Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

10 września 2015

Move Week po raz trzeci

Eu­ro­pej­ski Ty­dzień Ru­chu (Move Week) to kul­mi­na­cyj­ne wy­da­rze­nie pro­mu­ją­ce kam­pa­nię Now­We­Mo­ve. Kam­pa­nia ta ma wy­raź­nie po­sta­wio­ny cel: zwięk­sze­nie licz­by ak­tyw­nych fi­zycz­nie Eu­ro­pej­czy­ków o 100 mi­lio­nów do koń­ca 2020 roku! Eu­ro­pej­ski Ty­dzień Ru­chu ko­or­dy­no­wa­ny jest przez Mię­dzy­na­ro­do­we Sto­wa­rzy­sze­nie Spor­tu i Kul­tu­ry (I­SCA) we współ­pra­cy z Eu­ro­pej­ską Fe­de­ra­cją Cy­kli­stów (ECF). W Pol­sce ko­or­dy­na­to­rem Ty­go­dnia Ru­chu jest Fun­da­cja V4Sport Gro­up, z któ­rą Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS od kilu lat współ­pra­cu­je. W tym roku Ty­dzień Ru­chu od­bę­dzie się w dniach 21-27 wrze­śnia. Za­chę­ca­my do two­rze­nia wła­snych — mniej­szych i więk­szych pro­jek­tów, któ­re po­mo­gą zak­ty­wi­zo­wać do ru­chu są­sia­dów, zna­jo­mych i przy­ja­ciół. Li­czy się każ­da ini­cja­ty­wa, któ­ra po­zwo­li ak­tyw­nie spę­dzić czas. Do 14 wrze­śnia na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.poland.moveweek.eu trwa re­je­stra­cja. Moż­na zdo­być ga­dże­ty na re­ali­za­cję swo­ich pro­jek­tów, a o naj­cie­kaw­szych po­my­słach zro­bi się gło­śno w Eu­ro­pie.

 

Nie zwle­kaj­cie z re­je­stra­cją. Pod Ty­dzień Ru­chu moż­na pod­łą­czyć pla­no­wa­ne wcze­śniej im­pre­zy lub stwo­rzyć coś od po­cząt­ku. Sześć­dzie­siąt naj­lep­szych, naj­bar­dziej in­no­wa­cyj­nych po­my­słów, an­ga­żu­ją­cych do ru­chu Po­la­ków otrzy­ma wspar­cie w po­sta­ci ma­te­ria­łów pro­mo­cyj­nych — ko­szu­lek, opa­sek, na­kle­jek, ulo­tek, ba­ne­rów oraz in­nych ga­dże­tów dla uczest­ni­ków. Wszyst­kie te ma­te­ria­ły po­mo­gą Agen­tom Ru­chu w pla­no­wa­niu wspar­cia, pro­mo­cji i or­ga­ni­za­cji ich wy­da­rzeń. Re­je­stru­ją­cym czy­li Agen­tem Ru­chu mo­że stać się każ­dy, komu le­ży na ser­cu tro­ska o zdro­wie. Od­dol­na, lo­kal­na or­ga­ni­za­cja spor­to­wa, klub, szko­ła, uni­wer­sy­tet, wo­lon­ta­riu­sze, fir­ma, gmi­na­/mia­sto lub oso­ba, któ­ra zor­ga­ni­zu­je wy­da­rze­nie spor­to­we lub pro­mu­ją­ce ak­tyw­ność fi­zycz­ną. Po­nad­to dla dwóch Agen­tów Ru­chu, któ­rzy zor­ga­ni­zu­ją naj­cie­kaw­sze wy­da­rze­nia spor­to­we w Pol­sce i wy­ślą na czas re­la­cję fo­to­/vi­deo i tekst po za­koń­cze­niu ak­cji, or­ga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li spe­cjal­ną na­gro­dę — wy­jazd na MOVE Con­gress w Ko­pen­ha­dze w dniach 5-7.11, pod­czas któ­re­go przed­sta­wi­cie­le po­nad 30 kra­jów we­zmą udział w dys­ku­sji do­ty­czą­cej roz­wo­ju ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej na świe­cie. Do­dat­ko­wo z or­ga­ni­za­to­ra­mi pię­ciu naj­cie­kaw­szych wy­da­rzeń prze­pro­wa­dzo­ne zo­sta­ną wy­wiad, któ­ry póź­niej, po prze­tłu­ma­cze­niu na ję­zyk an­giel­ski, za­miesz­czo­ne zo­sta­ną na stro­nie www.moveweek.eu. Bę­dą tak­że na­gro­dy nie­spo­dzian­ki.

W ubie­głym roku w Move Week uczest­ni­czy­ło w ca­łej Eu­ro­pie po­nad mi­lion osób. Do­łącz w tym roku to tej wiel­kiej spor­to­wej ro­dzi­ny.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam