Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

8 sierpnia 2016

Zapraszamy na Mistrzostwa Europy w Baśkę do Luzina

Miłośników wszelakich gier kar­cia­nych za­pra­szamy w naj­bliż­szy weekend do Lu­zina. Od­będą się tam Mi­strzo­stwa Eu­ropy w Ba­śkę oraz Fes­ti­wal Ba­śki i Kopa. Or­ga­ni­za­to­rem Mi­strzostw Eu­ropy jest Pol­ska Fe­de­ra­cja Baszka — Kop oraz KTS-K GOSRiT Luzino. Pa­tro­nat ho­no­rowy spra­wuje Ja­ro­sław Wejer, Wójt Gminy Lu­zino, par­tne­rem mi­strzostw jest Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Mi­strzo­stwa Eu­ropy za­li­czane są do ran­kingu Mas­ters Pol­ska 2016. W tur­nieju zo­staną ro­ze­grane 4 rundy po 40 rozdań. Wszyscy za­wo­dnicy będą ry­wa­li­zować o 50 pu­charów oraz wiele na­gród rze­czo­wych. Mi­strzo­stwa od­będą się 14 sier­pnia w Hali Wi­do­wi­skowo­-Spor­to­wej w Lu­zinie przy ul. Mi­ckie­wi­cza 22. Dzień wcze­śniej, w so­botę 13 sier­pnia od­będzie się Fe­sti­wal Baśki i Kopa.

 

Festiwal o tytuł Super Mistrza Baśki i Kopa zostanie rozegrany w czterech najbardziej popularnych odmianach gry w Polsce: Baszka Méster Sport As ♥, Baśka czerwona — As ♥ bez granów, Baśka czarna — As § As ª As©, Kop — As© 10 § 10 ª 10©. W turnieju zostaną rozegrane 4 rundy po 40 rozdań. Nagrodą główną jest tablet. Miłośnicy Baśki i Kopa po raz pierwszy w Polsce będą mieli okazję rywalizować w ten sposób. Zapisy do festiwalu odbędą się w godz. 13.00-13.45.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam