Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 września 2015

Paweł Fajdek nominowany do tytułu Lekkoatlety Roku 2015 – Głosuj!

Pa­weł Faj­dek (KS Agros Za­mość) zo­stał no­mi­no­wa­ny do ty­tu­łu Lek­ko­atle­ty Roku 2015 — na­gro­dy „Eu­ro­pe­an Ath­le­tics Gol­den Tracks” przy­zna­wa­nej przez Eu­ro­pe­an Ath­le­tics. No­mi­na­cje otrzy­ma­ło tak­że 2 in­nych pol­skich lek­ko­atle­tów — Ani­ta Wło­dar­czyk (rzut mło­tem) i Piotr Ma­ła­chow­ski (rzut dys­kiem) oraz w ka­te­go­rii „wscho­dzą­ca gwiaz­da lek­ko­atle­ty­ki w Eu­ro­pie” ko­lej­na trój­ka Po­la­ków — Kon­rad Bu­ko­wiec­ki (pch­nię­cie ku­lą), Pa­tryk Do­bek (400 m ppł) i Bar­tło­miej Stój (rzut dys­kiem). Do 28 wrze­śnia trwa in­ter­ne­to­we gło­so­wa­nie — gło­so­wać moż­na na stro­nie Fa­ce­bo­ok Eu­ro­pe­an Ath­le­tics

 

Na wy­ni­ki ple­bi­scy­tu zło­ży się suma gło­sów z czte­rech grup (uw­zględ­nia­nych z wa­gą po 25%): fani, me­dia, na­ro­do­we fe­de­ra­cje i eks­per­ci Eu­ro­pe­an Ath­le­tics. Ogło­sze­nie wy­ni­ków na­stą­pi pod­czas uro­czy­stej Gali Eu­ro­pe­an Ath­le­tics Gol­den Tracks w Lo­zan­nie w so­bo­tę 17 paź­dzier­ni­ka 2015.

Przy­po­mnij­my te­go­rocz­ne osią­gnię­cia na­sze­go za­wod­ni­ka — nie­po­ko­na­ny od 18 kon­kur­sów, po raz dru­gi z rzę­du zdo­był ty­tuł mi­strza świa­ta (z prze­wa­gą po­nad dwu­me­tro­wą, 3 naj­dal­sze rzu­ty w kon­kur­sie), jako je­dy­ny w se­zo­nie prze­kro­czył gra­ni­cę 80 m — aż w 13 kon­kur­sach, osią­gnął naj­lep­szy od 7 lat wy­nik na świe­cie.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam