Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 września 2015

Sztangistki WLKS Siedlce Nowe Iganie najlepsze w Drużynowym Pucharze Polski

18 wrze­śnia na po­mo­ście klu­bu Bu­dow­la­nych Opo­le ro­ze­gra­no Dru­ży­no­wy Pu­char Pol­ski w pod­no­sze­niu cię­ża­rów ko­biet. Wy­gra­ły go za­wod­nicz­ki WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie w skła­dzie: Wio­le­ta Ja­strzęb­ska, Mag­da­le­na Mę­dza, Ka­ro­li­na Misz­czakMa­ria Wrzo­sek. Dru­gie miej­sce za­ję­ła dru­ży­na CLKS Ma­zo­vii Cie­cha­nów a trze­cie UKS Ta­len­to­wi Wro­cław. Star­to­wa­ło 10 ze­spo­łów. Naj­lep­szą za­wod­nicz­ką tur­nie­ju zo­sta­ła Pa­try­cja Pie­cho­wiak (Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl).

 

Wśród 10 ze­spo­łów, któ­re zgło­si­ły się do wal­ki o pu­char by­ło 7 klu­bów Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, oprócz wy­żej wy­mie­nio­nych star­to­wa­ły dru­ży­ny: LKS Ome­ga Klesz­czów, LKS Do­bry­szy­ce, LKS Po­lwi­ca Wierzb­no i LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl.

Atlet­ki z Sie­dlec wy­gra­ły rzu­tem na ta­śmę. Po pierw­szej se­rii pro­wa­dził klub tre­ne­ra Se­ba­stia­na Ołub­ka — LKS Do­bry­szy­ce i dwu­krot­na mi­strzy­ni Eu­ro­py do lat 15 i 17 — Syl­wia Oleś­kie­wicz. Po dru­giej se­rii pro­wa­dze­nie ob­ję­ła CLKS Ma­zo­vii Cie­cha­nów dzię­ki punk­tom Mi­le­ny Rut­kow­skiej pod­opiecz­nej tre­ne­ra Mar­ka Sach­ma­ciń­skie­go. W trze­ciej tu­rze naj­lep­sza oka­za­ła się sie­dl­czan­ka Wio­le­ta Ja­strzęb­ska i dzię­ki temu jej klub ob­jął pro­wa­dze­nie. W czwar­tej se­rii, Ma­ria Wrzo­sek, wy­po­ży­czo­na przez WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie z klu­bu MLKPC So­ko­łów Pod­la­ski, za­ję­ła czwar­te miej­sce i to wy­star­czy­ło do utrzy­ma­nia pierw­sze­go miej­sca w Pu­cha­rze. Ostat­nią se­rię wy­gra­ła naj­lep­sza za­wod­nicz­ka tur­nie­ju Pa­try­cja Pie­cho­wiak.

Fot. Nor­bert Ko­wa­lew­ski PZPC


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam