Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

10 września 2015

Konferencja na temat finansowania sportu pod patronatem Krajowego Zrzeszenia LZS

W dniach 28-29 wrze­śnia w Rze­szo­wie, w Sali Mil­le­nium Ho­te­lu Hil­ton Gar­den Hill od­bę­dzie się Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja „Fi­nan­so­wa­nie spor­tu oraz dzia­łal­no­ści po­żyt­ku pu­blicz­ne­go z bu­dże­tu Jed­no­stek Sa­mo­rzą­du Te­ry­to­rial­ne­go”. W ra­mach dwu­dnio­we­go pro­gra­mu od­bę­dą się IV se­sje, któ­rych za­kres te­ma­tycz­ny od­zwier­cie­dla naj­istot­niej­sze pro­ble­my iden­ty­fi­ko­wa­ne w ob­sza­rze fi­nan­so­wa­nia przez jed­nost­ki sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go za­dań pu­blicz­nych re­ali­zo­wa­nych przez pod­mio­ty spo­za sek­to­ra fi­nan­sów pu­blicz­nych w sfe­rze spor­tu oraz dzia­łal­no­ści po­żyt­ku pu­blicz­ne­go. Prze­wi­dzia­ne są wy­stą­pie­nia osób o uzna­nym do­rob­ku na­uko­wym bądź za­wo­do­wym. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy nad kon­fe­ren­cją spra­wu­ją: Pre­zy­dent Mia­sta Rze­szo­wa, Sta­ro­sta Rze­szow­ski, Unia Mia­ste­czek Pol­skich oraz Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS. Na cze­le Ko­mi­te­tu Or­ga­ni­za­cyj­ne­go stoi me­ce­nas Ar­ka­diusz Ta­lik, czło­nek Ko­mi­te­tu Ste­ru­ją­ce­go Cen­trum Ba­daw­czo­-Ro­zwo­jo­we­go Sa­mo­rzą­du Te­ry­to­rial­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go we Wro­cła­wiu, czło­nek Ko­le­gium Re­gio­nal­nej Izby Ob­ra­chun­ko­wej w Opo­lu, Rzecz­nik dys­cy­pli­ny fi­nan­sów pu­blicz­nych I in­stan­cji. Re­je­stra­cji moż­na do­ko­nać po­przez stro­nę in­ter­ne­to­wą www.konferencja.egitim.pl

 

Czte­ry wspo­mnia­ne wy­żej se­sje do­ty­czą na­stę­pu­ją­cych te­ma­tów: 1. Pod­sta­wy pla­no­wa­nia i wy­ko­na­nia wy­dat­ków na re­ali­za­cję za­dań pu­blicz­nych przez jed­nost­ki sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go, 2. Me­cha­ni­zmy fi­nan­so­we­go wspie­ra­nia spor­tu i dzia­łal­no­ści po­żyt­ku pu­blicz­ne­go, 3. Pra­wa i obo­wiąz­ki pod­mio­tu zle­ca­ją­ce­go re­ali­za­cję za­dań pu­blicz­nych oraz be­ne­fi­cjen­ta otrzy­mu­ją­ce­go wspar­cie fi­nan­so­we ze środ­ków pu­blicz­nych oraz 4. Przed­miot ochro­ny fi­nan­sów pu­blicz­nych w świe­tle za­sad od­po­wie­dzial­no­ści za na­ru­sze­nie dys­cy­pli­ny fi­nan­sów pu­blicz­nych.

Kon­fe­ren­cja ad­re­so­wa­na jest w szcze­gól­no­ści do przed­sta­wi­cie­li or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych re­ali­zu­ją­cych za­da­nia pu­blicz­ne fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków pu­blicz­nych bądź ubie­ga­ją­cych się o re­ali­za­cję ta­kich za­dań, jak rów­nież wszyst­kich tych, któ­rzy ob­szar za­wo­do­wej ak­tyw­no­ści sy­tu­ują w sfe­rze współ­pra­cy jed­no­stek sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go z or­ga­ni­za­cja­mi po­za­rzą­do­wy­mi (wój­to­wie, bur­mi­strzo­wie, pre­zy­den­ci miast, człon­ko­wie za­rzą­dów po­wia­tów oraz wo­je­wództw, skarb­ni­cy, kie­row­ni­cy i głów­ni księ­go­wi jed­no­stek sek­to­ra fi­nan­sów pu­blicz­nych).

Opła­ta kon­fe­ren­cyj­na wy­no­si 395 zł/o­so­ba. Opła­ty fa­kul­ta­tyw­ne: 1. Noc­leg (28-29 wrze­śnia) w Ho­te­lu Hil­ton — do­pła­ta 100 zł/o­so­ba (miej­sce w pok. 2 os. ze śnia­da­niem). 2. Noc­leg (28-29 wrze­śnia) w Ho­te­lu Hil­ton — do­pła­ta 200 zł/o­so­ba (miej­sce w pok. 1 os. ze śnia­da­niem). Ilość miejsc ogra­ni­czo­na.

Re­je­stra­cją oraz ob­słu­gą fi­nan­so­wą kon­fe­ren­cji zaj­mu­je się EGI­TIM.PL Szko­le­nia dla JST. Wię­cej in­for­ma­cji o kon­fe­ren­cji na stro­nie in­ter­ne­to­wej po­da­nej wy­żej. Kon­takt do Se­kre­ta­ria­tu Kon­fe­ren­cji:

Mi­chał Igna­siak

tel. +48 731 393 493

fax + 48 (65) 619 45 54

e-ma­il: biu­ro­(at)egi­tim.pl


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam