Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

21 września 2015

MGLKS Tarpan Mrocza drugi w Drużynowych Mistrzostwach Polski – finał ekstraklasy

Nie uda­ło się za­wod­ni­kom MGLKS Tar­pan Mro­cza po­ko­nać dru­ży­nę Bu­dow­la­nych Opo­le w Dru­ży­no­wych Mi­strzo­stwach Pol­ski — do zwy­cię­stwa za­bra­kło tyl­ko 10 punk­tów. Naj­lep­szy in­dy­wi­du­al­ny re­zul­tat wg Sinc­la­ira uzy­skał To­masz Zie­liń­ski (Tar­pan Mro­cza) — 435,4 pkt — 387 kg (172 kg + 215 kg). Trze­cie miej­sce wy­wal­czy­ła CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów. Fi­nał eks­tra­kla­sy od­był się 19 wrze­śnia w Opo­lu. Na po­mo­ście wy­stą­pi­li naj­lep­si pol­scy za­wod­ni­cy w pod­no­sze­niu cię­ża­rów, któ­rzy przy­go­to­wu­ją się do dwóch waż­nych za­wo­dów — mi­strzostw Eu­ro­py do lat 20 i 23 w Kłaj­pe­dzie (Li­twa), któ­re od­bę­dą się w dniach 2-11 paź­dzier­ni­ka i mi­strzostw świa­ta se­nio­rów w Ho­uston (USA) — 20-29 li­sto­pa­da.

 

Fi­na­ło­wy tur­niej o zło­to Eks­tra­kla­sy DMP 2015 miał god­ną opra­wę. Za­wo­dy otwo­rzy­li — mar­sza­łek wo­je­wódz­twa opol­skie­go Grze­gorz Sa­wic­ki wraz z pre­ze­sem „Bu­dow­la­nych” gen. bry­ga­dy Ry­szar­dem Grusz­ką oraz na­czel­ni­kiem Wy­dzia­łu Spor­tu Urzę­du Miej­skie­go w Opo­lu Łu­ka­szem Strze­lec­kim. Tre­ner Ry­szard Szew­czyk do wal­ki de­sy­gno­wał ta­kie zna­ko­mi­to­ści jak: Bar­tło­miej Bonk, Ar­ka­diusz Mi­chal­ski, Da­niel Do­łę­ga, Pa­weł Ko­szał­ka, Se­ba­stian Hoim i Łu­kasz Kraw­czyk. Go­ście pro­wa­dze­ni przez Je­rze­go Śli­wiń­skie­go przy­je­cha­li w naj­moc­niej­szym skła­dzie — z Ad­ria­nem i To­ma­szem Zie­liń­ski­mi, Ar­se­nem Ka­sa­bi­je­wem, Kac­prem Ba­dzią­gow­skim, Kac­prem Kło­sem i Szy­mo­nem Ju­rec­kim. Asy­sten­ta­mi tre­ne­rów Opo­la i Mro­czy — byli me­da­li­ści olim­pij­scy — srebr­ny z Bar­ce­lo­ny (1992) Krzysz­tof Sie­mion i brą­zo­wy z Seu­lu (1988) Sła­wo­mir Za­wa­da.

Po rwa­niu pro­wa­dzi­li za­wod­ni­cy Tar­pa­na. Naj­lep­szy wy­nik wg Sinc­la­ira wśród go­spo­da­rzy uzy­skał Bar­tło­miej Bonk, a wśród go­ści Kac­per Ba­dzią­gow­ski. W pod­rzu­cie też świet­nie za­czę­li za­wod­ni­cy z Mro­czy — Kac­per Kłos po­pra­wił re­kord Pol­ski „z bro­dą” sie­dem­na­sto­lat­ków w kat. 77 kg — 171 kg, po­pra­wia­jąc o ki­lo­gram do­tych­cza­so­wy wy­nik na­le­żą­cy do To­ma­sza Zie­liń­skie­go. Jesz­cze na trzy po­dej­ścia przed koń­cem pro­wa­dzi­ła Mro­cza, ale w swo­im dru­gim po­dej­ściu Da­niel Do­łę­ga pod­rzu­cił 218 kg i wia­do­mo już by­ło, że wy­gra­ją go­spo­da­rze. Naj­wię­cej w za­wo­dach pod­rzu­cił Ar­ka­diusz Mi­chal­ski — 222 kg.

War­to jesz­cze od­no­to­wać re­zul­ta­ty Pa­try­ka Bęb­na z Ma­zo­vii Cie­cha­nów. Ak­tu­al­ny mistrz Eu­ro­py do lat 15 z Land­skro­ny w kat. 77 kg w dru­gim po­dej­ściu na 121 kg w rwa­niu usta­no­wił re­kord Pol­ski do lat 15, do tego do­ło­żył 143 w pod­rzu­cie i 264 kg w dwu­bo­ju — oby­dwa re­zul­ta­ty to tak­że re­kor­dy do lat 15! Ma­ło tego — to wy­ni­ki lep­sze niż re­kor­dy Eu­ro­py w kat. 77 kg do lat 15, na­le­żą­ce zresz­tą do Pa­try­ka.

Fot. Nor­bert Ko­wa­lew­ski PZPC


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam