Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 września 2015

ETS Kongres Sportu Powszechnego

17 wrze­śnia w ra­mach pierw­sze­go Eu­ro­pej­skie­go Ty­go­dnia Spor­tu od­był się w War­sza­wie, w sie­dzi­bie PKOl, ETS Kon­gres Spor­tu Po­wszech­ne­go, z udzia­łem m.in. Do­ro­ty Idzi, pod­se­kre­ta­rza sta­nu w MSiT. Kon­gres to wspól­ne przed­się­wzię­cie Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Fun­da­cji Roz­wo­ju Kul­tu­ry Fi­zycz­nej i uczel­ni wyż­szych ma­ją­ce na celu zmia­nę dzia­ła­nia spor­tu jako po­li­ty­ki pu­blicz­nej. W kon­gre­sie wzię­li udział tak­że przed­sta­wi­cie­le na­sze­go Zrze­sze­nia w oso­bach: Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RG KZ LZS, Iwo­na Ku­siń­ska­-Ka­nia, spe­cja­li­sta w Biu­rze RG KZ LZS oraz Iwo­na Der­lat­ka, re­dak­tor „Wia­do­mo­ści Spor­to­wych”.

 

Kon­gres roz­po­czę­ła se­sja ple­nar­na, pod­czas któ­rej po­seł do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go Bog­dan Wen­ta przed­sta­wił dane na te­mat efek­tów wpły­wu po­li­ty­ki spor­to­wej na kon­dy­cję spo­łe­czeństw z per­spek­ty­wy Unii Eu­ro­pej­skiej, na­stęp­nie Da­riusz Buza, Dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Spor­tu dla Wszyst­kich omó­wił prio­ry­te­ty Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w kon­tek­ście ce­lów i efek­tów wspar­cia spor­tu ama­tor­skie­go, a tę część kon­gre­su za­koń­czy­ła pre­zen­ta­cja Alek­san­dry Goł­dys z Cen­trum Wy­zwań Spo­łecz­nych UW i Fun­da­cji Roz­wo­ju Kul­tu­ry Fi­zycz­nej.

Na­stęp­nie pod­czas czte­rech warsz­ta­tów uczest­ni­cy mo­gli po­znać in­spi­ru­ją­ce prak­ty­ki za­rzą­dza­nia usłu­gą pu­blicz­ną, ja­ką jest ofer­ta spor­to­wa. Wśród nich zna­la­zły się m.in. przy­kła­dy kam­pa­nii pro­mu­ją­cej ruch w Bir­ming­ham Be Ac­ti­ve oraz ogól­no­bry­tyj­skiej Get He­al­thy Get Ac­ti­ve, te­sty spraw­no­ści u dzie­ci NET­FIT Wę­gier­skie­go Związ­ku Spor­tu Szkol­ne­go, po­mor­skie prak­ty­ki Fun­da­cji Sport na Zdro­wie oraz pro­jekt Fun­da­cji Roz­wo­ju Kul­tu­ry Fi­zycz­nej „Se­nio­rzy na Or­li­kach”. Fun­da­cja Roz­wo­ju Kul­tu­ry Fi­zycz­nej przy­go­to­wa­ła też pu­bli­ka­cję pt.„Wy­bra­ne za­cho­wa­nia zdro­wot­ne Po­la­ków w per­spek­ty­wie spor­tu po­wszech­ne­go i zdro­wia. Ana­li­za pro­ble­mu”, któ­rą otrzy­ma­li wszy­scy uczest­ni­cy kon­gre­su. Wię­cej o Kon­gre­sie wkrót­ce w li­sto­pa­do­wym nu­me­rze „WS”.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam