Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

15 lipca 2016

Można zakupić monografię dotyczącą historii LZS w latach 1975-2015

Z okazji ju­bi­le­uszu 70-­lecia dzia­łal­ności Kra­jo­wego Zrze­szenia Lu­dowe Ze­społy Spor­towe, ze­spół au­tor­ski pod kie­run­kiem prof. dra hab. Eli­giu­sza Ma­ło­lep­szego przy­go­to­wał mo­no­gra­fię pt. Z dzie­jów sportu i tu­ry­styki w dzia­łal­ności Kra­jo­wego Zrze­sze­nia Lu­dowe Ze­spo­ły Spor­towe w la­tach 1975-2015.

Ksią­żkę można za­kupić w cenie 21 zł (brutto) plus ko­szty wy­syłki w Wy­daw­nic­twie Aka­demii im. Jana Dłu­go­sza w Czę­sto­cho­wie.

Adres Wy­da­wnic­twa: 42-200 Czę­sto­chowa, ul. Wa­szyn­gtona 4/8, tel. (034) 378-43-28, fax. (034) 378-43-19. Wię­cej in­for­ma­cji — wy­da­wni­ctwo@ajd.czest.pl.

Po­le­camy, znaj­dzie­cie w niej dro­dzy Czy­tel­nicy wiele cie­kawych in­for­macji oraz faj­nych zdjęć.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam