majka, wychowanek LZS brązowym medalistą olimpijskim

Rafał Majka zdo­był pier­wszy dla Pol­ski me­dal ig­rzysk olim­pij­skich w Rio de Ja­neiro. Wy­wal­czył brą­zowy me­dal w wy­ścigu ze star­tu wspól­nego, który li­czył 237,5 ki­lo­me­tra. Tra­sa była pie­kiel­nie tru­dna, do tego pa­no­wał nie­sa­mo­wity upał. Przez pra­wie 180 km na czele je­chała 6-oso­bowa gru­pka, w któ­rej był inny nasz wy­cho­wa­nek (Pacific Toruń), mistrz świata z 2014 roku Mi­chał Kwiat­kow­ski. Ra­fał Majka to wy­cho­wa­nek WLKS Kra­ków i tre­nera Zbi­gniewa Klęka. 6 miejsce w wy­ścigu ze star­tu wspól­nego kobiet za­jęła rów­nież wy­cho­wa­nka WLKS Kra­ków Ka­ta­rzyna Nie­wia­doma.

 

W pier­wszej fa­zie wy­ścigu, ok. 15 km po star­cie, do ucie­czki za­brał się Mi­chał Kwiat­kow­ski. 45 ki­lo­met­rów przed metą zo­stał do­ści­gnię­ty przez kil­ku­o­so­bową gru­pkę i utrzy­mał się w niej przez kilka ko­lej­nych ki­lo­me­trów, nie­stety do­padły go skur­cze. W grupie tej je­chał też Ra­fał Majka. Klu­czowe zna­cze­nie dla lo­sów wy­ścigu miało osta­tnie wznie­sienie. Na 2 ki­lo­me­try przed szczy­tem od­je­chali Ni­bali, Ser­gio Henao (Ko­lum­bia) i nasz Rafał Majka. Na je­dnym ze zja­zdów ry­wale Po­laka upa­dli. Wtedy wielu z nas miało nadzieję, że dwukrotny triumfator klasyfikacji górskiej Tour de France zdoła dotrzeć do mety i zdobyć złoty medal. Niestety na ok. 5 kilometrów przed metą z grupy pościgowej zaatakowali Greg van Avermaet (Belgia) oraz Jacob Fuglsang (Dania) — dojechali do Rafała, który już bardzo zmęczony na mecie dał się wyprzedzić tym dwóm kolarzom.

Rafał Majka zdobył jubileuszowy dziesiąty krążek (czwarty brązowy) dla polskiego kolarstwa w historii olimpijskich startów. Przed Majką, po raz ostatni na podium w wyścigu ze startu wspólnego w biało-czerwonej koszulce, stanął Czesław Lang. Miało to miejsce 36 lat temu, w 1980 roku w Moskwie.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam