Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

8 sierpnia 2016

Szymon Kulka mistrzem Polski na 10 km

6 sierpnia odbyły się 7. Mi­strzo­stwach Pol­ski na dy­sta­nsie 10 km, ro­ze­gra­ne w ra­mach 23. Bie­gu św. Do­mi­nika. Trium­fo­wał Szy­mon Kulka (ULKS Lipinki) w czasie 29:33. Przez p­onad 8 km Szy­mon Kulka biegł ra­zem z To­ma­szem Gry­cką wy­prze­dza­jąc swego ry­wala na mecie o 7 se­kund. Walkę o brą­zowy me­dal roz­strzy­gnął na swoją ko­rzyść Da­mian Kabat (WMLKS Po­mo­rze Star­gard), po­ko­nu­jąc o 6 se­kund Łu­ka­sza Ku­jaw­skiego (GKS Żu­kowo). 23. Bieg św. Do­mi­nika wy­grał Ukra­i­niec Dmy­tro La­szyn 29:30, przed Szy­mo­nem Kulką i To­ma­szem Gry­cką. Szymon Kulka był wicemistrzem Polski na 10 km przed dwoma laty. Za­wo­dnik ULKS Li­pinki w so­botę zdo­był 12. ty­tuł mi­strza Pol­ski — pier­wszy wśród se­nio­rów, jego wcze­śniej­szy zło­ty do­ro­bek w MP: U16 — 1 (2000 m), U18 — 1 (3000 m), U20 — 3 (3000m i 2 x 5000 m), U23 — 4 (5000 m i 3 x 10000 m) oraz w hali: U18 (2000 m) i U20 (3000 m).

Fot. trójmiasto.pl


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam