Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 maja 2016

XVIII Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS
Wystawa 70-lecia LZS

21 maja w sie­dzi­bie PKOl w War­sza­wie od­bę­dzie się XVIII Kra­jo­wy Zjazd De­le­ga­tów Zrze­sze­nia LZS. Pod­su­mo­wana zo­sta­nie ka­den­cja 2012-15. De­le­gaci wy­bio­rą no­we wła­dze i uch­wa­lą pro­gram dzia­ła­nia na lata 2016-2019. W Zjeź­dzie udział weź­mie 126 delegatów, wy­bra­nych pod­czas 16 zja­zdów wo­je­wódz­kich. W przer­wie zja­zd­owych obrad ot­warta zo­sta­nie wy­sta­wa po­świę­cona 70-leciu dzia­łal­ności LZS. Nosi ona nazwę — Nasze dzie­dzic­two. Jes­teś­my dumni z naszej his­torii. Zo­sta­ła ona przy­go­to­wana wspól­nie z Mu­zeum Spor­tu i Turystyki (można ją oglą­dać do 9 czerwca br). Obyd­wie im­prezy, w ra­mach ob­cho­dów 70-lecia LZS, objęte są Pat­ro­na­tem Ho­no­ro­wym Pre­zy­den­ta RP An­drzeja Dudy.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam