Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 września 2015

XV Otwarte Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS w kajakarstwie juniorów i młodzików – Wolsztyn 2015

W dniach 11-12 wrze­śnia w Wolsz­ty­nie od­by­ły się XV Otwar­te Mi­strzo­stwach Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w ka­ja­kar­stwie ju­nio­rów i mło­dzi­ków. Uro­czy­stość otwar­cia mi­strzostw po­łą­czo­na by­ła z od­da­niem do użyt­ku roz­bu­do­wa­nej przy współ­udzia­le środ­ków MSiT i sa­mo­rzą­du lo­kla­ne­go przy­sta­ni ka­ja­ko­wej w Par­ku Miej­skim. Wszyst­kich przy­by­łych go­ści oraz licz­nie zgro­ma­dzo­ną pu­blicz­ność po­wi­tał Krzysz­tof Pia­sek, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS oraz se­kre­tarz RG KZS LZS. Mi­strzo­stwa otwo­rzył Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RG KZ LZS. W za­wo­dach star­to­wa­ło 352 za­wod­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych 23 klu­by z 6 wo­je­wództw. Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wa­ło 155 uczest­ni­ków z 11 klu­bów z 4 wo­je­wództw. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Wolsz­ty­nie, UMKS „Zryw” Wolsz­tyn i Bur­mistrz Wolsz­ty­na. Mi­strzo­stwa uzy­ska­ły do­finan­so­wa­nie Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­gra­li go­spo­da­rze, czy­li UMKS „Zryw” Wolsz­tyn, a wo­je­wódz­ką Wiel­ko­pol­ska.

 

Wśród za­pro­szo­nych go­ści, któ­rzy bra­li udział w otwar­ciu mi­strzostw byli m.in.: Jan Fi­lip Li­bic­ki — se­na­tor RP, Ja­kub Rut­nic­ki — po­seł na Sejm RP, To­masz Wik­tor, dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, któ­ry re­pre­zen­to­wał Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go, Ja­cek Skro­bisz — Wiel­ko­pol­ski Wi­ce­ku­ra­tor Oświa­ty oraz Ta­de­usz Wró­blew­ski — wi­ce­pre­zes Za­rzą­du Pol­skie­go Związ­ku Ka­ja­ko­we­go i Ire­ne­usz Pra­char­czyk — pre­zes OZKaj w Po­zna­niu. Wła­dze sa­mo­rzą­do­we re­pre­zen­to­wa­li: Ja­nusz Frąc­ko­wiak — Sta­ro­sta Wolsz­tyń­ski, Piotr Kra­jew­ski — Wi­ce­sta­ro­sta Wolsz­tyń­ski, Woj­ciech Lis — Bur­mistrz Wolsz­ty­na oraz gru­pa rad­nych miej­skich i po­wia­to­wych. Obec­ni byli tak­że pol­scy olim­pij­czy­cy w oso­bach: Ka­ta­rzy­ny Chwiał­kow­skiej — We­iss, Pre­ze­sa Ho­no­ro­we­go UMKS „Zryw” Wolsz­tyn, Ry­szar­da Obor­skie­go, Ry­szar­da Chwiał­kow­skie­go, Grze­go­rza Kraw­co­wa. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wał oprócz Wa­cła­wa Hur­ki tak­że Sta­ni­sław Ko­peć, czło­nek Rady Głow­nej KZ LZS. W ce­re­mo­nii otwar­cia po­nad­to uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le Ber­liń­skie­go Związ­ku Ka­ja­ko­we­go z jego Pre­ze­sem An­dre He­in­ri­chem na cze­le.

Uro­czy­ste­go prze­cię­cia wstę­gi, oficjal­nie otwie­ra­ją­cej po­dwo­je no­wej przy­sta­ni ka­ja­ko­wej, do­ko­na­li — Mo­ni­ka Li­sko­wiak — uta­len­to­wa­na za­wod­nicz­ka UMKS „Zryw”, Ja­kub Rut­nic­ki, Woj­ciech Lis oraz Ma­rek Szy­man­kie­wicz.

Punk­tu­al­nie o godz. 1130 wy­star­to­wał pierw­szy bieg w ka­te­go­rii K — 1 mło­dzi­ków. Współ­or­ga­ni­za­tor za­wo­dów, Bur­mistrz Wolsz­ty­na, za­pew­nił in­ter­ne­to­wą trans­mi­sję mi­strzostw „on — line” z czte­rech ka­mer. Im­pre­za­mi to­wa­rzy­szą­cy­mi XV Otwar­tym Mi­strzo­stwom Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS by­ły Ogól­no­pol­skie Re­ga­ty Dzie­ci o Pu­char Bur­mi­strza Wolsz­ty­na oraz re­ga­ty w ra­mach ran­kin­gu mło­dzi­ków Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go.

Mi­strza­mi Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w po­szcze­gól­nych wy­ści­gach zo­sta­li:

 

 • 1000 m — K-1 mło­dzik 2001 — Da­mian Li­sko­wiak UMKS Zryw Wolsz­tyn
 • 1000 m — K-1 ju­nior — Ka­mil Wy­rwas UKS Pa­miąt­ko­wo
 • 1000 m — K-1 mło­dzicz­ka 2001 — Ka­ro­li­na Ka­rol­czuk UKS Doj­li­dy Bia­ły­stok
 • 1000 m — K-1 mło­dzik 2003 — Leon Wi­śniew­ski UKS Bły­ska­wi­ca Ro­kiet­ni­ca
 • 1000 m — K-2 ju­nior­ki młod­sze — Mo­ni­ka Li­sko­wiak, Alek­san­dra Szcze­pa­niak UMKS Zryw Wolsz­tyn
 • 1000 m — K-1 mło­dzik 2002 — Mar­cin No­wac­ki UMKS Zryw Wolsz­tyn
 • 1000 m — K-1 mło­dzicz­ka 2002 — Ni­ko­la Sita UMKS Zryw Wolsz­tyn
 • 1000 m — K-1 chłop­cy 2004 i młod­si — Ma­rek Mi­zia­łek MKS Pol­styr Człu­chów
 • 1000 m — K-1 ju­nior­ki — Mar­ta Be­rus UMKS Zryw Wolsz­tyn
 • 1000 m — K-1 dziew­czę­ta rocz­nik 2004 i młod­sze — Ju­lia Pie­choc­ka UMKS Zryw Wolsz­tyn
 • 1000 m — K-1 ju­nior­ki młod­sze — Na­ta­lia Droź­dziel LKK Hu­ber­tus Bia­ły Bór
 • 1000 m — K-2 mło­dzik — Da­mian Li­sko­wiak, Wik­tor Pie­choc­ki UMKS Zryw Wolsz­tyn
 • 1000 m — C-2 ju­nior młod­szy — Ka­mil Je­sion­kow­ski, Fi­lip Feh­lau KS Vic­to­ria Sztum
 • 1000 m — K-1 dziew­czę­ta 2003 — Wik­to­ria Ma­kul­ska MKS Pol­styr Człu­chów
 • 1000 m — K-2 ju­nior — Kac­per Misz­tak, Łu­kasz Ja­ro­sze­wicz UKS Ka­jak Trzcian­ka
 • 1000 m — K-2 mło­dzicz­ka — Ni­ko­la Sita, Ur­szu­la Sło­wiń­ska UMKS Zryw Wolsz­tyn
 • 1000 m — K-2 ju­nior młod­szy — Mar­cin Na­pie­ra­ła, Mi­ko­łaj Sita UMKS Zryw Wolsz­tyn
 • 1000 m — C-1 ju­nior­ka młod­sza — Mag­da­le­na Char­ty­to­niuk UKS Doj­li­dy Bia­ły­stok

 

Kla­sy­fika­cja klu­bo­wa: 1. UMKS Zryw Wolsz­tyn, 2. UKS Ka­jak Trzcian­ka, 3. MKS Pol­styr Człu­chów, 4. Bły­ska­wi­ca Ro­kiet­ni­ca, 5. KS Vic­to­ria Sztum, 6. UKS Doj­li­dy Bia­ły­stok, 7. UKS Je­rzy­ko­wo, 8. UKS Pa­miąt­ko­wo, 9. LKK Hu­ber­tus Bia­ły Bór, 10. Pro In­te­gra­cja Wolsz­tyn, 11. MOSW Choszcz­no.

Kla­sy­fika­cja wo­je­wództw: 1. Wiel­ko­pol­skie, 2. Po­mor­skie, 3. Pod­la­skie, 4. Za­chod­nio­po­mor­skie.

Pu­cha­ry dla uczest­ni­ków w wy­żej wy­mie­nio­nych kla­sy­fika­cjach wrę­cza­li: Sta­ni­sław Ko­peć, olim­pij­ka Ka­ta­rzy­na Chwiał­kow­ska — We­iss, Ta­de­usz Wró­blew­ski, Piotr Kra­jew­ski — Wi­ce­sta­ro­sta Wolsz­tyń­ski oraz Pa­weł Gme­rek — dy­rek­tor OSiR Wolsz­tyn, re­pre­zen­tu­ją­cy Bur­mi­strza Wolsz­ty­na. Na za­koń­cze­nie mi­strzostw Sta­ni­sław Ko­peć, w imie­niu wszyst­kich uczest­ni­ków po­dzię­ko­wał in­sty­tu­cjom, urzę­dom i oso­bom, któ­re w ja­ki­kol­wiek spo­sób przy­czy­ni­ły się do prze­pro­wa­dze­nia tych za­wo­dów. Pod­kre­ślił, że dzię­ki za­an­ga­żo­wa­niu dzia­ła­czy Zrze­sze­nia LZS oraz sa­mo­rzą­du Gmi­ny Wolsz­tyn, moż­li­we by­ło prze­pro­wa­dze­nie za­wo­dów na tak wy­so­kim po­zio­mie or­ga­ni­za­cyj­nym. O wy­so­ki po­ziom spor­to­wy za­dba­ło 348 uczest­ni­ków XV Mi­strzostw Pol­ski Zrze­sze­nia LZS. Jesz­cze raz po­gra­tu­lo­wał klu­bo­wi UMKS „Zryw” wspa­nia­łej bazy spor­to­wej, ży­cząc wie­lu ko­lej­nych suk­ce­sów spor­to­wych i or­ga­ni­za­cyj­nych. Na­stęp­nie wy­gła­sza­jąc for­mu­łę za­mknię­cia za­wo­dów za­pro­sił wszyst­kich do udzia­łu w mi­strzo­stwach w roku 2016.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam