Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 maja 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w zapasach styl klasyczny — Kartuzy 2016

W Kar­tuzach w dniach 13-15 ma­ja od­były się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we Zrze­sze­nia LZS w za­pa­sach w stylu kla­sycz­nym. O ty­tuły mi­strzo­wskie ry­wa­li­zo­wali ka­deci i ju­nio­rzy/mło­dzie­żow­cy. W sumie ponad 100 za­wo­dni­ków z 15 klu­bów. Kla­sy­fi­ka­cję dru­ży­no­wą ka­de­tów wy­grał AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski przed Agro­sem Żary i Car­tu­sią Kar­tuzy, w klasyfikacji ju­nio­rów/mło­dzie­żow­ców zwy­cię­żyli gos­po­da­rze Car­tusia Kar­tuzy, przed Or­li­kiem Wierz­bica i KKS Kar­tu­zy. Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem tur­nieju zo­stał Pat­ryk Ka­miń­ski (Cement Gryf Chełm), a naj­lep­szym za­wo­dni­kiem z Ka­szub Se­bas­tian Bir.

Organi­zatorem mi­strzostw było Kra­jo­we Zrze­szenie LZS, któ­re na za­wo­dach re­pre­zen­to­wał wi­ce­prze­wod­ni­czący RG Wac­ław Hurko i GKS Car­tusia Kar­tuzy, współ­or­ga­ni­za­to­rami Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS, Urząd Mar­szał­kow­ski w Gdań­sku, Sta­ros­two Po­wia­to­we Kar­tuzy, Urząd Miasta Kar­tuzy oraz Pol­ski i Po­mor­ski Okrę­gowy Zwią­zek Za­paś­niczy.

 

W Kartuzach w dniach 13-15 maja odbyły się Mistrzostwa Krajowe Zrzeszenia LZS w zapasach w stylu klasycznym. O tytuły mistrzowskie rywalizowali kadeci i juniorzy/młodzieżowcy. W sumie ponad 100 zawodników z 15 klubów. Klasyfikację drużynową kadetów wygrał AKS Piotrków Trybunalski przed Agrosem Żary i Cartusią Kartuzy, w klasyfikacji juniorów/młodzieżowców zwyciężyli gospodarze Cartusia Kartuzy, przed Orlikiem Wierzbica i KKS Kartuzy. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Patryk Kamiński (Cement Gryf Chełm), a najlepszym zawodnikiem z Kaszub Sebastian Bir.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe Zrzeszenie LZS, które na zawodach reprezentował wiceprzewodniczący RG Wacław Hurko i GKS Cartusia Kartuzy, współorganizatorami Pomorskie Zrzeszenie LZS, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Starostwo Powiatowe Kartuzy, Urząd Miasta Kartuzy oraz Polski i Pomorski Okręgowy Związek Zapaśniczy.

 

Medaliści mistrzostw w kategorii kadetów: 42 kg — złoto Dominik Szreder MOSiR Grajewo, srebro Marcin Pupiec ZKS Radomsko; 46 kg — złoto Waldemar Kowalski Agros Żary, srebro Bartosz Karwowski Orzeł Zalesie, brąz Nikodem Krzyżański Sobieski Poznań; 50 kg — Michał Czwaliński Cement Gryf Chełm, srebro Dominik Waśkowicz Sobieski Poznań, brąz Mateusz Szumiło Cement Gryf Chełm i Michał Całka Sobieski Poznań; 54 kg — złoto Marcin Ciesielski Athletic Wola Krzysztoporska, srebro — Marcin Sztanderski ZKS Radomsko, brąz — Rafał Kowalczyk AKS Piotrków Trybunalski i Mariusz Ciesielski Athletic, Wola Krzysztoporska; 58 kg — złoto Michał Twardowski, srebro Karol Socha — obaj AKS Piotrków Trybunalski, brąz Patryk Hojka Podlasie Białystok i Adam Obryski MOSiR Grajewo; 63 kg — złoto Nikodem Drewa Cartusia Kartuzy, srebro Aleksander Mielewczyk Cartusia Kartuzy, brąz Artur Chojnacki i Skóra AKS — obaj AKS Piotrków Trybunalski; 69 kg — złoto Kacper Gajda AKS Piotrków Trybunalski, srebro Aleksander Płatek Agros Żary, brąz Adrian Cieślak Agros Żary i Bartosz Wolski AKS Piotrków Trybunalski; 76 kg — złoto Jakub Hildebrandt Cartusia Kartuzy, srebro Piotr Szczerbik Warmia Lidzbark Warmiński, brąz Piotr Siwak Agros Żary i Jakub Adamski Sobieski Poznań; 85 kg — złoto Mateusz Trofimczuk Podlasie Białystok, srebro Kacper Łuczak Sokół Lubawa, brąz Dawid Hoffmann Agros Żary; 100 kg — złoto Oskar Teodorczyk AKS Piotrków Trybunalski, srebro Karol Pijewski Athletic Wola Krzysztoporska, brąz Wojciech Szałkowski Warmia Lidzbark Warmiński.

Medaliści mistrzostw w kategorii młodzieżowiec: 60 kg — złoto Michał Zawadzki Sokół Lubawa, srebro Szymon Zimnoch Podlasie Białystok, brąz Kamil Szymaszek ZKS Radomsko; 66 kg — złoto Sebastian Bir Cartusia Kartuzy, srebro Jakub Bednarz ZKS Miastko, brąz Adam Bosak Warmia Lidzbark Warmiński i Damian Tokarski Orlik Wierzbica; 74 kg — złoto Damian Cierlik AKS Piotrków Tryb., srebro Damian Metza Cartusia Kartuzy, brąz Albert Nowak Orlik Wierzbica i Gerard Glabus Sobieski Poznań; 84 kg — złoto Krzysztof Niklas Cartusia Kartuzy, srebro Bartosz Rajter Sobieski Poznań, brąz Jakub Struczyński Cartusia Kartuzy i Tomasz Ewertowski Sokół Lubawa; 96 kg — złoto Patryk Kamiński Cement Gryf Chełm, srebro Eryk Roszkowski Cartusia Kartuzy, brąz Dawid Dryja ZKS Radomsko i Bartosz Dunst KKS Kartuzy, 120 kg — złoto Erwin Imbierski Agros Żary, srebro Kacper Troć Cement Gryf Chełm, brąz Dawid Zbutowicz Warmia Lidzbark Warmiński.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam