Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

8 sierpnia 2016

Konferencja prasowa nt. XIX Igrzysk LZS 2016

4 sierpnia w Tarnowie Pod­gór­nym od­była się kon­fe­ren­cja pra­sowa nt. XIX Ig­rzysk LZS. Człon­ko­wie Ko­mi­tetu Or­ga­ni­za­cyj­nego po­in­for­mo­wali o sta­nie przy­go­to­wań do ig­rzysk i ich pro­gra­mie. Mimo wa­ka­cyj­nego okresu na spot­ka­nie przy­byli przed­sta­wi­ciele naj­waż­niej­szych lo­kal­nych mediów.

Byli m.in.: red. Mil­czew­ski z TVP3, red. Ra­taj­czak Ra­dio Mer­kury, red. Le­chna Nasz Głos Po­znań­ski, red. Gór­ski „Rzecz­pos­po­li­ta” oraz „Są­siadka Czy­taj” w osobie Ag­nieszki Rze­źnik. Za­bra­kło tylko red. Pat­ro­niaka z „Głosu Wiel­ko­pol­skie­go”, który po­in­for­mo­wał, że będzie pisał na łamach swojej gazety o igrzyskach. Już kilka godzin po spotkaniu ukazała się informacja w TVP3. Materiał o igrzyskach ukaże się także w sierpniowym wydaniu „Wiadomości Sportowych”.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam