Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

9 grudnia 2013

Ewa Bugdoł liderką światowego rankingu w triathlonie

Na po­cząt­ku grud­nia Mię­dzy­na­ro­do­wa Unia Tria­th­lo­nu (ITU) opu­bli­ko­wa­ła naj­now­szy ran­king w tria­th­lo­nie na dłu­gim dy­stan­sie (3 km pły­wa­nie, 80 km jaz­da ro­we­rem, 20 km bieg). Li­der­ką jest Ewa Bug­doł z WLKS Kmi­cic Czę­sto­cho­wa. To je­den z naj­więk­szych suk­ce­sów w hi­sto­rii pol­skie­go tria­th­lo­nu. Po­lka ma 961,9 punk­tu i awan­so­wa­ła aż o czte­ry po­zy­cji w po­rów­na­niu z po­przed­nim ze­sta­wie­niem.

 

Ten se­zon za­czął się dla za­wod­nicz­ki od kon­tu­zji, ale koń­ców­ka by­ła zna­ko­mi­ta — w li­sto­pa­dzie zdo­by­ła PŚ w Chi­nach i 3 miej­sce w Iron­man Au­stin, w sta­nie Te­xas (USA).

27-let­nia Bug­doł tria­th­lon upra­wia wy­czy­no­wo od 10 lat. W do­rob­ku ma m.in. srebr­ny me­dal mi­strzostw świa­ta w du­ath­lo­nie (bieg — ro­wer — bieg) oraz brą­zo­wy mi­strzostw Eu­ro­py w tria­th­lo­nie na dłu­gim dy­stan­sie. Jest pię­cio­krot­ną mi­strzy­nią kra­ju (2009-2013).

Ak­tu­al­nie Ewa Bug­doł prze­by­wa w Ko­lo­ra­do, gdzie przy­go­to­wu­je się do se­zo­nu 2014 pod okiem swo­je­go tre­ne­ra Grze­go­rza Zgli­czyń­skie­go. Jesz­cze do nie­daw­na tria­th­lo­nist­ka pra­co­wa­ła w gli­wic­kiej stra­ży miej­skiej. Obec­nie dzię­ki wszech­stron­ne­mu wspar­ciu fir­my Ra­fa­ko (Ewa po­cho­dzi z oko­lic Ra­ci­bo­rza) zre­zy­gno­wa­ła z pra­cy i w peł­ni po­świę­ci­ła się tria­th­lo­no­wi.


Pozostałe aktualności

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam